palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Izzócsere program 2010

kvvm pályázatokKlímavédelem: Izzócsere Programmal bővült a Zöld Beruházási Rendszer. Új elemmel bővült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium klímavédelmi programcsomagja, melyet a zöldtárca a kibocsátási kvótabevételekből finanszíroz – jelentette be Szabó Imre környezetvédelmi miniszter kedden. A Klímabarát Otthon és a Klímabarát Háztartás program után – a Zöld Beruházási Rendszer részeként – a tárca új Izzócsere Programot indított. A 450 milliós keretösszegű pályázaton rászorulók cserélhetik hagyományos energiafaló izzóikat energiatakarékosra. A program a rezsi csökkentése mellett mérhető kibocsátás-csökkenést eredményez: a légkört 47 ezer tonnával kevesebb szén-dioxid szennyezi, mintegy 12 ezer hektárnyi erdő menekül meg, és az erőműveknek közel 6,3 megawattal kevesebb áramot kell előállítaniuk.

„Az Izzócsere Programmal azonnali és mérhető kibocsátás csökkentést lehet elérni, és amellett, hogy segítünk takarékoskodni az arra rászorulóknak, otthonok ezrei válhatnak klímabaráttá” – hangsúlyozta a miniszter. Az energiatakarékos izzók vásárlására az időseket, nagycsaládosokat és fogyatékkal élőket támogató alapítványok és egyesületek pályázhatnak az általuk segített rászorulók háztartásai, illetve saját intézményük számára. A szervezetek rászoruló háztartásonként maximum 40 ezer forintnyi izzóra pályázhatnak, saját felhasználás esetében ez az összeg 20 ezer forint. Egy alapítvány vagy egyesület összesen maximum 10 millió forint támogatásban részesülhet. A hagyományos izzókat a pályázóknak össze kell gyűjteniük és le kell adniuk, ezek tehát már garantáltan nem szennyezik tovább a környezetet.

A zöldtárca most egy korábbi, sikeres programját folytatja: akkor az uniós forrásból finanszírozott 230 millió forint keretösszegű izzócsere pályázaton a nagycsaládosok mintegy 121 ezer, az idősek 83 ezer, a fogyatékkal élők 15 ezer, az óvodák pedig 8 ezer energiatakarékos izzóhoz jutottak. A leadott, használatból kivont energiafaló izzókkal egy tornatermet lehetne meg tölteni.

Az energiatakarékos izzók mintegy 80 százalékkal kevesebb áramot fogyasztanak, mint a hagyományos égők, amelyeknél a felhasznált energia mindössze 2 százaléka hasznosul világításként, a többiből a villanykörtét forrósító hő lesz. Ha egy család mindössze öt hagyományos, áramfaló égőt cserél energiatakarékos izzóra, egy évben 17 ezer forintot takaríthatnak meg a villanyszámlán. A programban várhatóan kicserélt 430 ezer izzóval összesen évi 1,5 milliárd forintos megtakarítás érhető el.

A pályázat

Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Izzócsere Alprogram

A pályázat célja: Jelen támogatás elsődleges célja a klímavédelem. A hatékonyabb, kevesebb villamos energiát fogyasztó eszközök elterjesztésével jelentős mennyiségű villamos energia takarítható meg a háztartásokban. Egy energiatakarékos izzó például mintegy 80%-kal kevesebbet fogyaszt, mint egy azonos fényerejű hagyományos izzó.
A hosszú élettartamú, energiatakarékos izzók fogyasztói ára lényegesen magasabb a hagyományos izzók árához viszonyítva, ezért a szociálisan legsérülékenyebb társadalmi csoportok, így különösen az időskorúak, a nagycsaládosok és a fogyatékkal élők számára költséges beruházás, és állami támogatás, kormányzati segítség nélkül kivitelezhetetlen.
Erre tekintettel a Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Izzócsere Alprogram a Támogató által előírt formában lehetőséget nyújt arra, hogy a fent említett társadalmi csoportok az energiapazarló hagyományos izzók lecserélésével hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz és ezzel párhuzamosan csökkentsék energiafogyasztásukat és az ebből eredő kiadásaikat.

A pályázat tárgya: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) a hagyományos gömbizzók energiatakarékos izzókra történő cserélésnek támogatására vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé.

A pályázat forrása
: Az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevétel jogszabály alapján pályázati támogatásra fordítható hányada, melyet a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet céljellegű, a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtási feladatai megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatának bevételeként kell elszámolni.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 450 000 000 Ft.

A pályázat benyújtására jogosultak köre: Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak a Magyarországon 2008. január 1. napja előtt bejegyzett az alapszabályukban/alapító okiratukban nevesítetten

  • a nagycsaládosok érdekvédelmét, segítését, támogatását megvalósító,
  • az időskorúak gondozását, segítését és érdekvédelmét megvalósító,
  • a fogyatékkal élő személyek érdekvédelmét, segítését és támogatását megvalósító, alapítványok, egyesületek.

A Program keretében támogatható tevékenységek
Vissza nem térítendő, célzott, előfinanszírozott pénzbeli támogatás energiatakarékos izzók vásárlására. A támogatáshoz szükséges a lecserélt hagyományos izzók számának, teljesítményének (watt), és a támogatás eredményeképpen csökkent teljesítményigény számszerűsítése (a csere előtti össz-wattszám és a csere utáni össz-wattszám különbsége).

