palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

173/2009 MVH közlemény-Nemzeti Diverzifikációs Program-Turisztikai tevékenységek ösztönzése

173/2009 fvm_palyazatokA Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 173/2009 (XI.17.) számú
közleménye.

Határidő módosítás: 2009. november 16. és 2010. január 15. között van lehetőségük támogatási kérelem benyújtására. (Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2009. (XII. 14.) közleménye)

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 173/2009 (XI.17.) számú KÖZLEMÉNYE.

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 173/2009 (XI.17.) számú közleménye a 150/2009. (XI.6.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

I. A támogatásban való részvétel feltételei
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §(1) bekezdése alapján az intézkedésekben való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztráltassa magát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. A regisztrációs kérelmet a G001 számú nyomtatványon kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) székhely/lakóhely szerint illetékes, megyei kirendeltségéhez. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik regisztrációs számmal, akkor a támogatási kérelemhez csatolni kell a kitöltött regisztrációs kérelmet, vagy a G001 nyomtatvány másolatát annak igazolására, hogy regisztrációs kötelezettségének még a kérelem benyújtása előtt eleget tett. Amennyiben a regisztrált adatok bármelyikében változás következik be, az ügyfél a G002 számú nyomtatványon 15 napon belül köteles azt bejelenteni a székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez.
A G001-es és a G002-es formanyomtatvány az www.mvh.gov.hu honlapról letölthető.

II. A támogatott célterületek és a támogatás igénybevételének feltételei
Támogatás a támogatási rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján 4 célterületen vehető igénybe, melyek a következők:

 1. 1. célterület: a falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi új falusi szálláshelyek kialakítása, már működő falusi szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, teljes vagy részleges akadálymentesítése,
 2. 2. célterület: a vidéki településeken az új, ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és turistaházak kialakítása, a már működő ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és turistaházak bővítése, korszerűsítése, teljes vagy részleges akadálymentesítése
 3. 3. célterület: minőségi és komplex szolgáltatások kiépítése, a már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és marketingje, a foglalkoztatást előmozdító fejlesztés az alábbi területeken:
  1. a) alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység,
  2. b) lovas turisztikai szolgáltatás,
  3. c) erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatás,
  4. d) horgászturisztikai szolgáltatás,
  5. e) borturisztikai szolgáltatás.
 4. 4. célterület: meglévő önkormányzati üzemeltetésű közfürdő fejlesztése

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009 (XI.6.) FVM rendelet (a továbbiakban. NDP Vhr.) 7.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint egy ügyfél egy jogcímre kedvezményezett térségenként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amelyben több célterületre is igényelhető támogatás.

Egy támogatási kérelem különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat.

Támogatható tevékenységek és elszámolható kiadások:

 1. a) Az NDP Vhr. 21.§-ában foglaltaknak megfelelő építmény építése, felújítása, korszerűsítése
 2. b) a támogatási rendelet 3. számú mellékletében nem szereplő, a szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök
 3. c) a támogatási rendelet 2. számú mellékletében szereplő kisléptékű infrastrukturális és rekreációs fejlesztések
 4. d) horgászati cél esetén árnyékot adó, és a helyi vízgazdálkodási és talajadottságoknak megfelelő fa fajok telepítése
 5. e) a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja
 6. f) az NDP Vhr. 22.§-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások

A b)-d) pontban szereplő támogatható tevékenységek önállóan nem szerepelhetnek egy támogatási kérelemben, kizárólag az a) pontban meghatározott tevékenységgel együtt.

