palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a roma kisebbségi óvodai nevelésben és iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások 2009. évi támogatására

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium nyílt pályázatot hirdet a roma kisebbségi óvodai nevelésben, és iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások 2009. évi támogatása címmel.  A pályázat célja: A roma kisebbségi óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás hatékonyságának elősegítése, a roma nyelv(ek), iskolai oktatásához segédanyagok készítése.

A pályázat tárgya: az óvodai anyanyelvi és kulturális nevelés illetve az iskolai nyelvoktatás hatékonyságának javítása, a roma kultúrához való aktív kötődés elősegítése, az iskolás korosztály minél szélesebb rétege vegyen részt a roma kulturális tevékenységekben (hagyományőrzés, irodalom, zene-és táncművészet, képző- és iparművészet stb.).

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium csak azokat a pályázatokat támogatja, ahol a pályázati célkitűzés eredménye 2010. június 30-ig ténylegesen megvalósul.

A pályázók köre: A fenti témák kidolgozására vállalkozó magyarországi kisebbségi kutatóintézetek, kutatócsoportokat működtető jogi személyek, romológiai tanszéket működtető állami és az állam által elismert felsőoktatási intézmények.

A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret:
A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret mindösszesen 3.5 millió Ft., azaz hárommillió ötszázezer forint, amelynek pénzügyi fedezete az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. évi költségvetésében a 11/4/33 Nemzetiségi programok támogatása című fejezeti kezelésű előirányzat kereten ténylegesen rendelkezésre áll.

A támogatási összeg felhasználható: a kutatási programmal kapcsolatos költségek fedezésére. Nem igényelhető támogatás a konferenciák és egyéb rendezvények valamint külföldi tanulmányutak költségeire, felszerelésekre illetve eszközbeszerzésekre. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott pályázat alapján meghatározza a támogatandó projektet, projekteket és azok költségtételeit.

Szerződéskötés, a támogatási szerződés tartalma: A nyertes pályázókkal az Oktatási és Kulturális Minisztérium köt támogatási szerződést, a Kedvezményezettek listájának nyilvánosságra hozatalától számított 45 napon belül, és az abban foglaltak alapján folyósítja a támogatást.
Jogi személyiséggel nem rendelkező pályázó köteles megjelölni azt a jogi személyt, amellyel az Oktatási és Kulturális Minisztérium a támogatási szerződést megköti, és annak adatait a pályázati űrlapon megadni. A pályázó köteles a szerződéshez csatolni az általa megjelölt jogi személy vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a támogatási szerződést megköti, az abban foglaltaknak eleget tesz, vállalja a nyertes pályázatban foglaltak megvalósítását.
A szerződéskötés feltétele a nem az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetbe sorolt jogi személyek esetében a támogatási szerződésben meghatározott tartalmú inkasszó felhatalmazás csatolása.

A támogatás típusa: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: előfinanszírozással

Az elnyerhető támogatás alsó és felső határa: 100 eFt-1.000 eFt

A pályázat benyújtásához saját forrás megléte nem szükséges.

A pályázati összeg felhasználásának kezdő határideje: 2009. november 1, véghatárideje: 2010. június 30.

A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.

A pályázati dokumentáció (pályázati űrlap, köztartozásról szóló nyilatkozat) csak elektronikus úton – a pályázati kiírás hivatalos honlapján – a www.okm.gov.hu honlapon érhető el.

A benyújtandó pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a hiánytalanul kitöltött, aláírt és lebélyegzett pályázati űrlapot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolati)
 • a pályázati űrlap mellékletét képező 1. számú Nyilatkozatot 1 eredeti példányban (aláírva, lebélyegezve)
 • a pályázati űrlap mellékletét képező 2. számú Nyilatkozatot 1 eredeti példányban (aláírva, lebélyegezve)
 • a pályázati űrlap mellékletét képező 3. számú Nyilatkozatot 1 eredeti példányban (aláírva, lebélyegezve)
 • részletes költségtervet,
 • az intézet, ill. kutatócsoport eddigi tevékenységének rövid összefoglalóját,
 • a munkában résztvevők publikációs listáját,
 • az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslatát,
 • a pályázó (illetve az általa szerződéskötésre megjelölt jogi személy) 30 napnál nem régebbi létezést igazoló okiratát vagy annak hiteles másolatát (az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetbe sorolt központi költségvetési szervek, a felsőoktatási intézmények és az országos kisebbségi önkormányzatok kivételével).
 • a létesítő okirat egyszerű másolatát (az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetbe sorolt központi költségvetési szervek, a felsőoktatási intézmények és az országos kisebbségi önkormányzatok kivételével).

Felhívjuk a tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében „nyilatkozatot” kell benyújtani. (pályázati adatlap 2. sz. melléklet) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is be kell nyújtani. (pályázati adatlap 3. sz. melléklet)
A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázat döntés előkészítésében résztvevők:

Kerner Anna – OKM Nemzetiségi Főosztály referens
Kovács Árpádné – MEH, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály, referens

A Bíráló Bizottság tagjai:
Hága Mária – OCÖ, oktatási szakreferens
Raduly István – OKM, Nemzetiségi Főosztály, referens
Sörös Iván – OKM, Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, referens
Tonté Barbara – SZMM, Roma Integrációs Főosztály, fogalmazó
Paulik Antal – MEH, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály, főigazgató-helyettes

A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte): 2009. december 12.
(Kérjük , ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)

A pályázat teljes dokumentációját egy borítékban,kizárólag postai útonkell eljuttatni az OKM Nemzetiségi Főosztálya alábbi címére:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Nemzetiségi Főosztálya
„A roma kisebbségi óvodai nevelésben, és iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások 2009. évi támogatása ” pályázat
1054 Budapest, Szalay u. 10-14.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. december 18.

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:

 • a roma nyelv(ek) oktatását segítő anyagok kidolgozásának szakmai megalapozottsága, megvalósíthatósága
 • a roma népismeret oktatását segítő anyagok kidolgozásának szakmai magalapozottsága, megvalósíthatósága
 • a költségvetés a rendelkezésre álló pályázati forráshoz viszonyítva reálisnak minősíthető-e, és összhangban van-e a megpályázott program célkitűzéseivel

A határidőn túl, illetve hiányosan érkezett pályázatok nem részesülhetnek támogatásban.

A pályázatok elfogadásáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium közoktatási szak- államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján dönt.
A pályázók írásbeli értesítésének legkésőbbi időpontja: 2009. december 22.
A nyertes pályázók listáját az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján (www.okm.gov.hu, közzéteszi, ezzel egyidejűleg a döntésről írásban értesíti a pályázót.

Az a pályázó, aki az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kapott támogatással összefüggésben 2007. és 2008. évi pályázati forduló során a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló hamis, vagy valótlan adatot szolgáltatott, illetve ilyen nyilatkozatot tett, vagy neki felróható okból megszegte a szerződésből, illetve a kapcsolódó jogszabályokból eredő kötelezettségeit, nem részesülhet támogatásban.

A pályázatról további információ az OKM Nemzetiségi Főosztályán Raduly Istvántól (tel.: 1-473-7324) kérhető.
A pályázatra egyebekben a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának szabályairól szóló 20/2009. (IV. 3.) OKM rendelet az irányadó.

Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium