palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat igényjogosult súlyos mozgáskorlátozott személyek részére új és használt személygépkocsik beszerzésére és finanszírozására

A Nemzeti Erőforrás Miniszter a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez kapcsolódóan új és használt személygépkocsik igényjogosultak részére történő beszerzésére és finanszírozására.

 

A Pályázat nem tartozik a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá. A pályázatok elbírálásáról az Értékelő Bizottság javaslatának mérlegelésével a Miniszter dönt. A pályázatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló, megalapozott pályázat mellett kell dönteni.

A pályázat célja: A Pályázat a mozgásszervi fogyatékosságuk miatt a tömegközlekedésben részt venni nem tudó személyek integrációját, tanulását, munkavégzését segíti elő azáltal, hogy számukra állami támogatás formájában hozzájárul gépjármű megvásárlásához. A támogatás mértéke új személygépkocsi esetén 900.000,-Ft, használt személygépkocsi esetén a gépkocsi vételárának  60%-a, de maximum 600.000,-Ft. A támogatás összegének jelentős növelése a jelenleginél újabb, jobb állapotú gépjárművek vásárlásához nyújt segítséget, támogatva ezzel a közlekedési szükségletek hatékonyabb kielégítését.

A rendelkezésre álló keretösszeg:  2011-ben a támogatásra fordítható költségvetési forrás maximum 620.000.000 Ft, amelynek felhasználása az igényjogosultak részéről felmerült valós igények függvényében történik, 2012-től pedig a mindenkori költségvetési törvényben, évente e célra az új és használt személygépkocsik vásárlásának támogatására meghatározott maximális keretösszeg erejéig.

A pályázók köre:  Pályázatot nyújthatnak be azon pályázók, akik a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkeznek PSZÁF engedéllyel a hitelintézetekről és pénzügyi szolgáltatásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatás tevékenységre vonatkozóan.

Nem lehet Pályázó közös Pályázók esetén a konzorcium vezető azon szervezetet, amely

  1. nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,
  2. szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
  3. csőd-, felszámolási, végelszámolási, a bíróság által kezdeményezett más megszüntetési, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll, vagy a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
  4. a pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg, vagy ha érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, 8 munkanapon belül nem kezdeményezi.

A pályázóval szembeni elvárások

Gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek: A pályázatban nem lehet pályázó, közös pályázat esetén a konzorcium vezető, ha bankszámláin a pályázat beadását megelőző 24 hónapban 30 napon túli sorbanálló tétel volt.

A pályázatban nem lehet pályázó, ha nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy rendelkezik, vagy legkésőbb a szerződéskötésig rendelkezni fog az általa megajánlott személygépkocsi-típus a pályázatban megadott vételára alapján számított, a 2011. évre vonatkozó részteljesítésre figyelemmel legalább 350 db gépjármű finanszírozására elegendő (de minimum 600.000.000 HUF) forrással. A pályázó/konzorciumi tagok ezen feltételnek együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek: Pályázó rendelkezzen országosan legalább 7, régiónként 1-1- db mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített ügyintézési-értékesítési ügyfélszolgálati ponttal.

Pályázó rendelkezzen országos szakszerviz hálózattal, megyénként legalább 1-1 db szakszervizzel (saját/szerződött partner), ahol a teljes körű garanciális és garanciaidőn túli javítása biztosítható. A budapesti hivatalos márkaszerviz Pest megyeinek elfogadható.

A műszaki-, szakmai alkalmassági követelmény esetében pályázó/konzorciumi tagok, illetve az igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen is megfelelhetnek.

Nyertes Pályázó kötelező tevékenységei: Pályázó a szociális és gyámhivatalok tájékoztatása alapján a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően tizenöt napon belül megkeresi a támogatott személyt a finanszírozási szerződés megkötése céljából.

A megállapított éves keretszám mértékéig rendelkeznie kell a kormányrendelet 4.§(1)bek. a) pontja szerinti Ajánlatában szereplő gépjárművekkel.

A nyertes pályázó a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül 3 éves finanszírozási szerződést köt az önálló személygépkocsi használóval (a továbbiakban: jogosult).

Tájékoztatja a minisztériumot, illetve a szociális és gyámhivatalt arról, ha a jogosult a támogatást 6 hónapon belül nem használja fel.

A támogatás kifizetését a szerződésben meghatározott dokumentumok megküldésével kezdeményezi a minisztériumnál. A minisztérium a szerzési támogatás összegét a szerződés beérkezését követő 15 napon belül utalja át a finanszírozó szervezet részére.

A jogosulttal kötött finanszírozási szerződésnek a szerződésben foglalt futamidő lejárta előtti megszűnése esetén tájékoztatja a minisztériumot.

Gondoskodik a támogatásban részesülő személyek tájékoztatásáról, ennek érdekében ügyfélszolgálati feladatokat lát el.

A futamidő alatt évente legalább egyszer ingyenesen ellenőrzi a gépjármű esztétikai és műszaki állapotát, valamint azt, hogy a gépjármű a jogosult illetve a szerződéskötéskor általa megjelölt (szállítást vállaló) személy használatában van-e. A tudomására jutott visszaéléseket közli a minisztériummal valamint a szociális és gyámhivatalokkal.

