palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Strukturális támogatás az európai politikai kutató- és tanácsadó intézeteknek és az európai szintű civil társadalmi szervezeteknek-EACEA/11/2009

eac_citizenship_4c_huStrukturális támogatás az európai politikai kutató- és tanácsadó intézeteknek és az európai szintű civil társadalmi szervezeteknek-EACEA/11/2009 az „Európa a polgárokért” program, 2. fellépés, 1. és 2. intézkedés – 2010 (2009/C 158/05) felhívása.

A program általános célkitűzései:

 1. Együttműködési és részvételi lehetőség biztosítása a polgárok részére egy egyre inkább egyesülő, demokratikus, a világ felé nyitott Európa építésében, amelyet a kulturális sokszínűség egyszerre egyesít és gazdagít, és ezáltal az európai uniós polgárság fejlesztése;
 2. A közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitásérzet kialakítása;
 3. Az európai polgárok Unióhoz való ragaszkodásának előmozdítása;
 4. Az európai polgárok közötti kölcsönös megértés megerősítése, tiszteletben tartva és ünnepelve a kulturális és nyelvi sokszínűséget, egyúttal hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez.


A felhívás egyedi célkitűzései

 1. Az európai polgársággal és a demokráciával, a közös értékekkel, a közös történelemmel és kultúrával kapcsolatos fellépés, vita és elmélyültebb gondolkodás ösztönzése az agytrösztök (tanácsadó szervezetek) és az európai szintű civil társadalmi szervezetek tevékenységei és a velük való együttműködés révén;
 2. A polgárok és a civil társadalmi szervezetek közötti interakció ösztönzése, hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez és figyelembe véve Európa sokszínűségét és egységét.


Tematikus prioritások

 • Az Európai Unió jövője és alapvető értékei
 • Aktív európai polgárság, részvétel és demokrácia
 • Interkulturális párbeszéd:
 • A közösségi politikák hatása a társadalmakra
 • Az európai polgárok jólléte, foglalkoztatás, társadalmi kohézió és fenntartható fejlődés


A felhívás leírása:
Ez a pályázati felhívás az általános európai érdekeket szolgáló célokra törekvő szervezeteknek nyújtott strukturális támogatásra, azaz működési támogatásra vonatkozik. A működési támogatások a kiválasztott szervezet rendszeres tevékenységeinek megfelelő elvégzéséhez szükséges működési kiadások egy részéhez biztosítanak pénzügyi támogatást.
Ez a támogatás egyes kritériumok esetében éves támogatás vagy többéves partnerség formájában is nyújtható. A több éves partnerség egy szervezet és az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) között létrejött, egyedi támogatásokat biztosító együttműködési mechanizmus. E pályázati felhívás keretében az említett partnerség hároméves időtartamra jöhet létre.

Támogatásra jogosult pályázók

Szervezetek: A működési támogatásra való jogosultsághoz az általános európai célt követő szervezetnek meg kell felelnie az alábbiaknak:
a) jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet; saját alapszabály szerint elkülönített működési struktúrával nem rendelkező hálózat esetében a pályázat a hálózat koordinálásáért felelős tagszervezet által nyújtható be;
b) az európai polgárság területén tevékenykedik, az alapszabályában vagy a küldetésnyilatkozatában meghatározottak szerint, és megfelel az alábbi szervezeti kategóriák egyikének:
1. intézkedés
A. Az európai politika terén működő kutató és tanácsadó szervezet (agytröszt – tanácsadó szervezet).
2. intézkedés:
B. Európai szinten működő civil társadalmi szervezet
— Európai központi (platform)szervezet
— Európai hálózat
— Európai szinten jelentős hatással bíró tevékenységeket kifejtő szervezet
C. Az európai megemlékezéssel foglalkozó civil társadalmi szervezet
D. Páneurópai szervezetek platformja.
c) tevékenységei nagy részét a támogatható országokban végzi (vö. 2.2. pont).
Többéves partnerség esetében a szervezeteket jogszerűen alapították, és azok legalább négy (4) éve (2009. október 15-től) rendelkeznek jogi személyiséggel egy támogatható országban, és az alábbi kategóriák tekintetében a következő földrajzi lefedettséggel rendelkeznek:
— közép-európai szervezet vagy európai hálózat esetében a tagok legalább tizenkét (12) támogatható országot képviselnek;
— európai szinten jelentős hatással bíró tevékenységeket kifejtő szervezet esetében a szervezet legalább tizenkét (12) támogatható országban aktív;
— páneurópai szervezetek platformja esetében a platform tagjai között legalább hat (6) központi szervezet van, és ezek mind a 27 tagállamban jelen vannak.
Éves támogatás esetében a szervezeteket jogszerűen alapították, és azok legalább egy (1) éve (2009. október 15-től) rendelkeznek jogi személyiséggel egy támogatható országban, és az alábbi kategóriák tekintetében a következő földrajzi lefedettséggel rendelkeznek:
— közép-európai szervezet vagy európai hálózat esetében a tagok legalább nyolc (8) támogatható országot képviselnek;
— európai szinten jelentős hatással bíró tevékenységeket kifejtő szervezet esetében a szervezet legalább nyolc (8) támogatható országban aktív;
A páneurópai szervezetek platformjai nem nyújthatnak be pályázatot a többéves partnerségi kerethez hasonlóan.

