palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

CIB-Tenni tudunk-gyermekegészségügyi, gyermek egészségmegőrzés témájú pályázata

CIB tenni tudunk pályázatA CIB Alapítvány létrejötte óta folyamatosan nagy figyelemmel fordul a gyermekegészségügy területéhez. Egyedi ügyek mellett stratégiai partnerségeket hozott létre, hogy a maga nemében egyedülálló kezdeményezéseket támogasson.
A most kiírása kerülő CIB “Tenni tudunk” pályázat a gyermekegészségügyre, a gyermek egészségvédelem területére koncentrál. Figyelmünk középpontjában most az újszülött és nyolcéves kor közötti gyermekek állnak, akik megkésett fejlődésük vagy fejlődési rendellenességük következtében korábban veszélyeztetettek voltak, vagy jelenleg is annak számítanak, továbbá a társadalom peremére szorult csoportok gyermekei (a továbbiakban hátrányos helyzetű gyermekek), valamint e gyermekek családjai és közösségei. E cél érdekében a CIB Alapítvány összesen 20 000 000 forint értékű támogatás adományozása mellett döntött.

A CIB “Tenni tudunk” pályázatokkal a CIB Alapítvány megújítja döntéshozatali rendszerét. A CIB Alapítvány az eddigiekhez képest hatékonyabban, az újrafogalmazott támogatási célok, gyermekegészségügy/gyermek egészségvédelem, társadalmi bevonás, kulturális örökségvédelem hatékony támogatását messzemenőkig biztosító módon kívánja kiválasztani a jövőben a támogatandó kezdeményezéseket.

A CIB “Tenni tudunk” pályázatok ezen célok megvalósulását teszik lehetővé, évente több alkalommal kerülnek majd kiírásra. Az egyes pályázati kiírások a CIB Alapítvány támogatási területeinek egy-egy speciális, évente változó részére fókuszálnak majd.

A pályázók egy, a hazai és nemzetközi legjobb gyakorlatok alapján összeállított űrlap és projektterv kitöltésével, megfelelően dokumentált módon pályázhatnak. A beadott pályázatokat egy háromfős független, szakértő-értékelő biztosság véleményezi, és az ajánlásaik alapján a CIB Alapítvány kuratóriuma meghozza a támogatási döntéseit.

A következő területekről várjuk a pályázatokat

 • Magas színvonalú, elérhető árú, korai oktatást és gondoskodást biztosító szemléletű, valamint a gyermek és szülei jogait és igényeit messzemenőkig tiszteletben tartó (vidéki és fejletlen közösségekben is helytálló) szolgáltatások létrehozása, különös tekintettel a fogyatékkal élő gyermekekre és családjaikra.
 • Családi otthonokban, központokban vagy a közösségben működő, kisgyermekek segítségére irányuló szolgáltatások megteremtése, amelyek közösségi szinten történő megközelítéssel teszik a családok számára lehetővé a “veszélyeztetett” gyermekek kiszűrését, a gyermekek számára elérhetővé a megfelelő diagnosztikai és gyógyítási szolgáltatásokat, elősegítik a kockázati tényezőkkel és a fogyatékosságot okozó körülményekkel kapcsolatos tájékozódást, valamint felismerik a gyermek fejlődését és tanulási képességeit optimalizáló beavatkozásokat és eljárásokat.
 • Korai gondozást végző szakemberek, gondozók, oktatók, szülők, helyi hatóságok, stb. interdiszciplináris csoportjainak, közösségének létrehozása, amelyek hozzáférhetőbbek a fogyatékkal élő gyermek családja számára.
 • Inkluzív szemléletet támogató kezdeményezések, amelyben a felhasznált oktatási rendszereknek, iskolán kívüli tevékenységeknek inkluzív, bevonásra épülő gondolkodásmódot kell képviselniük, és a gyermek képességeinek maximális fejlődése érdekében személyre szabott segítséget biztosítaniuk.
 • Folyamatos szakmai fejlődési lehetőségek és korszerű eljárásokhoz, szakszerű beavatkozási módszerekhez, kulcsfontosságú korai gyermekgondozással és társadalmi bevonással kapcsolatos elméletekhez való hozzáférés biztosítása annak érdekében, hogy a szakértők az elsajátított képességeiknek köszönhetően a gyermek egyéni igényeit figyelembe véve inkluzív, bevonó környezetben tudjanak dolgozni.
 • Biztonságos, támogató és inkluzív, bevonó beltéri és kültéri tanulási környezetek biztosítása gyermekek számára nyújtott lehetőségekkel (fogyatékkal élő gyermekek számára egyaránt), hogy saját és mások identitását tiszteletben tartva, saját fejlődésüknek megfelelően felfedezzenek és tanuljanak. Ennek értelmében közlekedésbiztonsági pályázatokat is fogadunk.
 • Társadalmi tudatformálás, valamint a szülő és a közösség kisgyermekekre irányuló programokba való bevonását hangsúlyozó kezdeményezések bátorítása.

