palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hajléktalan személyek ellátását célzó kiegészítő programok támogatása

Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatA Hajléktalanokért Közalapítvány, mint közreműködő szervezet, nyílt pályázati rendszer keretében pályázatot hirdet a következő tárgyban: Hajléktalan személyek ellátását célzó, a normatív állami támogatás által nem fedezett kiegészítő programok támogatása a Közép-magyarországi régió kivételével Magyarországon működő hajléktalan-ellátó szervezetek számára.

A pályázati felhívás címe: „Kiegészítő programok 2010.”

A pályázati felhívás kódja: 2010 – NK

A pályázati felhívás közzétételének dátuma: 2010. október 15.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. december 1.

Letölthető dokumentumok

 • Felhívás
 • Adatlap

A támogatás alapjául szolgáló jogcím: A Hajléktalanokért Közalapítvány a pályáztatási eljárásban a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogelődével kötött támogatási szerződésnek megfelelően, közreműködő szervezetként vesz részt és a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet vonatkozó szabályai szerint jár el.

A közalapítvány a támogatások összegét azt követően utalja át a kedvezményezett szervezetek részére, miután a forrást a minisztérium a közalapítvány rendelkezésére bocsátotta.

Pályázati programok: A célok elérése érdekében a következő programokra nyújtható be pályázat (részletesen lásd a 16. pontban):

 • 1. Mentálhigiénés és fejlesztő programok hajléktalan személyek számára (16.1. alpont)
 • 2. Szupervízió, szakmai rendezvények szervezése, szakmai rendezvényeken való részvétel biztosítása (16.2. alpont)
 • 3. A támogatásra rendelkezésre álló teljes forrás összege: 20.000.000,- Ft

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatási keret nem tartalmazza a pályázat bonyolításának költségeit.

A támogatásban részesíthetők köre: Pályázatot nyújthat be a hajléktalan személyek ellátásában részt vevő természetes és jogi személy. Így pályázhat minden önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást végző nem állami szervezet (egyház, közalapítvány, közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület, egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kft, stb.), amely:

 • A Nyugat-dunántúli, Közép-dunántúli, Dél-dunántúli, Dél-alföldi, Észak-alföldi, Észak-magyarországi régiókban hajléktalan ellátási feladatokat végez, és
  • vállalja, hogy nyertes pályázat esetén eleget tesz a támogatási szerződésben előírt kötelezettségeknek.

A pályázat benyújtásának feltételei:

 • A támogatás időszaka pályázati programonként eltérő, a pályázati programok részletes ismertetésénél található.
 • Egy pályázatban kizárólag egy pályázati programra igényelhető támogatás.
 • A program költségének tervezésekor a támogatási összeget 1.000 Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
 • ÁFA-visszaigénylési joggal rendelkező szervezetek esetében a támogatási összeg nem tartalmazhatja a visszaigényelhető ÁFA összegét.
 • Az elbírálás során előnyben részesülnek azon szervezetek, melyek feladatukat a településen működő többi hajléktalanellátó szervezettel egyeztetett módon végzik. A feladatmegosztást részletesen rögzítő együttműködési megállapodás másolata MELLÉKLETKÉNT CSATOLANDÓ.
 • A pályázati programokban önerő biztosítása nem szükséges, a bírálat során azonban előnyt élveznek azok a programok, amelyekben a pályázó szervezet önerőt biztosít. Az önerő elsősorban készpénzt jelent, de ingatlanban és más természeti formában is megjeleníthető.

A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatot 2010. december 1-jéig kell benyújtani, postai és elektronikus formában egyaránt a következő módon:

 • a PÁLYÁZATI ADATLAPOT és a PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ ÖSSZES MELLÉKLETET 1 eredeti és 1 – az eredetivel mindenben megegyező – másolati példányban (azaz összesen 2 példányban), tértivevényes postai küldeményként kell benyújtani a következő címre:

Hajléktalanokért Közalapítvány 1380 Budapest, Pf. 1155.

A borítékon kérjük jelöljék a pályázati felhívás kódját: 2010-NK

 • a PÁLYÁZATI ADATLAPOT, valamint az elektronikusan csatolható mellékleteket a jelzett határidőig elektronikus úton (e-mailben, *.doc, *.odt vagy *.pdf fájlformátumban) is el kell juttatni a következő címre: palyazat@hajlektalanokert.hu

Az e-mail tárgyában kérjük jelöljék a pályázati felhívás kódját: 2010-NK

Kérjük, hogy amennyiben több pályázatot nyújtanak be, azokat külön e-mailekben küldjék meg, illetve egy pályázat összetartozó dokumentumait (adatlap, mellékletek) egy e-mailen belül csatolják!

