palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Minősített Közművelődési Intézmény cím 2011

kormányzati portál pályázatA Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot hirdet a 2011. évi Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerésére. A Minősített Közművelődési Intézmény Cím  azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

A Minősített Közművelődési Intézmény Címet igazoló okiratot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium minisztere 2012 januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából adja át.

A cím viselésére három évig jogosult az intézmény, a tényt jogosult dokumentumain is feltüntetni.

A pályázat célja: A pályázat célja – a 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján – a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén 2010. január 1-jétől elért eredmény elismerése.

A pályázat benyújtására jogosultak köre: Pályázatot nyújthat be bármely, Magyarország területén működő, közművelődési feladatokat ellátó – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó – intézmény.

A pályázat elbírálásának szempontjai

 • A pályázati anyag határidőre történő beérkezése.
 • A pályázó jogosultsági megfelelése.
 • A pályázat formai megfelelése.
 • Az intézményi önértékelés követelményeinek teljesülése:
  • az intézmény által végzett valamennyi közművelődési tevékenység megfelel a közművelődési feladatellátásra vonatkozó legfontosabb jogszabályi követelményeknek (a közművelődési intézmény működését szabályozó fontosabb jogszabályok ellenőrző kérdéslistáján nincs nemleges válasz);
  • az intézmény valamennyi közművelődési tevékenysége megfelel a minimális szakmai elvárásoknak (a közművelődési tevékenység alapkövetelményeinek ellenőrző kérdéslistáján nincs nemleges válasz);
  • az intézmény valamennyi pályázott közművelődési tevékenységében érvényesülnek a minőségfejlesztési alapelvek (partnerközpontúság, az egymástól való tanulás és a folyamatos fejlesztés). Az intézmény azon tevékenységével pályázhat a címre, amelynél az önértékelés során legalább 60%-os eredményt ért el (Értékelőlap közművelődési intézmény minőségfejlesztő munkájáról);
  • az intézmény legalább 30%-os eredményt ért el a vezetés, a stratégiai tervezés, valamint az emberi erőforrások menedzselése területén (Értékelőlap a szervezeti adottságokról).
 • Az intézményi önértékelési adatok megalapozottságának és a minősítési követelmények teljesülésének helyszíni szemlén megállapított eredménye.

A PÁLYÁZAT EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás

A pályázattal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási, nyilvántartási feladatokat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (továbbiakban MMIKL) a Szakmai Minősítő Testület Titkárságán (továbbiakban Titkárság) keresztül látja el. Az MMIKL a pályázat feltételeiről régiónként általános tájékoztatókat tart, melynek időpontjai és helyszínei a www.erikanet.hu honlapon jelennek meg. A honlapon megtalálható a pályázat teljes dokumentációja.
Felvilágosítás kérhető a 06 1/225-6024-es telefonon.

A pályázat benyújtásának feltételei

Előjelentkezés

A pályázati szándékot az Előjelentkezési lap kitöltésével és a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolatával, legkésőbb 2011. május 15-ei postai feladási dátummal, kell jelezni a Szakmai Minősítő Testületnek címzett, az MMIKL címére küldött levélben (1011 Budapest, Corvin tér 8.).

A minősítési eljárásért fizetendő díj összege a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapjának ötszöröse, azaz 100 000 Ft, melyet az MMIKL MNB 10032000-01425334-00000000 számlaszámára kell átutalni. A díj tartalmazza intézményenként egy fő részvételét a pályázat benyújtására felkészítő képzésen, konzultációs lehetőséget a pályázat beadásáig, továbbá az elektronikus pályázati segédanyagot (CD).

Azoknak az intézményeknek, melyek az Előjelentkezési lapon jelezték az 1 fő képviselő részvételi szándékot a pályázati felkészítő képzésen, az MMIKL egynapos felkészítő képzést tart, melynek idejéről és helyéről a jelentkezőket értesíti. A felkészítő képzések időpontja és helyszíne a regisztrált jelentkezők számától és regionális elhelyezkedésétől függően kerül meghatározásra.

Pályázat benyújtása

A pályázatokat a www.erikanet.hu honlapon on-line kell benyújtani. A kitöltő felület tartalmazza az Előjelentkezési lapot. A csatolni kívánt dokumentumokat pdf formátumban kell feltölteni. Több oldalas dokumentumot egy fájlként kell szkennelni.

A pályázat véglegesen mentett formátumát nyomtatva, összefűzve, egy példányban, postai úton kell benyújtani – a Szakmai Minősítő Testületnek címzett, az MMIKL címére küldött levélben. Az adathordozók közötti eltérés esetén a Testület a nyomtatott példányt tekinti hitelesnek.

A pályázat postára adásának határideje: 2011. szeptember 10.

A borítékon fel kell tüntetni: Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2011.

