palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Európa Tanács Táj Díj 2010

Európa Tanács Táj Díj 2010Pályázat az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre 2010. A Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Belügyminisztérium által létrehozott Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Bizottság pályázatot ír ki az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre.

A pályázat a Firenzében, 2000. október 20-án kelt Európai Táj Egyezmény 11. cikkével és az Európa Tanács Táj Díját meghatározó szabályokról szóló CM/Res(2008)3 határozattal összhangban kerül kiírásra. Célja, hogy a nemzetközi megmérettetésben az arra legérdemesebb és legesélyesebb pályázat vehessen részt hazánk képviseletében.

Mi az Európa Tanács Táj Díja?
Az Európa Tanács Táj Díja egy olyan megtisztelő kitüntetés, amely a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint a társadalmi szervezetek kiemelkedő hozzájárulását ismeri el a táj fenntartható tervezése, kezelése és/vagy védelme területén. A díjat nem valamely táj kapja természeti és kulturális öröksége, illetve tájképi szépsége alapján, hanem valamely táj megőrzése, fenntartható hasznosítása érdekében példaértékű tevékenységet végző szervezet(ek).
A díj adományozására kétévente kerül sor, legközelebb 2011-ben. A tagállamok a díjért az Európa Tanács által felkért tagokból álló szakértői bizottságnál folyamodhatnak. A magyar jelöltet az Európai Táj Egyezmény végrehajtásáért első
helyen felelős Vidékfejlesztési Minisztérium terjeszti fel az angol vagy francia nyelvre fordított pályázatával együtt az Európa Tanács titkárságához.

Az Európa Tanács Táj Díjáról bővebb információ az Európai Táj Egyezmény magyar nyelvű weboldalán (www.termeszetvedelem.hu/tajegyezmeny), a Tájdíj menüpontnál olvasható. Az eredményes pályázás érdekében a pályázatok beadása előtt javasoljuk az Európai Táj Egyezmény teljes szövegének, céljainak megismerését, valamint az Európa Tanács Táj Díját meghatározó szabályok áttanulmányozását.

Ki pályázhat?
A pályázaton a következő szervezetek vehetnek részt:

 • helyi (települési és megyei) önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások, melyek olyan politikát vagy intézkedéseket valósítottak meg az adott táj tervezésére, kezelésére és/vagy védelmére, amely tartósan hatékonynak
 • Pályázat az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre (2010) bizonyult, és így példaként szolgálhat Európa önkormányzatai számára, beleértve a hazai önkormányzatokat is;
 • olyan társadalmi szervezetek, melyek különösen sokat tettek egy adott táj tervezéséért, kezeléséért és/vagy védelméért;
 • a fenti szervezetek közösen is benyújthatnak pályázatot, ha a tájvédelmi–tájfejlesztési programot közösen valósították meg;
 • országhatáron átnyúló tájak tervezése kezelése és/vagy védelme érdekében megvalósított nemzetközi program esetén a Magyar Köztársaság területén működő helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások és/vagy társadalmi szervezetek.

Melyek az adományozás szempontjai?
A pályázatnak az alább ismertetett általános és szakmai szempontnak kell megfelelnie.

Általános szempontok
Az Európa Tanács Táj Díjára felterjesztésre csak az a pályázati program kerülhet, amelynek egésze vagy valamely szakasza már legalább 3 éve dokumentált módon befejeződött, és az eredmények a lakosság számára elérhetőek. Előnyt jelent, ha a program a dokumentált szakasszal nem zárul le, hanem az elért eredmények fenntartása, a táji változások nyomon követése és további tájvédelmi–tájfejlesztési tevékenységek a pályázat időpontjában is folyamatban vannak.

1. szakmai szempont – Fenntartható területi fejlődés
A benyújtott, megvalósított program mérhető módon járuljon hozzá a táj tervezéséhez, kezeléséhez és/vagy védelméhez. Tervezési jellegű programok esetén az értékelés a terv megvalósulása alapján történik.

