palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NTP-OKA-II.-Pályázat a Tehetséggondozó műhelyek támogatására a közoktatás területére

okaAz Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA-II. számú pályázata a Tehetséggondozó műhelyek támogatására a közoktatás területére az országban működő tehetséggondozó műhelyek támogatására.

A kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként jelöli meg:
a) a tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását,
b) a tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozását,
c) egyenlő hozzáférés biztosítását a tehetségsegítés területén,
d) a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelését,
e) a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülését,
f) a tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítását.

Jelen pályázati rendszer hozzá akar járulni a tehetségműhelyek munkájának folyamatos fenntartásához.

Pályázat alapvető célja:

 • Pénzügyi segítséget nyújtani a már működő tehetséggondozó műhelyek, tehetségpontok munkájához.
 • Tehetséggondozási témában felkészült szakemberek megbízásával hozzájárulni a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai színvonalának fejlesztéséhez.
 • Támogatni:
  • az óvodai tehetségsegítés legkiválóbb műhelyeit,
  • az általános iskolai, a középiskolai (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, érettségi utáni szakképzést folytató szakközépiskola) és a szakiskolai tehetségsegítő műhelyeket.

Rendelkezésre álló forrás: összesen 122.500 ezer Ft – Ebből óvodai területre 22.500 ezer Ft, közoktatás területére 100.000 ezer Ft.

Várhatóan támogatandó pályázatok száma:

 • óvodai területen: 50
 • általános iskola, középiskola, szakképzés területen: 120
  • ebből tehetségpontok: 50

Pályázhatnak: Hazai közoktatási, közművelődési intézményben, kollégiumokban  működő tehetséggondozó műhelyek (1) Befogadó intézménnyel együtt.

Befogadó intézmény lehet:

 • A Közoktatási Törvényben megnevezett intézményformák.
 • Állami, önkormányzati, egyházi, alapítványi szervezetek és egyéb jogi személyiségű non-profit szervezetek, amelyek a pályázat témakörében igazolt tehetséggondozási tapasztalattal rendelkeznek.

Egy tehetségműhely egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egy Befogadó intézmény több tehetségműhelye pályázik, abban az esetben külön-külön pályázatot kell benyújtaniuk.

Pályázat tartalma

Általános elvárások:

 • a tehetséggondozó műhely eddigi tevékenységének a bemutatása,
 • a tehetséggondozó műhely fenntartójának rövid bemutatása,
 • a tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkájának, a tehetségazonosítás módszerének, elveinek bemutatása,
 • a célzott tehetségígéretek körének, az alkalmazott módszereknek és az elvárható eredményeknek a leírása,
 • a tehetséggondozó munkába bevont tanulók összefoglaló jellemzése (életkoruk, milyen területen/területeken tartják tehetségígéretnek/tehetségígéreteknek)
 • óvodai program esetében legalább 30 órás egyéb esetben legalább 60 órás tehetségprogram készítése.

A támogatás területei, támogatandó tevékenységek köre:

 • Személyi kiadások (beválogató/azonosító munka segítése/végzése, foglalkozások vezetése, monitoring vizsgálatok, versenyekre való felkészítés, esetmegbeszélések, a foglakozások tematikájának kidolgozása/összeállítása, műhelyvezetők, programvezetők honorálása)
 • Szolgáltatások költsége (pl.).kistelepülésről gyerekek szállítása vagy szakemberek, gyerekek útiköltsége, múzeumbelépő, stb.
 • A pályázó által igénybevett szolgáltatás (pl egyéni tanácsadás, gyerekek pszichológiai vizsgálata mérése a program befejezését követően, Internet-hozzáférés).
 • Dologi kiadások, amelyek a foglakozások megtartását garantálják:
  • a fogalakozásokhoz szükséges anyagok vásárlása,
  • a foglakozások megtartásához szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése,
  • fejlesztő játékok, eszközök vásárlása,
  • anyagköltség (pl: nyomtatófesték, fénymásolópapír, toner).

A pályázat kiírója támogatja továbbá az olyan kiadásokat is, amelyek hitelt érdemlően szorosan a pályázati programhoz kapcsolódnak.

Pénzügyi feltételek
A támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás 100%-ban

Támogatandó  műhely: óvoda
Pályázható  minimum: 300 ezer Ft
Pályázható  maximum: 400 ezer Ft

Személyi és egyéb költség megoszlásának százalékos aránya
Személyi kiadások min: 60%
Egyéb kiadások max: 40%

Általános iskola, középiskola: 600 ezer Ft
szakképzés és érettségi utáni szakképzés: 800 ezer Ft (1.000*ezer Ft)
* regisztrált tehetségpont esetén

Pályázat tartalmi követelményei

A pályázati programnak részletesen kidolgozottnak kell lennie, amelynek az alábbi témákat kell tartalmaznia:

 • 5/A pontban meghatározottak részletes kifejtése.
 • A tehetségműhely múltja, előző tanévben kifejtett főbb tevékenységei, elért sikerek, eredmények, tagság, aktivitás, célok, az előző időszak működésének önértékelése, stb.).
 • Tervezett időpontok, helyszínek.
 • Programba bevonni kívánt tanulók létszáma, lehetséges előadók, trénerek megnevezése, bemutatása.
 • Milyen módon, eszközökkel kívánják értékelni a program sikerét.
 • Milyen eszközökkel kívánják mérni a programmal elért eredményeket, hatásokat.

