palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Net-tér-Pályázat public art művek világhálón való megvalósítására

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával megvalósuló 2009. évi public art projektje keretében Net-tér elnevezéssel országos, nyílt pályázatot hirdet public art munkák Interneten való megvalósítására.

A pályázat lebonyolítója az MMIKL szakmai igazgatósága, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus (a továbbiakban: Lektorátus).
A Lektorátus – a 2008-ban nagy szakmai és közönségérdeklődés mellett lebonyolított public art programja továbbfejlesztéseként, a világhálót virtuális köztérként értelmezve – a 2009. évi projektjében a public art internetes válfaja magyarországi megerősödésének támogatását is célul tűzte ki.
A kiíró a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság valóságos és virtuális tereinek problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, lehetőleg interaktív, de minden esetben kontextusfüggő, egy adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló műveket vár. A létrejövő public art művek a kortárs művészet eszközeinek segítségével kíséreljenek meg közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedjenek a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a társadalom különböző szegmenseit véleményformálásra és együttgondolkodásra késztethetik.

Pályázati feltételek:

A pályázat nyelve: magyar
Az alkotások a világhálón, vagy az Internet mint médium segítségével valósuljanak meg. Egyéb műfaji vagy technikai megkötés nincs.
Egy pályázó több pályatervet is benyújthat.
A megvalósítás tervezett idejét és a mű elérhetőségének időtartamát minden pályázatban pontosan meg kell jelölni.
Az alkotások működésének, lezajlásának, láthatóságának időtartama legalább 14 nap kell legyen, amely 2009.12.01. és 2010.01.31. között bármikor lehet.
A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan 500.000. Ft.

A teljes pályázható keretösszeg nettó 1.000.000. Ft.
A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el.
A pályázat nyerteseivel – a kuratórium döntése alapján – az MMIKL felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki.  A megítélt díj sem az áfá-t, sem az esetleges munkáltatói közterheket nem tartalmazza, azokat a pályázatkiíró a megítélt összegen felül fizeti.
A felhasználási díj kifizetése két részletben történik: az első részlet (a teljes díj 80 %-a) a kuratóriumok döntése alapján a szerződéskötés után, 2009 november második felében, a második részlet (a teljes díj 20 %-a) a megvalósult műnek és/vagy dokumentációjának a kuratórium által való elfogadó átvételi bírálatát követő 15 napon belül kerül kifizetésre.

A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a mű megvalósításához és működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges minden költséget, valamint a szerzői közreműködés díját, amelyek mind a pályázott keretet terhelik.
A mű megvalósításának összköltségvetése az egy műre meghatározott maximális támogatási keretnél (500.000.- Ft) kisebb és nagyobb is lehet, utóbbi esetben azonban a pályázathoz csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállalási nyilatkozatot is.
A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a kuratórium döntését követően az összes beadott pályázat anyagát közzé teszi a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alatt.

A nyomtatott és digitális formában (utóbbi kizárólag CD-n vagy DVD-n) egyaránt beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

  1. Koncepció – részletes műleírás.  (A szöveg max. 2 gépelt oldal; a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben, a képek digitális változata jpg-ben, az esetleges videók  max 5Mb-os méretben, .flv formátumban.)
  2. Költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, a mű működésének tervezett költségeit, valamint a szerzői közreműködés díját. (A digitális változat rtf-ben, xls-ben vagy pdf-ben.)
  3. A pályázó részletes szakmai életrajza (A digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben.)
  4. Elérhetőség (pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mail cím). (A digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben.)
  5. Névaláírás. (Csak a nyomtatott példányon.)

A pályázati kiírás feltételeit be nem tartó pályamunkák automatikusan kizárják magukat a pályázatból.
Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.
A pályázónak a public art mű megvalósításán kívül javaslatot kell tennie a mű archiválásának lehetséges módjaira.
A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai és pénzügyi kivitelezhetőség szempontjából szakmai kuratórium bírálja el.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el.

A pályázatokat 2009. október 12. (hétfő) 15 óráig beérkezően kell benyújtani az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátushoz (1014 Budapest, Úri u. 54-56., levelezési cím: 1250 Bp. 1. Pf. 17.) Net-tér megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a kuratórium elé.

A kuratórium döntése ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek listáját a Lektorátus internetes oldalain (www.lektoratus.hu) és az MMIKL honlapján (www.mmikl.hu) tesszük közzé.

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy pályázatába az eredményhirdetést követően bárki betekinthet, illetve az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak.
A pályázati koncepció CD-n vagy DVD-n benyújtott digitális változatát a Lektorátus archiválja, ill. az Interneten közzéteszi.

Szerzői és felhasználói jogok:

  1. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
  2. A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

Elérhetőség:
A pályázattal kapcsolatos bárminemű további kérdést a lektoratus@lektoratus.hu e-mail címen, ill. a (06-1)-356-7444/104 melléken lehet feltenni Leposa Zsóka művészeti főtanácsadónak, a program szakmai koordinátorának.
Intézményünk 2009. augusztus 17-től augusztus 29-ig zárva tart, ezért kérdéseikre válaszolni, tájékoztatást adni csak ezen intervallum előtt, ill. után tudunk.

Forrás: MMIKL