palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a magyarországi nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatásokra 2009

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium nyílt pályázatot hirdet a magyarországi nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások 2009. évi támogatása címmel.  A pályázat célja: A nemzetiségi óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás hatékonyságának elősegítése. A magyarországi nemzetiségi népismeret oktatását segítő néprajzi sorozat kiadásának támogatása.


A pályázat tárgya: az óvodai anyanyelvi és kulturális nevelés, illetve az iskolai nyelvoktatás hatékonyságának vizsgálata; a nemzetiségi kultúrához való aktív kötődés kutatása, annak vizsgálata, hogy az iskolás korosztály hogyan vesz részt a nemzetiségi kulturális tevékenységekben (hagyományőrzés, irodalom, zene- és táncművészet, képző-és iparművészet stb.) A magyarországi nemzetiségek néprajzi-kulturális értékeinek tudományos gyűjtése, kiadványban történő megjelentetése.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium csak a 2009. november 1. és 2010. június 30. között megvalósuló pályázatokat támogatja.

A pályázók köre:
A fenti témák kidolgozására vállalkozó magyarországi:

 • kisebbségi kutatóintézetek,
 • nemzetiségi kutatócsoportokat működtető jogi személyek,
 • nemzetiségi tanszéket (tanszéki csoportot) működtető állami és az állam által elismert felsőoktatási intézmények

A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret:
A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret mindösszesen: 6 millió Ft, azaz Hatmillió forint, amelynek pénzügyi fedezetét az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. évi költségvetésében a 11/4/33 Nemzetiségi oktatási programok című fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja.

A támogatási összeg felhasználható a kutatási programmal kapcsolatos költségek fedezésére, valamint a nemzetiségi néprajzi kiadvány nyomdai költségeire. Nem igényelhető támogatás konferenciák és egyéb rendezvények, valamint külföldi tanulmányutak költségeire, felszerelésekre, illetve eszközbeszerzésekre. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott pályázat alapján meghatározza a támogatandó projektet, projekteket és azok költségtételeit.

A támogatás típusa: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja:
előfinanszírozás

A nyertes pályázókkal az Oktatási és Kulturális Minisztérium köt támogatási szerződést, a Kedvezményezettek listájának nyilvánosságra hozatalától számított 45 napon belül, és az abban foglaltak alapján folyósítja a támogatást.

Jogi személyiséggel nem rendelkező pályázó köteles megjelölni azt a jogi személyt, amellyel az Oktatási és Kulturális Minisztérium a támogatási szerződést megköti, és annak adatait a pályázati űrlapon meg kell adni. A pályázó köteles a szerződéshez csatolni az általa megjelölt jogi személy vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a megjelölt jogi személy a támogatási szerződést megköti, az abban foglaltaknak eleget tesz, vállalja a nyertes pályázatban foglaltak megvalósítását.
A szerződéskötés feltétele a nem az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetbe sorolt jogi személyek esetében a támogatási szerződésben meghatározott tartalmú inkasszó felhatalmazás csatolása.

Az elnyerhető támogatás alsó és felső határa: 100 eFt – 1.000 eFt

A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
A pályázat benyújtásához saját forrás megléte nem szükséges.

A pályázati összeg felhasználásának kezdő határideje: 2009. november 1., véghatárideje: 2010. június 30.

A benyújtandó pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a hiánytalanul kitöltött, aláírt és lebélyegzett pályázati űrlapot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolati)
 • a pályázati űrlap mellékletét képező 1. számú Nyilatkozatot 1 eredeti példányban (aláírva, lebélyegezve)
 • a pályázati űrlap mellékletét képező 2. számú Nyilatkozatot 1 eredeti példányban (aláírva, lebélyegezve)
 • a pályázati űrlap mellékletét képező 3. számú Nyilatkozatot 1 eredeti példányban (aláírva, lebélyegezve)
 • részletes költségtervet,
 • az intézet, ill. kutatócsoport eddigi tevékenységének rövid összefoglalóját,
 • a munkában résztvevők publikációs listáját,
 • az Országos Kisebbségi Önkormányzat támogató javaslatát,
 • a pályázó (illetve az általa szerződéskötésre megjelölt jogi személy) 30 napnál nem régebbi létezést igazoló okiratát vagy annak hiteles másolatát (az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetbe sorolt központi költségvetési szervek, a felsőoktatási intézmények és az országos kisebbségi önkormányzatok kivételével),
 • a létesítő okirat egyszerű másolatát (az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetbe sorolt központi költségvetési szervek, a felsőoktatási intézmények és az országos kisebbségi önkormányzatok kivételével),
 • a nemzetiségi néprajzi kiadvány esetében rövid, (maximum 5 oldal) ismertetőt

Felhívjuk a tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében „nyilatkozatot” kell benyújtani. (pályázati adatlap 2. sz. melléklet) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is be kell nyújtani. (pályázati adatlap 3. sz. melléklet)
A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázati döntés előkészítésében résztvevők:

Kerner Anna – OKM Nemzetiségi Főosztály referens
Kovács Árpádné – MEH, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály, referens

A Bíráló Bizottság tagjai:

Raduly István – OKM, Nemzetiségi Főosztály, referens
Horváth Ágnes – OKM, Nemzetiségi Főosztály, referens
Németh Erika – MEH, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, főigazgató
Sörös Iván – OKM, Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, referens
Ispánovity Márton – MEH, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály, referens

A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte): 2009. december 12.
(Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)

A pályázati dokumentáció (pályázati űrlap, Nyilatkozat) csak elektronikus úton a www.okm.gov.hu honlapon érhető el.

A pályázat teljes dokumentációját egy borítékban,kizárólag postai útonkell eljuttatni az OKM Nemzetiségi Főosztály alábbi címére:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Nemzetiségi Főosztály
„A magyarországi nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások 2009. évi támogatása” pályázat
1054 Budapest, Szalay u. 10-14.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. december 18.

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:

 • a kutatási program szakmai megalapozottsága, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés a rendelkezésre álló pályázati forráshoz viszonyítva reálisnak minősíthető-e, és összhangban van-e a megpályázott program célkitűzéseivel.

A határidőn túl, illetve hiányosan érkezett pályázatok nem kerülnek érdemi elbírálásra, és nem részesülhetnek támogatásban.

Az a pályázó, aki az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kapott támogatással összefüggésben a 2007. és 2008. évi pályázati forduló során a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, illetve ilyen nyilatkozatot tett, vagy neki felróható okból megszegte a szerződésből, illetve a kapcsolódó jogszabályokból eredő kötelezettségeit, nem részesülhet támogatásban.

A pályázatok támogatásáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium közoktatási szakállamtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján dönt.
A pályázók írásbeli értesítésének határideje: 2009. december 22.
A nyertes pályázók listáját az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján www.okm.gov.hu) közzéteszi, ezzel egyidejűleg a pályázókat a döntésről az OKM Nemzetiségi Főosztálya írásban értesíti.

A pályázatról további információ az OKM Nemzetiségi Főosztályán Raduly Istvántól (tel.: 1-473-7324) kérhető.
A pályázatra egyebekben a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának szabályairól szóló 20/2009. (IV. 3.) OKM rendelet az irányadó.

Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium