palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Önkéntes fiatalok akcióban 2011 pályázat

Pályázati felhívás a a Raiffeisen Bank Közösen programja keretében. A pályázat témája: Pénzügyi és együttműködési kultúra fejlesztése a családon kívül nevelkedő gyermekek körében önkéntes programok megvalósítása és videós feldolgozása révén.

Pályázat címe: Önkéntes fiatalok akcióban 2011

Pályázat témája: Pénzügyi és együttműködési kultúra fejlesztése a családon kívül nevelkedő gyermekek körében önkéntes programok megvalósítása és videós feldolgozása révén.

Pályázók köre: Közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező civil szervezetek

Kiíró: Raiffeisen Bank Zrt.

A Raiffeisen Bank támogatói tevékenységéről: A Raiffeisen Bank kiemelt figyelmet fordít egy kevésbé támogatott területre, a családon kívül nevelkedő gyermekekre, egészséges lelki, szellemi és fizikai fejlődésükre. 2008 ősze óta a Raiffeisen Bank Közösen programja – mely összefogja a bank társadalmi felelősségvállalási tevékenységét – állami gondoskodásban élő, családon kívül nevelkedő gyermekek segítésére, gyerekkori traumák oldására, az életvezetési és pénzügyi kultúra fejlesztésére alkalmas módszerek és eszközök alkalmazását támogatja.
A program többéves sikere nyomán a nyilvános pályáztatás folytatódik, továbbra is a családon kívül nevelkedő gyermekeket segítve.
A Raiffeisen Bank támogatási programját idén is összeköti egy, a nyertes pályázók számára biztosított képzési programmal és videóversennyel. A pályázati program struktúrája ennek megfelelően kötött, az anyagi támogatáson fölül a nyertes pályázók három alkalommal 2-2 napos képzésen, a program zárásaként pedig videóversenyen vesznek részt.

Pályázat célja/célcsoportja: Gyermekvédelmi gondoskodásban élő, családon kívül nevelkedő gyermekek, fiatal felnőttek (10-24 éves korig) szükségleteire és problémáira reagáló csoportos módszerek alkalmazása önkéntes programba integrálva, melynek célja az

 • életvezetési készségek fejlesztése,
 • a tudatos életvitel kialakulásának elősegítése,
 • pénzügyi kultúra fejlesztése,
 • személyiségfejlődés elősegítése,
 • szociális kompetenciák erősítése,
 • aktív állampolgári kompetenciák fejlesztése.

A pályázat keretében megvalósuló önkéntes projektek kedvezményezettjei családon kívül nevelkedő gyermekek, fiatal felnőttek lehetnek.

I. Pályázat témája és keretei
A pályázat keretében megvalósuló önkéntes projektek a gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy utógondozott családon kívül nevelkedő gyermekek, fiatal felnőttek (10-24 éves korig) számára nyújtanak segítséget az önálló életvitelhez szükséges (pénzügyi) tudatosság, tervezési készség, a személyiségfejlődés terén. Kiemelt terület a pénzügyi kultúra fejlesztése, olyan innovatív, kreatív közösségi módszerek és élmények alkalmazása, melyek a gyermekek, fiatal felnőttek személyes szükségleteihez igazodva, érdemi bevonásukkal kerülnek megtervezésre, előkészítésre és megvalósításra. A projektek segítségével életvezetési készségük, alapvető gazdálkodási ismereteik, szervezőkészségük, önismeretük fejlődik, és emellett olyan attitűdök, szociális kompetenciák és készségek erősödnek bennük, amelyek hozzájárulnak munkaerő-piaci integrációjukhoz, önérvényesítésükhöz.

A pályázat során a gyerekek részvételével kidolgozott önkéntes akció(k) megvalósítására vonatkozó programtervvel lehet pályázni.
A pályázat keretében kizárólag csoportos programok támogathatók. Az önkéntes programok a gyerekek számára aktív, izgalmas programokon keresztül nyújtják az adás és alkotás örömét. Önkéntes projekt lehet minden olyan tevékenység, melyben a gyerekek anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek valamit (fizikai, társadalmi stb.) környezetük fejlesztése érdekében, illetve hoznak létre új értéket.

Az önkéntes projektek megvalósulásának háttértámogatását, a gyerekek szakmai támogatását a Raiffeisen Bank pályázati programján nyertes civil szervezetek végzik.

