palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az Önkéntesek Hete keretében megvalósuló önkéntes programok támogatására

az önkéntesség európai éve 2011 pályázatPályázati felhívás az Önkéntesek Hete keretében megvalósuló önkéntes programok támogatására. A pályázat célja: 2011 első félévében Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnöki feladatait, amely időszakban kiemelt szerepet kap az önkéntesség, mivel 2011 az Önkéntesség Európai Éve az Európai Tanács 2009 novemberében hozott határozata alapján. Az Önkéntesség Európai Éve lehetőséget biztosít az Önkéntesek Hete ismételt megrendezésére, ehhez anyagi támogatást az elnökségi költségvetésből biztosít.

Jelen pályázat konkrét célja a 2011. június 4-12. közötti Önkéntesek Hete keretében megvalósuló önkéntes programok támogatása, általános célja pedig ezen a rendezvénysorozaton keresztül is az önkéntesség népszerűsítése, a folyamatos önkéntes tevékenység bemutatása szélesebb nyilvánosság előtt, illetve az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése. Célja, hogy erősítse az önkéntes szervezeteket, felhívja az emberek figyelmét önkéntesség értékeire és fontosságára. A pályázat keretében olyan programoknak kívánunk támogatást biztosítani, melyek  valós igények alapján, önkéntesek bevonásával valósulnak meg, s melyekben az önkéntesek által elvégzett feladatok a projekt központi elemét jelentik.

Jelen felhívás keretében az alábbi témák mentén lehet benyújtani a pályázatokat:

 • A)    Környezet- és természetvédelem: olyan projektek támogatása, amelyek keretében a természeti környezet gondozásával és rehabilitációjával kapcsolatos, vagy természeti területen található építmények felújítási feladatai kerülnek megvalósításra. E kategória részét képezheti a lakókörnyezetben végzett parlagfű irtás, vagy állatvédelemmel összefüggésben végzett feladatok.
 • B)     Közintézmények, civil szervezetek által fenntartott épületek és azok környezetének rekonstrukciója: olyan projektek támogatása, amelyben óvodák, iskolák, szociális otthonok, gyermekotthonok és egyéb intézmények külső vagy belső felújítása valósul meg, illetve a hozzá tartozó kert és az abban található játékok vagy kerti bútorok kerülnek felújításra.
 • C)   Település-, városgondozás: olyan projektek támogatása, amelyben közterületek rendbetétele, parkok gondozása, játszóterek felújítása valósul meg.
 • D)    Egyéb csoportos rendezvények: olyan projektek támogatása, melyek tematikailag nem férnek be az első három kategóriába, de a pályázati célnak megfelelően önkéntesek bevonásával megvalósuló egyszeri események.

Az önkéntes program befogadásáról a projekt helyszínéül szolgáló terület / ingatlan tulajdonosának / üzemeltetőjének nyilatkoznia kell, illetve amennyiben a tervezett tevékenység engedélyköteles, úgy legkésőbb szerződéskötésig a pályázónak be kell mutatnia a kiadott engedélyt a pályáztatónak.

A tervezett programok az adott szervezetnél, intézménynél munkaviszonnyal nem rendelkező önkéntesek bevonásával kell, hogy megvalósuljanak.

Rendelkezésre álló keretösszeg
A nyertes pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 27.000. 000 Ft. A pályázat forrását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium biztosítja a soros EU elnökség költségvetéséből. A támogatott pályázatok várható száma: 60-80 db.

Az igényelhető támogatás összege és mértéke
Egy pályázaton legfeljebb 450.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke 100%, azaz önrészt nem kötelező biztosítani, azonban előnyben részesülnek az elbírálás során azok a pályázatok, amelyekbe a pályázó más forrásokat (önrész, más támogatótól származó forrás) is be tud vonni a cél megvalósításának érdekében. A támogatást előre, utólagos elszámolási kötelezettség mellett (előfinanszírozás) fizeti ki a pályáztató.

Pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be

 • a)     társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek és biztosító egyesületek);
 • b)     alapítványok;
 • c)     nonprofit gazdasági társaságok;
 • d)     állami és önkormányzati fenntartású közintézmények;
 • e)     magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;
 • f)       helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében;
 • g)     kisebbségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében.

Támogatott tevékenységek
A pályázati támogatás kizárólag a 2011. június 4-12. közötti időszakban (az Önkéntesek Hete programsorozat keretében) megvalósuló, az I. pontban leírt pályázati témaköröknek megfelelő projekt megvalósítására fordítható. A költségeknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a projekt céljaihoz, a pályázatban leírt tevékenységek megvalósítását kell szolgálniuk.

