palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az Önkormányzati Minisztérium pályázata kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

Önkormányzati Miniszteriem pályázataiAz Önkormányzati Minisztérium pályázati felhívás kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: SPO-SE-09). A támogatás célja a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság sporttevékenységének ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események szervezésének elősegítése érdekében jelen pályázat célja olyan szabadidősport események támogatása, amelyek Magyarországon, 2009. április 15. és 2010. április 15. között kerülnek megrendezésre.

Az Önkormányzati Minisztérium (1054 Budapest, József A. u. 2-4.) – a továbbiakban: Támogató –

pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény XI.

Önkormányzati Minisztérium fejezet, „Szabadidősport támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból, a lakosság egészségi állapotának javítása, a rendszeres fizikai aktivitás, és a mozgás gazdag életmód széleskörű lehetőségének biztosítása érdekében, az állami sportcélú támogatások felhasználásának és elosztásának részletes szabályairól szóló 2/2009. (I.16.) ÖM rendelet alapján.

1. A támogatás célja:

A népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű

felkeltése, a lakosság sporttevékenységének ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő

események szervezésének elősegítése érdekében jelen pályázat célja olyan szabadidősport

események támogatása, amelyek Magyarországon, 2009. április 15. és 2010. április 15. között

kerülnek megrendezésre és megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:

A. kategória: hagyományokkal rendelkező, országos jelentőségű, nagy tömegeket (min. 2000 fő)

megmozgató szabadidősport esemény;

B. kategória: szabadidősport rendezvénysorozat (min. 3 esemény), amelyeken eseményenként legalább 500 fő vesz részt;

C. kategória: országos kommunikációs jelentőséggel bíró, a mozgás-gazdag, egészséges életmódot

népszerűsítő események (résztvevők száma min. 5000 fő);

D. kategória: helyi szinten kommunikációs jelentőséggel bíró, a mozgás gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő);

2. A rendelkezésre álló keretösszeg:

2.1 A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 135.000.000 forint, azaz egyszázharmincöt millió forint.

2.2 A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII.

törvény XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet, „Szabadidősport támogatása” elnevezésű fejezeti

kezelésű előirányzata tartalmazza.

3. Közreműködő Szervezet:

A Támogató a pályázat lebonyolításához Közreműködő Szervezetet vesz igénybe:

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány

Postacím: 1245 Budapest V. Pf. 1014.

Honlap címe: www.wesselenyikozalapitvany.hu

4. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű:

jogi személyek – kivéve sportegyesületek

jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok

5. Az igényelhető támogatás:

5.1 A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

5.2 A pályázónak legalább a program összköltségének 40%-át kell saját forrásként biztosítani.

A saját forrás 50%-a biztosítható és beszámítható közösségért végzett munka (társadalmi munka,

ingyenes dologi javak, valamint ingyenes szolgáltatás biztosítása) formájában.

5.3 A program összköltsége alatt az ÁFA nélküli, nettó értékeket kell figyelembe venni.

Ha a pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott programmal kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor az ÁFA-val növelt, bruttó összköltség vehető figyelembe. Amennyiben a pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott programmal kapcsolatban

van ÁFA levonási jogosultsága, de azt az adóhatóság felé nem érvényesíti, akkor az ÁFA-val növelt, bruttó összköltség vehető figyelembe.

5.4 A támogatás felhasználható a pályázati programmal kapcsolatban felmerülő személyi és dologi

költségek finanszírozására. Személyi jellegű költségekre legfeljebb a támogatási összeg 20%-át lehet fordítani. Emellett az eseménnyel kapcsolatban a szervezési-rendezési költségek (pl. bérleti díj, orvosi díj, bírói díj, közreműködői költségek, technikai költségek, kiegészítő programok költségei), illetve kommunikációs költségek (pl. plakát, szórólap nyomdai munkálatai, média-felületek megvásárlása, televíziós spotok gyártása) számolhatók el a támogatás terhére.

5.5 A támogatás folyósítása utófinanszírozási formában történik, 50%-os előlegnyújtás mellett.

5.5.a) Az előlegfolyósításra a támogatási szerződés az ÖM részére történő visszaküldését követően, a

kedvezményezett pénzintézete által befogadott – a közreműködő szervezet (WMSKA) részére megküldött felhatalmazó levél beérkezését követő 20 munkanapon belül kerül sor.

