palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat nyári akadémiák támogatására 2011

kormányzati portál pályázatPályázati felhívás A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériumának Külhoni  Magyarok Osztálya meghívásos pályázatot hirdet a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő nyári akadémiák támogatására 2011-ben.

1. A pályázat célja: a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő, a magyar nyelvű továbbképzési rendszer megerősítését szolgáló nyári akadémiák megszervezéséhez nyújtott támogatás biztosítása.

2. Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:

 • Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
 • Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
 • Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

3. Általános tudnivalók:

 • A támogatás forrása Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklete, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/05/18/1 Határon túli oktatási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat (Áht. azonosító: 295 002).
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 30 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 2 millió forint, felső határa 16,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás*.
 • A támogatásból elszámolható költségek köre: étkezési költségek, szállásköltségek, utazási költségek, előadók tiszteletdíjai, rezsiköltségek, szervezési költségek, adminisztrációs költségek, programköltségek, anyagköltségek, kirándulás költségei.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat a NEFMI megküldi a központi nyilvántartást vezető szervezet  részére.
 • A pályázatokról a NEFMI oktatásért felelős államtitkára dönt az Értékelési Bizottság (elnök: Szantner Viktor, tagok: Gyetvai Árpád, Dr. Rozsnyai Lilla, Király Annamária) javaslata alapján 2011. június 10-ig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
 • A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása.
 • A nyertes pályázókkal a NEFMI 2011. június 30-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.

*Tervezett keret, a minisztérium fenntartja a támogatások megítélésénél azt a jogot, hogy a keretösszeg mértékét az államháztartás egyensúlyi helyzetének alakulása függvényében megváltoztassa.

 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2011. május 30., véghatárideje a pályázati adatlapon megadott program befejezést követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2011. szeptember 30.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

Letölthető dokumentumok

Nyári akadémia Pályázat

4. A pályázatok benyújtása, határidő

 • A pályázatokat kizárólag a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Külhoni Magyarok Osztálya adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 5 eredeti példányban – az előírt mellékletek csatolásával a NEFMI Külhoni Magyarok Osztálya titkárságára (1055 Budapest, Szalay u. 10-14). kell eljuttatni, továbbá egy példányt elektronikusan e-mailben a NEFMI Külhoni Magyarok Osztályára, Király Annamáriának(annamaria.kiraly@nefmi.gov.hu)  címezve kell postázni

2011. június 10-ig (a postai bélyegző kelte).

 • A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
  • 1.  Adatlap a hozzá tartozó nyilatkozatokkal 5 példányban.
  • A szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása egy példányban
  • 3. Költségterv 5 példányban.
  • 4. A szervezet létezését igazoló – határon túli szervezet esetében a benyújtás napjától számított 90 napnál nem régebbi – eredeti okirat, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata és annak magyar nyelvű fordítása1 példányban.
  • 5. A szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya és annak magyar nyelvű fordítása 1 példányban (banki aláírási címpéldány nem fogadható el).

A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során a Támogató a 84/2005 (V.25.) Korm. rendelet alapján eltekint az Ámr. 119.§-ában meghatározott beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat, illetve egyéb biztosítékadási kötelezettség teljesítésétől, amennyiben a Támogatandó írásban nyilatkozik arról, hogy hazájában erre vonatkozó igazolást a bank nem ad ki.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

 • a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.),
 • az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat,
 • várható szakmai hasznosulás.

Nem jogosultak a támogatásra:

 • azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötött szerződésben foglaltakat.

Érvénytelen a pályázat, és hiánypótlásra nincs lehetőség, ha

 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • a pályázati adatlapot a meghirdetett beérkezési határidőn túl nyújtotta be.

Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus vagy szóbeli értesítést követő 4 naptári napig van lehetőség egy alkalommal.

A pályázat elbírálásáról a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre 2011. június 20-ig küldünk értesítést. A nyertes pályázók listáját a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján: www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium tesszük közzé.

A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az Ámr.131.§ (1) bekezdésében meghatározott kifogást nyújthat be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személyektől kérhet felvilágosítást: NEFMI Külhoni Magyarok Osztályának titkársága: 36-1-79-54-634.

A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai az irányadóak.