palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nyílt közoktatási pályázat szórvány oktatás támogatására

nefmi pályázatA Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet szórvány oktatás támogatására. 
A pályázat célja:
A Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Montenegróban és Szlovákiában, közoktatási (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzés) szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási, valamint kollégiumi ellátási költségekhez történő hozzájárulás.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbiai, montenegrói jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek (civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak, társulások, stb.) nyújthatnak be pályázatot.

Általános tudnivalók:

 • A pályázat a 9/2010. (III. 9.) a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat a NEFMI, illetve a Balassi Intézet megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján a XX. fejezet, 20/5/18/1 Határon túli oktatási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 18,5 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 100.000 forint, felső határa 6.000.000 millió forint vissza nem térítendő támogatás.
 • Pályázni kizárólag a megjelölt területi hatályú országokban, szórványterületen rendszeres (iskola- vagy kvázi iskolarendszerű) munkaköri, illetve tanulói munkaformában dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosítására, diákok és pedagógusok utazási költségeire, valamint szórvány oktatási feladatokhoz kapcsolódó kollégiumi ellátási költségekre lehet. Pedagógusok esetében az ellátott feladatra szerződést kell kötni, amelyet a támogatás szakmai és pénzügyi elszámolásának elkészítésekor – a teljesítés igazolásával együtt – másolati formában be kell nyújtani.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a feladathoz kapcsolódó adatokat és körülményeket (program ideje, érintettek köre, témája, költségterve stb.), amelyet a mellékelt „Adatlap” kitöltésével kell elkészíteni.
 • A pályázatokról a szakterület fejezeti keretének kötelezettségvállalói jogkörével felruházott oktatásért felelős államtitkár: Dr. Hoffmann Rózsa dönt a NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkárság Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet képviselőiből álló Értékelési Bizottság (Dr. Richly Gábor elnök, Gyetvai Árpád, Király Annamária valamint Fejes István tagok) javaslata alapján 2010. november 25-ig.
 • A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
 • A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása.
 • Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben az igényelt támogatási összeget 1000 forintos nagyságrendig kell megadni.
 • A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet 2010. december 6-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
 • A támogatási szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő határideje 2010. szeptember 1., véghatárideje 2011. május 15., de 2011-re átnyúló finanszírozás esetén a program 2010. évi indítású kell, hogy legyen. A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

A pályázatok benyújtása, határidő

 • A pályázatokat kizárólag a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 3 eredeti példányban – az előírt mellékletek csatolásával postai úton a Balassi Intézetbe: 1016 Budapest, Somlói út 51. Szécsi Viktóriának címezve kell eljuttatni, továbbá elektronikusan az annamaria.kiraly@nefmi.gov.hu, illetve a viktoria.szecsi@bbi.hu e-mail címekre.
 • 2010. november 15-ig (a postai bélyegző kelte).
 • A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
  • A szervezet létezését igazoló – határon túli szervezet esetében 90 napnál, magyarországi szervezet esetében 30 napnál nem régebbi – eredeti okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata 1 példányban.
  • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt 1 példányban. (banki aláírási címpéldány nem fogadható el).
  • A szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát, illetve annak magyar nyelvű fordítását, továbbá az „adatlap” mellékletét képező nyilatkozatokat.
 • Az adatlap mellékletét képező nyilatkozatokat.

A Rendelet 5. § (11) bekezdése értelmében a támogató a pályázó nyertessége esetén, amennyiben az írásban nyilatkozik arról, hogy hazájában erre vonatkozó igazolást a bank nem ad ki – eltekint a beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat, illetve egyéb biztosítékadási kötelezettség teljesítésétől.

A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

 • A leadott program szakmai minősége, megvalósíthatósága;
 • A költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források stb.), regionális költségjellemzők
 • Támogatotti létszámok, költségarányok
 • A szórvány-oktatás támogatásában végzett eddigi eredmények
 • Eddigi elszámolási és programszervezési tapasztalat.
 • Várható szakmai hasznosulás

Nem jogosultak a támogatásra: azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási és Kulturális Minisztériummal vagy a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.

Érvénytelen a pályázat, és hiánypótlásra nincs lehetőség, ha

 • Nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • Nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • A pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.

Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus vagy szóbeli értesítést követő 4 naptári napig van lehetőség egy alkalommal.

A pályázat elbírálásáról a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre 2010. november 29-ig küldünk értesítést. A nyertes pályázók listáját a Balassi Intézet (www.bbi.hu) és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (www.nefmi.gov.hu) honlapján tesszük közzé.

A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 131. §-ában meghatározott kifogást nyújthat be a Rendeletben foglaltak szerint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkárnak címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személyektől kérhet felvilágosítást:

 • Szécsi Viktória– Balassi Intézet, telefon: +36-1-666-7983.
 • Király Annamária– Nemzeti Erőforrás Minisztérium +36-1-795-4397

A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai – így különösen a Rendelet és az Ámr. – az irányadóak.

Forrás: http://www.nefmi.gov.hu/