palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tengertánc pályázat: népi kultúra értékeinek megtartása, a népművészet XXI. századi továbbéltetése

okm pályázatokAz OKM Új tudás – műveltséget mindenkinek program keretében pályázatot hirdet a népi kultúra értékeinek megtartása, a népművészet XXI. századi továbbéltetése érdekében „Tengertánc” elnevezéssel.

A pályázat célja

A népi kultúra értékeinek megtartása, a népművészet továbbéltetése a XXI. század embere számára. A népművészet előadói, a hagyományőrző, vagy a hagyományos népi kézművesség, illetve a honismeret területén tevékenykedő magyarországi helyi, megyei, regionális közösségek és az országos ernyőszervezeteik aktivitásának fokozása, lehetőségeik szélesítése és fejlesztése. Igényes kulturális kínálat kialakítása, színesítése (a gyermek és ifjúsági korosztály számára kiemelten), a népi kultúra iránti érdeklődés erősítése, értékeinek megújítása, továbbadása. Feltételek teremtése a programok igénybevételéhez, az értékek megismeréséhez, valamint az ismeretek elsajátításához, valamint a lehetőségek népszerűsítése a hazai és nemzetközi fogyasztói társadalom számára, többek között a kulturális turizmus eszközeinek és módszereinek alkalmazásával.

A pályázat pénzügyi forrása

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása c. fejezeti kezelésű előirányzat terhére a helyi, megyei, regionális, országos ernyőszervezetek, intézmények, élő népi kultúra, a népművészet értékeit megtartó, továbbadó szakmai támogatására. A rendelkezésre álló összeg: 144 M Ft.

Az összetett program részletezése három altémában:

Tengertánc I.

A népművészet előadóművészeti és hagyományos népi kézműves kultúrát megtartó és megújító alkotó közösségek és műhelyek tevékenységének működtetésének segítése, valamint a népművészet előadóművészeti és hagyományos népi kézműves eredményeinek bemutatását segítő marketing és ismeretterjesztő célú anyagok előállításának támogatása.

Pályázat célja: Lehetőséget adni a szellemi és tárgyi népművészeti gyűjtések, az élő népművészet értékeinek megtartása érdekében rendezett kiállítások, koncertek, színpadi produkciók és a népi kultúra területén működő helyi alkotó közösségek és műhelyek hagyományőrző és hagyományalkotó tevékenységének segítésére és fejlesztésére, a pávaköri- és a táncház-mozgalom felfrissítését szolgáló programok, programcsomagok támogatására, valamint a folklór ismeretanyagának tájegységek közötti tudásanyagcseréjére. A népművészet előadóművészeti területén tevékenykedő együttesek, szólisták munkásságáról készült hangzó anyag CD, DVD, Videó, kazetta, kotta, valamint a hagyományos népi kézművesség alkalmazásával előállított, zsűrizett termékek forgalmazásának, a nyitott műhelyek bemutatkozásának elősegítése kiadványok előállításával, továbbá segítségnyújtás a fenti témákban a propaganda-, az ismeretterjesztő- és az oktató, az információs anyagok elkészítéséhez.

Felosztható keretösszeg: 80 millió forint

Pályázatot nyújthatnak be magyarországi:

 • az egyesülési jogról szóló – többször módosított – 1989. évi II. törvény alapján az alapszabályukban meghatározottak szerint a folklór, a népművészet előadói, vagy a hagyományos népi kézművesség, illetve a honismeret területén folyamatosan – legalább három éve – tevékenykedő helyi, megyei, regionális közösségek, non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok.
 • intézmények, amelyek alapító okiratuk szerint alaptevékenységük egészét, vagy több mint 50%-át, a folklór, a népművészet előadói, vagy a hagyományos népi kézművesség, illetve a honismeret területén – folyamatot tükröző – tevékenységet valósítanak meg,
 • önálló jogi személyiséggel nem bíró népművészeti, hagyományőrző, hagyományos kézművességet, honismereti tevékenységet folytató közösségek a fenntartójuk által,

a népi kultúra és a népművészet területén folytatott alkotóközösségi tevékenységek éves programköltségeinek kiegészítésére, a pályázati felhívásban meghatározott témákban.

Magánszemély nem pályázhat.

Pályázaton elnyerhető támogatás felső határa 1 millió Ft.