Pályázat formai követelményei:

 • A)   Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (megadott melléklet).
 • B)   Az adatlapon megadott költségvetési összefoglaló táblázat hiánytalan kitöltése.
 • C)   Részletes költségvetés és az ahhoz kapcsolódó szöveges magyarázat (tetszőleges).
 • D)   A kiírásban leírtaknak megfelelő részletes tehetséggondozó program.
 • E)   Tehetséggondozó műhely munkaterve.
 • F)    Tehetséggondozó műhely működési rendje
 • G)   Bármely egyéb dokumentum, melléklet, mely a pályázat további alátámasztásául szolgál, az elbírálás szempontjából fontos lehet (nem kötelezően).
 • H)   Kötelező mellékletek csatolása.
 • I)     Pályázati díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.

Pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 25.

Az aznapi postai bélyegzővel ellátott pályázatokat a kiíró még elfogadja. Egy adatlapon csak egy tehetséggondozó műhelyre nyújtható be pályázat. A pályázati díjat pályázatonként (tehetségműhelyenként) kell megfizetni.

Bírálat tervezett határideje:       2010. február 15.

Pályázat megvalósításának ideje
A pályázati program megvalósításának időtartama : 2010. február 15 – 2010. december 15.
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje tételes elszámolással: 2011. január 15.

Beszámoló tartalmi követelményei: A beszámolóban szükséges kitérni a tervezett feladatok végrehajtásának helyzetére, arra, hogy hány főre terjedt ki a program. A program tartalma, jellege. Eredmények, tapasztalatok, nehézségek, lemorzsolódás, a folytatás/változtatás tervei. (Ha a gyerek rendszeresen jár, a foglalkozásokon aktív, a programot folytatná, vagy újabbat próbálna ki, a program már sikeresnek tekinthető)

Pályázat elbírálásának szempontjai:

 • A tehetséggondozó műhely eddigi tevékenységének szakszerű bemutatása.
 • A tehetségazonosítás módszereinek, a tehetségfejlesztés elveinek bemutatása.
 • A program megvalósításában, sikerében közreműködő szakemberek szakmai felkészültsége.
 • A kiírásban leírtaknak megfelelően kidolgozott és megvalósítható tehetséggondozó program (Színvonalasan kellően kidolgozott program Óvoda 30 órás általános iskola és középiskola 60 órás).
 • Azoknak az eszközöknek és módszereknek a kidolgozottsága, bemutatása, amelyekkel értékelni kívánják a program sikerét az elért eredményeket.
 • A tehetséggondozó műhely munkaterve (a program megvalósítására készített havi ütemterv) működési rendje.
 • A pályázati program kellően a pályázat célját szolgálja.

Pályázat érvénytelen, illetve formai hiba miatt elutasítható, amennyiben:

 • Határidő után kerül benyújtásra.
 • Az adatlap kitöltése hiányos.
 • Mellékletek hiányoznak.
 • A pályázónak lejárt határidejű köztartozása van.
 • A pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.

A pályázat benyújtásának módja, helye:

A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve, egy csomagban vagy borítékban kell benyújtani.
Kérjük ráírni: „Tehetséggondozó műhely” közoktatás pályázat
A pályázat benyújtásának címe:
Oktatásért Közalapítvány
1054 Budapest, Báthory utca 10., 604. szoba

Pályázati díj: A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel, száma: 10032000-00288602-00000024. A pályázati díj 5000 Ft. A pályázati díj 2010. január 2. – 2010. január 25. között utalható. Kérjük, az átutalás megjegyzés rovatában tüntessék fel a pályázat kódszámát (NTP-OKA-II).
A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről a közalapítvány utólag számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.

(1) A jelen pályázat vonatkozásában tehetséggondozó műhely: Olyan, szervezett keretekben működő, a pályázat céljában megjelölt területeken tehetséggondozás témában felkészült, igazolt eredményekkel rendelkező csoport, amely legalább egy kiemelt részterületen foglalkozik az általa meghatározott eljárás keretében tehetségesnek vélt fiatalok szakmai és személyiségi fejlesztésével, és képes részükre képességeiknek, tehetségüknek, szociális helyzetüknek megfelelő tehetséggondozó programot kidolgozni, vagy a meglévők közül a megfelelőt kiválasztani, megvalósítani. Ideértve a Nemzeti Tehetségtanácsnál regisztrált „Tehetségpontokat”.

Letölthető dokumentumok

kozoktatas_felhivas_v2.doc
kozoktatas_adatlap_v.doc

Bővebb információ: http://www.oktatasert.hu

Forrás: OKA