A támogatásban részesülők a Ptk. 1959. évi IV törvény értelmében a következők közé sorolhatók

 • Egyesület,
 • Alapítvány,
 • non-profit szervezet.

A szervezet – jogállásától függetlenül – az 1997. évi CLVI törvény értelmében rendelkezhet közhasznú státusszal.

A pályázóknak el kell fogadniuk az Intesa Sanpaolo Csoport Etikai kódexében megfogalmazott alapelveket és értékeket: http://group.intesasanpaolo.com/portalIsir0/isInvestor/en_sostenibilita/CodiceEtico_en.pdf

A CIB Alapítvány a CIB Csoport vonatkozó belső szabályzatai alapján nem fogadja olyan szervezetek pályázatait, amelyek közvetlen vagy közvetett módon állami vagy önkormányzati alapításúak, illetve valamely párthoz vagy politikai szervezethez (beleértve a szakszervezeteket is) köthetőek, vagy ezekhez kapcsolódnak.

A támogatás legmagasabb összege

 • Az egy támogatásra adható minimum összeg: 2 000 000 forint.
 • Maximum felosztható összeg: összesen 20 000 000 forint.

Elbírálási szempontok
A szervezet működési elvei feleljenek meg a következőknek:

 • a helyi kontextusnak megfelelően tanúsítsa az igények (helyi viszonyok) és a legalkalmasabb beavatkozási megközelítések megértését;
 • támogassa a gyermek saját közösségébe való bevonását;
 • egyénre szabott, kapcsolatalapú és reflektív, interdiszciplináris együttműködésen alapuló szemléletet alkalmazzon;
 • módszertani leírást tartalmazzon a minden gyermek számára személyre szabott, fejlődési szempontból megfelelő gyakorlat biztosításáról;
 • tanúsítson tiszteletet a gyermek, annak családja, illetve saját kultúrája és nyelve iránt;
 • tartalmazzon a szülőt és a családot partnerként bevonó tevékenységet;
 • bizonyított, költséghatékony és tényeken alapuló beavatkozásokra épüljön;
 • folyamatos minőségbeli javulásra alapuljon;
 • az eredmények fenntarthatóságára törekedjen.

A pályázó felkészültségét érintően:

 • megvalósítható célok, tervezett tevékenységek és eredmények;
 • a szervezet a célok megvalósítására alkalmas és szakképzett csapattal rendelkezik;
 • elfogadható és költséghatékony pénzügyi tervet állít össze;
 • a pályázó konkrét lépéseket tervez a programbeszámolókban megjelenő elszámolhatóságára, valamint rendelkezik az elkötelezettségek teljesítésére vonatkozó fejlődés mérésére alkalmas eszközökkel.