Támogatás nyújtható:

 • hagyományőrző, színpadi néptánc-, népzenei bemutatók, találkozók, alkotói-szakmaiműhelyek létrehozására, szervezésére, lebonyolítására – új produkciók létrejöttének, tájoltatásának támogatására (személyi kiadás, dologi ktg.: számlás kifizetés, szakmai beszerzés: az új produkcióhoz kapcsolódó jelmeztár felújítás, szállítás, útiköltség, szakmai szolgáltatás, bérleti díj, reklám propaganda ktg.),
 • néptánc, népzenei, találkozók, koncertsorozatok – folyamatok – szervezésére, lebonyolítására (személyi kiadások, dologi ktg.: számlás kifizetések, szakmai szolgáltatások, bérleti díj, reklám, propaganda ktg, szállítás ),
 • kiállítások, hagyományos kézműves szakmai mesterség bemutatók és kiegészítő programok (filmvetítés, tárgyalkotó-foglalkozások, a programhoz kötődő szakmai részfeladatok, daltanulás, táncház) szervezésére, lebonyolítására (személyi kiadások, dologi ktg.: számlás kifizetések, szakmai szolgáltatások, bérleti díj, szakmai anyag és eszköz költség, reklám, propaganda költség, szállítás, útiköltség),
 • rendszeres szakmai munkát – legalább havonta egy alkalom – felmutató gyermek és felnőtt táncházak működésére, legalább egy éves szakmai munkát felmutató komplex – kézműves foglalkozásokkal, vagy táncbemutatóval, vagy néprajzot, táji értéket, életmódot bemutató kiállítással, daltanulással egybekötött – táncházi programok megvalósítására, programjainak bővítésére. Értékelendő szempont, ha élő zenével, a Kárpát-medencei magyarság és a hazai nemzetiségek táncaiból összeállított tematikák figyelembevételével, és a tájoltatás programtervével valósulnak meg az eseménysorozatok,: (személyi kiadások, dologi ktg.: számlás kifizetés, bérleti díj, szakmai szolgáltatás, reklám, propaganda ktg, útiköltség. Az NKA Népművészeti Szakmai Kollégiumánál 2009-ben táncházi támogatást nyert közösségek nem pályázhatnak),
 • hagyományos kézműves szakmák, mesterségek alkotói/alkotóközösségei, tájegységek folklór, népművészeti, értékeit hordozó közösségek találkozóinak, valamint a találkozók szakmai eredményeinek megmutatására szervezett, folyamatot tükröző programjaikra,
 • a tájegységi értékeket összegyűjtő és szervezett formában az érdeklődőknek bemutató hagyományőrző, a népművészetet egységben-, vagy tematikusan kezelő „élményutak”, vagy a gyermek és ifjúsági korosztály számára, a fenti szemléletet követő kirándulás, túra, álló-, illetve vándortábori tematika összeállítására, kidolgozására, a referencia program megvalósítására (de nem kirándulások, túrák, táborok finanszírozására),
 • a továbbélő népi kultúra, a népművészet, a hagyományőrzés, a honismeret bármely területén (tánc, zene, kézművesség, stb.) legalább három éve folyamatosan működő megyei hatókörrel működő alkotóközösségek, műhelyek szakmai munkájának, hagyományőrző, értékmentő és értékteremtő – az adott régióra is kisugárzó – fejlesztési törekvéseinek elősegítésére,
 • marketing-, ismeretterjesztő-, oktatóeszközök, kiadványok (termékkatalógus-, kiállítás-, internetes honlap, előadóművészeti ág, vagy kézműves szakma szakmai ismertetője, szakmai összegző CD, DVD, hangzó anyag, írott kiadvány) készítéséhez, kivitelezéséhez,
 • ismeretterjesztő anyagok, oktatóeszközök, kiadványok elkészítéséhez, kiadásához, ha legalább ötéves oktatói gyakorlattal, ha a hitelességet, referenciát biztosító ajánlással alá tudja támasztani,
 • előnyben részesülnek azok a projektek, amelyeknél a pályázatok a hagyományokból táplálkozó, a helyi értékeket a mindennapok kultúrájába beépítő programokat – pl.: kiállítások, népzenei rendezvények, koncertek, színpadi produkciók nyilvános termékértékesítések stb.- szakmai egységben szándékoznak megvalósítani.

Kizárólag működési költségre, illetve falunapi, vagy tábori programokra, illetve naptári év szerint egy alkalommal szervezett rendezvény költségére, továbbá nemzetközi fesztiválra történő utazásra nem kérhető támogatás.

Tengertánc II.

