palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil szférával kapcsolatos vizsgálatok, felmérések és kutatások támogatására-NCA-CIV-09-E

nca-palyazatAz NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet a civil szférával kapcsolatos vizsgálatok, felmérések és kutatások támogatására. A pályázat kódja: NCA-CIV-09-E.   A pályázat célja a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázatot kiíró Kollégium célja, hogy a kiírásban szereplő egyes kategóriák mindegyik részterületére vonatkozóan készüljön megfelelő szakmai minőségű kutatás.

Pályázat benyújtására öt kategóriában van lehetőség. Egy szervezet csak egy pályázatot adhat be, de ennek keretében több kategória kutatására, illetve egy kategórián belül annak valamely részterülete kutatására is vállalkozhat költséghatékony módon, ha előre egyeztetett feladatmegosztást, együttműködést alakít ki a kimaradt részterületek kutatására egy másik pályázóval, s ezt mindkét érintett pályázó pályázatában a pontos feladatmegosztást is tartalmazó együttműködési szándéknyilatkozattal bemutatja. A kiíró kollégium előnyben részesíti a külön-külön pályázattal, de együttműködésben pályázókat.

E/1. A Nemzeti Civil Alapprogram működésének a civil szektor fejlődésére gyakorolt hatását vizsgáló kutatás lebonyolítása

A kutatás célja, hogy kimutassa az NCA hatását a társadalom egészséges működéséhez szükséges társadalmi és személyközi kapcsolatok alakulására, vizsgálja az NCA elfogadottságát, mérje fel az NCA-val kapcsolatos civil szférán belüli elvárásokat, igényeket.

E/2. Az SZJA 1 % rendszere, hasznosulása, hatása a civil szektorban

A kutatás célja a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján a civil szervezetek részére juttatott források szervezeti működésre, fejlesztésre gyakorolt hatásának vizsgálata.

E/3. A civil szféra szektoriális és ágazati érdekképviseletének, érdekérvényesítésének helyzete, fejlődésének lehetőségei, új kezdeményezései

A kutatás célja a civil szervezeteknek a szektor egészét és ágazati-területi szegmenseit jellemző érdekképviseleti és érdekérvényesítési formák, módszerek feltárása, szisztematikus rendszerbe foglalása.

E/4. A civil szervezetek többforrású finanszírozásának lehetőségei, nemzetközi modelljei

A kutatás célja a civil szervezetek biztonságos és hatékony működéséhez szükséges többforrású finanszírozás mintaértékű hazai és nemzetközi modelljeinek bemutatása.

E/5. A civil szektor jogi környezete, a szektor jogismerete és jogalkalmazása

A kutatás célja a civil szektor működését meghatározó jogi környezet, illetve ellentmondásainak, célszerűtlen elemeinek szisztematikus számbavétele, valamint a civil szervezetek jogtudatosságának vizsgálata.

Letölthető dokumentumok:

pályázati kiírás
pályázati útmutató
támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához
Segédlet közhasznúsági jelentés elkészítéséhez

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 25 000 000 Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

A támogatottak köre

 1. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
 2. pályázhatnak a 2008. január 1. előtt jogerősen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték,
 3. valamint az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak

Nem nyújthatnak be pályázatot:
a)    pártok,
b)    párt által alapított alapítványok,
c)    párt részvételével létrehozott egyesületek,
d)    munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e)    biztosító egyesületek,
f)    egyházak,
g)    közalapítványok,
h)    közhasznú társaságok, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
i)    azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási rendszerből és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.

Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely

 1. az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;
 2. a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
 3. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták,
 4. az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül,
 5. a szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy  a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.
 6. Az összeférhetetlenség és érintettség fogalmáról a pályázati útmutató 4.7.2. pontjában adunk részletes tájékoztatást.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

 1. bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 2. alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 3. a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A pályázatban be kell mutatni:

 • a kutatási projekt közvetlen célját, indokoltságát, a civil szektorra gyakorolt hasznosságát, várt eredményeit, hipotéziseit;
 • a tervezett adatgyűjtés és vizsgálat módszertanát, a megkérdezettek számosságát, körét;
 • a kutatásba bevonni szándékozott együttműködő szervezeteket, szakembereket;
 • a tervezett elemzés/zárótanulmány felépítését, szerkezetét;
 • kutatás témájához kapcsolódó korábbi kutatások eredményeinek összefoglalását;
 • a teljes projekt időbeni ütemezését Gantt-diagram használatával;
 • a részletes költségvetést, annak részletes indoklását a számítási adatok bemutatásával;
 • a projekt pályázó általi hasznosítását (pl. bemutatás konferencián, kiadványban, sajtótájékoztatón).

A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
A támogatási időszak és a támogatás formája
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. december 1. és 2010. június 30. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat benyújtását megelőzően minden regisztrációval nem rendelkező pályázónak a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail-cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.1. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

Beadási határidő: 2009. szeptember hó 21. nap 24.00 óra

A beadás helye
ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf. 102.
vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen:
ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület, II. emelet
Csak ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!

Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.esza.hu honlapokról, illetve az ESZA Nonprofit Kft. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.
A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra között az ESZA Nonprofit Kft. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató központokon keresztül (CISZOK elérhetőségek az útmutató 1.5 pontjában).
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1)273-4250-es telefonszámon, valamint az info@nca.hu e-mail-címen is kaphatnak.

Forrás: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma