palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat művelődési intézmények kínálatának bővítésére felhasználó-képzési, elektronikus könyvtárhasználati, ismeretterjesztő jellegű és szakmai programokkal

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium az Új tudás – műveltség mindenkinek program keretében meghívásos pályázatot hirdet művelődési intézmények kínálatának bővítésére felhasználó-képzési, elektronikus könyvtárhasználati, ismeretterjesztő jellegű és szakmai programokkal.


A pályázat célja: Vidéki, határmenti és határon túli művelődési intézmények programjainak bővítése, a hátrányos helyzetű területek kulturális felzárkóztatása, az olvasási kultúra, az életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása, a lakosság digitális írás-olvasási, számítógéphasználati ismereteinek megalapozása, az e-szolgáltatások európai gyakorlatának megismertetése, a könyvtári, közművelődési szakemberek mentori, multiplikátori feladatra való felkészítése.

A pályázat pénzügyi forrása: A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása c. fejezeti kezelésű előirányzat – Közösségi rendezvények, művelődési házak kínálatának bővítése c. részfeladat terhére: 6.650 e Ft

Pályázni lehet: A fenti célok megvalósítására szervezett, a határon túli magyar művelődési intézetekben, együttműködési megállapodás alapján kihelyezett bázis-képzőhelyeken, városi könyvtári és közművelődési intézményekben, valamint határmenti kistelepülési közösségi intézményekben megvalósítandó felhasználó-képzési, elektronikus könyvtárhasználati, ismeretterjesztő és szakmai programokkal.

Meghívott pályázó:
Országos Széchényi Könyvtár – Könyvtári Intézet

A programok lebonyolításában együttműködő partnerek (ajánlás): A pályázati felhívás 1. számú mellékletében foglaltak szerint.

Megvalósítási ideje: 2009. október 1. – 2010. május 31.

Pályázaton elnyerhető támogatási összeg: programonként 300 ezer forinttól 900 ezer forintig

Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolással.

Támogatási kérelmet több programra is be lehet nyújtani. Minden programra külön pályázati űrlapot kell kitölteni, minden pályázati űrlaphoz csatolni kell A Pályázat tartalmi feltételei c. fejezetben felsorolt 1., 3. ill. 4. számú mellékleteket. A 2., valamint az 5 – 9. számú mellékleteket elegendő 1 eredeti, ill. 1. másolati példányban beküldeni az összes program tekintetében.

A pályázati támogatás felhasználható

 • oktatók, előadók, trénerek tiszteletdíjára és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • utazási, étkezési és szállásköltségekre,
 • szervezési költségre, PR- és reklámköltségekre,
 • nyomdai, sokszorosítási költségekre,
 • a programok megvalósítását támogató infrastrukturális eszközökre.

A pályázat tartalmi feltételei

A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani. A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. Részletes költségterv
 2. A pályázó szervezet 2008. évi tevékenységének bemutatása, különös tekintettel a pályázati témakörre. (maximum 2 oldal terjedelemben.)
 3. Megvalósítási terv (együttműködő művelődési intézmények, megszólított közönség köre, nagysága, a meghirdetett programok szakmai szempontjai és a közösségformálás összefüggései, kommunikációs terv)
 4. Az együttműködő művelődési intézmények szándéknyilatkozata (lehetőség szerint)
 5. Hatályos létesítő okirat (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata.
 6. Nyilatkozat
 7. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelésről
  1. 7./a Munkáltatói nyilatkozat munkavállalóval nem rendelkező pályázó részére
  2. 7./b Munkáltatói nyilatkozat munkavállalóval rendelkező pályázó részére

Az elbírálás szempontjai

 • a pályázat megfelelése a kiírásnak és a formai követelményeknek,
 • a program minősége,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a terv megvalósíthatósága,
 • a feladat, a program szakmai megalapozottsága
 • a gazdálkodás (források megléte, költségvetésének realitása).

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és az OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja
A pályázatot kizárólag postai úton lehet eljuttatni a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére 2 nyomtatott példányban (egy eredeti és egy másolat), illetve elektronikus változatban CD-én kell beadni.A CD-nek tartalmaznia kell minimálisan: a kitöltött pályázati űrlapot, a szervezet bemutatását, a szakmai programot és annak részletes költségvetését.

A pályázat beérkezési határideje: 2009. október 15.

Postacím:

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1251 Budapest, Postafiók 33.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás Tóth Zsuzsanna főosztályvezetőtől (MMIKL, Művészeti Programok Főosztálya, tel: 00-36-1-225-6027), ill. Lakatos Mihály főtanácsostól (OKM, Közművelődési Főosztály, tel: 00-36-1-473-7587, lakatos.mihaly@okm.gov.hu) kérhető.
A pályázati felhívás letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), vagy a www.erikanet.hu honlapról.

Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs mód.

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje

A pályázatokat az OKM kulturális szakállamtitkára által felkért Értékelő Bizottság véleményezi.
Az előértékelést az OKM Közművelődési Főosztályának munkatársai: Kálóczy Katalin vezető-főtanácsos, Elekes Botond szakmai tanácsadó és Lakatos Mihály főtanácsos végzik.
Az Értékelő Bizottság tagjai: Bakos Klára (a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke), Dr. Csoma Gyula (az Országos Közoktatási Intézet nyugalmazott tudományos munkatársa), Dr. Fodor Péter (az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke), Dr. Skaliczki Judit (OKM Könyvtári Osztály), Dr. Szurmainé Silkó Mária (OKM Közművelődési Főosztály).
Az Értékelő Bizottság támogatási javaslata alapján a támogatásról az OKM kulturális szakállamtitkára dönt a beadási határidőtől számított 30 napon belül.
A nyertes pályázóval szerződést a pályázatkezelő szerv, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köt.
A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus írásban értesíti a pályázót. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezett nevét a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu, és a www.erikanet.hu honlapokon is közzéteszi.
A pályázaton elnyert összeg felhasználásának részletes szabályait és az elszámolás feltételeit a nyertes pályázókkal megkötött támogatási szerződés szabályozza.


Pályázati űrlap és mellékletek letöltése


1. sz. melléklet

A PROGRAMOK LEBONYOLÍTÁSÁBAN EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
(ajánlás)

a.) Határon túli intézmények

EMKE-Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet, Kolozsvár (Románia)

Fórum Intézet – Somorja (Szlovákia)

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta (Szerbia)

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Beregszász (Ukrajna)

Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda (Románia)

Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy (Románia)

b.) Magyarországi intézmények

Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely

Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Békéscsaba

Somogyi Károly Megyei Könyvtár, Szeged

Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs

József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

Forrás: OKM