palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat színházi nevelési programokat megvalósító drámapedagógiai műhelyek, és színházi nevelési programokat befogadó szakmai központok működésének támogatására

okm pályázatok

A pályázat célja a drámapedagógiai foglalkozásokon belül egyedülálló művészeti és pedagógiai formát jelentő színházi nevelési programok megvalósulásának és az általános és középiskolás korosztályhoz való eljuttatásának támogatása.

A pályázat pénzügyi forrása: A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása előirányzat. Pályázható keret: 19.0 MFt

Pályázók köre

Azon színházi nevelési programokat megvalósító drámapedagógiai műhelyek, akik a színház és a drámapedagógia eszközeit komplex módon kezelő, a nézők cselekvő résztvevővé tételére épülő, több óra időtartamú, meghatározott életkorú csoportnak szóló, alacsony résztvevői létszámmal tartott foglalkozásokat valósítanak meg, illetve fogadnak be.

Támogatás kérhető: működési költségekre, a foglalkozás létrejöttéhez szükséges 2009. május 20-tól 2009. május 31-ig felmerülő kiadások fedezésére.

 • személyes munkavégzés finanszírozására vagy megbízásra (legfeljebb a támogatás 70%-a),
 • a tevékenység dokumentálására,
 • a tevékenységhez kapcsolódó költségek, bérleti díjak finanszírozására,
 • a foglalkozáshoz szükséges kellékek beszerzésére

Pályázni három kategóriában lehet:

 1. Színházi nevelési programokat hivatásszerűen bemutató, folyamatosan működő drámapedagógiai műhelyek
 2. Színházi nevelési programokat projekt-formában létrehozó drámapedagógiai műhelyek
 3. Színházi nevelési programokat befogadó szakmai központok
 4. Színházi nevelési programokat hivatásszerűen bemutató, folyamatosan működő drámapedagógiai műhelyek

A kategóriában szétosztható irányadó összeg 13,5 millió Ft.
Pályázható összeg: min. 1 millió Ft, max. 7 millió Ft.
Pályázhatnak azok az önkormányzati és állami fenntartó nélküli színházi nevelési programokat megvalósító drámapedagógiai műhelyek, amelyek:

 • a választott téma feltárása alkalmas, a célzott életkori csoportnak megfelelő színházi nyelven megjelenített, színvonalas színházi előadásból és aktív résztvevői közreműködésre építő feldolgozó részből álló foglalkozásokat tartanak,
 • legalább két – különböző korcsoportoknak – szóló programot tartanak műsoron,
 • évente legalább egy új programot hoznak létre,
 • színházi nevelési programjaikból (összesítve) min. 80 foglalkozást tartanak évente.

Előnyt élveznek azon pályázók, amelyek munkatársainak legalább egy harmada rendelkezik (programokra vetítve) pedagógusi végzettséggel, emellett drámapedagógusi szakirányú képesítéssel, vagy akkreditált drámapedagógiai képzésen vettek részt.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a 2008. évre vonatkozó, (kizárólagosan) a színházi nevelési programokkal kapcsolatos szakmai elképzeléseket maximum 3 oldalban,
 • a műsoron tartani kívánt színházi nevelési programok forgatókönyvét,
 • a tanév során bemutatni tervezett színházi nevelési program(ok) ismertetőjét maximum 3 oldalban,
 • kimutatást az előző tanév során a színházi nevelési programokból tartott foglalkozások jegyzékét (program címe, hol, mikor, kiknek),

2. Színházi nevelési programokat projekt-formában létrehozó drámapedagógiai műhelyek

A kategóriában szétosztható irányadó összeg 2 millió Ft.
Pályázható összeg: min. 150 ezer Ft, max. 800 ezer Ft.

Pályázhatnak azok az önkormányzati vagy állami fenntartó nélküli színházi nevelési programokat megvalósító, projekt-formában működő drámapedagógiai műhelyek, amelyek:

 • színvonalas színházi előadásból és aktív résztvevői közreműködésre építő feldolgozó részből álló foglalkozásokat hoznak létre,
 • a létrehozott színházi nevelési programokat legalább egy iskolai féléven át műsoron tartják és ez idő alatt legalább 10 alkalommal bemutatják,

Előnyt élveznek azon pályázók, amelyek munkatársainak legalább egy harmada rendelkezik (programokra vetítve) pedagógusi végzettséggel, emellett drámapedagógusi szakirányú képesítéssel, vagy akkreditált drámapedagógiai képzésen vettek részt.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a 2008-ban bemutatni kívánt színházi nevelési program(ok) ismertetőjét (egy drámapedagógiai műhely legfeljebb két program projekt-formában történő bemutatására pályázhat) maximum 3 oldalban,
 • a drámapedagógiai műhely színházi nevelési programokkal kapcsolatos eddigi tevékenységének részletes bemutatását maximum 3 oldalban,
 • induló drámapedagógiai műhelyeknél a szakmai elképzelések részletes ismertetését,
 • befogadói nyilatkozatot arról, hogy a projekt-formában létrehozni kívánt színházi nevelési program megvalósításához megfelelő működési helyük van,

A pályázathoz csatolható a Magyar Drámapedagógiai Társaság, mint színházi neveléssel foglalkozó országos szakmai szervezet igazolása a tevékenységükről, és a végzettségek/képzettségek igazolása.

