palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Közlemény az alapfokú művészetoktatás támogatásának igényléséről

okm pályázatokKözlemény az alapfokú művészetoktatás támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 18/2010. (IV. 7.) OKM rendeletről.  Megjelent a Magyar Közlöny 2010. évi 50. számában.  A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 13. pontjában 460,0 millió forintos támogatást biztosít az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok számára.

A támogatást igényelheti az alapfokú művészetoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, többcélú kistérségi társulás, az alapfokú művészetoktatási intézményt fenntartó nem állami intézmény fenntartója (az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetében biztosított keret terhére), továbbá a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények az általuk ellátott közoktatási feladatokra.

A támogatás elsősorban a hátrányos helyzetű tanulók száma alapján igényelhető, tekintettel arra, hogy ezek a tanulók a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( a továbbiakban: Kt.) 117. § (2) bekezdése alapján mentesülnek a térítési díj fizetési kötelezettség alól. A támogatás elsődlegesen ennek kompenzálására szolgál mind a minősített, mind a minősítéssel nem rendelkező, mind a Waldorf iskolák kerettanterve alapján nevelő és oktató iskolák fenntartói esetében.

A támogatás igénylése: A fenntartó támogatási igényt az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási intézményben, vagy többcélú intézmény esetében az alapfokú művészetoktatási tevékenységet ellátó intézményegységben vagy tagintézményben 2009/2010. tanévben tanuló hátrányos helyzetű (beleértve a halmozottan hátrányos helyzetű) tanulók után nyújthat be.
Az érintett tanulók létszámának megállapításakor a helyi önkormányzatok a 2009. október 1-jei, a közoktatási humánszolgáltatók és a közoktatási intézményt fenntartó központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények a 2010. február 1-jei állapotot kell, hogy figyelembe vegyék.
A létszám meghatározásakor – az előző évek támogatási rendeleteihez hasonlóan – ez évben is azon gyermekek, tanulók létszámát kell figyelembe venni, akik után normatív hozzájárulásra jogosult a fenntartó. (Kt. 1. sz. melléklet Második rész 1. c) pont szerint)

A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 14/B. §-ának (3) bekezdésében foglalt „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” minősítéssel rendelkező intézmény (intézményegység, tagintézmény) fenntartói, valamint a Waldorf iskolák kerettanterve alapján nevelő és oktató iskolák fenntartói a nem hátrányos helyzetű alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók után is igényelhetnek támogatást a rendelet mellékletét képező adatlap és az esélyegyenlőségi nyilatkozat kitöltésével, mely szintén a rendelet mellékletében található.

A támogatási igény benyújtásának határideje: 2010. április 16.

A fenntartó OKM Támogatáskezelő honlapján (http://www.okmt.hu/index.php?oldal_id=364; http://www.okmt.hu/index.php?oldal_id=457) kitöltött támogatási igényt papír alapon két eredeti példányban postai úton, továbbá elektronikusan is az adatlap megküldésével nyújthatja be.

  • a helyi önkormányzatok a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez
  • a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához.

Az elektronikus benyújtás kizárólag az OKM Támogatáskezelő honlapján található, erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül történik.

Letölthető dokumentumok

A támogatás felhasználható

  • az alapfokú művészetoktatási intézmény vagy alapfokú művészetoktatási tevékenységet ellátó intézményegység, tagintézmény működési jellegű kiadásainak (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások) fedezésére, valamint
  • olyan tevékenység finanszírozására, amely új vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, valamint a meglevő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését valósítja meg (fejlesztés) az alapfokú művészetoktatási intézményben vagy az alapfokú művészetoktatási tevékenységet ellátó intézményegységben, tagintézményben.

Fontos változás a tavalyi évhez képest, hogy az elnyert támogatás legalább 50%-át tárgyi eszközök beszerzésére kell fordítani!
Az elnyert támogatást csak a miniszteri döntést követően 2010. december 31-ig lehet felhasználni. A 2010. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2011. június 30-ig használható fel.

Forrás: OKM