palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

FVM pályázat agrár és vidékfejlesztési szakmai szervezetek működési költségeinek támogatására

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati kiírása ágazati szakmai szervezetek és ágazati érdekképviseletek számára. A pályázat benyújtási határideje 2009. április 2.  A pályázat célja az agrár és vidékfejlesztési szakmai szervezetek és érdekképviseletek működési költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a kormányprogramban foglalt célokkal összhangban, az ágazati szakmai érdekeket képviselő szervezetek, illetőleg egyesületek hasznos tevékenységét elismerve, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú mellékletének XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetének 10/2/8 szám alatti jogcímcsoportban lévő ” az ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása” előirányzat terhére, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (3) bekezdése alapján támogatást nyújt ezen szervezetek működéséhez a tárcafeladatok helyi sajátos körülmények és feltételek közötti lehető leghatékonyabb megvalósulásának elősegítése érdekében, és az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

1. A támogatás célja:

Az agrár és vidékfejlesztési szakmai szervezetek és érdekképviseletek működési költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

2. Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi működési kiadásokra igényelhető:

Költségvetési támogatás igényelhető az alapszabály szerinti működés költségeinek azon hányadához, amelyet a szervezet saját forrásból nem tud fedezni, és amelyek fontos közösségi célok megvalósítását szolgálják, így:

a) az irodák, egyesületi helyiségek fenntartási, működési költségeihez,

b) tagsággal való kapcsolattartás költségeihez,

c) személyi feltételek biztosításához,

d) nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez,

e) közgyűlések és más egyesületi összejövetelek rendezési költségeihez,

f)  weboldal létrehozásához, fenntartásához,

g) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények költségeihez,

h) az oktatási programok költségeihez,

i)  ismeretterjesztő kiadványok készítésének költségeihez.

A támogatás vissza nem térítendő.

A támogatás beruházási célra nem igényelhető.

3. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be azok az ágazati szakmai szervezetek és ágazati érdekképviseletek amelyek:

a) tagságuk önkéntes tevékenységét közérdekű társadalmi célok érdekében szervezik, és

b) az egyesülési jogról szóló 1989. év II. törvény alapján bírósági végzéssel igazolt nyilvántartásba vételük megtörtént, és

c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. § alapján írásban nyilatkoznak arról, hogy nem esnek a 6. §-ban foglalt korlátozás alá,

d) tevékenységüket az ország területén fejtik ki, és

e) hitelesített érvényes alapszabállyal, képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól folyamatos tevékenységet folytatnak.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

4. Nem pályázhatnak:

a) az alapítványok,

b) a közalapítványok,

c) a köztestületek,

d) a közhasznú társaságok,

e) az egyházi jogi személyek,

f)   a pártok,

g) a gazdasági társaságok.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke:

Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegből e pályázattal meghirdetett támogatásra 100 millió forint használható fel.

Az egy pályázattal elnyerhető támogatás összege 200.000 forinttól 5.000.000 forintig terjedhet.

6. A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázat az adatlapból (pályázati felhívás 1. sz. melléklete) és mellékletekből áll.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

a) 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről (bírósági végzés vagy kivonat eredetben),

b) a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát eredetben, közjegyző által hitelesítve,

c) a pályázó számlavezető pénzintézete 30 napnál nem régebbi igazolását eredetben, a pontos számlaszám megjelölésével a pályázó bankszámlájának vezetéséről,

d) a pályázó nyilatkozatát adószámáról, adóazonosító jeléről, társadalombiztosítási azonosító jeléről, társadalombiztosítási folyószámla számáról, statisztikai számjeléről és a szervezet típusáról,

e)a pályázó nyilatkozatát arról, hogy adó-, illeték-, járulék-, vagy vámtartozása nincs, és a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzését kérheti,

f)   a pályázó nyilatkozatát arról, hogy végrehajtási eljárás ellene nincs folyamatban,

g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak megfelel – amennyiben foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében Magyarországon munkavállalót foglalkoztat,

h) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy ÁFA visszatérítési joggal rendelkezik-e,

i)   a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alá,

j)   a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban foglalt adatok, dokumentációk, információk helytállóak,

k) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázata pozitív elbírálása esetén főbb adatainak az FVM és Magyar Államkincstár honlapján történő nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,

l)   a pályázó nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban, illetve a pályázatban meghatározott ellenőrzését az FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya az illetékes szakfőosztályok bevonásával végzi,

m)    a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatási szerződés megkötése során a felhívás 11. pontjában részletezett jogosulatlan igénybevétel esetére a támogatás – jegybanki alapkamat kétszeresével növelt – jogosulatlanul igénybevett összegére a minisztérium számára azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet ad. Ezen felhatalmazó levél a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

n) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeket és követelményeket tudomásul veszi,

o) a pályázó alapszabályát, másolatban.

A pályázatot a fenti sorrend figyelembevételével, célszerűen a mellékelt nyilatkozati űrlap (pályázati felhívás 2. sz. melléklete) igénybevételével kérjük elkészíteni.

7. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje:

a) a pályázatot zárt borítékban, kettő példányban, kizárólag postai úton lehet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához benyújtani (1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.),

b) a pályázatot egy eredeti példányban, minden oldalt aláírva kell benyújtani (a második példány az eredeti fénymásolata is lehet),

c) a pályázati adatlap tartalma nem változtatható meg és nem javítható,

d) a pályázat benyújtásának (feladásának) határideje: 2009. április 2.

e) hiánypótlásra nincs lehetőség.

8. A pályázat elbírálásának rendje és értékelési szempontok:

a) a hiányosan, a nem előírt példányszámban, vagy a határidő után benyújtott, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázat elutasításra kerül,

b) a pályázó valótlan adatszolgáltatást tartalmazó pályázata elutasításra kerül,

c) a pályázó pályázata elutasításra kerül, ha a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a pályázó a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel,

d) amennyiben az elmúlt öt évben hasonló támogatást igénybe vevő pályázó nem számolt el, vagy nem megfelelően számolt el, a pályázó pályázata elutasításra kerül,

e) bírálatra csak tartalmi és formai szempontból megfelelő pályázat kerülhet,

f) az államtitkárra átruházott miniszteri döntési jogosultság alapján a pályázat elbírálására az államtitkár által létrehozott bíráló bizottság tesz javaslatot,

g) a pályázat elbírálására 2009. május 12-ig kerül sor,

h) a pályázat forráshiány miatt elutasításra kerülhet,

i) a nyertes pályázó a döntéshozataltól számított 15 napon belül értesítést kap.

j) az értékelés szempontjai: a pályázatban bemutatott program megvalósíthatósága, illetve szakmai hitelessége, a szervezet működőképessége, földrajzi működésének területe, a szervezet tevékenységének eredményessége és költségviselési képessége, a szervezet létszáma,

k) a minisztérium a pályázatot nem küldi vissza,

l) a pályázati kiírás és a nyertes pályázók főbb adatai a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben és az FVM honlapján (www.fvm.hu) közzétételre kerülnek,

m) a bíráló bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.

9. Az elnyert támogatás felhasználásának és kifizetésének rendje:

a) az igényelt támogatási összegnél kisebb összeg is nyújtható,

b) az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra használható,

c) amennyiben a támogatást rendezvények, előadások, konferenciák megtartásához, megrendezéséhez, kiadványok elkészítéséhez használják fel, támogatóként az FVM-t fel kell tüntetni a meghívókon, tájékoztatókon, plakátokon, kiadványokon, illetve az eseményről annak megrendezése előtt legkésőbb 10 nappal a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának értesítést kell küldeni,

d) a támogatást elnyert pályázó aláírási címpéldányt benyújtott képviselőjével a minisztérium támogatási szerződést köt,

e) a szerződés tartalmazza a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és egyéb feltételeinek részletes szabályozását,

f) a támogatás kifizetésének feltétele az, hogy a támogatást elnyert pályázó igazolja azt, hogy az azonnali beszedési megbízás Minisztérium általi érvényesítéséhez a bankszámláját vezető pénzügyi intézménynek felhatalmazó levélben megbízást adott,

g) a támogatás folyósítását az FVM Költségvetési és Gazdálkodási Főosztálya végzi,

h) a támogatás teljes összege a tárgyévben keletkezett költségekre, kiadásokra használható fel. Az ezt tartalmazó és befogadható számla legkésőbbi kiállítási dátuma: 2010. január 15.

i) a pályázónak nyújtott támogatás más társadalmi szervezetnek tovább nem adható, a működési kiadásokkal összefüggésben más társadalmi szervezet felé történő kifizetésként nem számolható el.

10. Elszámolás a tárgyévben keletkezett működési költségekről, kiadásokról:

a) a pályázó az elnyert támogatási összegről a felhasználását követően, de legkésőbb  2010. január 15-ig köteles a beszámolót, és az elszámolást, a FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához egy eredeti példányban megküldeni,

b) az elszámolás szöveges részéből és a mellékletekből egyértelműen ki kell tűnnie annak, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett, és vállalt célokra közvetlenül került felhasználásra,

c) a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a kapott támogatási összeget más támogatásnál nem számolta el,

d) az elszámolásnak célszerűen jogcím szerinti bemutatásban kell tartalmaznia a konkrét és azonosítható felhasználásokat (jogcím és a hozzárendelt pénzeszköz),

e) az elszámolni kívánt olyan számlák esetében, amelyeknél a számla kibocsátásának alapja a felek közötti megállapodás, vagy szerződés (bérlet, valamely szolgáltatásra adott megbízás, vállalkozási szerződés stb.) annak írásbeli másolati példányát az elszámolás mellékleteként meg kell küldeni,

f) a lehetséges felhasználási jogcímek részben a támogatott feladat tartalomból, részben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben rögzített általánosan használatos terminológiák szerint alakíthatók ki,

g) a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének, a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését, elfogadását a FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya az illetékes szakfőosztályok bevonásával végzi.

11.  A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetési céltól eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem teljesítése vagy csak részbeni teljesítése esetén, a támogatás teljes, illetve fel nem használt része jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül. Ebben az esetben a támogatást elnyert pályázó a támogatás teljes, illetve fel nem használt – jegybanki alapkamat kétszeresével növelt – összegét legkésőbb 2010. február 15-ig köteles a minisztérium részére visszafizetni.

(FVM)