Az önkéntes akció(ka)t magába foglaló programnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelni:

 • legalább 60%-ban családon kívül nevelkedő gyerekek részvételével valósulnak meg
 • a program középpontjában egy önkéntes projekt megtervezése és megvalósítása áll
 • a gyerekek a program minden elemében – ötletelés, tervezés, megvalósítás, értékelés – aktívan részt vesznek és rendelkeznek döntési kompetenciával, felelősséggel
 • fejleszti a gyerekek pénzügyi kultúráját
 • fejleszti a munkaerő-piaci integrációt elősegítő készségeket és kompetenciákat
 • középtávú (4-7 hónapos)
 • a minél átfogóbb tanulási folyamat érdekében több komponenssel – akár több alprogrammal – is rendelkezik, azaz komplex program
 • izgalmas, élvezetes, jól kommunikálható
 • sikerélményt biztosít a résztvevő fiatalok számára
 • lehetőséget biztosít arra, hogy a Raiffeisen Bank munkatársai önkéntes munka keretében bekapcsolódhassanak a programba
 • hozzájárul a családon kívül nevelkedő gyerekek, fiatalok társadalmi megítélésének javulásához
 • lehetőséget teremt a hagyományosan elkülönülő társadalmi csoportok közötti kapcsolatteremtésre, adott esetben közös cselekvésre

A pályázó civil szervezeteknek konkrét, kidolgozott ajánlattal kell rendelkezniük arra vonatkozóan, hogy miként tudják biztosítani az érdeklődő, önkéntes munkával bekapcsolódni vágyó Raiffeisenes munkatársak hasznos és minden érintett számára élvezetes részvételét a projektekben.

Pályázati program megvalósításának kezdete: 2012. január 2.

Pályázati program megvalósításának határideje: 2012. július 31.

Elnyerhető támogatás
2011-ben a Raiffeisen Bank által biztosított támogatási keret: 20 millió Ft. A civil szervezetek által igényelhető összeg minimum 1.500.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft. A Bank a támogatási keretet nem köteles teljes egészében kiosztani, amennyiben nem érkezik elegendő tartalmilag megfelelő pályázat.

II. Pályázati folyamat

Idén a Raiffeisen Bank a pályázati folyamatot kétkörössé változtatja, lehetőséget teremtve a pályázatok széles nyilvánosság előtti versenyére.

1. kör:
A beérkezett pályázatok egy formai és tartalmi előszűrést követően a Raiffeisen Bank Facebook oldalán versenyeznek. A Facebookra került pályázati projektekre az oldal látogatói like-olással szavazhatnak. A szavazási időszak zárultával az első, második és harmadik helyezett program garantáltan a támogatást nyerő szervezetek közé kerül, azaz biztos befutóvá válik.

2. kör:
A támogatási keret fennmaradó részének kiosztása az előző évekhez hasonlóan szakmai bizottság feladata. A teljes pályázati folyamat, a nyertes pályázók kiválasztása tehát a következő módon kerül lebonyolításra:

 1. Pályázati anyagok határidőig történő beérkezése
 2. Pályázati anyagok előszűrése a kezelőszervezet által
 3. Az előszűrésen megfelelt pályázati anyagok nyílt versenye a Raiffeisen Bank Facebook oldalán
 4. A Facebook oldalon történő szavazás nyomán az első, második, harmadik helyezett, támogatásban részesülő pályázati program meghatározása
 5. Szakértői bizottság döntése, a további támogatásban részesülő pályázatok meghatározása

Pályázat beadási határideje: 2011. október 26.

Pályázati verseny a Raiffeisen Bank Facebook oldalán: 2011. november 9-30.

Pályázat végső elbírálási határideje: 2011. december 6.

Pályázók köre: Kizárólag közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező civil szervezetek.

Nem pályázhatnak

 • Közalapítványok,
 • Azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLV. törvény 26. § d) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.

Kizáró ok a pályázatban: Szervezetek, amelyeknek 60 napot meghaladó lejárt adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van az állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is.

Pályázó együttműködő partnerei – ahol a program megvalósulhat

Gyermekvédelmi területről:

 • Utógondozó otthonok
 • Gyermekotthonok
 • Gyermekfalu
 • Átmeneti otthon
 • Speciális lakóotthon

Egy pályázó több, fentebb felsorolt együttműködő partnert is bevonhat a pályázatba.

