palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Műveltséget mindenkinek program-az amatőr kórusművészet fejlesztése–képzések, továbbképzések támogatása

okm pályázatokAz OKM meghívásos pályázatot hirdet az Új tudás – Műveltséget mindenkinek program keretében az amatőr kórusművészet fejlesztése – képzések, továbbképzések támogatása címmel. A pályázat célja Olyan képzések, továbbképzések támogatása, amelyek feladata a közművelődési szakemberek, kóruskarnagyok (gyermek-, ifjúsági – és felnőtt énekkarok vezetői), kórustitkárok és az amatőr kórusművészeti mozgalom tevékenységében érintettek, abban aktívan részt vevők karirodalmi tájékozottságának és kórusmozgalmi, kóruspedagógiai ismereteinek bővítése, vezényléstechnikai és művészi-interpretációs feladatai megoldásának fejlesztése. A továbbképzések programjai adjanak új szakmai szempontokat, élményeket, mintát és ösztönzést a résztvevők eredményesebb kórusművészeti munkájához.

A pályázat pénzügyi forrása: A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete szerint: XX. OKM fejezet 11/34/4 Művészeti tevékenységek támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat. Rendelkezésre álló keret: 7,6 millió Ft.

A pályázat célja: Olyan képzések, továbbképzések támogatása, amelyek feladata a közművelődési szakemberek, kóruskarnagyok (gyermek-, ifjúsági – és felnőtt énekkarok vezetői), kórustitkárok és az amatőr kórusművészeti mozgalom tevékenységében érintettek, abban aktívan részt vevők karirodalmi tájékozottságának és kórusmozgalmi, kóruspedagógiai ismereteinek bővítése, vezényléstechnikai és művészi-interpretációs feladatai megoldásának fejlesztése. A továbbképzések programjai adjanak új szakmai szempontokat, élményeket, mintát és ösztönzést a résztvevők eredményesebb kórusművészeti munkájához.

Ezen belül különösen:

 • a régi zenei előadásmóddal kapcsolatos kutatások legújabb eredményeinek bemutatása, a praxis elsajátítása;
 • a 20. századi és kortárs (elsősorban magyar) művek megismertetése, a kortárszenei notáció különböző formáinak elsajátítása, repertoárbővítés;
 • kórusmódszertani, kóruspedagógiai, próbatechnikai, hangfelvétel-készítési és szerzői jogi ismeretek gyarapítása;
 • „klasszikus” magyar kóruszenei repertoár (Bartók, Kodály, Bárdos) előadói praxisának specialitásai.

Pályázatot az alábbi akkreditált felnőttképzési intézmények nyújthatnak be:

 • Debreceni Egyetem
 • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem

A pályázati program megvalósításának ideje: 2010. január 1. – 2010. június 30.
A támogatás adható mértéke: minimum 500 ezer forint – maximum 3,5 millió forint.

A támogatásból elszámolható költségek

 • tiszteletdíj (járulékokkal együtt),
 • megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költség),
 • szerzői jogdíj,
 • szakmai anyagok költségei (pl. kottakölcsönzés és -beszerzés,)
 • terembérlet,
 • a tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzése, a támogatás maximum 10%-áig,
 • utazási és szállítási költség,
 • szállásköltség,
 • hangszerbérlet- és hangolás,
 • reklám- és propagandaköltség,
 • csoportos étkezés a támogatás maximum 10%-áig.

A meghívásos pályázatra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Önrész vállalása nem szükséges. A részletes költségvetésnek tartalmaznia kell az egy főre számított teljes bekerülési költséget, az egy főre tervezett támogatási összeg igényét. A résztvevőktől részvételi díj, képzési hozzájárulás nem kérhető.
Támogatás elnyerése esetén támogatási szerződés csak azzal a pályázóval köthető, amely rendelkezik a továbbképzési program indításának engedélyével.

A pályázat tartalmi feltételei
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani. A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. Részletes költségterv
 2. A pályázó szervezet szakmai tevékenységének bemutatása a pályázati felhívás tükrében
 3. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 3-5 oldal terjedelemben (a pályázat indoklása, mely tartalmazza az elérendő szakmai fejlesztés eredményét, a résztvevők körét, az együttműködő partnereket, a képzés leírását, megvalósítási ütemtervet, a megvalósítás helyét)
 4. Nyilatkozat (ÁHT)
 5. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról, illetve nyilatkozat a pályázó vállalkozás nagyságrendi besorolásáról
 6. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről.
 7. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja
A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére két nyomtatott (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva) példányban és egy cd-n. A cd-nek tartalmaznia kell minimálisan a pályázati adatlapot, és az 1, 2, 3 mellékleteket (részletes költségvetés, szervezet bemutatása, szakmai program leírása).

A pályázatok postára adásának határideje: 2010. február 4.

Postacím:
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1251 Budapest, Postafiók 33.
A borítékra kérjük ráírni: kórus-képzés meghívásos pályázat

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
Információ kérhető az MMIKL Művészeti Programok Főosztályától, (06-1) 225-6029, Zádori Judit művészeti referenstől. A pályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok) letölthetőek innen , illetve az erikanetről. (www.erikanet.hu). A pályázatok regisztrálásáról az MMIKL értesíti a pályázókat.

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje
A beérkező pályázatokat a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi és bírálja el. A Bizottság tagjai: Nagy János, Dr. Sándor Zoltán, Tóth Mária, Vass M. Katalin, Dr. Szurmainé Silkó Mária (OKM Közművelődési Főosztály, főosztályvezető). A pályázatokról az Értékelő Bizottság által előterjesztett javaslat figyelembe vételével, a pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül a kulturális szakállamtitkár dönt. A nyertes pályázóval szerződést az OKM köti.
A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu, és a www.erikanet.hu honlapokon is közzéteszi.
Az űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli.
Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.

A pályázat elbírálásának szempontjai

 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, ill. kötelező mellékletek.

Szerződéskötés: A szerződést az OKM köti meg a nyertes pályázóval – a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően 15 napon belül kerül sor, egy összegben, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
: A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a kedvezményezett által szignált pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint az OKM részére megküldeni.

Forrás: OKM