palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Roma Koordinációs Tanács munkájában roma közösségek képviseletére

kormányzati portál pályázatA Kormány az 1102/2011. (IV. 15.) számú határozatával (a továbbiakban Kormányhatározat) létrehozta a Roma Koordinációs Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).

A Tanács feladata, hogy
a) felhívja a figyelmet mindazokra a problémákra, amelyek nehezítik a cigányság felzárkózását segítő intézkedések megvalósulását;
b) véleményt nyilvánít a szegénységben, társadalmi kizáródásban élő cigány népesség társadalmi integrációját érintő szabályozási és intézkedési javaslatokról, valamint a hazai és nemzetközi jelentésekről, tájékoztatókról és beszámolókról;
c) javaslatokat fogalmaz meg a cigányság életkörülményeinek, társadalmi helyzetének javítását, valamint társadalmi integrációjának elősegítését szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban; javaslatot tesz az elérendő eredményekre, célokra, és megoldásmódokra, továbbá konkrét intézkedésekre.
d) részt vesz a cigányság társadalmi helyzetének javításával, valamint társadalmi integrációjának elősegítésével kapcsolatos feladatok hatásának értékelésében;
e) közreműködik a felzárkózást elősegítő szakmai hálózatok kialakításában, fejlesztésében.

A Tanács 27 tagú testület, amelynek tagjai:

a) a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter, mint a Tanács elnöke
b) a KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára, mint a Tanács alelnöke;
c) a KIM Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára, mint a Tanács alelnöke
d) a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Országgyűlési Biztosa;
e) az Országos Cigány Önkormányzat képviseletében 2 fő, egyikük mint a Tanács társelnöke;
f) a Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzatai képviseletében 5 fő;
g) a roma közösségek képviseletében 6 fő;
h) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének képviseletében 1 fő;
i) a Magyar Katolikus Egyház képviseletében 2 fő, akik közül az egyik személyt a Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye javaslatára delegálja a Magyar Katolikus Egyház;
j) a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, valamint az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetsége képviseletében 1-1 fő;
k) az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói és munkavállalói oldalainak képviseletében 1-1 fő;
l) a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében 1 fő

A Kormányhatározat 14. pontja értelmében a roma közösségeket képviselő tag személyére a jelen pályázati eljárás során kiválasztott szervezetek tehetnek javaslatot.

A Tanács működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.
Egy szervezet egy tagra tehet javaslatot.

1. Pályázó szervezetek köre

Pályázatot nyújthatnak be olyan civil szervezetek, melyek
a) országos hatáskörrel bírnak (azaz létesítő okiratuk szerinti tevékenységüket legalább hét megyére és három régióra kiterjedő hatáskörrel végzik),
b) valós (szociális, oktatási, egészségügyi kulturális, foglalkoztatási, lakhatási vagy más a közösség érdekében végzett szakmai) tevékenységet fejtenek ki,
c) közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezetek.

2. A Tanács tag-jelölttel szemben támasztott elvárások

Megfelelő szakmai tapasztalat a romák helyzetéről és az őket segítő programokról.

3. A kiválasztási módja
A tagot jelölő szervezetek kiválasztásáról a Tanács elnökéből, alelnökeiből és társelnökéből álló bizottság dönt.
A bizottság a kiválasztási eljárás során hat szervezetet választ ki, akik a Tanácsba tagot jelölnek.

A kiválasztási szempontok:

  • a szervezet területi hatásköri lefedettsége (minél nagyobb kiterjedésű),
  • tevékenysége minél több szakterületet lefed,
  • releváns szakmai tapasztalattal rendelkezik mind hazai, mind uniós társfinanszírozású fejlesztési programok megvalósításában,

Nem választható ki olyan szervezet, mely nem felel meg az 1. pontban rögzített feltételeknek.

4. A pályázat tartalma, benyújtásának módja:

Pályázni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

  • A pályázó szervezet adatai: név, székhely, telephely, közhasznú státusz, a szervezet vezetőjének neve, postacím, telefonszám, fax szám, e-mail cím, internet elérhetőség (ha van).
  • A pályázó szervezet bemutatása: tevékenység, hatáskör, szervezeti felépítés, folyamatban lévő és lezárt programok, tervezett tevékenységek rövid bemutatása (2-5 oldal terjedelemben).
  • A pályázó által javasolt tag szakmai önéletrajza, korábbi, a cigányság felzárkózása érdekében végzett munkájának és a szervezetben ellátott tevékenységének bemutatása.
  • A pályázó szervezet bejegyzését, közhasznú vagy kiemelten közhasznú státuszát igazoló dokumentum másolata.
  • A pályázatot dátummal kell ellátni, és a vezető aláírásával, a szervezet bélyegzőjével kell hitelesíteni.

A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), összefűzve postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.

Postacím:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
1055 Budapest, Kossuth tér 11. A borítékon kérjük feltüntetni: „ROK-T pályázat”

Személyes benyújtás: Budapest, Kossuth tér 11. III. emelet 301.

A pályázatokat kérjük elektronikus formában is megküldeni a: tarsadalmifelzarkozas@kim.gov.hu címre.

A pályázat személyes benyújtásának, illetve postai beérkezésének határideje: 2011. június 10.

Hiányosan benyújtott pályázat esetén egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra. A hiánypótlásra a pályázónak a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül van lehetősége. A határidő elmulasztása, illetve nem megfelelő szakmai tartalom benyújtása esetén a pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

Forrás: http://www.kormany.hu