palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatását végző szervezetek támogatására KAB-AL-09-A.B.C

szmm pályázatokA pályázat célja az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek komplex működési támogatása, infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztése a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentum, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szemléletének és prioritásainak figyelembevételével.

A forrás érvényességének kezdete: 2009.04.28.

A forrás érvényességének vége: 2009.05.18. hétfő 23:59

Pályázati kategóriák

„A” kategória: Alacsonyküszöbű normatív állami hozzájárulásban részesülő szervezetek szolgáltatásfejlesztése.

„B” kategória: Alacsonyküszöbű normatív állami hozzájárulásban nem részesülő (alacsonyküszöbű szolgáltatást végző) szervezetek működési támogatása.

„C” kategória: Alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújtó szervezetek infrastrukturális fejlesztésének támogatása.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 120 000 000 Ft, azaz százhúszmillió forint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény XXVI. SZMM fejezet 16/40 „A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok” alcím elnevezésű fejezeti kezelésűelőirányzat (ÁHT: 228653) terhére.

A három kategória közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

Az „A” és „B” kategóriák esetén legalább 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint és legfeljebb           6 000 000 Ft, azaz hatmillió forint;

A „C” kategória esetén legalább 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint és legfeljebb 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint.

A támogatás mértéke

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 10%-a. Az önrész legalább 50%-ának, vagy az összköltségvetés 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik önkéntes társadalmi munka forintosított értékével.

Önrésznek kizárólag a pályázó által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül, abba más forrás nem értendő bele. Gazdasági társaság kivételével az önrészen felüli támogatás az államháztartás állami költségvetésen kívüli alrendszereiből is igénybe vehető. A pénzbeli saját erőt a pályázónak szerződéskötéskor hitelt érdemlően kell igazolnia.

A támogatás folyósítása

Előleg finanszírozás formájában történik a pályázati útmutató 10. pontja szerint.  Amennyiben az elnyert támogatás nem haladja meg az 1 millió forintot, a támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató fent jelzett pontja szerint.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

Támogatási időszak

A pályázó által, a pályázatban megjelölt, 2009. június 1. és 2010. június 15. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy kategóriában egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2009. május 18. 24:00 óra.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

Pályázatkezelő

ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

www.esf.hu

A forrás web címe:

http://eper.esf.hu/eperportal/pages/template1.aspx?page=searchcategory&catid=504