Támogatás nem vehető igénybe:

 • természeti és környezeti értékeket károsító valamint ezen értékek hozzáférhetőségét korlátozó sportturisztikai tevékenység (pl.: terepmotor, quad, downhill terepkerékpározás) céljára
 • mezőgazdaságon belül végzett tevékenysége fejlesztéséhez
 • élő állat vásárlására
 • termőföld és ingatlan vásárlására,
 • ingatlan bérleti díjára
 • gondnoki lakásnak, az ügyfél által használt lakrész megépítésére, felújítására, illetve ilyen lakáshoz, lakrészhez eszköz, berendezés beszerzésére,
 • használt eszköz beszerzésére és beépítésére,
 • bontott építési anyag beszerzésére és beépítésére,
 • motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy sporteszköz beszerzésére,
 • a gépkatalógusban szereplő tételek beszerzésére a 62-es gépcsoporthoz tartozó tételek kivételével,
 • az élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusában szereplő tételek beszerzésére,
 • konferenciaturizmusra,
 • rendezvényturizmusra,
 • infoterminálok, touch info pontok kialakítására,
 • utcanévtáblákra

A támogatással érintett ingatlannak a támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie. Ettől eltérően a támogatással érintett ingatlant az ügyfél nevére szóló elővásárlási jog, az önkormányzatot megillető visszavásárlási jog, a banki jelzáloghoz kapcsolódó vételi jog terhelheti.
A támogatási rendelet alapján megvalósuló fejlesztések az elsőfokú támogatási határozat kézhezvételét követően kezdhetők meg.
A támogatás igénybevételére jogosult a támogatási rendelet 2.§ (1) 8. pontja alapján azon

− természetes személy,
− mikro-, kis-, és középvállalkozás,
− települési önkormányzat,
− települési kisebbségi önkormányzat,
− önkormányzati társulás,
− többcélú kistérségi társulás
− non-profit szervezet,

 • mely a támogatási rendelet 4. számú melléklet szerinti településen működik
 • a támogatási rendelet keretében fejlesztést valósít meg a támogatási rendelet 4. számú melléklete értelmében jogosult településen.
 • Önkormányzati társulás esetén az 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás jogosult kérelem benyújtására és a fejlesztés csak a 4. számú melléklet szerinti településen valósulhat meg.
 • Az ügyfélnek a fejlesztést a támogatási rendelet 4. számú mellékletében szereplő településen vagy külterületén kell megvalósítania, ahol lakóhellyel, székhellyel, telephellyel rendelkezik legkésőbb a hiánypótlás benyújtásakor. Amennyiben a kérelem több települést is érint, az ügyfélnek valamennyi településen lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie.
 • Egy támogatási kérelemben több település is szerepelhet megvalósítási helyként, de minden településnek ugyanahhoz a kedvezményezett térséghez kell tartoznia.
 • Ha az ügyfél nonprofit szervezet, természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, legkésőbb a hiánypótlás benyújtásakor a művelet megvalósulási helye szerinti településen székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie. Ha a művelet több települést is érint, az ügyfélnek valamennyi településen székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie.

Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél

 • eleget tesz az NDP Vhr-ben és a támogatási rendeletben foglaltaknak;
 • szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
 • megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek;
 • nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt;
 • nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak

III. A támogatás mértéke és az elszámolható kiadások
De minimis szabályra vonatkozó rendelkezések
Jelen támogatás alapján megítélhető összeg alapját az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK Szerződés) 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet képezi. Ennek értelmében:

 • A támogatás ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
 • a támogatási rendelet alapján megítélt támogatás a 1998/2006/EK bizottsági rendelet értelmében a de minimis hatálya alá tartozó szervezetek esetében „de minimis” támogatásnak minősül

A támogatás mértéke, ha az ügyfél:

 • természetes személy, mikro,kis-, és középvállalkozás az elszámolható kiadások 60%-a
 • települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezet, az elszámolható kiadások 100%-a
 • Költségvetési szervek esetében a támogatási összeg számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.
 • Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a jóváhagyható támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.
 • A támogatási rendelet 5. § (5) bekezdés b) pontjában szereplő elszámolható kiadás nem haladhatja az 5. § (5) bekezdés a) és c) alpontja szerinti elszámolható kiadás 30 %-át.
 • A jóváhagyott elszámolható kiadások összege nem haladhatja meg
  • az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételekre vonatkozóan ÉNGY szerinti referenciaárát,
  • ha a referenciaár nem állapítható meg, akkor az NDP Vhr. 8.§(1) h) pontja
  • alapján benyújtott és kiválasztott ajánlat értékét.