A támogatások felhasználásról évente beszámol a minisztériumnak.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati eljárás időszaka: 2011. október 03- október 18-ig tart

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 18. napja 10,00 óra

A pályázat benyújtásának helye:          

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Szociális, Család – és Ifjúságügyért felelős Államtitkári Kabinet
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

A szerződéses időszak: A szerződés megkötésétől 2015. december 31. napjáig terjedő időszak.

A pályázatok bontásának helye és ideje:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Időpontja: 2011. október 18. 10,00 óra
Szociális, Család – és Ifjúságügyért felelős Államtitkári Kabinet

A pályázatok felbontásakor a Pályázat kiírójának képviselőin kívül a pályázók képviselői, az általuk meghívottak lehetnek jelen.

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2011. október 21. 10,00 óra.

Kiegészítő tájékoztatás kérése: A pályázó a pályázati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a Pályázat kiírójától vagy az általa meghatározott szervezettől a pályázat leadási határidejének lejárta előtt legkésőbb 5 nappal, melyre a Pályázat kiírója a kiegészítő tájékoztatást beadási határidő lejárta előtt legkésőbb 3 nappal adja meg.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. október 26. 10,00 óra.

A dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára: bruttó 300.000 Ft, amely 25% ÁFA-t tartalmaz. A Dokumentáció ellenértékét az RBH Consulting Kft. Volksbanknál vezetett 14100103-42252749-01000004 számú bankszámlára kell befizetni/átutalni. Az átutalási megbízás/feladóvevény közlemény rovatába írandó szöveg: „Pályázat új és használt személygépkocsik finanszírozására”. A dokumentáció átvehető személyesen a 1094. Budapest, Bokréta utca 21. címen, (a 06-20-9743 956 mobilszámon való előzetes egyeztetés szerinti időpontban), legfeljebb az pályázatok leadási határidejéig. A dokumentáció beszerzésére elektronikus úton is lehetőség van. Erre vonatkozó igény-bejelentés esetén, az írásos kérelemnek a postai címre, vagy a kapcsolattartási e-mail-címre történő megküldését követően a dokumentációt a kérelemben megadott hivatalos e-mail-címükre, elektronikus formában továbbítjuk. A Dokumentáció elektronikus úton történő beszerzésének igénylése esetén, avagy annak személyes átvételekor meg kell adni az Pályázó pontos nevét, és elérhetőségét (hivatalos fax-számát, hivatalos e-mail címét, kapcsolattartó nevét, telefonszámát). A Dokumentáció átadására/megküldésére kizárólag csak az ellenérték megfizetésének kétséget kizáró igazolását, és titoktartási nyilatkozat aláírását követően kerülhet sor. Közös pályázat benyújtása esetén elegendő egy dokumentáció átvétele.

A pályázat benyújtásának részletes követelményeit (formai követelmények, a szükséges nyilatkozatok, igazolások, és egyéb csatolandó dokumentumok felsorolását, mintáit, a szakmai és kereskedelmi pályázat megadásának követelményeit, a szerződéstervezetet stb.) a Pályázati Dokumentáció tartalmazza.

A Pályázat kiírója teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

Valamennyi nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot magyar nyelven kell becsatolni.

A Pályázat kiírója az összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtó Pályázóval, vagy annak visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetéskor a következő legkedvezőbb pályázónak minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben hirdet második helyezettet.

A nyertes pályázóval kötött vállalkozási szerződés a tárgyévi maximális keretösszeg, az igényjogosulti személyi kör részére történő átadás ütemezése, továbbá az árkövetés tekintetében évente módosítása kerül. A részletek a Pályázati Dokumentációban találhatók.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az előzetes felmérések alapján a beérkezett igények alapján 2011. évben várhatóan a támogatási keretösszeg felhasználásra kerül. Az igényjogosultak 2011 évi soron kívüli, zökkenőmentes kiszolgálása érdekében ezért Pályázónak kétséget kizáró módon igazolnia kell, hogy a megajánlott gépjárműtípusból a jogosultak részére történő átadásához szükséges mennyiségű árualap rendelkezésre áll, és az pályázatban vállalt ügyintézési határidőn belül szerződésszerűen biztosított.

Az ajánlott új személygépkocsiknak meg kell felelniük az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 8002/2007. (11.21) MeHVM tájékoztató mellékletének 6. számú függelékében meghatározott, F01-00-2-es, kategóriájú gyári új gépjárműnek. A pályázatban megajánlott gépjárműtípustól a szerződés időtartama alatt eltérni nem lehet.  Az elvárt közlekedésbiztonsági és kényelmi követelményeket, a szállítások/szerződéskötések tervezett ütemezését, ez egyéb előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza.

A Nyertes Pályázónak vállalnia kell, hogy amennyiben a jogosult használt gépjármű vásárlására jogosító határozattal rendelkezik, úgy az általa a kereskedőtől kiválasztott és megvásárolt gépjármű finanszírozására a dokumentációban előírt feltételekkel a jogosulttal finanszírozási szerződést köt.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név: RBH Consulting Kft.
Postai cím: 1094 Budapest, Bokréta u. 21.
Címzett: Hámos István
Telefon:+36-20-9743-956
E-mail: hamos.istvan@offsetpress.hu

Forrás: Kormányzati Portál