palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

175/2009 (XI. 17) MVH közlemény-Nemzeti Diverzifikációs Program-a vidéki örökség védelméhez

175/2009 fvm_palyazatokA Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 175/2009. (XI. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki örökség védelméhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.

Határidő módosítás: 2009. november 16. és 2010. január 15. között van lehetőségük támogatási kérelem benyújtására. (Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2009. (XII. 14.) közleménye)


I. A támogatásban való részvétel feltételei
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §(1) bekezdése alapján az intézkedésekben való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztráltassa magát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

II. A támogatott célterületek, a támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás vehető igénybe:

a)    Helyi vagy országos védelem alatt álló építmények

 • külső felújítására;
 • rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett épület vagy épületrész belső felújítására, korszerűsítésére;
 • rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén, az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására;
 • rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására;
 • kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére, létrehozására, felújítására;
 • kapcsolódó kerítésének kialakítására, felújítására.

b)    A természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására

 • természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására;
 • természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára;

c)    Az a) és b) pontban meghatározott építményekkel és látnivalókkal összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítása érdekében

 • tanösvény, tematikus út, túraútvonalak kialakítására;
 • tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről;
 • helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére.

Nem vehető igénybe támogatás:

 • önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így különösen gáz hálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz- elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékgyűjtés kivételével hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére;
 • az ingatlan azon belső részének felújítására, átalakítására, illetve ezen ingatlanokban található eszközök beszerzésére, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat által kötelezően ellátandó közoktatási, egészségügyi és szociális feladatok, valamint közigazgatási funkciók ellátására szolgál;
 • lakóépület belső részének felújítására, korszerűsítésére;
 • kastély felújítására, korszerűsítésére;
 • vár felújítására, korszerűsítésére;
 • kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek belső részének felújítására, korszerűsítésére;
 • lakóépület, valamint kastély, vár kertjének, parkjának fejlesztésére;
 • az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkező épületen megvalósuló fejlesztésre,
 • hordalékok takarítására (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás);
 • élő állat vásárlására;
 • önkormányzati bérlakás felújítására, korszerűsítésére.

Támogatás igénybevételére jogosult:

 • nonprofit szervezet vagy egyházi jogi személy ügyfél, amely legkésőbb a hiánypótlás benyújtásakor a művelet megvalósulási helye szerinti településen székhellyel vagy telephellyel rendelkezik. Ha a művelet több települést is érint, az ügyfélnek valamennyi településen székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie.
 • a támogatási rendelet 4. számú melléklete szerinti településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, olyan önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett- a támogatási rendelet 4. melléklete szerinti- település tagja.

III. A támogatás mértéke

 1. Ha az ügyfél által megvalósítandó fejlesztés a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá esik, akkor a támogatás mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
 2. Ha a támogatás mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, akkor a támogatás ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
 3. Ha a támogatás nem minősül mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak, akkor a támogatás ügyfelenként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a.
Költségvetési szervek esetében a támogatási összeg számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.
Ha az ingatlan tulajdonosa természetes személy, a támogatási rendelet 5. § (4) bekezdéstől eltérően az ingatlant érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70 %-a. Az ügyfélen kívül – a magyar állam és a megyei önkormányzat kivételével – az egyéb jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanon végrehajtott fejlesztés nem támogatható.

V. A támogatási kérelem benyújtása

A benyújtás helye:
Az MVH művelet megvalósítási helye szerinti regionális illetékességű megyei kirendeltsége, több megvalósítási hely esetén az MVH ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes regionális illetékességű megyei kirendeltsége.

A támogatási kérelmet 2009. november 16. és 2009. december 15. között lehet benyújtani az MVH regionális illetékességű megyei kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.
A kérelmet az MVH www.mvh.gov.hu honlapján közzétett formanyomtatványon, papír alapon, postai úton, aláírva kell benyújtani az MVH regionális illetékességű megyei kirendeltségéhez.

VI. A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok

A támogatási kérelem összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetőek a www.mvh.gov.hu honlapról.

VIII. A kifizetések igénylése
A támogatásra jogosult ügyfelek kifizetési kérelmet
2010. április 1. és április 30.,
2010. október 1. és október 31.
2011. április 1. és április 30.

közötti időszakokban nyújthatják be.

IX. Közlemény kapcsolódó mellékletei (letölthető dokumentumok)

További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központ és a regionális kirendeltségek ügyfélszolgálatán.

Forrás: FVM