palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

A pályázat célja

A Magyar Diaszpóra Tanács 2011. november 17-én elfogadott Alapító Nyilatkozata megállapította, hogy „A diaszpórában élő magyarságnak – húsz évvel a rendszerváltoztatás után – végre kellő figyelmet kell kapnia a nemzetpolitikában. A nemzeti ügyek kormánya elkötelezett aziránt, hogy az új Alaptörvényben az egységes magyar nemzetre megfogalmazott felelősségviselést a diaszpóra tekintetében is megvalósítsa.”

Célunk az, hogy kiépüljön a külhoni magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összetartozásának erősítéséhez. Jelen programot annak érdekében hoztuk létre, hogy a diaszpóra magyarságának magyar nyelvtudását fejlesszük, a magyar közösségekben való tevékenységet és a Magyarországgal való kapcsolattartást ösztönözzük, azaz a magyar identitást megerősítsük.

Ennek érdekében olyan, a nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas fiatalok pályázatait várjuk, akik segítenek e cél elérésében.

KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Kőrösi Csoma Sándor Program célja a diaszpóra és az anyaország magyarsága közti kapcsolatok erősítése. Az ösztöndíj keretében azt szeretnénk elérni, hogy magyarországi fiatalok látogassanak el a diaszpóra közösségeihez, segítsék értékőrző munkájukat és tájékoztatási, közösségépítő tevékenységükkel erősítsék a Magyarországhoz való kötődésüket.

A pályázat tárgya 

A Kőrösi Csoma Sándor Program az identitáserősítő és közösségi programok szervezésében, végrehajtásában gyakorlott fiatalok részére a nyugati magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenységre nyújt ösztöndíjat, 47 fő részére, 2013. március 1. – október 31. között. Az program összesen 8 hónapnyi időtartama alatt a nyertes pályázó 5 hónapig a külhoni magyar közösségekben, 3 hónapig pedig Magyarországon tölti ösztöndíjának idejét.

A pályázók köre

A pályázat kedvezményezettje lehet az a 20. életévét betöltött, büntetlen előéletű, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, aki közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, illetve közösségi, közösségszervező, hagyományőrző egyéb tevékenységekben aktívan vesz részt. Elvárt a magas szintű angol nyelvtudás vagy a célország nyelvének megfelelő szintű ismerete.

Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíjra magánszemélyek pályázhatnak, melynek összege az alábbiak szerint alakul:

 • 2013. március, július és október hó folyamán (magyarországi tartózkodás) 200 000 HUF/hó
 • 2013. április-június és augusztus-szeptember hó folyamán (külföldi tartózkodás) 350 000 HUF/hó

A nyertes pályázók ösztöndíját a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

Az ösztöndíj összegén felül az Ösztöndíjasok szállás- és útiköltségét, külföldi tartózkodása idején külföldi biztosítását illetve a munkavégzéshez szükséges eszközöket az Államtitkárság biztosítja.

A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása: 2013. január 3. – január 20.

Elbeszélgetés a pályázókkal: 2013. január 20. – február 15.

Szerződés időtartama: 2013. március 1. – október 31.

Az ösztöndíjban részesülők 2013. március hó folyamán felkészítésen vesznek részt, melyet követően 2013. április 1. – június 31., illetve 2013. augusztus 1. – szeptember 30. közötti időszakban a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A kiutazás – és így a szerződés fennállásának – feltétele, hogy az Ösztöndíjas megfeleljen a képzést lezáró vizsgán, illetve a szükséges beutazási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A Magyarországon töltött ösztöndíjas időszakban az Ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződésében kikötött egyéb kötelezettségeinek (beszámolás, továbbképzés, stb.) eleget tesz.

A program megvalósítási területei:

 • Európa: 12 fő
 • USA/Kanada: 21 fő
 • Ausztrália: 7 fő
 • Latin-Amerika: 4 fő
 • Egyéb (Dél-Afrika, Izrael): 3 fő
Letölthető dokumentum

6. A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik. A pályázatot a Nemzeti Regiszter honlapon található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani az alábbi címre:

palyazat@kim.gov.hu

Papír alapú pályázatot benyújtani csak indokolt esetben lehet. A benyújtás napja a pályázati csomag postára adásának napja.