A benyújtás időpontja a postára adás időpontját jelenti. A postára adás időpontját a postai dátumbélyegző igazolja. A határidő után postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A benyújtási határidő csak a kuratórium határozatával módosítható.

A pályázat eredeti és másolati példányának formailag és tartalmilag mindenben megegyezőnek kell lennie, a két példányt egyenként összefűzve (összekapcsolva), egy postai küldeményként kell megküldeni. Az eredeti példányt a pályázó hivatalos képviselőjének aláírásával, bélyegzőjével kell hitelesíteni, és nagy „E” betűvel jelölni.

A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikusan kell kitölteni, Times New Roman betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, szimpla sorközzel. Az adatlap formátumát megváltoztatni nem lehet. A pályázat csak a www.hajlektalanokert.hu honlapon a felhívás mellékleteként közreadott adatlapon adható be.

A postán és az elektronikusan beérkezett pályázati adatlap tartalmi eltérése a pályázatból való kizárást vonja maga után.

Hiánypótlás: A hiánypótlásra a Közalapítványi Iroda szólítja fel a pályázót a pályázat beérkezésétől számított 15 munkanapon belül. Hiánypótlásra csak az 1-8. sz. mellékletek (ld.: 13. pont) esetében, a hiánypótlásra történő felszólítást követő 8 munkanapon belül van egyszeri lehetőség.

Pályázati regisztrációs díj nincs.

A pályázati dokumentáció, hozzáférésének helye, módja:

A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a támogatási szerződés mintája együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A teljes dokumentáció letölthető a Hajléktalanokért Közalapítvány honlapjáról: www.hajlektalanokert.hu

A pályázat elbírálásának módja, eljárási rendje, határideje:

A közalapítvány a beérkezett pályázatok elbírálását a pártatlanság, az esélyegyenlőség, és a szakmai nyilvánosság követelményeit betartva bonyolítja. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű támogatás igénybevételére.

A pályázatok szakmai értékelését – külön felkérésre – szakértői csoport végzi. A pályázatok elbírálását, a döntési javaslat elkészítését 7 fős Pályázati Tanácsadó Testület végzi.

A bírálat és a támogatások megítélése a közalapítvány Támogatási Szabályzata, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogelődével kötött támogatási szerződés alapján zajlik.

Amennyiben a támogatási igény meghaladja az előirányzati keretet, a Pályázati Tanácsadó Testület dönt arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat – valamennyi pályázatra nézve azonos módon – versenyezteti, rangsorolja, az elbírálást felfüggeszti és kiegészítő adatszolgáltatást rendel el, javaslatot tesz a programok közötti forrásátcsoportosításra, vagy arányos teljesítéssel csökkenti a támogatás mértékét.

A bírálat és a támogatások megítélésének folyamata:

 • A Közalapítványi Iroda a szükséges hiánypótlások után előkészíti a pályázatokat a szakértői csoport részére (10 nap).
 • A szakértői csoport elvégzi a pályázatok értékelését, majd a szakértői vélemények alapján a Pályázati Tanácsadó Testület meghozza döntési javaslatát (30 nap).
 • A Pályázati Tanácsadó Testület döntési javaslatát a kuratórium felterjeszti a kötelezettségvállalónak (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) a támogatási szerződések megkötésére felhatalmazó engedélyező okirat kiállítása céljából (10 nap).
 • A kötelezettségvállaló dönt a Pályázati Tanácsadó Testület javaslatáról (10 nap), az engedélyező okiratot megküldi a közalapítványnak (5 nap).
 • Az engedélyező okirat kézhezvételét követő 15 napon belül a közalapítvány írásban értesíti a pályázókat a pályázatok elbírálásának eredményéről, elutasítás esetén a döntés indoklásával. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Támogatás esetén, a támogatásról szóló értesítés tartalmazza a támogatási szerződést is, melynek megkötésére az abban rögzített módon kerül sor.
 • A közalapítvány támogatási szerződést köt a nyertes pályázókkal, illetve értesíti a pályázókat  pályázatuk elutasításáról (30 napon belül).
 • A támogatás átutalása a nyertes szervezetek részére: a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül. A közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy ettől a határidőtől eltérjen, amennyiben a forrást a minisztérium későbbi időpontban bocsátja a közalapítvány rendelkezésére.
 • A közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy egyes programok esetében a támogatás összegét két részletben folyósítsa, melyet a támogatási szerződésben szabályoz.