Az elnyerhető támogatás mértéke és formája

  • nagycsaládosok érdekvédelmét, segítését, támogatását megvalósító alapítványok, egyesületek a velük együttműködő családok számára, valamint saját felhasználásra pályázhatnak: családonként, háztartásonként maximum bruttó 40.000.- Ft, azaz bruttó negyvenezer forint a szervezet saját felhasználásra maximum bruttó 20.000.- Ft, azaz bruttó húszezer forint erejéig. A pályázatban szereplő kedvezményezett családok száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem haladhatják meg a célcsoport számára rendelkezésre álló bruttó 150.000.000.- Ft, azaz bruttó egyszázötvenmillió forint keretösszeget. Egy pályázó maximum bruttó 10.000.000.- Ft, azaz bruttó tízmillió forint erejéig nyújthat be pályázatot.
  • időskorúak gondozását, segítését és érdekvédelmét megvalósító alapítványok, egyesületek az általuk működtetett intézmények számára, a hatókörükbe tartozó időskorú háztartások számára, valamint saját felhasználásra nyújthatnak be pályázatot: az általuk működtetett intézmények számára maximum 100.000.- Ft, ennél az összegnél nagyobb igény külön indokolás alapján teljesíthető; az időskorú háztartások esetében maximum bruttó 40.000.- Ft, azaz bruttó negyvenezer forint; az alapítvány, egyesület saját felhasználásra maximum bruttó 20.000.- Ft, azaz bruttó húszezer forint erejéig; a pályázatban szereplő kedvezményezett időskorú háztartások száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem haladhatják meg a célcsoport számára rendelkezésre álló bruttó 150.000.000.- Ft, azaz bruttó egyszázötvenmillió forint keretösszeget. Egy pályázó maximum bruttó 10.000.000.- Ft, azaz bruttó tízmillió forint erejéig nyújthat be pályázatot.
  • a fogyatékkal élő személyek érdekvédelmét, segítését és támogatását megvalósító alapítványok, egyesületek az általuk működtetett intézmények számára, a hatókörükbe tartozó fogyatékkal élő személyeket gondozó háztartások számára, valamint saját felhasználásra nyújthatnak be pályázatot: az általuk működtetett intézmények számára maximum bruttó 100.000.- Ft, ennél az összegnél nagyobb igény külön indokolás alapján teljesíthető; fogyatékkal élő személyeket gondozó háztartások esetében maximum bruttó 40.000.- Ft, azaz bruttó negyvenezer forint; az alapítvány, egyesület saját felhasználásra maximum bruttó 20.000.- Ft, azaz bruttó húszezer forint erejéig; a pályázatban szereplő kedvezményezett fogyatékkal élő személyeket gondozó háztartások száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem haladhatják meg a célcsoport számára rendelkezésre álló bruttó 150.000.000.- Ft, azaz bruttó egyszázötvenmillió forint keretösszeget. Egy pályázó maximum bruttó 10.000.000.- Ft, azaz bruttó tízmillió forint erejéig nyújthat be pályázatot.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek 90%-a a szerződéskötést követő 30 munkanapon belül, a fennmaradó 10%-a pedig a szerződött támogatás elszámolásának elfogadását követően kerül átutalásra a támogatást elnyert szervezetek számlájára.
Amennyiben a Támogatott az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) visszaigénylésére jogosult, úgy a szervezetnek az energiatakarékos izzók nettó vételárával kell elszámolnia. A támogatás összege visszaigényelhető ÁFA finanszírozására nem használható fel.

Célcsoporttól függetlenül egy szervezet összesen maximum bruttó 10 000 000.- Ft, azaz bruttó tízmillió forint támogatásban részesülhet. A program teljes ideje alatt egy háztartás illetve intézmény csak egy támogatásra jogosult szervezet listájában szerepelhet és részesülhet támogatásban. Amennyiben ezt a korlátozást a pályázó szervezet megszegi, a jogosulatlanul felhasznált támogatást vissza kell fizetni.

Nem részesülhetnek támogatásban azok a háztartások, amelyek a KvVM 2009. évi „Izzócsere” programjának keretében támogatásban részesültek.

A támogatási intenzitás: 100 %.

A támogatás folyósítása
A támogatás összege a támogatási szerződés szerződő felek által történő aláírását követő legkésőbb 30 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére.

Az elszámolás ellenőrzésére az elszámolás Támogató által történt kézhezvételét követő legkésőbb 3 hónapon belül kerül sor.

Pályázati díj:
A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

A pályázatok benyújtása és elbírálása

A pályázatot elektronikus úton kizárólag a Miniszterelnöki Hivatal által működtetett Ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz.

A pályázatokkal kapcsolatos kérdések a következő címre küldhetők: info.izzocsere@mail.kvvm.hu

Web: http://www.kvvm.hu/

Telefon, elérhetőség: 457-3300 !!!!! (központi telefonszám, Izzócsere program koordinátor)

A pályázati anyag: A pályázatnak tartalmaznia kell a maradéktalanul kitöltött pályázati adatlap nyomtatványt, valamint az alábbiakban felsorolt, a pályázati anyaghoz csatolandó mellékleteket.

A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázati felhívás 2010. március 30-án jelenik meg a KvVM honlapján. A pályázatok benyújtására folyamatosan 2010. április 7-től 2010. október 30-a 24.00 óráig, vagy a támogatási keretösszeg rendelkezésre állásának függvényében van lehetőség.

Letölthető dokumentum

Pályázati felhívás

A nyomtatványkitöltő programot innen töltheti le: http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany

A nyomtatványkitöltő progam használati útmuatója: http://www.apeh.hu/ebevallas/abevjava/javakitolto.html

Elektronikusan kitölthető nyomtatvány

Forrás: KVVM