A pályázat tartalmi és formai követelményei

Dokumentumok

Megjegyzés
1. Címlap Kötelező csatolni

Tartalma

Az intézmény neve

Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2011. felirat

2. Tartalomjegyzék Kötelező csatolni – max. 1 oldal
3. Jelentkezési lap Kötelező csatolni
4. Általános ismertető Kötelező csatolni – max. 14 500 karakter

Tartalma:

Rövid intézményi történet

Működési és szervezeti felépítés

Szolgáltatások köre

Partnerkapcsolatok

Társadalmi környezet

5. Szervezeti önértékelési dokumentumok
5.1. A közművelődési intézmény működését szabályozó fontosabb jogszabályok ellenőrző kérdéslistája Kötelező csatolni

Tartalma

100%-os megfelelés, nemleges válasz nem adható

5.2. Értékelőlap a szervezeti adottságokról

Vezetés

Stratégiai tervezés

Emberi erőforrások menedzselése

Kötelező csatolni

Tartalma

Legalább 30%-os megfelelés

Legalább 30%-os megfelelés

Legalább 30%-os megfelelés

5.3. Tevékenységenként az 5.3.1. és 5.3.2. pontok szerinti dokumentum kitöltése

5.3.1. A közművelődési tevékenység alapkövetelményeinek ellenőrző kérdéslistája

5.3.2. Tevékenységenként kapcsolódó Értékelőlap közművelődési intézmény minőségfejlesztő munkájáról.

Kötelező mindazokra a tevékenységekre kitölteni mindkét dokumentumot, amelyekkel a címre pályázik, illetve amelyeket végez az intézmény (minimum 1- maximum 12 tevékenység).

Tartalma:

Minden tevékenységnél 100%-os megfelelés, nemleges válasz nem adható.

A címre pályázott tevékenység(ek)nél 60%-os, a végzett további tevékenységnél 30%-os megfelelés.

6. Az intézmény szervezeti felépítési ábrája Csatolható
7. A pályázat szakmai megalapozását szolgáló adatok, ábrák és egyéb fontos információk
(pl. ISO 9001 és más tanúsítványok, illetve oklevelek másolata, az utóbbi 5 évben nyertes pályázatok felsorolása stb.)
Csatolható (max. 40 000 karakter, vagy 10 A/4 oldal).

A pályázat beadását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A pályázat visszavonása

Annak a pályázó intézménynek, amelynek a pályázatát formailag és tartalmilag a Szakmai Minősítő Testület elfogadta, de a helyszíni szemlét megelőzően 30 nappal pályázatát visszavonja, a minősítés díjának 75%-át az MMIKL visszautalja.

A pályázat befogadásáról, a pályázat érvénytelenségéről, valamint a befogadott pályázatok helyszíni szemléjének időpontjáról a pályázó intézmények 2011. szeptember 30-ig értesítést kapnak.

A pályázatok érvénytelensége

Érvénytelen a pályázat, ha

 • az előjelentkezési lap postai feladási dátuma későbbi, mint 2011. május 15.
 • hiányzik a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolata,
 • a pályázó nem jogosult a pályázaton részvételre,
 • a pályázat formai nemmegfelelősége,
 • az intézményi önértékelés eredménye nem felel meg a pályázati kiírási feltételeknek,
 • az on-line pályázat kitöltése hiányos,
 • on-line pályázat végleges mentése 2011. szeptember 9-én 24.00 óráig nem történt meg,
 • a pályázat nem tartalmaz minden kötelezően előírt dokumentumot,
 • a kinyomtatott pályázat nem fűzött formában került feladásra.

Az érvénytelen pályázatot benyújtó intézményeket a Szakmai Minősítő Testület a pályázatból kizárja, melyről értesítést küld.

A pályázatból való kizárás esetén az intézmény számára a minősítési díj 50%-a kerül visszafizetésre.

A befogadott pályázatok értékelésének folyamata

Helyszíni szemle

A helyszíni szemle célja a pályázatban bemutatott intézményi önértékelési adatok megalapozottságának ellenőrzése, a minősítési követelmények teljesítésének értékelése, a pályázott tevékenységek keretében modellértékűnek tekinthető módszerek, eljárások feltárása. A Szakmai Minősítő Testület dönt az értékelő szakértők felkéréséről. A helyszíni szemle menetéről, időpontjáról a Titkárság értesíti a pályázó intézményt a szemle tervének megküldésével.

A helyszíni szemléről értékelő jelentés és javaslat készül, mely tartalmazza a Minősített Közművelődési Intézmény Cím odaítélését, vagy a pályázat elutasítását.

A pályázónak a szemle lefolytatásával kapcsolatban nincsenek költségei.

Értékelés

A Szakmai Minősítő Testület, az értékelésre felkért szakértők véleményét figyelembe véve, javaslatot tesz a miniszternek a Cím viselésére jogosult intézményekre.

Döntés

A miniszter a Szakmai Minősítő Testület előterjesztése alapján dönt a Minősített Közművelődési Intézmény Cím odaítéléséről.

A Minősített Közművelődési Intézmény Cím visszavonása

A Minősített Közművelődési Intézmény Címet elnyert intézményeknél, ha helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy az érintett intézmény nem felel meg a pályázat benyújtásakor érvényes pályázati kiírásban foglaltaknak, a Szakmai Minősítő Testület javaslatot tehet a miniszternek a Cím visszavonására [10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 11. § (6)].

Forrás: http://www.kormany.hu/