A támogatásban részesített pályázók listája a Hajléktalanokért Közalapítvány www.hajlektalanokert.hu honlapján az engedélyező okirat kézhezvételét követő 30 napon belül közzétételre kerül.

A támogatott program következő adatai nyilvánosságra hozhatók:

 • a támogatott szervezet neve,
 • a támogatás tárgya,
 • a megvalósítás helye,
 • a támogatási összeg.

Az elbírálás szempontjai:

Jelen kiírás tartalmi és formai követelményeinek vizsgálata.

Formai követelmények:

 • a pályázat határidőre történő benyújtása,
 • a pályázati adatlap használata és hiánytalan kitöltése,
 • a kötelezően megjelölt mellékletek benyújtása,
 • a pályázat előírt példányszámban történő benyújtása és az elektronikus példány megküldése,
 • felszólításra hiánypótlások benyújtása.

Figyelem! Hiánypótlásra csak az 1-8. sz. mellékletek (ld.: 13. pont) esetében, a hiánypótlásra történő felszólítást követő 8 munkanapon belül van egyszeri lehetőség.

Tartalmi követelmények:

 • a szakmai program feleljen meg a pályázatban megjelölt program célkitűzéseinek és a kiírás feltételeinek,
 • a pályázati program indokoltsága, szakmai tartalma kellőképpen kidolgozott és részletezett legyen, összhangban álljon a szakmai jogszabályok követelményeivel és az ellátottak igényeivel,
 • a megvalósítás költségigénye, ütemezése reális és összehangolt, a pénzügyi feltételei alátámasztottak legyenek,
 • a költségvetés részletesen tartalmazza a költségek meghatározásának módját,
 • a program bemutatása tartalmazza azt, hogy a program megvalósításához milyen humánerőforrás szükséges, a program megvalósításával járó feladatok hogyan kapcsolódnak a munkatársak munkaköréhez, a program megvalósítása jár-e többletfeladattal,
 • amennyiben a költségvetés bérköltséget tartalmaz, részletesen be kell mutatni, hogy mely feladatok elvégzéséért milyen díjazás jár,
 • a programot megvalósító intézmény működési költségei, közüzemi díjai közül a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó kiadások abban az esetben támogathatók, ha ezek a pályázati programok részletes feltételeinél a támogatható költségek között szerepelnek.

A pályázat nem fogadható be az alábbiak esetén:

 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek (ld. 4. pont),
 • a pályázat határidőn túli beadása,
 • nem a megfelelő pályázati adatlap használata,
 • nem az előírt példányszám benyújtása, hiánypótlások elmulasztása,
 • a pályázó szervezetnek 60 napon túl fennálló köztartozása van,
 • a pályázó szervezet az elmúlt 2 évben a Hajléktalanokért Közalapítvány által támogatott pályázati programok megvalósítása során engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól, vagy nem tett eleget elszámolási kötelezettségének.

A pályázat nem támogatható az alábbiak esetén:

 • a postai és az elektronikus úton megküldött pályázati adatlap jelentős tartalmi eltérése,
 • a pályázati adatlap hiányos kitöltése,
 • a kötelezően csatolandó mellékletek hiánya,
 • a pályázó hamis adatokat közölt a szervezetre, programra vonatkozóan.

A támogatás igénybevételének feltételei: A támogatás célirányos felhasználása érdekében a közalapítvány támogatási szerződést köt a kedvezményezett pályázóval. A támogatás igénybevételének feltétele a pályázati kiírás mellékletét képező támogatási szerződés tartalmának elfogadása, mely a program végrehajtására, a támogatási összeg folyósítására, valamint a beszámolási és tájékoztatási kötelezettségre és annak ellenőrzésére utaló információkat is tartalmazza. A közalapítvány a program megvalósítását a szerződésben rögzített módon ellenőrzi.

A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:

 • 1. sz. melléklet: Alapító Okirat vagy azzal egyenértékű okirat másolata
 • 2. sz. melléklet: Bírósági cégkivonat (nem önkormányzati intézmények esetén)
 • 3. sz. melléklet: A megvalósító intézmény működési engedélyéről szóló határozat másolata
 • 4. sz. melléklet: ÁFA-nyilatkozat
 • 5. sz. melléklet: Nyilatkozat köztartozásról
 • 6. sz. melléklet: Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
 • 7. sz. melléklet: Közzétételi kérelem (csak a fenti törvény szerinti érintettség esetén kell kitölteni)
 • 8. sz. melléklet: Saját forrás esetén az annak meglétét igazoló dokumentum (az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 113. § (3) bekezdésének megfelelően)
 • 9. sz. melléklet: Beruházás, felújítás, eszközbeszerzés esetén részletes (tételes) árajánlat
 • 10. sz. melléklet:  Az egyes programpontoknál (ld. 16. pont) megjelölt további kötelező mellékletek
 • 11.  sz. melléklet:  Egyéb mellékletek