Letölthető dokumentumok

Onkentes_fiatalok_akcioban_2011_palyazati_felhivas

Raiffeisen_kitoltesi_utmutato_2011

Raiffeisen_nyilatkozat_2011

Raiffeisen_palyazati_adatlap_2011

Raiffeisen_palyazati_felhivas_2011

Pályázó által benyújtandó digitális pályázati dokumentáció tartalma:

Pályázati adatlap kitöltése, melybe beillesztendő:

Rövid (minimum 2 – maximum 4 perces) pályázati kisfilm2, mely dokumentálja, hogy az önkéntes programot megvalósító gyerekek a pályázati programterv kidolgozásában, azaz az önkéntes programot előkészítő ötletelésben és tervezésben aktívan részt vettek. A kisfilm célja a közös előkészítő munka dokumentálása a pályáztató számára, tehát esztétikai, illetve minőségi jellemzők helyett3 a gyerekek, fiatal felnőttek aktív bevonása, igényeik beépítése a lényeges szempontok. A kisfilmet egy külön erre a célra kialakított internetes oldalon kell feltölteni. A feltöltő felület elérési címét a pályázati adatlap tartalmazza.

 • A Raiffeisen Bank Facebook oldalán megrendezésre kerülő pályázati versenyhez illusztrációként szolgáló fotó digitális formában
 • a pályázó szervezet által csatolt, 30 napnál nem régebbi hiteles bírósági kivonat a pályázó szervezet működéséről – digitális formában, szkennelve
 • minta szerinti Nyilatkozat– digitális formában, szkennelve
 • gyermekvédelmi intézménnyel kötött együttműködési megállapodás – digitális formában, szkennelve
 • A szkennelt dokumentumokat a nyertes pályázó a pályázat eredményhirdetését követő 2 héten belül, legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig eredetiben köteles a Pályázat kiírója számára rendelkezésre bocsátani.

Kérjük, mindenképpen olvassa el a kitöltési útmutatót az adatlap kitöltése előtt!

Szerzői jogok:
A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a benyújtott pályázati kisfilm (beleértve a képeket, grafikát, vetített képeket) általa készített, eredeti munka. A Raiffeisen Bank és a Kurt Lewin Alapítvány nem vállal felelősséget a kisfilm szerzői jogaival kapcsolatos jogvitákban. A jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a kisfilm nem sérti harmadik fél jogait. A pályázó nem használhat fel szerzői jogok által védett zenét. A jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a kisfilmben szereplő minden

Figyelem! A pályázati kisfilm nem azonos a programok megvalósítása során készítendő gerillafilmmel. A pályázati kisfilm csak a pályázati folyamatban vesz részt, a kiválasztásban játszik szerepet, semmilyen formában nem kerül nyilvánosságra.

A pályázati kisfilmet akár egy mobiltelefonnal is föl lehet venni, a képminőség nem lényeges szempont.  A beazonosítható személy és szervezet hozzájárult megjelenítéséhez, továbbá a kisfilmnek a pályázatba való nevezéséhez. A pályázati kisfilm kizárólag a pályáztató szervezet és a bíráló szakértői bizottság számára lesz elérhető.

A pályázat elbírálásának kritériumai

 • Hiánytalan, kisfilmet és fotót is tartalmazó pályázati adatlapot nyújt be, illetve tölt föl
 • rendelkezik gyermekvédelmi intézménnyel kötött együttműködési megállapodással
 • csatolta a pályázó szervezet 30 napnál nem régebbi hiteles bírósági kivonatát a pályázó szervezet működéséről
 • csatolta a minta szerinti Nyilatkozatot
 • A célcsoport (gyermekek, fiatal felnőttek) bevonásával tervezi és alakítja ki a programot

Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, amely:

 • A célcsoporttal való foglalkozás terén jelentős szakmai tapasztalattal bír
 • A sikeres önkéntes projektek megvalósításához szükséges készségek és kompetenciák átadásához szakmailag képzett, kellő referenciával rendelkező munkatársakat von be
 • Innovatív módszereket alkalmaz
 • Több gyermekvédelmi intézménnyel együttműködve valósítja meg pályázatát
 • Olyan önkéntes akciót valósít meg, melynek a gyerekek, fiatalok saját közössége, illetve tágabb társadalmi környezete számára fenntartható eredménye van
 • Programjában lehetőséget biztosít a Raiffeisen Bank önkéntes munkatársá(i)nak bevonására

A pályázat benyújtásának módja:

A pályáztatás lebonyolításában a Raiffeisen Bank szakmai partnere a Kurt Lewin Alapítvány (www.kla.hu).

