palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2013. évi költségvetési támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  a „Nemzetiségi táborok támogatására” közzéteszi az alábbi pályázatot. A rendelkezésre álló forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja a „Nemzetiségi támogatások” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 243678) terhére. Az Előirányzat felhasználása során kizárólag az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

Kategória kódja: NEMZ-TAB-13

A pályázat célja

A pályázat célja a nyelvi környezetben megvalósuló anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.) megvalósításának a támogatása, amely azt a célt szolgálja, hogy a hazai nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók anyanyelvi környezetben gyakorolhassák, ezáltal elmélyíthessék nyelvismeretüket, bővíthessék a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteiket. Továbbá cél, hogy támogatásban részesüljenek a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok.

II. A pályázat benyújtására jogosultak köre

Nemzetiségi oktatási intézmények (nyelvoktató, kétnyelvű, tannyelvű általános iskolák, középiskolák), és azok a nemzetiségi önkormányzatok, amelyek a fenti célok megvalósítására, legalább hét napos, vagy azt meghaladó időtartamban – kísérik nélkül minimum 15 fő részére – tábort szerveznek.

Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet, pályázatot nem nyújthat be.

Nem pályázhatnak a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek. A jelen pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) személyi és tárgyi hatálya alá tartozik, mivel az államháztartás alrendszeréből származó támogatást az államháztartáson kívülre, egyedi döntés alapján nyújt. Erre tekintettel nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a Knyt. 6. § -ában nevesített személyek és szervezetek.

III. A pályázat jellege

A pályázati támogatás nyílt pályázat útján nyerhető el.

IV. A rendelkezésre álló keretösszeg

Jelen pályázat megvalósítására, rendelkezésre álló keretösszeg: 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint.

V. A pályázatban igényelhető támogatás formája, a támogatás folyósításának módja, összege

A pályázó működési támogatásnak minősülő, vissza nem térítendő, bruttó támogatásban részesül, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)

A támogatás módja: utófinanszírozás (a program költségeiről szóló elszámolás és szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően történik a folyósítás).

Kivételesen, különösen indokolt esetben az egyösszegű utófinanszírozástól eltérő folyósítást a pályázó megfelelő indokokkal alátámasztott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti a pályázat benyújtásáig. Az előfinanszírozás formájában nyújtott támogatás esetén a támogatás a záró beszámoló benyújtását megelőzően folyósítható.

A pályázat benyújtásához legalább az igényelt összeg 25%-ának megfelelő elvárt önrészt kell biztosítani. Az önrész lehet: saját forrásból származó készpénzes és nem készpénzes, személyes közreműködés (társadalmi munka), tárgyi feltételek vagy szolgáltatás biztosítása. Nem tekinthető önrésznek az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás. A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, és a rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.

A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések és a százezer forint egyedi értéket meghaladó dologi kiadások csak a vonatkozó szerződések, megállapodások kedvezményezett hivatalos képviselője által hitelesített és a pénzügyi elszámoláshoz csatolt másolatai alapján támogathatóak.

A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés útján – nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20%-át.

VI. Elszámolható költségek köre, az elszámolási időszak

Az elszámolható költségek: a programot megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a program cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek – így különösen: az utazás, a szállás, az étkezés, a programok megvalósításához kapcsolódó vásárolt szolgáltatások köre.

A támogatási összeg felhasználható: a 2013. május 1. és 2013. október 31. között megvalósuló hagyományörző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok megrendezésére.

VII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje, a pályázati díj

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzőlen minden pályázónak a www.eper.hu honlapon regisztrálnia kell magát az Elektronikus Pályázatkezelési Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az internetes pályázati őrlapot minden kérdésére választ adva és a VIII. pontban megjelölt mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani.

Az elektronikusan benyújtott pályázatokat az EPER automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóval látja el.

A 2013. évi nemzetiségi pályázatok benyújtása során minden pályázónak egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 3000 Ft. A pályázati díjat a nemzetiségi pályázatokra vonatkozóan egy szervezet csak egyszer köteles megfizetni! Más pályázati kiírásokra befizetett pályázati díj a nemzetiségi pályázatoknál nem érvényesíthető.

A pályázati díjat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 számú számlájára kell befizetni. A pályázati díj befizetésekor kérjük, az internetes pályázatkezelő rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a kiírás kódját (NEMZ-13) szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének határidejéig kell az Támogatáskezelő számlájára befizetni.

Letölthető dokumentumok

 • PÁLYÁZATI KIÍRÁS_NEMZ_TAB_2013.pdf
 • Közzétételi kérelem
 • Pályázati útmutató
 • Pályázói nyilatkozat
 • Szöveges indoklás

A pályázat beadási határideje: 2013. február 15.

VIII. Az elektronikus adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek:

A pályázat benyújtásakor az elektronikus adatlapon kell kitölteni, illetve csatolni:

 1. az igénylő eddigi tevékenységének ismertetése,
 2. az igényelt támogatási összeg felhasználásának részletes költségvetése, a költségvetés szöveges indoklásával együtt
 3. az önrész meghatározása, nem készpénzes önrész esetén a felértékelése alapjául szolgáló számítás;
 4. a tábor részletes programterve,
 5. az igénylő jogi helyzetét igazoló dokumentum másolata (oktatási intézmények és nemzetiségi önkormányzatok esetében törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló kivonat)
 6. az előirányzat igénybevételéhez csatolandó továbbá az EPER rendszerből letölthető Pályázati nyilatkozat,
 7. hitéleti tábor esetén az egyházi jogi személy képviselőjének, vagy meghatalmazottjának részvételi szándéknyilatkozata.
 8. A támogatási szerződés megkötéséhez a nyertes pályázónak az alábbi dokumentumokat is csatolnia kell:
 1. a pályázatnál alacsonyabb összegző megítélt támogatás esetén szükséges a ténylegesen megítélt támogatási összegnek megfelelően az eredeti költségvetési terv módosítása és szöveges indoklása az EPER rendszerben,
 • közjegyző vagy ügyvéd által kiállított eredeti, vagy hitelesített aláírási címpéldány vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzintézet által hitelesített példánya,
 • Előfinanszírozás esetén a támogató javára szóló, csak a támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, a bankszámla nyilatkozatban feltüntetett bankszámlákra vonatkozóan.

Jogi személyiséggel nem rendelkező pályázó köteles megjelölni azt a jogi személyt, amellyel az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a támogatási szerződést megköti, és annak adatait a pályázati űrlapon megadni. A pályázó köteles a Támogatási Szerződéshez csatolni az általa megjelölt jogi személy vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a megjelölt jogi személy a támogatási szerződést megköti, az abban foglaltaknak eleget tesz, vállalja a nyertes pályázatban foglaltak megvalósítását.

 Forrás: http://www.emet.gov.hu