Természetes személyek és állami szervezetek e pályázati felhívás keretében nem támogathatók.

Támogatható országok
a) az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
b) Horvátország
c) Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság
d) Albánia

Támogatásra jogosult tevékenységek

A pályázó szervezet tevékenységeinek bizonyítható módon hozzá kell járulnia az ebben a pályázati felhívásban meghatározott egyedi célkitűzések és tematikus prioritások fejlesztéséhez és megvalósításához. Az említett tevékenységeknek legalább egy, az 1. pontban meghatározott célkitűzésnek és tematikus prioritásnak kell megfelelnie.
A pályázó szervezet 2010. évi munkaprogramja, illetve hároméves stratégiai programja (többéves partnerség esetében) megfelel az alapszabályában foglalt tevékenységeknek, ideértve különösen a konferenciákat, szemináriumokat, kerekasztalokat, képviseleti, kommunikációs és hasznosítási fellépéseket, továbbá az egyéb ismétlődő európai tevékenységeket.

A támogathatóság időszaka:
A támogathatóság időszakának az éves támogatás és a többéves
partnerség esetében is meg kell felelnie a pályázó költségvetési évének, amelyet a szervezet igazolt elszámolásai bizonyítanak. Amennyiben ez a költségvetési év megegyezik a naptári évvel, a támogathatóság időszaka 2009. január 1-jétől 2010. december 31-ig tart.
A naptári évtől eltérő költségvetési évvel működő pályázók esetében a támogathatóság időszaka a 2010. évi költségvetési évük első napjától számított 12 hónapos időszak.

Az odaítélés kritériumai: A támogathatósági és kizárási kritériumoknak eleget tevő pályázatokat az odaítélési kritériumok alapján értékelő bizottság értékeli a társfinanszírozható pályázatok kiválasztása érdekében.
A következő odaítélési kritériumokat alkalmazzák. A minőségi, illetve a mennyiségi kritériumok az összpontszám 80, illetve 20 %-át teszik ki. Többéves partnerség esetében az említett súlyozás a 12 hónapos munkaprogram és a hároméves stratégiai program esetében alkalmazandó.

Minőségi kritériumok (80 %)
a) Az „Európa a polgárokért” program célkitűzéseihez és prioritásaihoz való kapcsolódás (30 %)
b) A munkaprogram megfelelősége, koherenciája és teljessége (20 %)
c) A munkaprogram hatása (10 %)
d) Európai hozzáadott érték (10 %)
e) A tevékenységek ismertsége, az eredmények európai polgárokkal és más érdekelt felekkel való megismertetése és számukra való kiaknázása (10 %)

Mennyiségi kritériumok (20 %)

a) A munkaprogramban szereplő tevékenységekkel érintett támogatható országok száma (10 %).
b) A potenciális közvetlen kedvezményezettek száma (10 %).

Költségvetés
A működési támogatások társfinanszírozására előirányzott költségvetés teljes összege 2010-ben mintegy 8,2 EUR. Az Ügynökség nagyjából 55 pályázat finanszírozását tervezi e felhívás keretében, de a pályázatok minőségének ismeretében fenntartja a jogot arra, hogy ne használja fel a rendelkezésre álló források teljes egészét.
Indikatív jelleggel a többéves partnerségi támogatások a rendelkezésre álló költségvetés kb. 85 %-át, az éves támogatások pedig kb. 15 %-át képviselik.
A támogatás odaítélése az Európai Unió általános költségvetésének 15.06.66 tétele alapján történik.

Benyújtási határidő: A pályázatok megküldésének határnapja 2009. október 15.

Az Ügynökség jelenleg valamennyi pályázat tekintetében elektronikus benyújtási rendszer megvalósítása érdekében tevékenykedik.
E pályázati felhívás esetében a pályázóknak a 2009. szeptember 15-től kezdődően rendelkezésre álló elektronikus űrlapon kell benyújtaniuk pályázatukat. Irányadó változatként ezt a változatot kell figyelembe venni (mellékletekkel együtt). Az Ügynökség az említett dátumot megelőzően pdf formátumú űrlapverzióra tesz javaslatot, hogy a pályázók megkezdhessék a pályázati anyag elkészítését.

Egyebekben a határnapot megelőzően a pályázati anyagot egy példányban papíralapon postai úton meg kell küldeni a következő címre:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Unit P7
Call for proposals EACEA/11/2009
Avenue du Bourget 1 (BOUR 01/17)
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Kizárólag a megfelelő űrlapon benyújtott, megfelelően kitöltött, keltezéssel ellátott és a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettség vállalására felhatalmazott személy által aláírt pályázatok kerülnek elfogadásra.

Teljes tájékoztatás
A pályázóknak szánt részletes iránymutatások, illetve a pályázati űrlapok a következő címen érhetők el: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Letölthető dokumentum: pályázati formanyomtatvány

Forrás: EUR-LEX