palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a szomszédos államokban folyó magyar nyelvű közoktatás támogatására

okm pályázatokA Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet szórvány oktatás támogatására.  A pályázat célja a Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Montenegróban és Szlovákiában, úgynevezett közoktatási (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzés) szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási, valamint kollégiumi ellátási költségekhez történő hozzájárulás.


A pályázat benyújtására jogosultak köre: Romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbiai, montenegrói jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek (civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak, társulások, stb.) nyújthatnak be pályázatot.

Általános tudnivalók:

 1. A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a Szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, a pályázókról, az igényelt támogatások fajtájáról, továbbá az odaítélt támogatások összegéről informáló adatokat a pályáztató megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 2. Pályázni kizárólag a megjelölt területi hatályú országokban, szórványterületen rendszeres (iskola- vagy kvázi iskolarendszerű) munkaköri, illetve tanulói munkaformában dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosítására, diákok és pedagógusok utazási költségeire, valamint szórvány oktatási feladatokhoz kapcsolódó kollégiumi ellátási költségekre lehet. Pedagógusok esetében az ellátott feladatra szerződést kell kötni, amelyet a támogatás szakmai és pénzügyi elszámolásának elkészítésekor – a teljesítés igazolásával együtt – másolati formában be kell nyújtani.
 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a feladathoz kapcsolódó adatokat és körülményeket (program ideje, érintettek köre, témája, költségterve stb.), amelyet a mellékelt „Adatlap” kitöltésével kell elkészíteni.
 4. A pályázatokról az OKM e tárgyban előzetes kötelezettségvállalói jogkörrel rendelkező államtitkára, Arató Gergely dönt, az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága és társpályáztatója képviselőiből álló Értékelési Bizottság (Varga Attila, Király Annamária, Szantner Viktor, Lauter Éva) javaslata alapján.
 5. Pályázni kizárólag a fent megjelölt költségek támogatására lehet, csak az erre a célra rendszeresített, 2009. évi pályázati adatlapon, amely a honlapokon megjelent felhívás alján letölthető (www.okm.gov.hu és a www.bbi.hu). A nyertes pályázatra támogatásként adható legkisebb összeg 100.000 Ft, a legnagyobb összeg 5.000.000 Ft.
 6. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása című, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
 7. A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret 15,5 millió, azaz tizenötmillió-ötszázezer forint.
 8. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben az igényelt támogatási összeget 1000 forintos nagyságrendig kell megadni.
 9. A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet (továbbiakban BI) köt szerződést 2009. október 15-ig, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, a programot megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására egy összegben, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
 10. Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektromos vagy szóbeli értesítést követő 7. naptári napig, de legkésőbb 2009. szeptember 22-ig van lehetőség.
 11. A támogatási szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő határideje 2009. szeptember 1., véghatárideje 2010. május 15., de 2010-re átnyúló finanszírozás esetén a program 2009. évi indítású kell, hogy legyen. Az elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolókat kell készíteni. A szerződés rögzíti a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, az elállás, ellenőrzés, felmondás jogáról, a szerződés biztosítékairól rendelkező körülményeket.
 12. A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 13. A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
  1. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt
  2. A szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát 1 példányban
  3. A pályázó számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását – a számlaszám megjelölésével – a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről
  4. A szervezet alapító okiratának egyszerű másolatát, illetve annak magyar nyelvű fordítását, továbbá az „adatlapon” megkívánt nyilatkozatokat.
 14. A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 15. Nem pályázhatnak az Oktatási és Kulturális Minisztériummal (OKM) vagy Balassi Intézettel (BI) vitás elszámolásban álló szervezetek, valamint magyar állampolgárok ellátásának támogatását kérelmezők.
 16. A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz.
 17. A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 18. További felvilágosítás az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága (továbbiakban HTMT) telefonszámain: Varga Attila vezető-főtanácsos, (00361) 473-7586; 473-7512 (Vagy a Balassi Intézetben Budai Gabriella: (00361) 666-7982)

A pályázatok benyújtása, határidő

 • A pályázatokat kizárólag az OKM HTMT e pályázati kiíráshoz csatolt, 2009. évi, új adatlapján lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, a fentebb részletezett dokumentációval, amelyekből egy eredeti benyújtása elegendő.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a Balassi Intézet címére kell eljuttatni (Balassi Intézet, Támogatásszervezési Igazgatóság, Budai Gabriella nevére, Postafiók: 1519 Budapest, Pf.: 385.)
 • továbbá elektronikusan a htm@okm.gov.hu és gabriella.budai@bbi.hu e-mail címekre.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
 • A pályázat postára adási határideje: 2009. szeptember 15.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 30.

A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

 • A leadott program szakmai minősége, megvalósíthatósága;
 • A költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források stb.), regionális költségjellemzők
 • Támogatotti létszámok, költségarányok
 • A szórvány-oktatás támogatásában végzett eddigi eredmények
 • Eddigi elszámolási és programszervezési tapasztalat

Érvénytelen a pályázat, ha

 • Nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • Nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • A pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.

A pályázat elbírálásáról 2009. október 15-ig, kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést, de az eredményt közzétesszük az OKM, valamint a BI honlapján is. A pályázatra egyebekben a XX. OKM költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól szóló 20/2009. (IV. 03.) OKM rendelet az irányadó.

Letölthető adatlap

Forrás: OKM