palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat állami génmegőrzési feladatok ellátására

fvm_palyazatokA génmegőrzéssel kapcsolatos tevékenységek fontosságát elismerve, a kormányprogramban foglalt célokkal összhangban a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú mellékletének XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetének 10/2/19 szám alatti jogcímcsoportban lévő „Állami génmegőrzési feladatok támogatásáról” előirányzat terhére, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 4. § (3) bekezdésének végrehajtására kiadott, a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendeletben meghatározott génmegőrzési feladatok megvalósulásának elősegítése érdekében, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:


A támogatás célja: A mezőgazdasági termelés növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak fenntartása és fejlesztése, különös tekintettel a mezőgazdasági célú genetikai erőforrások begyűjtésére, megőrzésére, dokumentálására és kutatási célra történő hasznosítására.

A kitűzött cél megvalósítására támogatás az alábbi területen igényelhető: A szántóföldi növénytermesztés, a szőlő-, a gyümölcs-, a zöldség-, a dísznövény-, az erdészeti-, a gyógynövény-, a fűszernövény- és illóolajnövény-termesztés szakágazatokban a genetikai anyagok megőrzésére, a biológiai sokféleség fenntartására, valamint génbanki tevékenység végzésére gazdasági tevékenység elősegítése céljából.

A támogatás jellege és mértéke

 1. Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegből e pályázatra 110 millió forint használható fel.
 2. Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a 2010. évben felmerülő közvetlen szakmai költségekre. Az igényelhető normatív támogatás maximális összegét az 4. számú melléklet tartalmazza.
 3. A támogatás ÁFA visszatérítésre nem jogosult költségvetési szervek esetében a tevékenység szerinti forgalmi adót tartalmazza, míg visszaigénylésre jogosult szervezetek esetében csak az ÁFA nélkül számított nettó költséget.

A támogatás igénylésére jogosultak köre
A támogatásra a nemzeti génvagyon részét képező, a Génbanki Munkabizottságok és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által nyilvántartott növényi génkészlettel (beleértve a mezőgazdasági jelentőségű mikroorganizmusokat is), vonal- és fajtagyűjteménnyel, illetve törzsültetvénnyel, törzsgyűjteménnyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, magánszemélyek, civil szervezetek jogosultak, akik/amelyek tulajdonában levő génkészletek nem nemesítői munkagyűjtemények.

Kizáró okok

Támogatásban nem részesíthető az a pályázó aki/amely:

 1. a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik és emiatt állami pénzeszközökből számára támogatás nem ítélhető meg;
 2. csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;

A pályázatokkal szembeni követelmények

A pályázatot a felhívás melléklete szerint kell összeállítani, valamint csatolni kell hozzá a következő dokumentumokat:

 1. adatlap a pályázat tartalmára vonatkozóan (1. számú melléklet)
 2. az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti 1.1 adatlap (2. számú melléklet);
 3. a 292/2009. (XII. 19.) számú Korm. rendeletnek megfelelő írásbeli nyilatkozatok (3. számú melléklet)
 4. növényi génmegőrzéshez szükséges adatlap (5-6-7. számú melléklet).
 5. A maggal szaporított növények esetében a pályázati támogatással felszaporított tételekből a támogatott Pályázó köteles legalább 100 mag nagyságú mintát elhelyezni a Tápiószelén működtetett Országos Bázis Tárolóba.
 6. A Pályázó hozzájárul a pályázatban szereplő génbanki adatok Nemzeti Génbanki Adatbázisban történő dokumentálásához, és nyilatkozik arról, hogy ezek az adatok, mint a Magyar Nemzeti Génbank Leltár része, az Európai Génbank Információs Rendszeren (EURISCO) keresztül elérhetőek legyenek.
 7. A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatban szereplő génforrások a FAO Egyezmény Standard Anyagátadási Megállapodásában foglalt feltételek mellett közreadhatók.

A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje

 1. A felhívás melléklete szerint összeállított pályázatot mind nyomtatott formában és CD-n, mind elektronikus formában párhuzamosan kell benyújtani.
 2. Az összeállított kis terjedelmű papír alapú változatot postai úton kettő (2 db) példányban és 1 db CD-n, a nagy terjedelmű pályázatoknál az 1-3. számú mellékletet postai úton kettő (2 db) példányban, a többi mellékletet 1 példányban és 1 db CD-n kell postázni, ugyanazon zárt borítékba helyezve, „Génmegőrzés” felirattal. Egy borítékban kizárólag egy téma szerepelhet. A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani (a második lehet másolat is). Benyújtás helye: FVM Mezőgazdasági Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. A papír alapú változat egyéb módon nem nyújtható be. A postai feladás dátuma legkésőbb a beadási határidő napja lehet.
 3. A postai feladással párhuzamosan a melléklet szerint összeállított pályázatot elektronikusan is el kell küldeni a következő címre: MezogazdasagiFo@fvm.hu. Az elektronikusan beküldött levél tárgyaként „génmegőrzési pályázat” megjelölést kell feltüntetni. Az elektronikus levél a dokumentum (doc) formátumban, a melléklet szerint elkészített és fájlként csatolt pályázaton kívül egyéb szöveget (pl. kísérőlevél) ne tartalmazzon.
 4. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 29.
 5. Hiánypótlásra nincs lehetőség

