palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatására

fszk-logoJelenleg az Európai Unió tagállamaiban átlagosan a fogyatékos emberek csupán egyharmada végez fizetett munkát; hazánkban ez az arány 18-20% figyelembe véve a terminológiai különbségeket is. Annak érdekében, hogy a lisszaboni célkitűzésekben előírt, általános foglalkoztatási rátát 2010-re 70%-ra lehessen emelni, integrálni kell a munkaerő-piacra azokat a hátrányos helyzetű, inaktív csoportokat (köztük a fogyatékos álláskeresőket), amelyek tagjai jelenleg csak nehezen találnak munkát. Jelenleg a fogyatékos személyek foglalkozási rehabilitációját végző, képzett szakember kevés van. E szakértelem hiánya hátráltatja a célcsoport munkába állításának esélyét is. Tekintettel arra, hogy napjainkban kevés felsőoktatási intézmény dolgozott ki felsőfokú szakirányú továbbképzési szakot, valamint e képzés indítása is csupán az utóbbi időszakban kezdődött, szükséges ösztönözni e speciális, de igen fontos terület szakemberképzését is. Ezzel a fogyatékos személyek munkába állítása szakszerűbb, ennek nyomán sikeresebb lehet hosszú távon. Jelen program a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját támogató szakemberképzések országos képzési kapacitásának növelését célozza.

Pályázati úton nyújt támogatást e témában képzést indító felsőoktatási intézmények számára. A támogatás mértéke a hallgatói költségtérítés 80%-ának megfelelő összeg.

A pályázati felhívás hivatkozási száma: 3824

A program forrása: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprészéből nyújtott hozzájárulása.
A pályázati úton szétosztható keretösszeg: 16 343 400 Ft.

Támogatásban részesíthetők köre
:  Azok a felsőoktatási intézmények pályázhatnak, melyek felsőfokú szakirányú továbbképzési szakot indítanak foglalkozási rehabilitáció témakörben.
Foglalkozási rehabilitáció alatt a következőt értjük a 159 számú egyezmény a foglalkozási rehabilitációról és a foglalkoztatásról (ILO, 1983) alapján: „A foglalkozási rehabilitáció célja az, hogy a megváltozott munkaképességű embereket képessé tegye a megfelelő munka vállalására, megtartására és az abban való előrehaladásra, ezáltal elősegítve e személyeknek a társadalomba való beilleszkedését, illetve visszailleszkedését.”

A pályázat nyilvános.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Nem pályázhatnak
azok a szervezetek,

 • amelyek csődeljárás, felszámolási illetve végelszámolási eljárás alatt állnak,
 • amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját a Közalapítvány (vagy jogelődei) visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a Közalapítvánnyal szemben,
 • amelyek a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján összeférhetetlenek.

Pályázni lehet: Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének 80%-os támogatására. (Az államilag finanszírozott képzéseket nem támogatjuk jelen pályázati program keretében!).

A pályázat a 2009/2010-es tanév első félévétől indított képzésekre vonatkozik.

Egy pályázó több képzés indítására is igényelhet támogatást egy pályázaton belül (ahány képzésre igényelnek támogatást, annyi pályázati kérdőívet kell kitölteniük).
(Az FSZK fenntartja azt a jogát, hogy az igényelt támogatási összegnél kevesebbet ítél meg támogatásnak. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás engedi, a pályázati program ismételten meghirdetésre kerül.)

A pályázati program megvalósítási időszaka
A pályázati program megvalósítási időszaka a 2009/2010-es tanév első félévétől indul.
Megvalósítási határidő: 2011. június 30.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a részletes pályázati feltételeket és tudnivalókat is tartalmazó pályázati dosszié kitöltésével lehet, ami 2009. július 7-től igényelhető e-mail-ben (vajda.edina@fszk.hu), valamint letölthető a Közalapítvány honlapjáról (www.fszk.hu).

Benyújtási határidő: 2009. augusztus 31. (A beadási határidő a postára adás utolsó napját jelenti.)

