palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Működési támogatás európai politikai kutató- és tanácsadó intézeteknek és az európai szintű civil társadalmi szervezeteknek

eacea pályázatEACEA/21/10-Európa a polgárokért – Működési támogatás európai politikai kutató- és tanácsadó intézeteknek és az európai szintű civil társadalmi szervezeteknek

Strukturális támogatás az európai politikai kutató- és tanácsadó intézeteknek és az európai szintű civil társadalmi szervezeteknek „Európa a polgárokért” program, 2. fellépés, 1. és 2. intézkedés – 2011 (2010/C 225/07)

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS LEÍRÁSA
Ez az EACEA/21/10 sz. pályázati felhívás az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program (1) (a továbbiakban: a „Program”) létrehozásáról szóló határozattervezetén alapszik. Ez a program képezi a jogalapját a különösen a 2., „Aktív civil társadalmat Európában” című fellépés részét képező, az európai politikai kutató- és tanácsadó intézeteknek és az európai szintű civil társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásra vonatkozó 1. és 2. intézkedésre irányuló pályázati felhívásnak.

1.1. A program általános célkitűzései
A program célja a következő általános célkitűzések megvalósításához való hozzájárulás:

 • a) Együttműködési és részvételi lehetőség biztosítása a polgárok részére egy egyre inkább egyesülő, demokratikus, a világ felé nyitott Európa építésében, amelyet a kulturális sokszínűség egyszerre egyesít és gazdagít, és ezáltal az európai uniós polgárság fejlesztése;
 • b) A közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitásérzet kialakítása;
 • c) Az európai polgárok Unióhoz való ragaszkodásának előmozdítása;
 • d) Az európai polgárok közötti kölcsönös megértés megerősítése, tiszteletben tartva és elősegítve a kulturális és nyelvi sokszínűséget, egyúttal hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez.

1.2. A felhívás egyedi célkitűzései
Jelen pályázati felhívás egyedi célkitűzései a következők:

 • a) Az európai polgársággal és a demokráciával, a közös értékekkel, a közös történelemmel és kultúrával kapcsolatos fellépés, vita és elmélyültebb gondolkodás ösztönzése az agytrösztök (tanácsadó szervezetek) és az európai szintű civil társadalmi szervezetek tevékenységei és a velük való együttműködés révén;HU 2010.8.20. Az Európai Unió Hivatalos
 • b) A polgárok és a civil társadalmi szervezetek közötti interakció ösztönzése, hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez és figyelembe véve Európa sokszínűségét és egységét.

1.3. Tematikus prioritások

 • az Európai Unió jövője és alapvető értékei,
 • aktív európai polgárság, részvétel és demokrácia,
 • interkulturális párbeszéd,
 • az európai polgárok jólléte, foglalkoztatás, társadalmi kohézió és fenntartható fejlődés és A közösségi politikák hatása.

1.4. A felhívás leírása
Ez a pályázati felhívás az általános európai érdekeket szolgáló célokra törekvő szervezeteknek nyújtott strukturális támogatásra, azaz működési támogatásra vonatkozik. A működési támogatások a kiválasztott szervezet rendszeres tevékenységeinek megfelelő elvégzéséhez szükséges működési kiadások egy részéhez biztosítanak pénzügyi támogatást. Ez a támogatás egyes kritériumok esetében éves támogatás vagy több éves partnerség formájában is nyújtható. Jelen felhívás kizárólag a 2011. költségvetési év keretében odaítélt éves támogatásokra vonatkozik.

TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK
2.1. Szervezetek

A működési támogatásra való jogosultsághoz az általános európai célt követő szervezetnek meg kell felelnie az alábbiaknak:

 • a) jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet; saját alapszabály szerint elkülönített működési struktúrával nem rendelkező hálózat esetében a pályázat a hálózat koordinálásáért felelős tagszervezet által nyújtható be;
 • b) az európai polgárság területén tevékenykedik, az alapszabályában vagy a küldetésnyilatkozatában meghatározottak szerint, és megfelel az alábbi szervezeti kategóriák egyikének:

1. intézkedés:
A.)  Az európai politika terén működő kutató és tanácsadó szervezet (agytröszt – tanácsadó szervezet).

