palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az egészségügyi szolgáltatások és járóbeteg szakellátó központok fejlesztésére

DDOP-2007-3.1.3.B kódszámú, Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /Járóbeteg szakellátó központok fejlesztése című pályázati kiírás mai napon újból megnyitásra került.A pályázati kiírás 2008. február 29-i felfüggesztésének indoka a következő volt: a pályázati felhívás egyes tartalmi elemei átfedést mutattak a TIOP súlyponti (kiemelt) kórházak fejlesztését célzó konstrukciójával. Ez az átfedés az alábbi módosításokkal feloldásra került.

1. a PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A3. pont a következők szerint módosult

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2008. évi akcióterv keretében: 2000 millió Ft.

2.  a PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ B1. pont a következők szerint módosult:

Emeltszintű járóbeteg szakellátó fejlesztése, illetve emelt szintre fejlesztés azon önálló, vagy funkcionálisan önálló szakrendelők esetében támogatható, ahol az intézmény által ellátott/ ellátandó lakosság szám meghaladja a 20.000 főt. (Az önállóság és a pályázatban megjelölt ellátott/ellátandó lakosságszám az OEP szerződés, illetve a környező települések önkormányzatainak a településükön lakó biztosítottak elláttatására vonatkozó szándéknyilatkozataival igazolható. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. (továbbiakban Tv.) 5/A. § (7) bekezdése szerinti járóbeteg szakellátásra vonatkozó nyilvántartás ÁNTSZ általi létrehozását követően pedig a környező települések önkormányzatainak fenti szándéknyilatkozatai alapján szükséges a Tv. 5/B. §-a szerinti, az egészségügyi szolgáltató fenntartói/tulajdonosai által az ellátási terület módosításáról szóló megállapodás csatolása figyelemmel a Tv. 5/B. § (2) bekezdésére is.)

3.  a PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ C11. pont a következők szerint módosult:

Jelen kiírásban meghatározott szakmai tartalom megvalósításához a szolgáltatás módosítás következtében jelentkező kapacitásváltozások az alábbi módokon biztosíthatók:

1.  Az intézmény finanszírozási szerződése szerinti, meglévő járóbeteg szakellátási kapacitásainak – ellátási forma megváltoztatása nélküli – átcsoportosításával más, a finanszírozási szerződése szerinti, vagy új, a szerződésében még nem szereplő szakmákra a 2006. évi CXXXII. Törvény (továbbiakban Tv.) 7. § (3) bekezdés és a végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) kormányrendelet 8. §-a szerinti eljárásrendben.

Az átcsoportosítás feltétele, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat. Az átcsoportosítandó kapacitás nem haladhatja meg az adott szakma 20%-át, és az átcsoportosítással létrejövő kapacitásnövekmény egy adott szakmában legfeljebb 30%-ot érhet el. Továbbá amennyiben az átcsoportosítással új szakma kerül kialakításra, az új szakmára meghatározott ellátási terület figyelembevételével a 10 ezer főre jutó kapacitás nem haladhatja meg az országos átlagot. Az átcsoportosítás az egészségügyi szolgáltatóra irányadó, külön jogszabály szerinti teljesítmény-volumenkorlát (TVK) változása nélkül kezdeményezhető.

A pályázat benyújtása során az ÁNTSZ döntéséről szóló dokumentumot, ennek hiányában az ÁNTSZ-hez benyújtott kérelmet szükséges csatolni.

2.  Feladatátadással a Tv. 2. § (3) és (5) bekezdései alapján.

A pályázat benyújtásakor az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv más egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel vagy más fenntartóval kötött egészségügyi ellátási szerződést – amennyiben az egészségügyi szolgáltató fenntartója nem helyi önkormányzat, az egészségügyi szolgáltató fenntartója más egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel vagy fenntartóval kötött feladatátadási szerződést – szükséges csatolni.

3.  Többlet kapacitásigény a Tv. 11. §-a és a törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) kormányrendelet 12. §-a alapján, az ún. előzetes többletkapacitás- befogadási eljárás szerint biztosítható. Többletkapacitásnak a működési többletforrás-igényt eredményező kapacitás-befogadás tekintendő.

A pályázat benyújtásakor a RET-hez és az egészségügyi miniszterhez beadott kérelmet szükséges csatolni!

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a támogatási szerződés megkötésének feltétele az 1. pont szerinti átcsoportosítás esetén az ÁNTSZ döntését igazoló dokumentum benyújtása, a 3. pont szerinti előzetes többletkapacitás-befogadási igény esetén a vonatkozó Kormányhatározat (Tv. 11. § (2) a) pont) megléte!

Többlet kapacitást képviselő párhuzamos fejlesztések a régión belül nem történhetnek.
(NFÜ)

Letölthető pályázati dokumentumok:

ddop-2007-313b pályázati csomag (ZIP)