A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.

A benyújtás módja:
A pályázatot egy eredeti és két másolati példányban (példányonként fűzve) valamint egy CD-n kérjük benyújtani. Részletezve: lsd. pályázati útmutató.
A pályázatot benyújtani postai úton lehet az alábbi címen:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Oktatási Programiroda
Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Kérjük, hogy a pályázati dossziét figyelmesen olvassák el, hiánypótlásra egyszer van lehetőség!

Regisztrációs díj: 25 000 Ft/pályázat.

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány; számlaszám: 10032000-00290531-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát – 3824).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni!
A díj befizetéséről a Közalapítvány számlát állít ki, melyet az értesítő levéllel együtt küld ki a pályázónak.

A pályázat elbírálásának menete, szempontrendszere
A benyújtott pályázatok elsőként formai értékelésre kerülnek. A formai értékelés során ellenőrizzük:

 • a pályázatot határidőre beküldték
 • a meghatározott példányszámban és CD-n is beküldték a pályázatot
 • a szükséges kérdésekre válaszoltak
 • cégszerűen aláírták a pályázati adatlapot és kérdőívet (aláírásra jogosult aláírása és pecsét)
 • a regisztrációs díj befizetése megtörtént (a vonatkozó átutalási megbízás vagy bakkivonat másolatát csatolták a pályázathoz)
 • a pályázó a támogatásban részesíthetők körébe tartozik
 • a tervezett képzés megvalósítása időszaka megfelel a pályázatban előírt megvalósítási időszaknak
 • a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján Nyilatkozat csatolása összeférhetetlenségre és érintettségre vonatkozóan
 • amennyiben a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján érintettség áll fenn, arra vonatkozóan a Közzétételi kérelmet csatolták

A formai értékelés után kerül sor a szakmai és a pénzügyi értékelésre.
Szakmai és pénzügyi értékeléskor ellenőrizzük:

 • illeszkedés a program célkitűzéséhez
 • A célmeghatározás
 • a képzés tartalma
 • pénzügyi terv indokoltsága, átláthatósága

Eredményhirdetés, megvalósítás
Eredményhirdetés várható időpontja: a benyújtási határidőtől számított legfeljebb 60. nap.
A Kuratórium döntését a határozathozataltól számított legkésőbb 14 napon belül a Titkárság a pályázó tudomására hozza, írásbeli értesítés formájában. A döntéstől számított maximum 30 napon belül a Titkárság kiküldi a nyertes pályázóknak a támogatási szerződést.
A szerződésnek a pályázó által a Titkárságra történő visszaküldése után kerül sor a támogatás első részletének átutalására. A támogatási összeg több részletben, féléves bontásokban kerül átutalásra, mindig az adott félév indulásakor a Közalapítványnak leadott hallgatónévsor alapján.
A Közalapítvány a támogatási szerződésben biztosítékot köthet ki a szerződés szerinti esetleges visszafizetési kötelezettség biztosítására banki felhatalmazó levél formájában.
A megvalósítás időszaka alatt a támogatott programot a Közalapítvány által megbízott személy ellenőrizheti. A pénzügyi elszámolás után helyszíni pénzügyi monitorozásra is sor kerülhet.
A megvalósított pályázati programról pénzügyi elszámolást félévenként kell készíteni. A szakmai beszámoló küldése három szakaszban történik (részbeszámoló félévenként, egy összefoglaló végbeszámoló).

A pályázati feltételeknek nem megfelelő vagy elutasított pályázatok egy példányát a pályázó szükség esetén átveheti a Közalapítványi Irodában a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül.
A támogatott pályázatokat tartalmazó nyertes listát a döntést követően tesszük közzé a www.fszk.hu honlapon.

A közalapítvány levelezési címe, telefonszáma
A Pályázatot a következő címre kell beküldeni:
FSZK
Oktatási Programiroda
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
T: (1) 450-3232

Pályázati dokumentáció letölthető innen: pályázati csomag

Forrás: FSZK