III. Pályázatok értékelése

A benyújtott pályázat a beérkezés után regisztrálásra kerül. A regisztrált pályázat ezután formai és tartalmi előszűrésen esik át, ellenőrizendő, hogy a Pályázati dokumentáció megfelelően ki van töltve és a pályázati anyaghoz a kötelező mellékleteket a pályázó csatolta és feltöltötte, valamint hogy a pályázati program megfelel a támogatási program kitűzött kritériumainak. A pályázatok formai előszűrését a kezelőszervezet, tartalmi vizsgálatát külső szakértők végzik. Az előszűrésen kiválasztásra kerülő pályázatok a Raiffeisen Bank Facebook oldalán versenyeznek, mely nyomán az első három helyezett garantáltan a támogatásban részesülő programok közé kerül. A további támogatottakról a szakértők értékelését figyelembe véve a Raiffeisen Bank Zrt. pályázati testülete dönt. A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.

IV. A támogatás folyósítása és elszámolása

A támogatás folyósítása: A támogatás 100%-a a nyertes pályázóval kötendő Támogatói alapítványi szerződés megkötését követően kerül átutalásra.

A támogatás felhasználásának bemutatása: A támogatott szervezet a pályázaton nyertes projekt keretében megvalósuló programok pontos időpontjáról két hónappal korábban értesíti a kapcsolattartónak kijelölt személyt. A megvalósuló programról fotókat készít, jelenléti ívet vezet, a részvevő gyermekektől írásos értékelést kér a projektről, szakmai és pénzügyi beszámolót ír, melyet a projekt zárását követő egy hónapon belül eljuttat a Raiffeisen Bank kapcsolattartójának. Az önkéntes akciók megvalósítását és a programzáró (gerilla)filmek elkészítését támogató képzéseken részt vesz, a képzésekről írásos visszajelzést nyújt.

Az önkéntes akció(k)ról készült 2-3 perces gerillafilmet 2012. július 31-ig elkészíti és DVD-n a pályáztató kezelőszervezet számára eljuttatja.

V. A nyertes pályázók számára kötelező programelemek

Képzési program
A jelen pályázaton nyertes civil szervezetek számára a Kurt Lewin Alapítvány a programfolyamat megvalósulása során három alkalommal, alkalmanként 2-2 napos, a támogatásban részesülő önkéntes projekteket, valamint a programzáró (gerilla)filmek megvalósítását elősegítő szakmai képzéseket biztosít többek között: projektmenedzsment, önkéntes-menedzsment, vezetéselmélet, filmkészítés és gerillakommunikáció témakörökben. A képzéseken való részvétel a nyertes pályázók számára kötelező. A képzések helyszíne Budapest. Az utazási költséget a nyertes pályázónak kell állnia, az utazási költség beépíthető a pályázati költségvetésbe. A képzések során a résztvevők számára étkezés és szállás biztosított.

Képzési időpontok:

Az első képzés időpontja: 2012. január 19-20.

A második képzés időpontja: 2012. április 12-13.

A harmadik képzés időpontja: 2012. június 28-29.

Videóverseny
A pályázat során támogatásban részesülő civil szervezetek a megvalósuló önkéntes projektekből a gyerekek aktív közreműködésével gerillafilmet készítenek. A pályázók megörökíthetnek már létező kezdeményezéseket, melyek a program segítségével tovább bővülnek, fejlődnek, valamint a pályázat által életre hívott akciókat egyaránt. A (gerilla)filmek az önkéntes projektek zárultával egymással versenyeznek a Raiffeisen Bank Közösen és/vagy Facebook oldalán. A nyerteseket internetes szavazással a közönség választja ki, a legjobb filmek alkotócsapatai díjazásban részesülnek.

A programzáró videóverseny díjazása:

 • Az első helyezett díja: 300 000 Ft
 • A második helyezett díja: 150 000 Ft
 • A harmadik helyezett díja: 50 000 Ft

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ:

Web: www.kozosen.hu

http://www.kla.hu/

E-mail: civilpalyazat@raiffeisen.hu

Az e-mailben feltett kérdésekre három munkanapon belül reagálunk.