Pályázati tanácsadás és információs napok: A pályázati felhívásról információ, valamint pályázati tanácsadás munkaidőben kérhető a Hajléktalanokért Közalapítvány munkatársaitól: Varga Dóra, Szabó Andrea 1/261-7704, kozalapitvany@hajlektalanokert.hu

A pályázati felhívásról információs napot tart a közalapítvány az alábbi időpontban: 2010. november 3. (szerda) 12.00 órától

Az információs nap helyszíne: Hajléktalanokért Közalapítvány, Budapest, VI. Szobi u. 3. II. emelet nagyterme

Az információs napon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges az 1/261-7704-es telefonszámon vagy a kozalapitvany@hajlektalanokert.hu e-mail címen a résztvevő nevének és a pályázó intézmény megnevezésének feltüntetésével. A bejelentkezéssel egyidejűleg előzetesen megküldhetők a pályázati felhívással kapcsolatos kérdések is.

Jogorvoslati lehetőségek

A pályázati eljárással és a támogatási döntéssel kapcsolatos észrevétel és kifogás benyújtásának rendjét a 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet tartalmazza.

A pályázati programok részletes feltételei:

Mentálhigiénés és fejlesztő programok hajléktalan személyek számára

Pályázat nyújtható be hajléktalan emberek számára szervezett mentálhigiénés és fejlesztő programok lebonyolítására, a következő célok megvalósításával:

 • Mentálhigiénés fejlesztés, személyes képességek fejlesztése kiscsoportos foglalkozás és/vagy egyéni tanácsadás formájában.
 • Szenvedélybetegség kezelése kiscsoportos foglalkozás és / vagy egyéni tanácsadás formájában.
 • A szabadidő hasznos eltöltését célzó csoportos, közösségi programok, kreatív foglalkozások.

Egy pályázatban kizárólag egy pályázati programra igényelhető támogatás. Egy programon belül lehetőség van több alprogram megjelölésére, amennyiben az alprogramok szakmai tartalmukban és megvalósításukban kapcsolhatók egymáshoz. Amennyiben a pályázati program több alprogramot tartalmaz, a pályázatban meg kell jelölni, hogy a tevékenységek és költségek mely alprogramhoz tartoznak.

Támogatás igényelhető a következő költségekre:

 • A program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó munkadíj, megbízási díj, vállalkozási díj. (A programot megvalósító intézmény munkatársai esetén csak a munkaidőn túli feladatok támogathatók.)
 • A programban végzett bármely egyéni vagy csoportos foglalkozás vezetése legfeljebb bruttó 12.000 forintos óradíjjal támogatható.
 • A program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés, egyéb működési költség (szervezéshez kapcsolódó költségek, programok lebonyolításához kapcsolódó költségek, foglalkozások eszközigénye, a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó közüzemi költség, reprezentációs költség stb.).

Nem támogathatók a következő költségek:

 • Az intézmény munkatársainak munkaidőn belüli feladatvégzése.
 • A program megvalósításához nem közvetlenül kapcsolódó működési költségek.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat (ld. még a felhívás 9. pontját):

 • A pályázó által korábban megvalósított hasonló programokkal kapcsolatos tapasztalatok.
 • A program célkitűzése, indoklása, az elérendő eredmények bemutatása.
 • Egyéni vagy csoportos foglalkozás, fejlesztés esetén az alkalmazott módszer bemutatása, és a módszerválasztás indoklása.
 • A program helyszínének, időbeli ütemezésének (alkalmak száma, óraszám alkalmanként stb.) bemutatása.
 • A program személyi és tárgyi feltételeinek bemutatása.
 • A program célcsoportjának és szükségleteinek bemutatása, a célcsoport elérésének módja.
 • Amennyiben a pályázat munkadíjat tartalmaz, a munkatársak, felkért szakemberek ellátandó feladatainak pontos bemutatása.
 • Amennyiben a program megvalósításában részt vevő szakemberek felkérése még nem történt meg, a pályázatban be kell mutatni, hogy mely követelmények alapján tervezik kiválasztani a programot megvalósító szakembereket.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok (az 1-9. sz. mellékletek mellett):

 • A programot megvalósító munkatársak, felkért szakemberek szakképzettségét, szakmai tapasztalatainak bemutatása (szakmai önéletrajz és végzettséget igazoló okirat másolatai).
 • A foglalkozások vezetésére vonatkozó árajánlatok.
 • Csoportos foglalkozások esetében a program tematikája.