3. Színházi nevelési programokat befogadó szakmai központok

A kategóriában szétosztható irányadó összeg 3,5 millió Ft.
Pályázható összeg: min. 150 ezer Ft, max. 3 millió Ft.

3/a. Színházi nevelési szakmai központok
Pályázhat az a színházi nevelési programokat megvalósító drámapedagógiai műhelyeket befogadó szakmai központ, amely:

 • magas pedagógiai és művészi színvonalon, folyamatosan működik,
 • évadonként legalább két drámapedagógiai műhely vagy két színházi nevelési program számára biztosít rendszeres fellépési, illetve bemutatási lehetőséget (és ezt az előző három tanévre igazolni tudja), vagy legalább három különböző színházi nevelési program megvalósulásának nyújt otthont.
 • 2008-ban legalább két (színházi nevelési programokat létrehozó) drámapedagógiai műhelynek biztosít feltételeket műhelymunkához, valamint programjaik elkészítéséhez,
 • működési területén kiemelt figyelmet fordít a színházi nevelési programok célközönségével, az általános és középiskolákkal való kapcsolattartásra.

3/b. Színházi nevelési programokat a táncművészethez kapcsolódóan megvalósító szakmai központ.

 • magas pedagógiai és művészi színvonalon, évek óta folyamatosan működik,
 • évadonként legalább 50 színházi nevelési foglalkozásnak ad otthont.

A pályázat elbírálásakor mindkét altémában előnyt jelent, ha a pályázó olyan szakmai programokat is szervez, amelyek hozzájárulhatnak a drámapedagógia műhelyek, a színházi nevelés képviselőinek szakmai fejlődéséhez (pl. fesztiválok, módszertani találkozók, továbbképzések stb.),

A pályázathoz csatolni kell:

 • a színházi nevelési programok létrehozásáról, bemutatásáról szóló, az előző három tanévre vonatkozó részletes kimutatást és beszámolót,
 • a 2009. évre vonatkozó, színházi nevelési programokkal kapcsolatos szakmai elképzeléseket és az ehhez tarozó tervezett költségvetést,
 • a 2009. évben befogadni kívánt drámapedagógiai műhelyek és a bemutatni kívánt színházi nevelési programok felsorolását és az ehhez tartozó tervezett költségvetést,
 • a színházi nevelési programokat létrehozó drámapedagógiai műhelyek vezetői által aláírt, az együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozatot.

Pályázati feltételek (minden kategóriára érvényes)
Pályázni a kitöltött adatlappal (muhelyek_adatlap_090709), az altémákban megjelölt mellékletekkel, illetve az ehhez csatolt háttéranyagok megküldésével lehet.
A pályázathoz – új drámapedagógiai műhelyek esetében- célszerű mellékelni a már elkészült foglalkozások felvételét DVD-n.

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, előfinanszírozás formájában, utólagos elszámolással történik.

A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére egy eredeti és két másolati példányban, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva, és egy CD-n. A CD-nek tartalmaznia kell minimálisan a pályázati adatlapot, és a részletes költségvetést, szervezet bemutatását, a szakmai program leírását).
Pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 10.
Hiánypótlásra csak a fenti időpontig van lehetőség!
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújtó személy: Szakonyi Zsófia, Oktatási és Kulturális Minisztérium Művészeti Főosztály telefon: 473-7243.
A pályázaton elnyert összeg előfinanszírozás keretében egy összegben folyósított vissza nem térintendő támogatás, mely 2010. május 31-ig használható fel. A pályázat elnyeréséhez nem szükséges saját erőt felmutatni.
A nyertes pályázókkal a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köt szerződést. A pályázaton elnyert támogatás elszámolásának feltételeit a támogatási szerződés szabályozza.

A támogatás odaítélése
A támogatás odaítéléséről szakmai szervezetek által delegált szakértőkből álló Értékelő Bizottság tesz javaslatot döntésre az OKM kulturális szakállamtitkárának.
Értékelő Bizottság tagjai: Gáspár Máté ügyvezető Krétakör, Golden Dániel tanár, drámapedagógus, Sándor L. István kritikus és az OKM egy képviselője.
A szakértői testület a drámapedagógiai műhelyek eddigi tevékenysége, a 2009-re benyújtott művészeti elképzelések, az adatlapon szereplő információk és az alábbi szempontrendszer alapján mérlegeli a pályázatokat.

A pályázatot elbíráló szakértői testület szempontrendszere:
1.    Művészi jelleg és színvonal
2.    Szakmai kritériumok
3.    Társadalmi hatás
o    előadásszám (gyerek- és/vagy ifjúsági nézőréteghez eljutó foglalkozások száma)
o    nézőszám (gyermek- és/ vagy fiatalkorú néző, fővároson kívüli, hazai, külföldi néző).

Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
a.    a támogatás iránti kérelmében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott,
b.    a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,
c.    nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének.
A pályázat eredményének közlése
Az OKM az eredményt legkésőbb a megjelenést követő 60 nap múlva közzéteszi a minisztérium honlapján, valamint a döntésről levélben értesíti a pályázókat.

Forrás: OKM