2. intézkedés:
B.) Európai szinten működő civil társadalmi szervezet:

 • európai központi (platform)szervezet:
 • európai hálózatok,
 • európai szinten jelentős hatással bíró tevékenységeket kifejtő szervezet.

C.) Az európai megemlékezéssel foglalkozó civil társadalmi szervezet – tevékenységei nagy részét a támogatható országokban végzi (vö. 2.2. pont).

A szervezeteket jogszerűen alapították, és azok legalább egy (1) éve (2010. október 15-től) rendelkeznek jogi személyiséggel egy támogatható országban, és az alábbi kategóriák tekintetében a következő földrajzi lefedettséggel rendelkeznek:

 • közép-európai szervezet vagy európai hálózat esetében a tagok legalább nyolc (8) támogatható országot képviselnek;
 • európai szinten jelentős hatással bíró tevékenységeket kifejtő szervezet esetében a szervezet legalább nyolc (8) támogatható országban aktív;

2.2. Támogatható országok

 • a) az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
 • b) Horvátország
 • c) Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság
 • d) Albánia

TÁMOGATÁSRA JOGOSULT TEVÉKENYSÉGEK
A pályázó szervezet tevékenységeinek bizonyítható módon hozzá kell járulnia az ebben a pályázati felhívásban meghatározott egyedi célkitűzések és tematikus prioritások fejlesztéséhez és megvalósításához. Az említett tevékenységeknek legalább egy, az 1. pontban meghatározott célkitűzésnek és tematikus prioritásnak kell megfelelnie.
A pályázó szervezet 2011. évi munkaprogramja megfelel az alapszabályában foglalt tevékenységeknek, ideértve különösen a konferenciákat, szemináriumokat, kerekasztalokat, képviseleti, kommunikációs és hasznosítási fellépéseket, továbbá az egyéb ismétlődő európai tevékenységeket.

A támogathatóság időszaka
A támogathatóság időszakának meg kell felelnie a pályázó költségvetési évének, amelyet a szervezet igazolt elszámolásai bizonyítanak. Amennyiben ez a költségvetési év megegyezik a naptári évvel, a támogathatóság időszaka 2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig tart.
A naptári évtől eltérő költségvetési évvel működő pályázók esetében a támogathatóság időszaka a 2011. évi költségvetési évük első napjától számított 12 hónapos időszak.

KÖLTSÉGVETÉS
Az éves működési támogatások társfinanszírozására előirányzott költségvetés teljes összege 2011-ben mintegy 1 millió EUR. Az Ügynökség nagyjából 12 szervezet finanszírozását tervezi e felhívás keretében, de a pályázatok minőségének ismeretében fenntartja a jogot arra, hogy ne használja fel a rendelkezésre álló források teljes egészét.
A támogatás odaítélése az Európai Unió általános költségvetésének 16.05.01 tétele alapján történik.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ
A pályázatok benyújtásának határideje 2010. október 15.

E pályázati felhívás esetében a pályázóknak elektronikus űrlapon kell benyújtaniuk pályázatukat. Az elektronikus úton nem elküldhető szükséges mellékleteket az alábbi címre kell küldeni:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Unit P7
Call for proposals EACEA/21/10
Avenue du Bourget 1 (BOUR 01/17)
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Kizárólag a megfelelő űrlapon benyújtott, megfelelően kitöltött, keltezéssel ellátott és a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettség vállalására felhatalmazott személy által aláírt pályázatok kerülnek elfogadásra.

TELJESKÖRŰ TÁJÉKOZTATÁS
A pályázóknak szánt részletes iránymutatások, illetve a pályázati űrlapok a következő címen érhetők el: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/call_action2_1_12_en.php

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

Forrás: http://www.tpf.hu/pages/news/index.php?page_id=1062