Támogatási időszak: 2011. január 1. – 2011. december 31.

Igényelhető támogatás alprogramonként maximum: 500.000 Ft.

Figyelem! A programban végzett bármely egyéni vagy csoportos foglalkozás vezetése vezetőnként legfeljebb bruttó 12.000 forintos óradíjjal támogatható.

Szupervízió, szakmai rendezvények szervezése, szakmai rendezvényeken való részvétel biztosítása

Pályázat nyújtható be a hajléktalan-ellátásban dolgozók szakmai kompetenciáját fejlesztő programokra:

 • Szupervízió biztosítása az intézmény munkatársai részére, egyéni tanácsadás vagy csoportos foglalkozások formájában.
 • Szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.
 • Szakmai rendezvényeken, képzéseken való részvétel biztosítása.
 • A Hajléktalanokért Közalapítvány által bonyolított, „A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása” című TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt keretén belül, a regionális koordinátorok tevékenységének segítése a működési feltételek biztosításával.

Egy pályázatban kizárólag egy pályázati programra igényelhető támogatás. Egy programon belül lehetőség van több alprogram megjelölésére, amennyiben az alprogramok szakmai tartalmukban és megvalósításukban kapcsolhatók egymáshoz. Amennyiben a pályázati program több alprogramot tartalmaz, a pályázatban meg kell jelölni, hogy a tevékenységek és költségek mely alprogramhoz tartoznak.

Támogatás igényelhető a következő költségekre:

 • A program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó munkadíj, megbízási díj, vállalkozási díj. (A programot megvalósító intézmény munkatársai esetén csak a munkaidőn túli feladatok támogathatók.)
 • A programban végzett bármely egyéni vagy csoportos foglalkozás vezetése vezetőnként legfeljebb bruttó 12.000 forintos óradíjjal támogatható.
 • A program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés, egyéb működési költség (szervezéshez kapcsolódó költségek, programok lebonyolításához kapcsolódó költségek, foglalkozások eszközigénye, a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó közüzemi költség, reprezentációs költség stb.).

Nem támogathatók a következő költségek:

 • Az intézmény munkatársainak munkaidőn belüli feladatvégzése.
 • A program megvalósításához nem közvetlenül kapcsolódó működési költségek.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat (ld. még a felhívás 9. pontját):

 • A pályázó által korábban megvalósított hasonló programokkal kapcsolatos tapasztalatok.
 • A program célkitűzése, indoklása, az elérendő eredmények bemutatása.
 • Egyéni vagy csoportos foglalkozás, fejlesztés esetén az alkalmazott módszer bemutatása, és a módszerválasztás indoklása.
 • Szakmai rendezvényeken, képzéseken való részvétel esetén a rendezvény vagy képzés rövid bemutatása.
 • A program helyszínének, időbeli ütemezésének (alkalmak száma, óraszám alkalmanként stb.) bemutatása.
 • A program személyi és tárgyi feltételeinek bemutatása.
 • A program célcsoportjának és szükségleteinek bemutatása, a célcsoport elérésének módja.
 • Amennyiben a pályázat munkadíjat tartalmaz, a munkatársak, felkért szakemberek ellátandó feladatainak pontos bemutatása.
 • Amennyiben a program megvalósításában részt vevő szakemberek felkérése még nem történt meg, a pályázatban be kell mutatni, hogy mely követelmények alapján tervezik kiválasztani a programot megvalósító szakembereket.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok (az 1-9. sz. mellékletek mellett):

 • A programot megvalósító munkatársak, felkért szakemberek szakképzettségét, szakmai tapasztalatainak bemutatása (szakmai önéletrajz és végzettséget igazoló okirat másolatai).
 • A foglalkozások vezetésére vonatkozó árajánlatok.
 • Csoportos foglalkozások esetében a program tematikája.

Támogatási időszak: 2011. január 1. – 2011. december 31.

Igényelhető támogatás alprogramonként (csoportos szupervízió esetében csoportonként) maximum: 500.000 Ft.

Figyelem! A programban végzett bármely egyéni vagy csoportos foglalkozás vezetése vezetőnként legfeljebb bruttó 12.000 forintos óradíjjal támogatható.

Forrás: http://www.hajlektalanokert.hu/