Postacímünk:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzetpolitikai Államtitkárság
1055 Budapest
Kossuth tér 2-4.

A pályázat formai követelményei

Elektronikus levélben kérjük csatoltan megküldeni:

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap. Az adatlapon kiemelten fontos feltüntetni a célországra vonatkozó prioritást. Tekintettel arra, hogy a pályázat hitelességét a pályázó aláírása igazolja, kérjük a kitöltött adatlapot aláírással ellátva, pdf-formátumban csatolni.
 • Géppel írt, strukturált szakmai életrajz
 • Motivációs levél max. 1 oldal terjedelemben
 • Közép- vagy felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolása
 • Angol vagy a célország nyelvének ismeretét igazoló dokumentum
 • A közösségi, hagyományőrző tevékenységekben (pl. cserkészet, néptánc, magyar nyelvoktatás, énekkar stb.) való részvételre vonatkozó 2 db ajánlás
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata

Hiányos pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van hiánypótlásra és annak a pályázat kiírójához való eljuttatására az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül.

Minden kitöltött dokumentumot pdf illetve doc. formátumban kérünk megküldeni.

8. A pályázat érvényessége

A pályázat érvénytelen, ha:

 • a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
 • a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be;
 • a pályázó nem jelent meg a megadott időpontban és helyen a pályázati elbeszélgetésen.

A pályázat érvényes, ha:

 • a pályázati adatlapot, az adatlaphoz tartozó sablonok formátumát sem tartalmában, sem alakban nem változtatták meg;
 • megfelelően, hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap;
 • elektronikus illetve papíralapú pályázat benyújtása esetében a kötelező benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;
 • a pályázat a benyújtási határidőn belül lett benyújtva;
 • a pályázó a szükséges nyilatkozati pontok minden feltételének megfelel.

A pályázatok elbírálása

Tartalmi értékelés szempontjai

A pályázó megfelel a pályázati kiírásban megjelölt célnak és feltételeknek. A motivációs levélben alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a diaszpóra magyar közösségeinek szellemi gyarapodása, identitásának erősítése érdekében. Előnyt jelent, ha a pályázó minél szélesebb hagyományőrző, közösségépítő vagy speciális tudással (például magyar nyelv oktatása nem magyar anyanyelvűek számára) ismeretekkel, korábbi – akár külföldi – ilyen irányú tapasztalattal rendelkezik.

A pályázat elbírálása három körben történik. Csak azt a pályázót hallgatjuk meg az első szóbeli elbeszélgetésen, aki a benyújtott pályázati dokumentáció alapján alkalmasnak tekinthető. A második elbeszélgetésre az első körben megfelelteket hívjuk be újra.

Döntés a pályázatokról

A pályázatokra vonatkozóan és a pályázókkal való elbeszélgetést követően a KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága hoz döntést. A döntésről minden pályázót az adatlapon megjelölt elektronikus levélcímen értesítünk.

Szerződéskötés

A nyertes pályázókkal KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága ösztöndíjas szerződést köt.

Szerződésszegés következményei

 • Amennyiben az Ösztöndíjas a pályázattal kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, vagy az igazolt, a feladatellátással összefüggésben keletkező költségei fedezetére biztosított összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, és az Ösztöndíjassal kötött szerződésben részletesen meghatározott szerződésszegésre vonatkozó következményeket alkalmazni.
 • Amennyiben az Ösztöndíjas a szerződésben részletesen meghatározott lényeges kötelezettségét megszegi, avagy az igazolt, a feladatellátással összefüggésben keletkező költségei fedezetére biztosított összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, köteles az ösztöndíjat egészben, illetve a szerződésellenesen felhasznált, a költségei fedezetére biztosított összeget visszafizetni, a szerződés felbontásának napjától érvényes magyar jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat összegével növelten.
 • A szerződésszegés egyes esetei, illetve annak jogkövetkezményei az Ösztöndíjassal kötött szerződésben kerülnek részletesen meghatározásra.

Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken: palyazat@kim.gov.hu

 

Forrás: http://www.nemzetiregiszter.hu