palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kapacitásfejlesztés a sport területén pályázat

A sport területére fókuszáló kapacitásfejlesztési projektek olyan nemzetközi együttműködési projektek, amelyek a programhoz társult és nem társult harmadik országokban a sport területén tevékenykedő szervezetek/intézmények közötti többoldalú partnerségeken alapulnak. A projektek célja a programhoz nem társult harmadik országokban folytatott sporttevékenységek és -politikák támogatása az értékek előmozdításának eszközeként, valamint az egyének személyes és társadalmi fejlődésének előmozdítására és az összetartóbb közösségek építésére szolgáló oktatási eszközként.

Pályázók köre

 • A sport területén aktív, bármely köz- vagy magánszervezet/-intézmény és annak kapcsolt jogalanya (adott esetben), amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a pályázattípus szerint támogatásra jogosult, a programhoz nem társult harmadik országban jogszerűen bejegyzettnek kell lennie.
 • A szervezet/intézmény a projektben részt vevő valamennyi szervezet/intézmény nevében pályázik, és valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a pályázattípus szerint támogatásra jogosult, a programhoz nem társult harmadik országban jogszerűen bejegyzettnek és ott találhatónak kell lennie.

A pályázattípus célkitűzései

A pályázattípus céljai a következők:

 • az alulról szerveződő sportszervezetek kapacitásának növelése;
 • a sport és a testmozgás ösztönzése a programhoz nem társult harmadik országokban;
 • társadalmi befogadás előmozdítása a sport segítségével;
 • pozitív értékek előmozdítása a sport révén (pl. tisztességes játék, tolerancia, csapatszellem);
 • a világ különböző régiói közötti együttműködés előmozdítása közös kezdeményezések révén.

Tematikus területek/konkrét célkitűzések

A pályázatoknak a programozási szakaszban meghatározott bizonyos tematikus területekre kell összpontosítaniuk. Példák különösen fontos területekre:

 • a közös értékek, a megkülönböztetésmentesség és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása a sport révén;
 • a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi részvételének javításához szükséges készségek (sporton keresztüli) fejlesztése (pl. függetlenség, vezetés stb.);
 • a migránsok beilleszkedése;
 • konfliktus utáni megbékélés.

Tevékenységek
A javasolt tevékenységeknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a pályázattípus általános és konkrét célkitűzéseihez, azaz meg kell felelniük a fent felsorolt egy vagy több tematikus területnek, és azokat részletezni kell a teljes végrehajtási időszakra kiterjedő projektleírásban. Végezetül e globális nemzetközi pályázattípus keretében a projekttevékenységeknek elsősorban a pályázattípus által érintett, az 1. régióba tartozó, a programhoz nem társult országokban működő sportszervezetek/-intézmények kapacitásainak fejlesztésére és megerősítésére kell összpontosítaniuk.

A finanszírozott projektek az együttműködés, a tapasztalatcsere, a kommunikáció és egyéb tevékenységek széles körét integrálhatják, beleértve többek közt a következőket:

 • szervezetek/intézmények/országok/régiók közötti hálózatok létrehozása és fejlesztése;
 • a bevált gyakorlatok/ötletek cseréjének kidolgozása és végrehajtása;
 • közös sporttevékenységek és oktatási mellékrendezvények megvalósítása;
 • a nem formális tanulási módszerek, eszközök, gyakorlatok és anyagok új formáinak elindítása, tesztelése, megosztása és végrehajtása a sporttal foglalkozó munkatársak/szakemberek/oktatók gyakorlati képzése és mobilitása révén;
 • a hátrányos helyzetű csoportok sporton belüli hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatos tudatosság növelése;
 • elkötelezett és aktív civil társadalom kiépítésének támogatása.

Projekttervezés
Egy sport területét célzó kapacitásfejlesztési projekt négy szakaszból áll, amelyek már a projektterv finanszírozásra való kiválasztása előtt megkezdődnek, például 1) A projektek azonosítása és elindítása; 2) A projektek előkészítése, kialakítása és tervezése; 3) A projektek végrehajtása és a tevékenységek nyomon követése; és 4) A projektek felülvizsgálata és hatásvizsgálat.
A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek aktívan ki kell venniük a részüket valamennyi szakaszból, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási tapasztalatot.

 • Azonosítás és elindítás; annak a problémának, igénynek vagy lehetőségnek az azonosítása, amelyre a pályázati felhívás nyomán megvalósítandó projekt összpontosít; a fő tevékenységek és a projekttől elvárható főbb eredmények azonosítása; az érdekelt felek és a potenciális partnerek feltérképezése; a projekt célkitűzésének/célkitűzéseinek megfogalmazása; annak biztosítása, hogy a projekt igazodjon a részt vevő szervezetek/intézmények stratégiai célkitűzéseihez; az előzetes tervezés megkezdése a projekt megfelelő elindítása érdekében, és a következő szakasz folytatásához szükséges információk összegyűjtése stb.;
 • Előkészítés, kialakítás és tervezés; a projekt hatókörének és a megfelelő megközelítésnek a meghatározása; a javasolt módszertan világos felvázolása, ami biztosítja a projekt célkitűzései és tevékenységei közötti összhangot; az érintett feladatok ütemtervének meghatározása; a szükséges erőforrások megbecsülése, és a projekt részleteinek kidolgozása, pl. igényfelmérés; stabil célkitűzések és hatásmutatók (konkrét, mérhető, teljesíthető, releváns és időhöz kötött) meghatározása; a projekt és a tanulás eredményeinek azonosítása; a munkaprogram, tevékenységi formák, várható hatás, becsült teljes költségvetés kidolgozása; projektvégrehajtási terv, valamint megalapozott és reális kommunikációs terv kidolgozása, amely magában foglalja a projektmenedzsment, a nyomon követés, a minőség-ellenőrzés, a jelentéstétel és az eredmények terjesztésének stratégiai szempontjait; gyakorlati intézkedések meghatározása és a tervezett tevékenységekkel érintett célcsoport(ok) megerősítése; megállapodások kötése a partnerekkel és a pályázat megírása stb.;
 • A tevékenységek végrehajtása és nyomon követése: a projekt végrehajtása a jelentéstételi és kommunikációs követelményeknek megfelelő tervek szerint; a folyamatban lévő tevékenységek nyomon követése és a projektek teljesítményének a projekttervekkel való összevetése; a tervektől való eltérések, valamint a problémák és kockázatok kezelésére irányuló korrekciós intézkedések meghatározása és meghozatala; a megállapított minőségi előírásoknak való meg nem felelés azonosítása és korrekciós intézkedések meghozatala stb.;
 • Felülvizsgálat és hatásvizsgálat: a projekt teljesítményének értékelése a projekt célkitűzéseivel és végrehajtási terveivel összevetve; a tevékenységek és hatásuk értékelése a különböző szinteken, a projekt eredményeinek terjesztése és felhasználása stb.
  A projekt kidolgozásakor szem előtt tartandó horizontális szempontok:
  A formális kritériumok betartása és a projektpartnerekkel folytatott fenntartható együttműködés kialakítása mellett a következő elemek hozzájárulhatnak a különböző projektszakaszokban a kapacitásfejlesztési projektek fokozott hatásához és színvonalasabb megvalósításához. A pályázóknak ajánlott figyelembe venni ezeket a lehetőségeket és dimenziókat a projektjük tervezésekor.

Környezeti fenntarthatóság
A projekteket környezettudatos módon kell kidolgozni, és valamennyi aspektusukba be kell építeni a környezettudatos gyakorlatokat. A szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek környezetbarát megközelítést kell alkalmazniuk a projekt kidolgozása során. Ez arra sarkallja a projektben részt vevőket, hogy megvitassák és megismerjék a környezetvédelmi kérdéseket, elgondolkodtatja őket arról, hogy mit tehetnek a különböző szinteken, továbbá segít a szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek abban, hogy környezettudatosabb alternatívákat találjanak a projektjeik keretében végzett tevékenységeik megvalósítására.

Befogadás és sokszínűség
Az Erasmus+ program valamennyi tevékenysége keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás és a méltányosság előmozdítására törekszik. Az említett elvek érvényre juttatását egy Befogadási és sokszínűségi stratégia támogatja, amelynek célja, hogy hatékonyabban elérje a legkülönbözőbb hátterű – különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkező és az európai projektekben való részvételt illetően akadályokkal szembesülő – résztvevőket. A szervezeteknek/intézményeknek hozzáférhető és befogadó projekttevékenységeket kell tervezniük, valamint figyelembe kell venniük a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők álláspontját, és a folyamat egésze alatt be kell vonniuk őket a döntéshozatalba.

Digitális dimenzió
A virtuális együttműködés, valamint a virtuális és vegyes tanulási lehetőségek bevezetése, illetve az e területen zajló tapasztalatszerzés kulcsfontosságú a sikeres projektek szempontjából.

Közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel
A projektek támogatják az aktív polgári szerepvállalást és az etikát, valamint előmozdítják a szociális és interkulturális kompetenciák, a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség fejlesztését. A hangsúly egyebek mellett az európai uniós összefüggésrendszer globális szerepének tudatosításán és megértésén lesz.
Milyen feltételeknek kell megfelelniük a sport területét célzó kapacitásfejlesztési projekt megvalósítását célzó pályázatoknak?

Támogathatósági feltételek
Az Erasmus támogatásra való jogosultsághoz a sport terét célzó kapacitásfejlesztésre irányuló projektterveknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük:

 1. Pályázók köre
  A sport területén aktív, bármely köz- vagy magánszervezet/-intézmény és annak kapcsolt jogalanya (adott esetben), amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a pályázattípus szerint támogatásra jogosult, a programhoz nem társult harmadik országban jogszerűen bejegyzettnek kell lennie. A szervezet/intézmény a projektben részt vevő valamennyi szervezet/intézmény nevében pályázik, és valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a pályázattípus szerint támogatásra jogosult, a programhoz nem társult harmadik országban jogszerűen bejegyzettnek és ott találhatónak kell lennie.
 2. Milyen típusú szervezetek/intézmények vehetnek részt a projektben?
  Valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban, illetve az 1. régión belüli, a programhoz nem társult harmadik országban bejegyzett, hivatalos kereteken kívül fiatalokkal foglalkozó bármely köz- vagy magánszektorbeli szervezet/intézmény.
  Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például:
  – a sport területéért felelős helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmények;
  – helyi, regionális, nemzeti, európai vagy nemzetközi szintű sportszervezetek;
  – nemzeti olimpiai bizottságok vagy nemzeti sportszövetségek;
  – a tömegsport-mozgalmat képviselő szervezetek/intézmények;
  – a testmozgás népszerűsítésének területén tevékenykedő szervezetek/intézmények;
  – az aktív szabadidővel foglalkozó szektort képviselő szervezetek/intézmények;
  Ide tartozhatnak az állami vagy magánvállalkozások (kis-, közép- vagy nagyvállalkozások, beleértve a szociális vállalkozásokat is). Ezért, bár ez a pályázattípus elsősorban egyesületeket, nem kormányzati szervezeteket/intézményeket és általánosabban nonprofit szervezeteket/intézményeket céloz meg, profitorientált szervezetek/intézmények bevonhatók abban az esetben, ha egyértelmű hozzáadott értéket képviselnek a projekt szempontjából. A kapacitásfejlesztési célkitűzés esetében azonban a koordinációs feladatokat nonprofit szervezetekre/intézményekre kell korlátozni. 
 3. A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja
  A kapacitásépítési projektek transznacionális jellegűek, és legalább 3 ország legalább 4 szervezetét/intézményét érintik: Legalább egy szervezet két különböző uniós tagállamból és a programhoz társult harmadik országból, valamint legalább 2 szervezet legalább egy, a programhoz nem társult, támogatható harmadik országból (1. régió).
  Az uniós tagállamokból és a programhoz társult harmadik országokból származó szervezetek/intézmények száma nem haladhatja meg a programhoz nem társult harmadik országokból származó szervezetek/intézmények számát.
 4. A tevékenységek helyszíne
  A tevékenységet a tevékenységben részt vevő szervezetek/intézmények országaiban kell megvalósítani, kivéve a pályázattípus célkitűzéseivel összefüggő, kellően indokolt esetekben.

Emellett, ha az a projekt célkitűzései vagy megvalósítása szempontjából kellően indokolt:

 • A tevékenységek az Európai Unió valamely intézményének székhelyén is megvalósulhatnak, akkor is, ha a projektben nincs részt vevő szervezet/intézmény abból az országból, ahol a székhely található.
 • Az eredmények megosztását és népszerűsítését magukban foglaló tevékenységek az uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban, illetve a programhoz nem társult harmadik országokban megszervezett, vonatkozó, tematikus transznacionális eseményeken/konferenciákon is megvalósulhatnak.

A támogatás összege
Az uniós támogatás összege projektenként 100 000 EUR –  200 000 EUR

A projekt időtartama
A kapacitásfejlesztési projektek időtartama egy, két vagy három év. A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységeknek megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot.

Hová kell benyújtani a pályázatot?
Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).
Felhívás azonosítója: ERASMUS-SPORT-2022-CB

Pályázati határidő
A pályázóknak 2024. március 5., 17:00 kell benyújtaniuk pályázataikat.

Bővebb információ
Capacity building in the field of sport (ERASMUS-SPORT-2024-CB)