palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus-továbbképzések és anyaországi továbbképzések támogatására

okmt-palyazat Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával együttműködve nyílt pályázatot hirdet „Akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus-továbbképzések, valamint anyaországi továbbképzések megvalósításának támogatása” tárgyában.


I. Nemzeti kisebbségi oktatásban résztvevő pedagógusok továbbképzése

A pályázat célja:

 1. A hazai kisebbségi oktatásban résztvevő pedagógusok részvételének támogatása az akkreditált népismereti, ill. nyelvi-módszertani továbbképzéseken.
 2. Az országos kisebbségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás keretében az anyaországban szervezett népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése.
 3. Kétoldalú nemzetközi megállapodás alapján, Magyarországon megvalósuló kisebbségi pedagógus-továbbképzések támogatása.
 4. A közismereti tantárgyakat kisebbségi nyelven oktató pedagógusok számára szervezett szaknyelvi továbbképzések megvalósításának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

 1. Pályázhatnak az akkreditált és szaknyelvi nemzeti kisebbségi pedagógus-továbbképzést szervező felsőoktatási intézmények, illetve minden jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,, továbbá egyéni vállalkozók (ha a tevékenységi köre erre feljogosítja), amennyiben a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott eljárás keretében megadott engedéllyel rendelkezik.
 2. Közvetlen megállapodás alapján az anyaországban megvalósuló továbbképzést szervező országos kisebbségi önkormányzatok.
 3. Kétoldalú, tárcaközi megállapodás alapján, Magyarországon anyaországi előadókkal megvalósuló továbbképzést szervező országos kisebbségi önkormányzatok.
 4. Anyaországi felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján legalább 5 fő kétnyelvű vagy két tannyelvű nemzetiségi iskolában közismereti tantárgyat kisebbségi nyelven oktató gyakorló pedagógus számára szemeszterenként legalább 40 óra elméleti képzést és 40 óra anyaországi hospitációt biztosító kisebbségi szaknyelvi pedagógus-továbbképzés szervezésére vállalkozó felsőoktatási intézmények, valamint az országos kisebbségi önkormányzatok.

II. Cigány (roma) kisebbségi oktatásban résztvevő pedagógusok továbbképzése

A pályázat célja: A cigány kisebbségi oktatásban résztvevő pedagógusok részvételének támogatása roma népismereti, illetve romológiai akkreditált továbbképzéseken.

A pályázat benyújtására jogosultak köre: Pályázhat az a romológiai ismereteket nyújtó akkreditált pedagógus-továbbképzést szervező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó (ha a tevékenységi köre erre feljogosítja), amely a Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott eljárás keretében megadott engedéllyel rendelkezik.

A jelen pályázati felhívás keretében odaítélhető összes támogatás 9,5 MFt, azaz kilencmillió-ötszázezer forint.

A pénzügyi forrása: a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11/4/33 Nemzetiségi oktatási programok c. fejezeti kezelésű előirányzat kereten ténylegesen rendelkezésre áll.

A támogatás alsó és felső határa: 100.000 Ft-tól – 1.000.000 Ft-ig

 • Az akkreditált- és az országos kisebbségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás alapján szervezett anyaországi pedagógus-továbbképzések esetén maximum a résztvevők által részvételi díjként fizetett összeg kétszerese. Az országos kisebbségi önkormányzat a részvételi díjat átvállalhatja.
 • Kétoldalú, tárcaközi megállapodás alapján megvalósuló, és szaknyelvi továbbképzés esetén a program megvalósításával kapcsolatos összeg.

A támogatás típusa: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás módja: utófinanszírozás (a program költségeiről szóló elszámolás és szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően történik a folyósítás)

A pályázat benyújtásához saját forrás megléte nem szükséges.

A benyújtandó pályázati anyag tartalma:

 • 3 példányban, ebből 1 EREDETI példányban a hiánytalanul kitöltött, aláírt és lebélyegzett pályázati űrlap
 • a pályázati űrlap mellékletét képező Nyilatkozat – szükség esetén Közzétételi kérelem – 1 EREDETI példányban (aláírva, lebélyegezve)
 • akkreditált továbbképzés esetén 1 példányban a továbbképzés alapítási és indítási engedélyének másolata
 • megállapodás alapján megvalósuló továbbképzés esetén 1 példányban a továbbképzésről szóló megállapodás másolata, valamint a továbbképzés programja
 • a pályázó hatályos létesítő okiratának – különösen alapító okirat, alapszabály – egyszerű másolata (az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetbe sorolt központi költségvetési szervek, a felsőoktatási intézmények és az országos kisebbségi önkormányzatok kivételével)
 • a pályázó jogszabályban meghatározottak szerinti létezését igazoló hiteles (30 napnál nem régebbi) okiratot – különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételről szóló igazolás, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata -, valamint ahol a jogszabály előírja, a működési engedély hiteles másolata (az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetbe sorolt központi költségvetési szervek, a felsőoktatási intézmények, az országos kisebbségi önkormányzatok és egyéni vállalkozó kivételével)
 • a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya (az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetbe sorolt központi költségvetési szervek, a felsőoktatási intézmények kivételével)
 • a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő – okirat.