A pályázat elbírálásának rendje, értékelési szempontok

 1. A hiányosan, a nem előírt példányszámban, vagy határidő után benyújtott, valamint a pályázati felhívásnak nem megfelelő pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.
 2. A pályázó valótlan adatszolgáltatást tartalmazó pályázata elutasításra kerül.
 3. A pályázat elutasításra kerül, ha a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a pályázó a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel.
 4. Amennyiben az elmúlt öt évben hasonló támogatást igénybe vevő pályázó nem számolt el, vagy nem megfelelően számolt el, a pályázat elutasításra kerül.
 5. A benyújtott tartalmi és a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a Növényi Génbanki Tanács előzetesen értékeli, majd szakmai bírálóbizottság bírálja, és javaslatai alapján a döntést a miniszter nevében a Mezőgazdasági Főosztály vezetője hozza meg.
 6. A szakmai bírálóbizottság a pályázatokat a génmegőrzési tevékenység jellege, valamint a beküldött adatlapok alapján bírálja el.
 7. A támogatási igény legkésőbb 30 napon belül kerül elbírálásra. A pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról a pályázók a bírálati határidő lejárta után 15 napon belül írásban kapnak értesítést. A nyertes pályázók listája a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, illetve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos honlapján közzétételre kerül.
 8. A bíráló bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 9. Forráshiány esetében a pályázat elutasítható.

A támogatás felhasználásának rendje

 1. Az elfogadott pályázatok benyújtóinak az FVM Mezőgazdasági Főosztály a döntést követően ajánlatot tesz a támogatás folyósítására vonatkozó szerződés megkötésére. Amennyiben a megállapodások támogatott általi ellenjegyzése a kiértesítéstől számított 15 napon belül nem érkezik vissza a főosztályra akkor visszavonja a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatát.
 2. A támogatás a 10032000-01220191-50000005 számú „Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról” kerül teljesítésre, költségvetési intézmények esetén a felügyeletet gyakorló költségvetési szerv útján előirányzat módosítással, államháztartáson kívüli támogatottak részére pénzeszköz átadással.
 3. Az igényelt összegnél kisebb összeg is nyújtható, az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra fordítható.
 4. A pályázat készítésénél figyelembe kell venni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény előírásait.

A támogatás felhasználásának ellenőrzése és a rendeltetéstől eltérő felhasználás következménye: A támogatás jogszabályban illetve a pályázatban meghatározottak szerinti rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére az FVM bármikor jogosult.

A támogatott feladatok megvalósítása, a pályázatban rögzített, illetve a szerződésben vállalt kötelezettségek szakmai teljesítése a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága, illetve a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja Földművelésügyi és Agrár-környezetgazdálkodási Igazgatóság Agrobotanikai Osztálya (Tápiószele) közreműködésével és felkért szakértők bevonásával kerül ellenőrzésre és szakmai igazolásra.

A támogatás elnyerése esetén a támogatott köteles a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról beszámolni.

 1. a költségvetési szerv az átadott összeg felhasználásáról a feladat elvégzését követően, de legkésőbb 2010. november 15-ig köteles beszámolni;
 2. az államháztartáson kívüli támogatott részére a szerződés megkötésekor a támogatási összeg 50 %-a előlegként átadható. A fennmaradó 50 % kifizetéséről az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Főosztálya az ellenőrzések eredményének ismeretében és a pénzügyi végelszámolás befogadása után intézkedik. A szakmai beszámolás és a költségvetési végelszámolás időpontja legkésőbb 2010. november 15.

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás jogszabálysértő, rendeltetési céltól eltérő, vagy szerződésellenes felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem teljesítése vagy csak részbeni teljesítése esetén, a költségvetésből nyújtott támogatás teljes, illetve fel nem használt része jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Ebben az esetben a támogatást elnyert pályázó a folyósított támogatás teljes, illetve fel nem használt – Ptk. szerinti kamattal növelt – összegét köteles visszafizetni.

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás

 1. A pályázat elkészítésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Főosztálya (Garics János osztályvezető: 1-301-4004 (Janos.Garics@fvm.gov.hu) és Galbavy Emese vezető tanácsos: 1-301-4536 (Emese.Galbavy@fvm.gov.hu) ad felvilágosítást.
 2. A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők az FVM honlapjáról (www.fvm.hu).


Csatolt dokumentumok:

A pályázat mellékletei (RTF)

Forrás: FVM