5.5.b) A fennmaradó támogatás folyósítására a teljes körű pénzügyi elszámolás (önrész és támogatás),

valamint a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül sor.

5.5.c) Az elszámolási határidőt a támogatási szerződés tartalmazza. (Az elszámolási határidő kedvezményezettnek felróható be nem tartása a szerződéstől való elállást vonja maga után.)

6. Pályázat befogadásának feltételei:

6.1 A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató és a pályázati formanyomtatvány, melyek együtt tartalmazzák a pályázat összes feltételét.

6.2 Kötelezően beadandó dokumentumok:

kitöltött pályázati formanyomtatvány

a részletes költségvetési tábla („Költségvetés” elnevezésű, letölthető excel alapú dokumentum

kitöltésével)

a vállalt önerőként a közösségért végzett munka jellegének, értékének bemutatása és részletes indoklása. (minimum 100-max 200 karakter)

6.3 Ajánlott kiegészítő mellékletek:

az önerő részét képező külső források realizálását megalapozó megállapodások, szándéknyilatkozatok másolata;

– a program megvalósításában együttműködő szervezet(ek), intézmény(ek) képviselőjének szándéknyilatkozata;

– a pályázó szervezet és/vagy előző program(ok) részletes bemutatása;

– az előző évi programokat bemutató fotó-, videó- és hanganyagok.

6.4 A pályázat elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek szociálisan hátrányos

helyzetű csoportok pl.: kisebbségek, fogyatékos személyek (felsorolást lásd a pályázati útmutatóban)

részvételét támogatják.

6.5 A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázati formanyomtatvány nyilatkozatában szereplő kommunikációs feltételeket teljesíti. Ez a feltétel kizárólag azokra az eseményekre vonatkozik, amelyek a támogatási döntés kézhezvételét követően valósulnak meg.

7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

7.1 A Közalapítványtól április 10-től kérhető telefaxon (06-1-321-0030) az a jelszó, amelynek

segítségével a Közalapítvány honlapjáról elérhető az elektronikusan kitöltendő pályázati dokumentáció. A jelszókérő faxon kérjük, adja meg a válaszadáshoz szükséges telefax-számát, valamint a pályázó szervezet nevét és címét.

Ha valamely pályázó szervezet több pályázatot kíván beadni, akkor minden pályázathoz kérni kell 1-1 jelszót.

7.2 A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati forma-nyomtatványon nyújtható be, amelyet

2009. április 21-től lehet megtalálni a Közalapítvány, mint Közreműködő Szervezet internetes honlapján (www.wesselenyikozalapitvany.hu).

A formanyomtatvány nem változtatható meg sem tartalmában, sem alakjában. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

7.3 A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Támogató internetes honlapján www.otm.gov.hu, valamint a www.sportolonemzet.hu weboldalon a „Pályázatok” címszó alatt is olvasható.

A formanyomtatvány és az abban foglalt nyilatkozatok kitöltésére azonban a Közalapítvány,

honlapján www.wesselenyikozalapitvany.hu van lehetőség. Máshol, másképp kitöltött dokumentáció nem elfogadható! (lásd a Pályázati útmutató III./1.pontját.)

7.4 A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati

formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával

kell benyújtani. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

7.5 A pályázatot elektronikusan is és 1 példányban postai úton is, zárt borítékban, ajánlott küldeményként kell beküldeni az alábbi címre: elektronikus beadáshoz a Közalapítvány honlapján található útvonalon (www.wesselenyikozalapitvany.hu), valamint a 1245 Budapest V. Pf. 1014. postacímen. A pályázatot és annak mellékleteit 2009. május 25-én éjfélig kell elküldeni

elektronikusan is és postai úton is. A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét és címét.

Csak azok a pályázatok kerülnek befogadásra, amelyek elektronikus és postai úton is benyújtásra

kerülnek.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A beérkezett pályázati anyagokat az ÖM és a Közalapítvány bizalmasan kezeli.

