palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Támogatás önkormányzatok által működtetett múzeumok részére – 12/2009. (III. 27.) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter 12/2009. (III. 27.) OKM rendelete a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról

Pályázhat: az a helyi önkormányzat, amely működési engedéllyel rendelkező múzeumot tart fenn.

A támogatás az alábbi feladatokra igényelhető:

1.      nagyszabású – 10 millió forintnál nagyobb forrásigényű – állandó kiállítás előkészítése, létrehozása, teljes körű felújítása, illetve korszerűsítése, beleértve a kisebbségi kultúra értékeit bemutató kiállításrész kialakítását,valamint a kiállításhoz kapcsolódó több idegen nyelven előállított katalógusok, illetve kiállítási vezetők, ismertetők megjelentetését,

2.      oktatási célú közösségi terek kialakítása a Közép-magyarországi Régióban székhellyel rendelkező múzeumok számára.

Benyújtási határidő: 2009. április 20

A rendelet teljes szövege:

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) Szakmai támogatásban (a továbbiakban: támogatás) az a helyi önkormányzat részesülhet, amely működési engedéllyel rendelkező múzeumot tart fenn. A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

(2) A támogatásra fordítható összeg a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 7. pontjában megjelölt összeg 32%-a.

2. §

A támogatás az alábbi feladatokra igényelhető:

a) nagyszabású – 10 millió forintnál nagyobb forrásigényű – állandó kiállítás előkészítése, létrehozása, teljes körű felújítása, illetve korszerűsítése, beleértve a kisebbségi kultúra értékeit bemutató kiállításrész kialakítását,valamint a kiállításhoz kapcsolódó több idegen nyelven előállított katalógusok, illetve kiállítási vezetők, ismertetők megjelentetését,

b) oktatási célú közösségi terek kialakítása a Közép-magyarországi Régióban székhellyel rendelkező múzeumok számára.

3. §

(1) A támogatásra vonatkozó igényt tartalmazó kérelmet a helyi önkormányzatnak 2009. április 20-ig kell benyújtania az oktatási és kulturális miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egysége (a továbbiakban: Igazgatóság) útján.

(2) Az Igazgatóság

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:Áht.) 64/B. §-a (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja a kérelmeket, és a nem megfelelő, hiányos kérelem esetében legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a támogatás igénylőjét,

b) a kérelmeket az Áht. 64/B. §-a (3) bekezdésében meghatározott vizsgálat lezárását követően legkésőbb 2009. május 5-ig véleményével együtt továbbítja a miniszternek,

c) nem továbbítja a kérelmet a miniszter részére, ha a támogatás igénylője a hiánypótlásnak nem tesz eleget vagy azt nem megfelelően teljesíti. Erről tájékoztatja a támogatás igénylőjét, valamint a minisztert.

(3) A kérelemben meg kell jelölni a múzeumot fenntartó helyi önkormányzat nevét és címét, a támogatásban részesülő múzeum nevét, a 2. § alapján vállalt feladat meghatározását, a fejlesztés teljes költségének összegét, a saját forrás összegét, az egyéb külső forrás összegét, valamint az igényelt támogatás összegét.

(4) A kérelemhez csatolni kell a következő mellékleteket:

a) a tervezett fejlesztés várható eredményeit (közösségi, közművelődési és gazdasági hatásokat bemutató hatástanulmányt, marketingtervet),

b) feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést az önrész feltüntetésével, valamint a pénzügyi ütemezést, beleértve a működtetés költségeit is,

c) a támogatás alapjául szolgáló saját forrás betervezését igazoló helyi önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fejezetének hiteles másolatát,

d) a kiállítás véglegesített és elfogadott szakmai forgatókönyvét,

e) a kiállítás látványtervét,

f) a kiállítás tematikáját a látogatók számára tudományos-ismeretterjesztő formában bemutató kiállítási vezető kéziratát,

g) a kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetének tartalmi és módszertani szinopszisát legalább három oldal terjedelemben,

h) a kiállítás műtárgyvédelmi szakvéleményét,

i) építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységek esetén a jogerős építési engedélyt vagy a bejelentés tudomásul vételét,

j) a múzeum biztonságvédelmi helyzetének leírását a kiállítóterekre és raktárakra vonatkozóan.

(5) A kérelemhez csatolni kell továbbá a támogatás igénylőjének aláírt nyilatkozatát

a) a kérelemben és a mellékleteiben foglalt adatok, információk, dokumentációk helytállóságáról, teljes-körűségéről, valódiságáról és hitelességéről, valamint arról, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,

b) annak tudomásulvételéről, hogy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a támogatás igénylőjét a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, és az esedékes támogatások folyósítása az államháztartás működés rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) 92. §-ának (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintően – visszatartásra kerül,

c) ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy köztartozás esetén a köztartozások az Áht. 13/A. §-ának (4) bekezdésében és az Ámr. 92. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerinti figyelemmel kísérése céljából a támogatás igénylőjének adószámát a támogatást nyújtó szerv és a kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,

d) azonnali beszedési megbízás megadásáról az Ámr. 87. §-ának (4) bekezdésében foglalt esetekre,

e) annak tudomásulvételéről, hogy a támogatásban részesülő múzeum neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható,

f) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, valamint az Áht. 15. §-ának (11) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja,

g) arról, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása nincs, illetve amennyiben a kérelem elbírálásáig ilyen köztartozása keletkezik, azt bejelenti,

h) arról, hogy a kérelem és mellékletei szabályszerűségének, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul,

i) arról, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásokból eredő lejárt és meg nem fizetett tartozása nincs,

j) ahhoz történő hozzájárulásról, hogy a Kincstár az általa működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson,

k) arról, hogy a támogatás célja tekintetében rendelkezik-e adólevonási joggal,

l) arról, hogy a 2. §-ban meghatározott és a támogatás igénylője által vállalt feladatokra nem nyert el támogatást az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális operatív programjai keretében,

m) arról, hogy a támogatott fejlesztés keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követően legalább 5 évig fenntartja.

(6) Nem nyújtható támogatás olyan igénylő részére, aki

a) a támogatás iránti kérelmében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott,

b) e rendelet hatályba lépését megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,

c) nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének.

(7) A támogatás feltétele a 2. § a) pontjára vonatkozó fejlesztés esetében a teljes fejlesztési költség 10%-ának, a 2. § b) pontjára vonatkozó fejlesztés esetében a teljes fejlesztési költség 20%-ának megfelelő önrész biztosítása.

4. §

(1) A támogatásról a miniszter 2009. június 20-ig dönt.

(2) A miniszter a döntést 2009. június 30-ig közzéteszi az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján.

(3) A miniszter a szakmai feltételeket rögzítő támogatási szerződések egy példányát – aláírás után – és a támogatásban részesített helyi önkormányzatok, valamint a részükre jóváhagyott támogatási összeg jegyzékét legkésőbb 2009. július 31-ig utalványozás céljából megküldi az önkormányzati miniszternek.

5. §

(1) A helyi önkormányzat gondoskodik arról, hogy a kapott támogatást az e rendeletben előírt célra és a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint használják fel, valamint, hogy az adott múzeum a központi támogatáshoz az önrésszel együtt – a támogatási összegnek a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára történő megérkezésétől számított – nyolc banki napon belül hozzáférhessen.

(2) A helyi önkormányzatnak gondoskodnia kell az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról és a kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.

(3) A helyi önkormányzat a kapott támogatás felhasználásáról 2009. december 31-ig, a mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a 2009. december 31-én feladattal terhelt maradványával 2010. június 30-ig kell elszámolni.

(4) A támogatások igénybevételének és az elszámolás szabályszerűségének vizsgálatát az Igazgatóság végzi.

(5) A miniszter az erre külön jogszabályban meghatározott szerveken túl a

a) a szakmai megvalósulást szakértők útján folyamatosan ellenőrizheti, és

b) vizsgálhatja, hogy a támogatás a 2. §-ban meghatározott és a támogatás igénylője által vállalt feladat megvalósítására került-e felhasználásra.

(6) Ha a helyi önkormányzat a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, vagy a támogatást nem a támogatási szerződésben megfogalmazott feltételek szerint használta fel, köteles azt haladéktalanul visszafizetni a központi költségvetés javára. A visszafizetendő támogatást az Ámr. 88. §-ának (4) bekezdésében meghatározott mértékű kamat terheli a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2010. július 1-jén hatályát veszti.

(2) 2009. július 1-jén hatályát veszti a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló 3/2008. (II. 19.) OKM rendelet.

Budapest, 2009. március 20.

Dr. Hiller István

oktatási és kulturális miniszter

(Forrás: OKM)