A támogatás felhasználásáról a IX. pontban leírtak szerint pénzügyi elszámolást kell készíteni a nyertes pályázónak.

A pályázati program előkészítésével és annak megvalósításával összefüggő költségtípusok tervezhetők a támogatás terhére:

 1. Anyagköltségek: elsősorban olyan anyagok vásárlása támogatott, amelyek az önkéntes program megvalósítása során felhasználásra kerülnek (pl. festék). Támogatható az előkészítéssel és a lebonyolítással összefüggő egyéb anyagköltség is (pl. irodaszer). (Élelmiszerek beszerzését az „élelmiszer, étkeztetés” soron kell tervezni.)
 2. Élelmiszer, étkeztetés költsége: a program keretében elfogyasztott/felhasznált élelmiszer és/vagy étkeztetés (számlás szolgáltatás) költsége. Nem számolható el alkohol és dohánytermék vásárlása. Összességében a résztvevők étkeztetésére az igényelt összeg 5%-ánál több nem fordítható!
 3. Szállás, kiküldetés, utazás költségei: a projektet előkészítők és a résztvevők szállás és utazási költsége (számlás kifizetés), illetve a szervezet munkatársainak kiküldetési költsége számolható el.
 4. Megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások: olyan külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások számolhatók el, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a projekt megvalósításához és olyan szolgáltatás igénybevételére vonatkoznak, amely önkéntes tevékenységgel nem láthatók el (pl. speciális szakértelemmel bíró szakember megbízási díja, autóbuszbérlés, szállítási díj).
 5. Nyilvánosság, kommunikáció költségei: nagy hangsúlyt kell fektetni a pályázónak a megvalósuló önkéntes projekt minél szélesebb nyilvánosság felé juttatásáról (nyomtatott és elektronikus médiumok, közösségi portálok, szórólapok, plakátok).
 6. Adminisztrációs és projektmenedzsment költségek: a projekt lebonyolítása során igénybe vett adminisztrációs és menedzsment szolgáltatások, illetve a lebonyolításhoz szükséges fenntartási költségek (pl. postaköltség, telefon- és Internetköltség). Rezsijellegű kiadások kizárólag arányosítással, a projekt időtartalmára számolhatók el.

A pályázatok benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatokat kizárólag a kiadott adatlapon, papír alapon kell benyújtani egy eredeti és 3 másolati példányban 2011. május 9-ig (postára adás határideje, amelyet a borítékon szereplő dátum igazol) az Önkéntes Központ Alapítvány címére:

1053 Budapest, Múzeum krt. 23-25. IV./17.

Egy pályázó egy témakörben csak egy pályázatot nyújthat be! A borítékon jól láthatóan tüntessék fel az „Önkéntesek Hete pályázat” elnevezést.

Letölthető dokumentumok

palyazati_felhivas_v20leniaval

onkentesek_hete_palyazati_adatlap

A pályázatok elbírálása

A beérkezett pályázatok elsőként az alábbi formai szempontok alapján kerülnek elbírálásra:

 • a)    a pályázat postára adási határideje;
 • b)    előírt példányszám megléte;
 • c)    adatlap és a kötelező mellékletek megléte megfelelő példányszámban, illetve kitöltöttségük;
 • d)    pályázat hitelesítése;
 • e)    beadott pályázatok száma (témakörönként legfeljebb egy).

Amennyiben a beadott pályázat nem felel meg a felhívásban leírtaknak, úgy a tartalmi bírálatra már nem kerül sor. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A formailag megfelelő pályázatokat az Önkéntes Központ Alapítvány által felkért bírálók értékelik, majd rangsorolják és hozzák meg a végleges döntést. A bírálók személye nem ismerhető meg a pályázók számára. A bíráló bizottság munkájában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztályának egy képviselője is részt vesz.

Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek:

 1. valós helyzetfelmérésen és szükségleteken alapulnak, igazodnak a célcsoport/környezet igényeihez, közös szándékból jönnek létre;
 2. minél több önkéntes részvételével valósulnak meg;
 3. szervezői tapasztalattal rendelkeznek az önkéntes munka területén (nem egyszeri, jelen pályázati lehetőség miatt szerveznek akciót), a pályázati projekt rendelkezik előzménnyel;
 4. benyújtója a pályázat benyújtásakor is foglalkoztat legalább egy önkéntest;
 5. partnerségben, minél több szervezet, intézmény, magánszemély bevonásával és együttműködésében valósulnak meg;
 6. támogató nyilatkozattal rendelkeznek a helyi önkormányzattól (befogadó nyilatkozat a pályázás feltétele);
 7. kellően kidolgozottak, részletesek;
 8. költségvetése megalapozott, nincsenek benne túlzó tételek, az indoklás alátámasztja az igényelt összegeket, a támogatásból nem terveznek „tartós” eszközök beszerzését, betartották az előírt korlátokat;
 9. költségvetése több forrásból áll össze a pályázati támogatáson kívül (önrész, egyéb pályázati vagy szponzori támogatások, beleértve a nem készpénzes támogatásokat is);
 10. eszközeiben és módszereiben megfelelő nyilvánosságot biztosít a projekt bemutatásának.

A döntés meghozatala után az Önkéntes Központ Alapítvány elektronikusan értesíti a pályázókat az eredményről a pályázatban megadott e-mail címen.

Szerződéskötés, finanszírozás
A nyertes szervezetekkel az Önkéntes Központ Alapítvány köt támogatási szerződést. Szerződéskötés előtt a szervezetnek igazolnia kell 60 nappal nem régebbi (cég)bírósági kivonat másolatának beküldésével a szervezet létezését és a képviseletre jogosult személyét, valamint aláírási címpéldány vagy a pénzforgalmi szolgáltatója által vezetett aláírási kartonja másolatának beküldésével az aláírásra jogosult aláírásképét.

A támogatási szerződés aláírásával a kedvezményezettnek vállalnia kell a pályázati projekt megvalósításán túl azt, hogy biztosítja az Önkéntes Központ Alapítvány által megbízott szervezeteknek, cégeknek a program nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos munkálatok feltételeit (forgatás, interjú-készítés, fényképezés stb.) az Önkéntesek Hete rendezvénysorozat minél szélesebb körű megismertetése érdekében. Vállalniuk kell továbbá, hogy a szakmai beszámolás során beküldött dokumentációt (film, fénykép stb.) az Önkéntes Központ Alapítvány nyilvánosságra hozza az e célra létrehozott internetes portálján.

A támogatás elszámolása
A támogatás felhasználásáról a kedvezményezetteknek szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtani legkésőbb 2011. július 15-ig.

A szakmai beszámolóban részletesen be kell mutatni a program megvalósítását, ki kell térni a megvalósítás eredményeire, nehézségeire, továbbá csatolni kell jelenléti ívet és (lehetőleg elektronikus formában) fényképes dokumentációt, amely alátámasztja a pályázati projektben (szakmai célok és költségvetés) vállalt célok megvalósítását. A fényképekkel dokumentálni kell a projekttel elért változásokat.

A pénzügyi elszámolás során a támogatás teljes összegével kell elszámolni. Ha a kedvezményezett nem használta fel a teljes összeget, úgy a maradványt vissza kell utalni az Önkéntes Központ Alapítvány bankszámlaszámára.

A pénzügyi elszámolást az elfogadott pályázati költségvetés költségsorai szerint kell elkészíteni, a benne szereplő számviteli bizonylatoknak bizonyítaniuk kell a program céljainak megvalósítását. A számviteli bizonylatokat záradékolni kell (rá kell vezetni az eredeti bizonylatra a pályázat azonosítószámát), majd a záradékolt bizonylatról készített fénymásolatot kell beküldeni az elszámolás részeként egy számlaösszesítő melléklettel.

A szakmai és pénzügyi elszámolás szempontjairól, valamint a számlaösszesítő kötelező tartalmáról a szerződéskötéskor kapnak tájékoztatást a kedvezményezettek.

A beküldött beszámolókat az Önkéntes Központ Alapítvány bírálja el és dönt az esetleges hiánypótlásokról. Amennyiben szabálytalan felhasználást állapít meg a hiánypótlások és szükséges egyeztetések lefolytatása után, úgy az el nem számolt, le nem igazolt támogatási összeget a kedvezményezettnek vissza kell fizetnie.

A benyújtott elszámolásokat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztálya, valamint a Hungarofest Nonprofit Kft. képviselői is ellenőrizhetik, azokba betekintési joggal bírnak.

Információk, tanácsadás
A felhívással kapcsolatban az alábbi e-mail címen lehet érdeklődni:

E-mail:  onkentesekhete@onkentes.hu

Önkéntes Központ Alapítvány
1053 Budapest
Múzeum krt. 23 – 25. 4/17.
Tel: +36-1-457-0614
Fax: +36-1-225-0711
E-mail: ftoth.andras@onkentes.hu
Honlap: www.onkentes.hu