palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a parlagfű elleni védekezés kutatására

Pályázati felhívás „a parlagfű elleni hatékony védekezés kutatása” támogatására. A projekt főként az alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés típusú tevékenységeken keresztül valósítható meg, amelyek eredményei viszonylag rövidtávon technologizálhatók a tágabb értelemben vett integrált gyomszabályozás gyakorlatában.

Benyújtási határidő: 2009. április 15.

I. A pályázat célja

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) visszaszorításában gyakorlati eredményeket ígérő K+F tevékenység támogatása.

II. A kitűzött cél megvalósítására támogatás az alábbi területeken igényelhető

A projekt főként az alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés típusú tevékenységeken keresztül valósítható meg, amelyek eredményei viszonylag rövidtávon technologizálhatók a tágabb értelemben vett integrált gyomszabályozás gyakorlatában.

Témái:

a) a parlagfű eddig nem, vagy kevésbé ismert biológiai tulajdonságainak kutatása,

b) a parlagfű ökológiai igényeivel kapcsolatos kutatás,

c)  a parlagfű detektálásával kapcsolatos kutatás, vagy

d)  a parlagfű elleni védekezés vegyszeres és vegyszermentes alternatíváinak kutatása.

A program megvalósításához több területet átfogó technológiai megoldások is alkalmazhatók.

III. A támogatás forrása és összege

A pályázat célkitűzésének elérése érdekében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: a minisztérium) 45 millió Ft-ot biztosít a XII. fejezet, 10. cím, 2. alcím, 10. jogcímcsoport, 1 jogcímszám „Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása” elnevezésű 10032000 – 01220191 – 50000005 ÁHT 260601 bankszámlaszámról, a fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évi keretére.

IV. A támogatásra jogosultak köre

A pályázóknak felsőfokú képesítéssel kell rendelkeznie, és magyar kutatóhellyel, vagy az agrár-szakigazgatás kutatást és fejlesztést végző intézményeivel kell jogviszonyban állnia. A meghirdetett programban egy pályázó egy pályázattal vehet részt.

V. Támogatás formája, futamideje

A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

A megvalósítandó kutatási projekt futamideje 6-12 hónapra tervezhető.

VI. A támogatás mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás a kutatási projekt teljes futamidejére legfeljebb 5 millió Ft.

VII. Pályázható juttatások

A pályázaton elnyert támogatás kutatási anyagok, eszközök és szolgáltatások beszerzésére, valamint laboratóriumi és szabadföldi kísérletek végrehajtására fordítható. Bér és bérjellegű kiadások nem támogathatók. A fogadó intézményt az általános költségekre (rezsi) legfeljebb a kutatási támogatási összeg 10%-a illeti meg. A kutatóhelyeken a pályázatok könyvelését külön témaszámon kell vezetni és nyilvántartani.

VIII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A Pályázati Felhívás szerint elkészített kutatási projektjavaslatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, a minisztériumhoz kell benyújtani (cím: FVM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1860 Budapest 55. Pf. 1.), „Parlagfű kutatási pályázat” jeligével. A pályázatot elektronikusan (MS Word dokumentum) formában a novenyvedelem@fvm.hu címre is el kell küldeni.

A pályázat benyújtásának (postára adásának, valamint elektronikus beküldésének) határideje: 2009. április 15.

A határidőn túl feladott, illetve elküldött, valamint a formai és tartalmi követelményeknek meg nem felelő pályázatok értékelésére nem kerül sor.

IX. A pályázatok formai és tartalmi követelményei

A pályázatot a felhívásban csatolt MELLÉKLET szerint kell összeállítani, valamint csatolni kell hozzá a következő dokumentumokat:

  • A pályázó legfontosabb publikációi (max. 10), bibliográfiai adatok megjelölésével.
  • A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelő írásbeli NYILATKOZATOK.
  • A kutatóhely által kitöltött ADATLAP – TÁMOGATÁSI DÖNTÉSRŐL.

X. A pályázatok bírálatánál alkalmazott szempontok:

  • a kutatási és fejlesztési feladat hazai és nemzetközi hasznosíthatóságának megítélése, valamint a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásának lehetősége, figyelemmel a piaci versenyképességre;
  • a tervezett projektnek a pályázati felhívásban megjelölt témához történő illeszkedése, a kutatási téma mennyiben szolgálja a kitűzött célok teljesülését;
  • a kutatóhely infrastrukturális és műszerezettségi adottságainak értékelése az előirányzott K+F feladat végrehajtásának elősegítése érdekében;
  • a feladat megvalósításához szükséges pénzügyi kondíciók vizsgálata a hatékonyság és a felhasználás ütemezése szerint;
  • a kutatási témához biztosított saját erő bevonásának mértéke.

XI. A pályázat elbírálásának rendje

A benyújtott pályázatokat szakértői bírálóbizottság értékeli, figyelembe véve a tervezett munka újszerűségét, a várható eredményeket, a hasznosíthatóságot, a kutatás személyi, intézményi, tárgyi és módszertani feltételeit, továbbá a kért támogatás pénzügyi indokoltságát és realitását, a tervezett kutatói munkaidő ráfordítást és az eddigi K+F eredményeket. Előnyben részesülnek a nemzetközi szinten is eredeti kutatások.

A pályázatot a minisztérium a benyújtási határidőtől számított legfeljebb 30 napon belül bírálja el a szakértői bírálóbizottság javaslatai alapján. A minisztérium a döntésről a nyertes pályázókat a döntést követő 30 napon belül írásban tájékoztatja és egyidejűleg a szerződéstervezetet megküldi. A nyertes pályázók listáját a minisztérium a honlapján (www.fvm.hu) is megjelenteti. A támogatásban nem részesülő pályázók külön értesítést nem kapnak.

XII. A támogatás felhasználásának rendje

A minisztérium a pályázat elfogadása esetén támogatási szerződést köt a pályázóval, mely tartalmazza a támogatás konkrét feltételeit, ezen belül is a támogatási összeg kifizetésének, és az elszámolás részletes feltételeit.

Az odaítélt támogatás kifizetésére a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a III. pontban megjelölt bankszámlaszámlára kell visszafizetni a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelve.

XIII. A támogatás elszámolásának rendje

Az elszámolás a támogatott által szerződésben rögzített határidőre benyújtott beszámoló jelentés, valamint az intézmény gazdasági vezetője által hitelesített számlamásolatokat is tartalmazó költségelszámolás alapján történik. Az elszámolásként becsatolt számlamásolatok irattári eredetijére az alábbi szöveget kell rávezetni: „Az FVM ………/2009. számú témára elszámolva”.

A költségelszámolásnak a szerződés mellékletét képező költségtáblák, költségnemenkénti adataival egyezőséget kell mutatnia.

Belső számla nem fogadható el.

A beszámoló jelentést egy példányban kell benyújtani.

XIV. A pályázat ügyében felvilágosítást ad

a minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya (Tel: 06-1-301-4501, e-mail: novenyvedelem@fvm.hu).