Egyéb tudnivalók

 • pályázhatnak már elismert szervezetek és a gyermekfejlődést támogató programjuk megalkotása kezdeti szakaszában lévő szervezetek is;
 • a 2010-ben megítélt támogatás egy évre korlátozódik;
 • javasoljuk más támogatók bevonását (az együttes finanszírozás aránya nincs meghatározva);
 • javasoljuk nem egyszeri eseményekre, hanem rendszeres és eredményorientált tevékenységekre helyezni a hangsúlyt;
 • a pénzügyi terv költséghatékonyságot tükrözzön;
 • előnyt élveznek a kora gyermekkorra hangsúlyt fektető, és a vidéki területeken élő, hátrányos helyzetű gyermekeket és veszélyeztetett családokat támogató programok.

A pályázat minden esetben tartalmazza a következőket

 • a kapcsolattartóként megjelölt személy közvetlen elérhetőségeit;
 • a támogatandó projekt részletes leírását és összefoglalását;
 • a kért támogatás összegét, valamint a javasolt fizetési ütemtervet;
 • a pályázó szerv közhasznúságáról szóló bírósági igazolás másolatát;
 • a köztartozás mentességet igazoló okiratot;
 • a pályázó legújabb közhasznúsági jelentéseit;
 • valamint a pályázó szerv alapító okiratát és aláírási címpéldányát.

EGYÉB LÉNYEGES TUDNIVALÓK

 • Pályázati határidő: 2010. november 5.
 • Konzultációs lehetőség elektronikus úton az info@cibalapitvany.hu címen.
 • A pályázóknak a támogatandó projekt részletes leírásával és összefoglalásával ellátott, valamint költségvetési tervet tartalmazó pályázati adatlapot kell benyújtaniuk, amit a CIB Alapítvány honlapján lehet letölteni.
 • A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a palyazat@cibalapitvany.hu címre.
 • Az elbírálási folyamat eredményeit legkésőbb 2010. december 6-án teszik közzé a www.cibalapitvany.hu címen. A sikeres pályázókat írásban (elsősorban elektronikus úton) értesítjük.
 • Az Alapítvány a sikeres pályázókkal írásbeli megállapodást köt a megítélt támogatás felhasználására és az azzal kapcsolatos feltételekre vonatkozóan.
 • Az Alapítvány minden esetben igényt tart a projekt részletes programtervére, valamint a megítélt támogatási összegek felhasználását rögzítő pénzügyi jelentésre.

Az anyagi támogatás közvetlenül a projekt megvalósítására fordítható. A megvalósítás időtartama nem haladhatja meg a tizenkét hónapot. A sikeres pályázókat értesítjük az elbírálási folyamat eredményeiről.

Letölthető dokumentumok

Pályázati űrlap
Pályázati felhívás


A pályázatok elbírálása és a nyertes pályázatok kiválasztása

A pályázatok elbírálása két szakaszban történik. A benyújtott pályázatokat nyilvánosságra hozott elbírálási szempontok alapján szakértőkből álló háromfős, független értékelő bizottság bírálja el. Az értékelő bizottság tagjainak nevét a pályázatokról szóló kuratóriumi döntés után hozzuk nyilvánosságra. Az értékelő bizottság előre meghatározott szakmai kritériumok alapján megvizsgálja a pályázatokat, pontozza őket, és végül a legmagasabb elért pontszámok alapján javaslatot tesz a CIB Alapítvány kuratóriumának. A végső döntést a CIB Alapítvány kuratóriuma hozza meg.

A CIB Alapítvány kuratóriuma fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázatok hiányában ne ossza ki a teljes pályázati összeget.

A pályázatból kizáró okok:

 • a projekt célja nem esik egybe a pályázat fő területeivel;
 • a projekt más célközönségnek szól;
 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek;
 • a pályázat határidőn túli beadása és a pályázati adatlap hiányos kitöltése;
 • a csatolandó mellékletek bármelyikének hiánya (a pályázó szerv közhasznúságról szóló bírósági igazolás másolata; a köztartozás mentességet igazoló okirat; a pályázó legújabb közhasznúsági jelentései).

Forrás: http://www.cibalapitvany.hu/