palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok pályázat – konvergencia régiók

A pályázat célja a szakmapolitika fősodrába beépíthető vagy más szervezetek által alkalmazható, a korábbinál hatékonyabb, innovatív foglalkoztatási modellek kialakítása és megvalósítása.

Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-10/2- 2F

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 300 millió forint

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi forma: Jelen pályázati kiírás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, alábbi kategóriába tartozó szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):

Jogi személyiségű non-profit szervezetek közül:

 • egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
 • egyéb köztestület (KSH 549)
 • egyház (KSH 551)
 • önálló egyházi intézmény (552)
 • egyház önálló szervezete (553)
 • egyházak szövetsége (554)
 • egyéb egyházi szervezet (559)
 • közalapítvány (KSH 561),
 • közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
 • egyéb alapítvány (KSH 569)
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
 • nonprofit részvénytársaság (KSH 573);
 • egyesülés (KSH 591)

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH 3) közül:

 • központi költségvetési szerv (KSH 312)
 • helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
 • többcélú kistérségi társulások (KSH 326)

A konzorciumban a fenti kategóriába tartozó szervezeteken kívül az alábbi szervezetek vehetnek részt

vállalkozások közül:

 • Jogi személyiségű gazdasági társaságok, korlátolt felelősségű társaság (KSH 113) részvénytársaság (KSH,114), egyéb szövetkezet (KSH 129)
 • Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, közkereseti társaság (KSH 211) betéti társaság (KSH 212)

Projekt területi korlátozása: A projektnek a konvergencia régiók területén kell megvalósulniuk. Kivételt képeznek a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt 33 komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek, amelyek területén jelen kiírás keretében nem valósíthatók meg projektek.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

I. Jelen pályázati konstrukció keretében az uniós állami támogatási szabályok értelmében vett vállalkozások gazdasági jellegű tevékenységéhez nyújtott támogatások a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (HLL sorozat 214. szám, 2008.08.09) (általános csoportmentességi rendelet) alapján

 • képzési támogatásnak,
 • Hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő (megváltozott munkaképességű) munkavállalók felvételéhez kapcsolódó bértámogatásnak,
 • Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásnak,
 • A fogyatékkal élő (megváltozott munkaképességű) munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatásnak
 • Valamint II: a 37/2011. (III.22). Korm. rendelet 27. §-a alapján pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatásnak (továbbiakban: átmeneti támogatás),
 • Továbbá III: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006.12.28.) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek.

A kedvezményezett választása alapján minősülhet valamennyi tevékenységhez nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak is.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a. Amennyiben a projekt megvalósításában a közösségi állami támogatási szabályok értelmében vet vállalkozás is részt vesz és a támogatás az EK rendelet 87-88. cikke alapján állami támogatásnka minősül.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 60 millió Ft, maximum 200 millió Ft lehet.

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett befogadási, jogosutsági és tartalmi szempontok alapján történik.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati útmutató részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Kódszám: TAMOP-1.4.3-10/2-2F
Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok -A komponens – konvergencia

Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni.

Kérjük, hogy a CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (TAMOP-1.4.3-10/2-2F Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok – A komponens – konvergencia), a pályázó nevét és címét! Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, és győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A pályázatok benyújtása 2011. szeptember 19-től 2011. október 3-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázati felhívással kapcsolatos további dokumentumok a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.

A pályázattal kapcsolatos további információ a következő elérhetőségeken nyerhető:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: www.ujszechenyiterv.gov.hu