8. A pályázat elbírálásának folyamata:

8.1 A pályázati dokumentáció beérkezését követően a Közreműködő Szervezet megvizsgálja, hogy

a pályázat megfelel-e

– a benyújtás;

– a jogosultság;

– a teljesség (formai megfelelőség) feltételeinek (a kedvezményezett a formanyomtatvány minden

kérdésére választ adott, a pályázat minden kötelező mellékletet tartalmaz, cégszerű aláírás megtörtént).

8.2 Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a 8.1. pontban foglalt feltételeknek, a Közreműködő

Szervezet 2009. június 3-ig befogadó nyilatkozatot küld a pályázónak. (A befogadás a hiánytalan

pályázati anyagok bírálatra történő beérkezésének igazolását jelenti, függetlenül a bírálat eredményétől.)

8.3 Amennyiben a pályázat érvénytelen, azaz nem felel meg a 8.1. pontban foglalt feltételeknek, a

Közreműködő Szervezet 2009. június 3-ig értesíti a pályázót az érvénytelenség indokának megjelölésével.

8.4 A pályázat befogadását követően a Közreműködő Szervezet az érvényes pályázatokat és azok

mellékleteit az ÖM által kijelölt külső szakértők véleményezésével együtt átadja az Önkormányzati

Minisztériumnak bírálatra. Az ott erre felkért Bíráló Bizottság tagjai értékelik a pályázatokat.

8.5 A bírálók a pályázatok elbírálását együttesen végzik, pontozásos rendszerben értékelnek a 9.

pontban meghatározott szakmai szempontrendszer alapján. Ezt követően a Bíráló Bizottság a

pályázati felhívás feltételei alapján alakítja ki döntési javaslatát legkésőbb 2009. június 26-ig.

8.6 Indokolt esetben a támogatás a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapítható. Ha a pályázó

a csökkentett mértékű támogatás mellett is képes és kész az eredeti program megvalósítására,

erről köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a módosított költségvetést, valamint az

igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl.

saját forrás, bankhitel), és annak igazolását.

8.7 A pályázatokról a Bíráló Bizottság javaslata alapján az önkormányzati miniszter vagy az általa

megbízott döntéshozó 2009. július 1-ig dönt.

A nyertes pályázatok listáját a Támogató és a Közreműködő Szervezet a www.otm.gov.hu,

www.sportolonemzet.hu valamint a www.wesselenyikozalapitvany.hu a honlapokon a döntést

követő 8 munkanapon belül közzé teszi.

8.8 A Közalapítvány a pályázati bírálat eredményéről, azaz

– a pályázatnak az igényelt támogatással egyező összegű támogatásáról,

– a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról, vagy

– a pályázat elutasításáról,

a döntést követő 6 munkanapon belül (július 9-ig) írásban küld tájékoztatást. Az értesítőlevélben

a nyertes szervezetek tájékoztatást kapnak a szerződéskötés feltételeiről is. A nyertes szervezetekkel

a Közreműködő Szervezet készíti elő a támogatási szerződést 2009. július 24-ig. A szerződést a döntéshozó szervezet képviselője írja alá.

8.9 Ha a rendelkezésre álló keretösszeget bármilyen okból nem lehet a pályázat folyamán teljesen

lekötni, akkor Támogató további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozhat

meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

8.10 Amennyiben a pályázati keret nem elegendő a beérkezett támogatási igények kielégítésére, az

ÖM forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.

9. Az elbírálás szakmai szempontrendszere:

– A rendezvényen részt vevők várható létszáma.

– A rendezvényen részt vevő szociálisan hátrányos helyzetű csoportok, valamint a fogyatékos

személyek aránya, lehetőségei.

– Az esemény tervezett média megjelenése.

– A költségvetésből igényelt támogatás nagysága.

– Az igazolt saját forrás aránya (pénzben, önként vállalt munkában, stb.).

– Mennyire illeszkedik a beadott rendezvény a pályázati felhívás igényeihez?

– Olyan területen kerül-e megrendezésre, amelyen korábban nem volt ilyen jellegű esemény?

– A csatolt kiegészítő mellékletek mennyisége és minősége.

– Az állami támogatás felhasználásának módja.