A program továbbá:

 • legyen összhangban az érintett terület természeti–táji adottságaival;
 • legyen összhangban a hatályos országos, térségi és települési szintű környezetvédelmi programokkal, területi tervekkel és településrendezési eszközökkel;
 • legyen része a fenntartható fejlődést célzó nemzetközi és országos politikának;
 • mutassa be, hogy a tevékenység hogyan járul hozzá a táj környezeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és esztétikai szempontokat kiegyensúlyozottan figyelembe vevő, fenntartható hasznosításához;
 • irányuljon a táj szerkezetét és karakterét veszélyeztető, károsító valamely folyamat megszüntetésére, a táj jellegének megőrzésére;
 • segítse a táj gazdagodását, a benne rejlő természeti és kulturális örökségi, valamint gazdasági potenciál növelését, új táji értékek megjelenését.

2. szakmai szempont – Példamutatás
A pályázatba foglalt tájak tervezését, kezelését és/vagy védelmét segítő, megvalósult programok mutassanak gyakorlati példát mások számára.

3. szakmai szempont – Közösségi részvétel
Az érintett tájak tervezését, kezelését és/vagy védelmét szem előtt tartó politikák vagy intézkedések megvalósítása során a helyi és térségi szereplőket, a jogszabályok által meghatározott hatóságokat valamint más érintett feleket is szükséges bevonni. A megvalósulásnak világosan tükröznie kell a lakosság igényeit a környező tájjal kapcsolatban. A társadalmi részvétel történhet az érintettek közötti párbeszéddel és eszmecserével (például lakossági fórumok, találkozók, viták, terepi egyeztetések), illetve a helyi közösségeknek a tájpolitikában való részvételére és bevonására irányuló nemzeti, területi és helyi szinten szabályozott eljárásokon keresztül. Külön előnyt jelent, ha a program az érintett felek aktív együttműködésével valósult meg, a tervezéstől a megvalósuláson keresztül a fenntartásig.

4. szakmai szempont – A téma iránti fogékonyság növelése, oktatás, képzés, ismeretterjesztés, szemléletformálás
Az Európai Táj Egyezmény 6A cikke szerint: „mindegyik Fél vállalja, hogy növeli a civil társadalom, az egyéb nem állami szervezetek és az állami hatóságok fogékonyságát a tájak értéke és szerepe iránt, valamint abban a tekintetben, hogy e téren változásokra van szükség”.
Az ennek szellemében tett intézkedések, melyek részei az érintett programnak (pl. népszerűsítő kiadványok megjelentetése, rendezvények szervezése, tájékoztató táblák kihelyezése, oktatási–képzési programok elindítása), szintén értékelésre kerülnek.

5. szakmai szempont – Komplexitás
Előnyt élveznek a tájat és értékeit komplexitásában, összefüggéseiben kezelő, a természeti és ember által létrehozott tényezőket, elemeket, a táj és az ember kapcsolatának kiegyensúlyozottságát hosszú távon biztosító lehetőségeket, továbbá az egyes célkitűzések megvalósulását szolgáló tevékenységek együttes hatását is figyelembe vevő programok.

Mit tartalmazzon a pályázat?
A pályázatnak kötelező jelleggel tartalmaznia kell a következőket:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap;
 • fényképes dokumentáció a program végrehajtásáról és/vagy eredményéről (legfeljebb 20 fénykép képaláírással)
 • áttekintő térkép a pályázati program által érintett területről, az érintett tájelemek és az elvégzett beavatkozások helyének feltüntetésével, az ehhez szükséges méretarányban.

A pályázat tartalmazhatja a következő mellékleteket:

 • szöveges és képes összefoglaló A/3-as vagy A/2-es méretű poszteren;
 • diavetítés (slide show vagy ppt előadás), videó-bemutató (legfeljebb 5 perc);
 • a program megvalósulásáról készült, illetve megjelent kiadványok, híradások, írásos vélemények.

Milyen formában kell beadni a pályázatot?
A kitöltött pályázati űrlapot, valamint a szöveges és képes összefoglalót nyomtatott formában (1 példányban) és elektronikusan (PDF formátumban, CD-n vagy DVD-n, 2 példányban) kell benyújtani. A fényképes dokumentáció és a térkép nyomtatott és/vagy elektronikus formában is benyújtható. A diavetítést és a videó-bemutatót csak elektronikus formában kell beadni.