A támogatás igénybevételének további feltételei

 • A támogatással megvalósítani kívánt fejlesztés esetén az érintett ingatlanhoz tartozó telek:
  • alapterületének tulajdoni lapon feltüntetett nagysága a kérelem benyújtásakor új falusi szálláshely és telepített sátortábor kialakítása esetén legalább 500 m2,
  • új ifjúsági szálláshely, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház kialakítása esetén legalább 2000 m2;
  • a támogatási kérelem benyújtásakor az ingatlan-nyilvántartásban közútként vagy magánútként bejegyzett útról közvetlenül megközelíthető.
 • A támogatási rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fejlesztés esetén, a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztéssel kialakított szálláshely az alábbi feltételeknek eleget tegyen:
  • a fejlesztés eredményeként a szálláshely megfeleljen a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) I. melléklet 6/A. részében foglalt követelményeknek,
  • az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor az ügyfél rendelkezzen a Rendeletben előírt engedéllyel,
  • a fejlesztéssel érintett ingatlanon nem működik más típusú szálláshely
  • a fejlesztéssel érintett rész elkülönített legyen a saját használatú helyiségektől,
  • a fejlesztés eredményeként (létrehozás, bővítés, korszerűsítés) legalább 6 férőhely valósuljon meg.
  • A támogatási rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a következő legalább 30 férőhelyes, nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyek támogathatók:
  • legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor,
  • telepített sátortábor,
  • „A” kategóriájú turistaház
  • engedélyezett ifjúsági szálláshely

Az ügyfél kötelezettségei

 • Az NDP Vhr 15. § (1) bekezdés alapján a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt az elsőfokú támogatási határozat kézhezvételétől számított legalább 5 évig a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni;
 • Az üzemeltetési kötelezettség tartama alatt rendelkezni kell a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal, kivéve, ha a beruházás közmű-csatlakozás létesítésére irányul;
 • A jogerős támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 90 %-át kell teljesíteni;
 • az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya – kivéve az MVH által jóváhagyott kötelezettség átvállalás esetét – nem idegeníthető el, nem adható bérbe, de jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – az MVH engedélyét követően saját forrásból lecserélhető
  • azonos rendeltetésű, azonos vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi eszközre, és
  • gépberuházás esetén olyan gépre, technológiai berendezésre, mely szerepel a cserére irányuló kérelem benyújtásakor hatályos gépkatalógusban, beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba, a jogerős támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik, és korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplő gép korszerűségi mutatója;
 • Az üzemeltetési kötelezettség végéig a támogatási döntés alapját képező vállalt foglalkoztatott létszámot meg kell tartani;
 • A beruházási művelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben bevételek, vonatkozásában elkülönített nyilvántartásokat kell vezetni;
 • Az NDP Vhr. rendelkezéseinek megfelelően a támogatott műveletet legkésőbb 2011. március 31-ig meg kell valósítani.
 • Az NDP Vhr. 14.§ (4)-(6) bekezdések értelmében: Ha az ügyfél olyan beruházást hajt végre, amelynek teljes költsége meghaladja az 50 000 eurót, a kedvezményezettnek magyarázó táblát kell elhelyeznie. Az 500 000 euró összköltséget meghaladó beruházások helyszínén plakátot kell felállítani. A (4) bekezdés szerinti plakáton és táblán fel kell tüntetni a művelet leírását és a következő mondatot: „Készült az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában és a Magyar Köztársaság támogatásával.” A (4) bekezdés szerinti plakáton és táblán fel kell tüntetni az európai lobogót az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet VI. melléklet 4.1 pontjában meghatározott grafikai előírásoknak megfelelően;
 • Az igénybevett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer működtetése céljából – külön jogszabályban foglaltak szerint – adatot kell szolgáltatni az erre rendszeresített formanyomtatványon;
 • A támogatási rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célterületekre irányuló fejlesztés esetén a vendégeknek legalább kétféle szolgáltatást kell kínálni – amelyből az egyik szolgáltatás más szolgáltatóval történő megállapodás alapján is nyújtható – az alábbiak közül:
  • aa) étkeztetés;
  • ab) szabadidős sport vagy rekreációs szolgáltatás;
  • ac) vezetett túrázási lehetőség;
  • ad) természeti vagy kulturális értékek megismertetése, bemutatása.
 • A támogatási rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjának cb)-ce) alpontjaiban meghatározott célterületekre irányuló beruházás esetén az ügyfél az általa meghatározott nyitvatartási időben turisták által igénybe vehető üzletszerű szolgáltatást nyújtására köteles.
 • A támogatási rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja cb) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség alatt legalább a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség szerinti három patkós minősítésű lovas szolgáltatást végezni.
 • A támogatási rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja cd) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén horgász turisták számára biztonságos és higiéniai helyiségekkel kiépített ingatlannal rendelkezni
 • A képesítéshez kötött tevékenység végzése esetén az ügyfél köteles a vonatkozó külön jogszabályokban előírt képesítési követelményeknek saját maga vagy munkavállalója, vagy jogi személy esetében a személyesen közreműködő tagja által eleget tenni.
 • Az ügyfél köteles tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben és csatlakozni annak minősítési vagy promóciós rendszeréhez, így különösen területi, regionális, országos egyesülethez, szövetséghez, turisztikai termék, nemzetközi védjegy vagy minősítési rendszerhez.
 • A támogatási kérelem 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az ügyfél köteles az üzemeltetési időszak alatt a falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magánszálláshelyek fejlesztés esetén a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (továbbiakban: FATOSZ) által elismert minősítők általi minősítésnek megfelelő szolgáltatást nyújtani.

V. A támogatási kérelem benyújtása

A benyújtás helye:
az MVH- nak a művelet megvalósítási helye szerint illetékes regionális kirendeltsége, több megvalósítási hely esetén az MVH-nak az ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes regionális kirendeltsége

A támogatási kérelmet 2009. november 16. és 2009.december 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) illetékes regionális kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon.
A kérelmet az MVH www.mvh.gov.hu honlapján közzétett formanyomtatványon, papír alapon, postai úton, aláírva kell benyújtani az MVH illetékes regionális kirendeltségéhez.  A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel.
A támogatási kérelmet és a csatolt mellékleteket szkennelésre alkalmas formában (különálló laponként) kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló lapokként történő kezelést, ezért mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását.
Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben benyújtott, aláírt és benyújtott kérelmeket bírálja el, a jogszabályban rögzített benyújtási időszakon kívül, azt megelőzően vagy azt követően benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel elutasítja.

Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt

 • nem formanyomtatványon,
 • nem postai úton,
 • nem a megadott határidőben nyújtották be, illetve ha az
 • az arra jogosult által nincs aláírva,
 • a kérelmet nem az igény benyújtására jogosult személy terjesztette elő,
 • az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal, illetve a kérelemmel egyidejűleg sem nyújtott be intézkedésben való részvételhez szükséges, regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet,
 • a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevő ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be bankszámlaszámát,
 • a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, illetve dokumentumot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nem pótolható.

Ha az ügyfél a benyújtott támogatási kérelem formanyomtatványain a támogatási alapra vagy a támogatási összegre vonatkozóan egyáltalán nem szolgáltat adatot, hiánypótlásnak helye nincs.

VI. A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok
A támogatási kérelem formanyomtatványai letölthetőek a www.mvh.gov.hu honlapról.
A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre vonatkozó támogatási kérelemcsomag letölthető formanyomtatványai:

A bírálathoz szükséges csatolandó dokumentumok:

 • ha az ügyfél települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, illetve többcélú kistérségi társulás, az érintett önkormányzat képviselőtestületének vagy az érintett társulási tanácsnak a beruházás megvalósításáról szóló határozata kivonata;
 • amennyiben az ügyfél non-profit szervezet, úgy a szervezet bírósági bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi okirata vagy annak közjegyző által hitelesített másolata (cégkivonat, bírósági bejegyzésről szóló igazolás);
 • a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolata;
 • amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, a 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolat mellé az a teljes bizonyító erejű okirat, amely igazolja hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni (pl. bérleti szerződés), vagy hozzájáruló nyilatkozat, amennyiben a bérleti szerződés nem rendelkezik a fenti jogok kifejezett biztosításáról;
 • építési beruházások esetén tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően minimálisan tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t, metszete(ke)t és részletrajzo(ka)t, illetve azok méretarányos adatait, továbbá műszaki leírást. A tervdokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével kell ellátni;
 • az előző pontba nem tartozó egyéb beruházás esetén – az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzésére irányuló beruházások kivételével – műszaki leírás és dokumentáció;
 • a megvalósítás helyére vonatkozó ingatlan-nyilvántartási térképmásolat;
 • pénzügyi terv;
 • a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szerinti üzleti terv vagy működtetési és fenntarthatósági terv;
 • legalább 2 árajánlat, ha a referenciaár az NDP Vhr-ben foglaltak alapján nem állapítható meg (A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie az összehasonlíthatóság végett. Az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.);
 • az értékelési szempontokhoz a támogatási rendelet mellékletében meghatározott igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok:
  • Ha az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt együttműködés keretében kívánja a fejlesztést megvalósítani, akkor együttműködési megállapodás;
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (összeférhetetlenségi törvény) alapján az összeférhetetlenségről szóló nyilatkozat, ellenkező esetben a kérelem érvénytelen;
 • amennyiben az ügyfél a művelet vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett, vagy önkéntesen vállalta a közbeszerzési eljárás lefolytatását, abban az esetben a „Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről” formanyomtatvány.

Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a támogatási kérelem kitöltését segítő Kitöltési útmutatót.

VII. A támogatási kérelmek elbírálása

 • A támogatási kérelmet az MVH az NDP Vhr-ben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és támogatási rendeletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a 2007. évi XVII Tv. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – jogcímenkénti és kedvezményezett térségenkénti – rangsor állításával határozatot hoz.
 • A bírálat alapján létrejött pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem,
  • amelynek tartalma megfelel az Irányító Hatóság által közzétett részletes ajánlásnak a támogatott művelet megvalósításának legjobb gyakorlatáról,
  • amelyet korábban nyújtottak be, ha az előző pont alapján nem lehet különbséget tenni.
 • Ha az NDP-t az Európai Bizottság az NDP Vhr-ben illetve a támogatási rendeletben foglaltaktól eltérő feltételekkel fogadja el, az MVH az elfogadott NDP-nek megfelelően hoz határozatot, illetve a már meghozott határozatot az elfogadott NDPnek megfelelően megváltoztathatja, illetve visszavonhatja.
 • Ha a támogatási kérelem nem valósítja meg maradéktalanul a támogatási rendelet szerinti célkitűzéseket, a támogatási kérelmet el kell utasítani.
 • A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással teljesíti.
 • Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az erről szóló felszólítás kézhezvételétől számított, MVH által megadott határidőn belül. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.
 • Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.
 • Az MVH a döntéséről határozatban értesíti az ügyfelet.

VIII. A kifizetések igénylése
A támogatásra jogosult ügyfelek kifizetési kérelmet
2010. április 1. és április 30.,
2010. október 1. és október 31.
2011. április 1. és április 30.

közötti időszakokban nyújthatják be.
A kifizetési kérelmek benyújtásának részletes szabályairól az MVH külön közleményben rendelkezik.

A teljes közlemény letölthető innen:

Közlemény [pdf]

Egyéb csatolt dokumentumok:

14.melléklet: Kitöltési útmutató [pdf]
Közlemény szkennelt formában [pdf]

Bővebb információ:

http://www.fvm.gov.hu/

A letölthető dokumentumok weboldala

Forrás: FVM