A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte): 2010. június 14. (Az akkreditált, illetve kétoldalú egyezmény, vagy közvetlen megállapodás alapján megvalósuló továbbképzésekre, valamint a szaknyelvi továbbképzések a 2010/2011. tanév első szemeszterére vonatkozó pályázatok esetében)
(Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)

A pályázat teljes dokumentációját egy borítékban, kizárólag postai úton kell eljuttatni az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő Igazgatósága) alábbi címére

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Pályázatkezelési Önálló Osztálya
„Kisebbségi pedagógus-továbbképzési pályázat”
Budapest
Pf. 564.
1374

Hiánypótlásra nincs lehetőség! A beadási határidő után érkezezett, illetve formailag hiányos pályázatok nem kerülnek érdemi elbírálásra.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2010. július 14.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: kétoldalú egyezmény, illetve közvetlen megállapodás alapján indított programok esetén a képzés kezdési ideje, egyéb pedagógusképzések esetében 2010. május 1., véghatárideje: 2011. április 30.

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:

 • a pedagógus továbbképzési programok szakmai megalapozottsága, megvalósíthatósága
 • a költségvetés a rendelkezésre álló pályázati forráshoz viszonyítva reálisnak minősíthető-e, és összhangban van-e a megpályázott program célkitűzéseivel

Az a pályázó, aki az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kapott támogatással összefüggésben az elmúlt 2008-2009. évben a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, illetve ilyen nyilatkozatot tett, vagy neki felróható okból megszegte a szerződésből, illetve a kapcsolódó jogszabályokból eredő kötelezettségeit, nem kaphat támogatást.

A pályázatok támogatásáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium közoktatási szakállamtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján dönt.

A pályázat döntés előkészítésében résztvevők:
Paulik Antal – MEH, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály, főigazgató-helyettes
Sörös Iván – OKM, Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, referens

A Bíráló Bizottság tagjai:
Kraszlán István – OKM, Nemzetiségi Főosztály, osztályvezető
Horváth Ágnes – OKM, Nemzetiségi Főosztály, vezető főtanácsos
Tonté Barbara – SZMM, Roma Integrációs Főosztály, fogalmazó
Ispánovity Márton – MEH, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály, referens
Hága Mária – Országos Cigány Önkormányzat, oktatási szakértő

Felhívjuk a tisztelt pályázóink figyelmét, a pályázati űrlap 1. számú mellékletét képező Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben a pályázati űrlap 2. számú mellékletét képező Közzétételi kérelmet is be kell nyújtani, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága a nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét a döntést követő 15 napon belül, legkésőbb 2010. július 30-ig a www.okm.gov.hu, valamint a www.okmt.hu internetes honlapján közzéteszi, ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.

A nyertes pályázókkal a támogatási szerződést az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága köti meg, a kiértesítést követő 30 napon belül, és az abban foglaltak alapján folyósítja a támogatást. Jogi személyiséggel nem rendelkező pályázó köteles megjelölni azt a jogi személyt, amellyel az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága a támogatási szerződést megköti, és annak adatait a pályázati űrlapon megadni. A pályázó köteles a Támogatási Szerződéshez csatolni az általa megjelölt jogi személy vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a megjelölt jogi személy a támogatási szerződést megköti, az abban foglaltaknak eleget tesz, vállalja a nyertes pályázatban foglaltak megvalósítását.

A támogatási összeg felhasználható:

 • Az akkreditált- és az országos kisebbségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás alapján szervezett anyaországi pedagógus-továbbképzések esetén a pedagógusok részvételével kapcsolatos kiadásokra (utazás, szállás, étkezés költségei, terembérleti díj, előadói díjak).
 • A kétoldalú, tárcaközi egyezmény alapján megvalósuló hazai továbbképzés esetében a terembérleti díj, szakanyagok sokszorosítása, valamint az anyaországi előadók belföldi utazása, szállás- és tiszteletdíja.
 • Szaknyelvi továbbképzés esetén a megvalósítással kapcsolatos kiadásokra (terembérleti díj, szállás, étkezés, útiköltség, előadói díjak, szakmai segédanyagok, sokszorosítás költségei).
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.

A pályázatról további információ az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságánál Iványi Szilviától (Tel.: 1- 301-3255) illetve az OKM Nemzetiségi Főosztályán Raduly Istvántól (Tel.: 1-79-54-324) kérhető

A pályázati felhívásra a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az irányadó, annak szabályai a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandóak.

A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-ában meghatározott kifogást nyújthat be a Rendeletben foglaltak szerint az oktatási és kulturális miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A miniszter a kifogást annak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül érdemben elbírálja. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

A pályázati dokumentáció (pályázati űrlap, nyilatkozat) csak elektronikus úton – a pályázati kiírás hivatalos honlapján – a www.okmt.hu, illetve a www.okm.gov.hu honlapokon érhető el.

Forrás: OKMT