A népművészeti, a hagyományos népi kézműves értékeket megtartó és bemutató alkotóházak, nyitott műhelyek infrastrukturális és eszközfejlesztése

Pályázat célja: Segítségnyújtás a népművészeti, a hagyományos népi kézművesség értékeit megtartó és átörökítő alkotóházak, a népművészeti, a hagyományos népi kézművesség értékeit megtartó és átörökítő nyitott műhelyek infrastruktúrájának, eszközparkjának kiegészítéséhez, megújításához, annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak az aktív népművészeti és hagyományőrző közösségi tevékenységek beindítására, a már meglévők folytatására, a népművészeti alkotóházhoz, kézműves műhelyhez kapcsolható új tevékenységi formák befogadására, a kulturális turizmus igényeinek magas színvonalú szakmai szolgáltatásaira.

Felosztható keretösszeg: 37 millió forint

Pályázatot nyújthat be magyarországi:

 • a hagyományos népi kézműves mesterségeket továbbéltető alkotóházat, vagy népművészeti kézműves műhelyt fenntartó és sikeresen működtető jogi személy – önkormányzat, egyesület, alapítvány, non-profit gazdasági társaság; vagy
 • a hagyományos népi kézműves mesterségeket továbbéltető népművészeti alkotóházban, kézműves műhelyben népművészeti, hagyományőrző tevékenységet megvalósító szervezet, alapítvány, amelynek érvényes együttműködési megállapodása van az adott népművészeti alkotóház, vagy kézműves műhely fenntartójával.

Ingatlan vásárlásra nem adható támogatás. Magánszemély nem pályázhat.

Pályázaton elnyerhető támogatás felső határa 3 millió Ft.

Támogatás nyújtható:

 • a hagyományos népi kézműves mesterségekkel foglakozó alkotóházak, a nyitott népművészeti kézműves műhelyek infrastrukturális és eszközfejlesztési programjához, hogy azok alkalmassá váljanak,
 • a helyi, tájegységi hagyományőrző és identitást erősítő, hagyományos kézműves tevékenységek befogadására, új tartalmak létrehozására, (alkotóház állagvédelme, felújítása, korszerűsítése, berendezés, eszközpark bővítése, a műhely feltételeinek korszerűsítése, infrastruktúra fejlesztése),
 • valamint a népművészeti alkotóház, vagy nyitott népi kézműves műhely XXI. századi látogatói igényekhez alkalmazkodó alakítására. (A ház, a műhely technikai, tárgyi, higiéniai, infrastrukturális feltételeinek biztosítása, bővítése. A tárgykészítés, a mesterség technológiai folyamatainak, valamint az előállítási folyamat bizonyos fázisainak látogató általi kipróbálásához, továbbá a hagyományos kézműves kész termékek bemutatásához).

A pályázathoz mellékelni kell az alkotóházat, műhelyt építészetileg bemutató leírást, az elvégzendő munkaterületről – épületről, épületrészről – készített alaprajzot, fotót, vagy fotómásolatot, továbbá a működésbe vont terület nagyságát jelölő négyzetméter meghatározást. A terület közüzem, infrastruktúra szerinti ellátottságának leírását.

Tengertánc III.

Az élő népi kultúra széleskörű ismeretanyagának terjesztése a kulturális turizmus évében

A pályázat célja: az élő népi kultúra ismeretanyagának szakmai hitelességét garantáló széleskörű terjesztés segítése. A XXI. századig összegyűjtött és megőrzött népi kultúra tudásanyagának megismertetése, továbbadása. A népdal, népzene, néptánc, népmese, a hagyományos népi kézművesség, a honismeret ismeretanyagának átörökítése, továbbtanítása. A megkezdett digitalizálási munka folytatása a Kárpát-medence klasszikus folklór gyűjteményéből. Feltétel- és alkalomteremtés a szélesebb körben, különböző módszerek alkalmazásával történő minőségi, példaértékű ismeretátadásra, szakmai mentori tevékenységre.

Felosztható keretösszeg: 27 millió Ft

A felosztás módja: meghívásos pályázat

A támogatásban részesíthetők köre: Martin György Néptáncszövetség, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, „Örökség” Gyermek Népművészeti Egyesület, Táncház Egyesület, Vass Lajos Népzenei Szövetség, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Folklór Fesztiválok Magyarországi Szövetsége, Honismereti Szövetség, KOTA, Hagyományok Háza, MTA Zenetudományi Intézete

Támogatás nyújtható:

 • a folklór, a népművészet, a néptánc, a népzene, a népdal, a hagyományos népi kézművesség, a hagyomány- és honismeret, témakörben szakmai képzések, továbbképzések, mesterkurzusok, az ott megszerzett tudás elmélyítését szolgáló szakmai programok támogatására, ( személyi kiadás, dologi ktg: számlás kifizetések, szakmai anyag költség, csoportos étkezés, szállás költség, szállítás, reklám, propaganda ktg.),
 • az ezekhez kapcsolódó tananyagok, szakmai segédanyagok, gyűjtések megjelentetésére (személyi kiadás, dologi ktg.: számlás kifizetés, nyomdaköltség, sokszorosítási ktg., szakmai szolgáltatás ),
 • a fenti témaköröket figyelembe véve szakmai előadássorozatok összeállítására, megtartására,
 • a pályázó országos szakmai ernyőszervezeti, intézményi minőségéből adódó – több régióra, néprajzi tájegységre kiterjedő – szakmai, módszertani munkára, segítő tevékenységre,
 • ernyőszervezeti felelősségből adódó területi szakmai mentori tevékenységhez,
 • már meglévő, de még nem digitalizált eredeti gyűjtések vagy egybefüggő gyűjteményi részek digitalizálására, kizárólag a hagyományos népi kultúrából származó eredeti gyűjtések, gyűjtemények, elsődleges források (nem másolati példányok) köréből, továbbá csakis a jelen pályázat keretében digitalizált állomány és azzal gyűjteményileg egybe tartozó állomány(rész) hozzáférhetővé tételére,
 • a sokszínű nemzeti tudásanyag továbbadása érdekében olyan törekvések megvalósítására, amelyek az esélyteremtés elvének megfelelően minél szélesebb körben, elérhető módon adnak alkalmat a megújuló népi kultúra átörökítésére, továbbadására, képzésekre, előadásokra egységbe foglalt pályázati projektként, valamint az MTA Zenetudományi Intézet által gondozott tudás-bázis megkezdett digitalizálásának folytatására, további bővítésére.

(Az NKA Népművészeti Szakmai Kollégiumához beadott programokra itt további támogatás nem kérhető)

Pályázaton elnyerhető maximum összeg: 2,5 millió forint

Valamennyi pályázatra érvényes információk:

A beadási határidőt követően pályázati hiánypótlásra nincs lehetőség.

Támogatás felhasználása: 2009. május 15-től 2010. április 30-ig.

A pályázat I. és II altémájának lebonyolítója és kezelője: Hagyományok Háza

A pályázat III. altémájának lebonyolítója és kezelője: Oktatási és Kulturális Minisztérium

A pályázatot pályázati űrlap kíséretében kell benyújtani, amely letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztériuma www.okm.gov.hu, vagy a Hagyományok Háza www.hagyomanyokhaza.hu honlapjáról.

A pályázatot egy küldeményben (csomagban), az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva, a következők szerint kérjük megküldeni:

 • egy eredeti – papíralapú – példányban (elkülönített egységben): űrlapot, jogi dokumentációt, nyilatkozatot, munkáltatói nyilatkozatot, aláírási címpéldányt, költségtervet, a megvalósítás szakmai leírását stb. (a pályázat kötelező tartalmi elemeit, mellékleteit) ;
 • három másolati – papíralapú – példányban (három elkülönített egységben), vagy 3 db. CD: amely tartalmazza az űrlapot, költségtervet, a megvalósítás szakmai leírását. (Tehát a másolati példányokhoz nem kell csatolni a jogi dokumentációt, az aláírási címpéldányt és a nyilatkozatokat!)

A felhívásra pályázati altémánként (I., II.,) egy pályázó csak egy-egy pályázatot nyújthat be, ugyan abban a feladatban ill. programban együttműködő több közösség/vagy szervezet/vagy intézmény is csak egy-egy közösen készített pályaművel vehet részt. (Vendég fellépés nem tekintendő koncepcionális együttműködésnek.) A III. altémánál megjelölt szervezetek az I., II. altémákban nem nyújthatnak be pályázatot.

A pályázat tartalmi elemei, mellékletei:

A pályázati űrlap és az azon felsorolt mellékletek, nyilatkozatok letöltése

1. sz. melléklet: A pályázó közösség, szervezet 2008. évi szakmai munkájának bemutatása (max. 3 oldal)

2. sz. melléklet: A megpályázott támogatás felhasználásának szakmai tartalma, célja (max. 5-6 oldal)

3. sz. melléklet: Részletes költségterv (Minta mellékelve – pályázati űrlap 5. oldala)

4. sz. melléklet: Tájékoztató adatok (pályázati űrlap 6. oldala)

5. sz. melléklet: Együttműködő partnerek szándéknyilatkozata

6. sz. melléklet: 30 napnál nem régebbi eredeti, a létezést igazoló jogi dokumentum hiteles másolata (cégkivonat, alapító-okirat)

7.sz.melléklet: A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet által hitelesített aláírási címpéldány

8. sz. melléklet: Nyilatkozat (pályázati űrlap 7. oldala)

9. sz. melléklet: Munkáltatói nyilatkozat (pályázati űrlap 8. vagy 9. oldala)

10. sz. melléklet: Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről (pályázati űrlap 10-11.oldala)

11. sz. melléklet: Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (pályázati űrlap 12. oldala)

12. sz. melléklet: Befogadó nyilatkozat (pályázati űrlap 13. oldala)

A pályázat postára adásának határideje: 2009. június 15. (hétfő)

A pályázatokat a kulturális szakállamtitkár által felkért, szakértőkből álló Értékelő Bizottság végzi, melynek tagjai: Dr. Balogh Balázs etnográfus, Bene Tiborné szakreferens, Berán István népzenész, Beszprémy Katalin textiles szakértő, Birinyi József népzenész, producer, Csupor István etnográfus, Diószegi László koreográfus, Fábry Zoltán fafaragó, Dr. Felföldi László etnográfus, dr. Gerzanics Magdolna etnográfus, Héra Éva hagyományőrző szakértő, Halász Péter honismereti szakértő, Holb Margit textiles iparművész, Ígyártó Gabriella népművészeti menedzser, Komjáthi Tamásné szövő népi iparművész, Minorics Tünde etnográfus, Neuwirth Annamária néptáncoktató koreográfus, Németh István népművészeti szakértő, Dr. Olsvai Imre népzenekutató etnográfus, Pávai István népzenekutató, Sándor Ildikó etnográfus, Skrabuth Éva közművelődési szakértő, V. Szathmári Ibolya etnográfus, Szigetvári József néptáncoktató, menedzser, Szilágyi Zsolt néptáncoktató, koreográfus.

A bizottság az alábbi szempontrendszer alapján értékeli a pályamunkákat:

 • a pályázat megfelelése a kiírás – a Tengertánc I, II, III- altémáihoz igazodó programok tartalmi és formai követelményeinek;
 • a feladat, a program szakmai megalapozottsága: céljának, tartalmának kidolgozottsága, alkotó jellege;
 • a pályázó eddig végzett szakmai munkásságának bemutatása, annak minősége, tevékenységének összhangja, folyamata a tervezett feladat, program célkitűzéseivel;
 • szakmailag hiteles együttműködők felsorolása, szándéknyilatkozata;
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása: a saját forrás/önrész mértéke eléri a teljes költség legalább 10%-át;
 • a feladat, a program várható eredménye és hatása a népi kultúra, a néptánc, népzene, népdal, népmese hagyományainak, a hagyományos kézművesség élővé tételének, átörökítésének, megújításának és értékeinek terjesztésében.

A beérkező pályázatokat az országos szakmai szervezetek által delegált, valamint a pályázat kiírója által kijelölt neves szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi. Az érvényes pályázatokról a kulturális szakállamtitkár a pályázati benyújtás postára adásának határidejétől számított 60 napon belül dönt, amelynek eredményéről a pályázók válaszlevélben, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium www.okm.gov.hu és a www.hagyomanyokhaza.hu honlapokról, legkésőbb 2009. augusztus 14-ig értesülnek.

A döntés felülbírálatára nincs lehetőség.

Szerződéskötés

Az OKM, illetve a Hagyományok Háza a nyertes pályázóval – a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről – szerződésben állapodik meg.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

Az elnyert támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. Előfinanszírozás formájában kerül a pályázóhoz.

Önrész minimum 10%.

Az I. és II. altémában a nyertes szervezetekkel és intézményekkel a Hagyományok Háza, a III. altémában az Oktatási és Kulturális Minisztérium köt szerződést.

A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával legkésőbb 2010. május 31-éig beérkezően a vele szerződést kötő intézmény címre megküldeni.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető a Hagyományok Háza Népművészeti Tára 06-1/225-60-84, illetve a 06-1/225-60-66 telefonszámon, vagy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztályától (a 06-1-473-74-62 telefonszámon)
(okm)