Letölthető dokumentumok
pályázati kiírás
pályázati űrlap

Mi a beadás határideje? Hová kell beadni?

A pályázatokat beadásának határideje (postabélyegző kelte): 2010. október 15.

A pályázati anyagokat postán, ajánlott küldeményként az alábbi címre kell eljuttatni:
Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetügyi Államtitkárság, Környezet- és természetvédelmi Helyettes Államtitkárság, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály, 1011 Budapest Fő utca 44–50.

A borítékra kérjük ráírni: Európa Tanács Táj Díja pályázat – nemzeti forduló 2010
A bírálóbizottság csak a meghatározott feltételek szerint, határidőre és hiánytalanul beérkezett pályázatokat bírálja el.

Hogyan történik a pályázatok elbírálása?
A beérkezett pályázatokat az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Bizottság bírálja el, melynek tagjai a pályázat lebonyolításában közreműködő minisztériumok két-két delegáltja.
A bírálóbizottság szükség esetén helyszíni szemlét tart, amelyben meggyőződik a pályázatban szereplő információk hitelességéről és a programok működésének eredményességéről.

A bírálóbizottság tagjai a pályázatokat pontozással minősítik. A bírálólap elérhető az Európai Táj Egyezmény magyar nyelvű weboldalán (www.termeszetvedelem.hu/tajegyezmeny).
Általános szabályként a három legmagasabb pontszámot elért pályázat kerül elismerésre. Az elismerés adományozására csak megfelelő minőségi színvonalat elért pályázatok esetén kerül sor. A nyertes pályázatokra vonatkozóan a bizottság szöveges formában szakmai indokolást ad.

Mivel jár az elismerés?
A nyertes pályázók oklevelet kapnak, amelyet jogosultak székhelyükön vagy egyéb, arra alkalmas helyen közszemlére tenni.
A nyertes pályázatokban szereplő tájvédelmi–tájfejlesztési programokról szóló ismertetők egy éven keresztül térítésmentesen bemutatásra kerülnek az Európai Táj Egyezmény magyar nyelvű weboldalán (www.termeszetvedelem.hu/tajegyezmeny).

A legmagasabb pontszámot elért pályázat képviseli hazánkat az Európa Tanács Táj Díja 2011. évi pályázatán. Az Európa Tanács Táj Díjára felterjesztésre kerülő pályázat angol vagy francia nyelvre történő fordításáról a pályázatot kiíró szervezet gondoskodik ugyanúgy, mint a pályázat továbbításáról az Európa Tanács felé.

Az elismeréseket a természet- és tájvédelemért felelős miniszter (akadályoztatása esetén megbízottja) nyilvános ünnepség keretében adja át. Ennek időpontjáról az elismerésben részesülő pályázók külön értesítést kapnak.

A nyertes pályázatok további díjazásban részesülnek, amelyről az Európai Táj Egyezmény magyar nyelvű weboldalán (www.termeszetvedelem.hu/tajegyezmeny) tájékozódhatnak.

A beadott pályázati anyagokat a kiíró szervezet(ek) külön engedély nélkül, a szerzőkre (pályázókra) történő hivatkozással felhasználhatja az Európai Táj Egyezmény népszerűsítését célzó kommunikációs anyagokban vagy egyéb, az Egyezményhez kapcsolódó publikációkban, tevékenységekben.

További információ
A pályázati felhívás az Európai Táj Egyezmény magyar nyelvű weboldalán (www.termeszetvedelem.hu/tajegyezmeny) is hozzáférhető, a Tájdíj menüpont alatt.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni dr. Kiss Gábor vezető-tanácsosnál (Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetügyi Államtitkárság, Környezet- és természetvédelmi Helyettes Államtitkárság, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály), az alábbi elérhetőségeken lehet:
telefon – 1/457-3434;
e-mail: Gabor.Kiss@vm.gov.hu

Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu