palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

GINOP Plusz-3.2.1-21 – A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül pályázat

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatás célja hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket.

A képzési támogatás keretében elszámolható:

  • képzési költség támogatása a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17i 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatásként;
  • a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér de minimis támogatásként,

így a támogatás összege képzési költségből és bértámogatásból áll. A bértámogatás igénylése opcionális.
A támogatás a munkavállaló egyénekre szól, az összegre a munkáltató jogosult és ez által a hatósági szerződés is a munkáltatóval köttetik.

Mindkét támogatási elem kapcsán a támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ.

A képzési támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes támogatási intenzitások1 az alábbiak szerint alakulnak:

Mikro és kisvállalkozás: 70%
Középvállalkozás:
60%
Nagyvállalat:
50%

Az egy vállalkozás részére a jelen Hirdetmény alapján (meghirdetési szakaszonként összesen) nyújtható továbbadott támogatás maximális összege:

Mikro-, kis és középvállalkozás: 50 millió Ft
Nagyvállalat:
100 millió Ft

Kérelmek típusai

Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatnak. Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:

  • önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső2 vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzést (továbbiakban: külső képzés),
  • együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.

A munkáltatóra (támogatott vállalatra) vonatkozó feltételek

a) Mikro, kis és középvállalatok esetében legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), míg nagyvállalatok esetében legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) rendelkezik a támogatást igénylő. A KKV minősítés alapja a bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17i 651/2014/EU bizottsági rendelet.

b) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe, kettős könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás.

c) A 20212027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdése, valamint az 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.

d) A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része, erről szóló bankszámla kivonat a kérem kötelező mellékletét kell, hogy képezze. Az önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
e) A támogatást igénylőnek a kérelem benyújtásának napján nem áll fenn az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50.§ (6) bekezdésében foglalt köztartozása.

f) A támogatást igénylő jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd, végelszámolási, kényszertörlési, a megszüntetésére irányuló egyéb, vagy egyéb a támogatást igénylő fizetésképtelenségével összefüggésben indult eljárás alatt nem áll.

g) A támogatást igénylő megfelel az államháztartásról szóló Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelménynek: i. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, ii. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, iii. átlátható szervezetnek minősül.

h) Együttes kérelem esetén a támogatást benyújtó (beszállítói integrátor) rendelkezik a szükséges beszállítói meghatalmazásokkal. A meghatalmazás tartalmazza, hogy a meghatalmazott beszállító integrátori szerepében, teljeskörűen jár el a beszállítókat érintő kérelmek vonatkozásában (lásd 3. melléklet).

i) Együttes kérelem esetén a támogatást igénylők (beszállítói integrátor és beszállító(k)) rendelkeznek a beszállítói és integrátori viszony igazolásához szükséges dokumentumokkal. Támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell minden, az együttes kérelemben szereplő beszállítóról különkülön, hogy a beszállítói tevékenységre vonatkozóan szerződéses
jogviszonyban állnak. Nyilatkozni szükséges továbbá arról is, hogy a beszállító az integrátor beszállítójával szerződéses jogviszonyban áll vagy sem. (lásd 4. melléklet)

j) Együttes kérelem esetén, ha a támogatást igénylő beszállítói integrátor vállalkozás és beszállítói ugyanazon képzés megvalósítására nyújtanak be kérelmet, a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultsági elvárásoknak és a támogatásból fakadó kötelezettségeknek a vállalkozásoknak különkülön kell megfelelniük.

k) Együttes kérelem esetén, a hiánypótlás nem teljesítése az érintett támogatást igénylők részéről az együttes kérelem elutasítását vonja maga után. l) Ugyanazon vállalkozás többször is benyújthat támogatási kérelmet képzések megvalósítására, amennyiben a korábbi igénylési körben támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást benyújtotta.
A támogatott vállalkozás jogi forma szerint (GFO):

113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék és hitelszövetkezet
123 Iskolaszövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
228 Egyéni cég
231 Egyéni vállalkozó

Nem adható támogatás az alábbi vállalkozásoknak:
a) amely nem nyújtja be a képző kiválasztásának alátámasztásához szükséges 3 db árajánlatot (lásd 1. számú melléklet) és képzőre vonatkozó feltételek teljesülésének igazolását és a költségek nem kerülnek megfelelően alátámasztásra;

b) amely tevékenysége nem felel meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendeletben és a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17i 651/2014/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak.

A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:
a) Mikro, kis és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.

b) A képzésben részt vehet bármely, a támogatást igénylő vállalkozás által foglalkoztatott, magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is,  aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.

c) Együttes kérelem esetén a beszállítói integrátornak nem szükséges minden egyes  megpályázott képzésre akárcsak 1 fő résztvevőt is delegálnia. Lehet tehát olyan képzés, amelyben a beszállítói integrátor saját munkavállalója nem vesz részt, de valamilyen megpályázott képzésbe mindenképpen be kell vonni.

d) A beszállítói integrátor szempontjából nem számít résztvevőnek az a munkavállalója, aki a képzést tartja. Ő oktatónak számít.

e) Az együttes kérelemben szereplő beszállító(k)nak nem szükséges minden (az együttes kérelemben szereplő) képzésre munkavállalót küldeni. Csak az általa/általuk igényelt képzésre kell munkavállalót küldenie/küldeniük.

Képzőkre vonatkozó feltételek

a) A képzőintézmény rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel (ebbe beleértendő a lezárt költségvetési év is);

b) A képzőintézmény adózás előtti eredménye a legutolsó lezárt üzleti évben meghaladja az 1 millió Ftot (költségvetési szerv és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvényhatálya alá tartozó képzőintézmény esetén nem kell alkalmazni);

c) A képzőintézmény rendelkezik (1) a választott képzéstípusnak megfelelő, (2) OSAP adatlappal vagy a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe (FAR) részszakmára felkészítő szakmai oktatás esetén, amennyiben azt a Szktv. 9. § (1) szerinti szakképző intézmény szervezi meg, úgy a Szktv. 111.§a szerinti Szakképzés információs rendszerébe (SZIR) történő adatszolgáltatással igazolt, (3) az adott képzés típusában legalább 100 résztvevő befejezett képzését igazoló referenciával; Ennek igazolása a referencia képzést egyértelműen azonosító FAR, SZIR képernyőfotóval, vagy amennyiben ilyen az adott képzés kapcsán nem állhat rendelkezésre, OSAP adatlappal történhet, a kérelem kötelező
mellékleteként benyújtandó.

d) A képzőintézményre a felnőttképzési államigazgatási szerv a kérelem benyújtását megelőző két évben az aktuális minimálbért meghaladó összegű hatósági bírságot nem szabott ki.

e) A képzőintézmény rendelkezik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) 2020. január 01től hatályos állapot szerinti bejelentéssel, engedéllyel.

f) Ha a felnőttképző a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) szerinti szakmai képzést vagy nem szakképző intézményként részszakmára felkészítő szakmai oktatást vagy az Fktv. szerinti belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével – részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést szervez, e felnőttképzési tevékenységét engedély alapján végezheti. Jogszabály alapján szervezett képzés esetében olyan képzés vehető igénybe, amelynek folytatására a képzést folytató intézménynek az ágazati jogszabályi előírások alapján jogosultsága van. Az Fktv. szerinti képzői engedélynek, bejelentésnek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a
képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia (ennek megszerzését a hatósági szerződésben vállalnia kell).
g) A képzőnek legkésőbb a képzés megkezdése előtti napon a http://munka.hu honlapon elhelyezett űrlapon keresztül rendelkezésre kell bocsátani a képzés tervezett ütemtervét, a képzési alkalmak időpontjának pontos megjelölésével. A képzésben résztvevők névsorát szintén a képzés megkezdését megelőző napig szükséges benyújtani a fent megjelölt elektronikus felületen.

h) Amennyiben a képzések hatósági szerződésben rögzített időpontja, helyszíne változik, arról a támogatót legkésőbb az eseményt megelőzően 3 munkanappal a fenti pontban megjelölt elektronikus felületen szükséges tájékoztatni a képzések helyszíni ellenőrzése érdekében. A képzésen belül megvalósuló képzési alkalmakról tájékoztatás kérhető be a vállalkozástól. Előzetes tájékoztatás hiányában a képzésre költség nem számolható el.

i) Képzési program kidolgozása: tartalmát tekintve meg kell egyeznie az Fktv. 12.§-a szerinti képzési program-tartalommal, ezek a pontok a következők:
o képzés megnevezése

o képzés során megszerezhető kompetenciák

o képzésbe kapcsolódás feltételei

o tervezett képzési idő

o képzés célja, tartalma, tanegységei

o képzésben résztvevők számát

o képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszerek leírását

o modulzárók feltételeit

o a képzés megvalósításához szükséges személyi-, tárgyi feltételeket

A munkáltató és képző között létrejövő megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy

a) a személyes jelenléttel megvalósított képzések esetében a képzőnek biztosítania szükséges a képzési alkalmaknak, a jelenlévők létszámának, személyazonosságának, a megfelelő képzési feltételeknek a kedvezményezett és a támogató videóhíváson keresztüli ellenőrzését.

b) a képző a videóhívásra alkalmas készülék (okostelefon, tablet, laptop) elérhetőségét (mobil telefonszám, videókonferencia telefonszám vagy videókonferencia internetes hozzáférési link) és a csatlakozáshoz szükséges technikai tudnivalókat biztosítani köteles a kedvezményezett és a támogató számára legkésőbb az adott képzési alkalom megkezdése előtti munkanapon.
A megfelelő minőségű videóhívás biztosítása érdekében a Microsoft Teams használata szükséges.
c) a képzések résztvevőit tájékoztatni szükséges arról, hogy az ellenőrző hatósági személy a résztvevőt személyazonosság igazoló okmány bemutatására kérheti, valamint, hogy a videóhívás előírása a támogató részéről az uniós források felhasználásának ellenőrzését szolgálja.

Támogatható képzés típusok
Az alábbi képzés típusok megvalósítása támogatható:

1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

Példák:
i. létesítmény energetikus (szakképesítés) ii. raktárvezető (szakképesítés) iii. gyártósori eszközök szerelése (munkafolyamat)

2. Soft skill képzés
Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerőpiacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.

Példák:

  • projekt alapú csapatmunka
  • hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció
  • vezetői készségek fejlesztése
  • alapkompetenciák fejlesztése
  • postcovid hatásokat feldolgozó tréning 3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
Példák:
i. irodai szoftverek használata ii. CNC programozási ismeretek iii. Java programozó

4. Nyelvi képzés
Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.

Példa:
i. alapfokú nyelvvizsgára felkészítő angol nyelvi képzés

Letölthető dokumentum

GINOP_Plusz_321_Hirdetmeny_2021_08_30

Részletes pályázati dokumentumok

Pályázatírás

A támogatásra 2021. október 1. napjától nyújtható be kérelem, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. december 31. napjáig.

Az első meghirdetési szakasz során a rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint.

A kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete

A kérelem 2021. október 1. napjától nyújtható be, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. december 31. napjáig a http://munka.hu oldalon található nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül. A kérelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kijelölt, állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kiemelt partnerként nevesített CsongrádCsanád Megyei Kormányhivatal hivatali kapujára kell benyújtani, mely szervezet továbbítja a kérelmet a foglalkoztató székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységéhez.

Bővebb információ: a ginopplusz321@csongrad.gov.hu címen online és telefonon 0662680960.