palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

vízgazdálkodás pályázat

A pályázati kiírás fókuszában a mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése áll, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából. A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése, a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása és a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása.

Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 99,57 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000 db.

A támogatás formája: vissza nem térítendő tőketámogatás

A támogatás mértéke, összege
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 3 milliárd Ft.
2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az  összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.
3. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
4. A kollektív módon végrehajtott projektek 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
5. A kedvezményezett – eltérő szakaszokban benyújtott – több kérelem alapján is jogosult támogatás elnyerésére, de az elnyert támogatás együttes összege nem haladhatja meg a Jelen felhívás 5.3.1. pontjában szereplő, az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg maximális értékét.

Pályázat fókuszterületei:

 • 2/A – Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából.
 • 2/B – A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése.
 • 5/A – A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása.
 • 5/B – A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása.

Önállóan támogatható tevékenységek:

I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen
a) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
b) geotextíliák elhelyezése,
c) tározó terek vízzáró szigetelése,
d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
e) partvédő művek, földművek kialakítása.

II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:
a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
b) szűrőmező kialakítása,
c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítés

III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:
a) szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
c) szükséges átemelők,
d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.

IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,
b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos)gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

 • új öntözőgépek telepítése,
 • új csővezetékek,
 • jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
 • automatizált öntözőtelepek kialakítása,
 • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
 • talajszondák telepítése,
 • szivattyútelepek felújítása,

c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
e) földmedrű csatornák burkolása.

V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
c) új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

 • öntözőgépek,
 • szivattyúk,
 • szűrők,
 • csővezetékek
 • szerelvények,
 • távvezérlő rendszerek,
 • meteorológiai állomás,
 • talajszondák,

d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása
a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása).

Műszaki és szakmai elvárások
A) projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:
1. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani.
A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
2. A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait az abban foglaltaknak megfelelően ki kell tölteni.
3. A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet) foglaltaknak.
4. A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:
a) 50 millió Ft teljes projektösszeg, ill. az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező.
b) 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező.
5. A kedvezményezett köteles a támogatott projekt vonatkozásában, a külön IH közleményben meghatározott adatok vonatkozásában adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség bázisadata:
a) A kedvezményezett teljes lezárt – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt – üzleti évéből származó adatok;
b) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott építési-műszaki tervdokumentációban vagy vonatkozó technológiai tervben szereplő adatok.

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Ingatlan
A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni és használati viszonyai tekintetében az ÁÚF 7. pontjában foglaltak nem alkalmazandók. A projekt megvalósítása érdekében azonban, amennyiben az nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, igazolni kell a használat jogcímét, azzal, hogy a birtoklás, használat, hasznok szedésének joga legalább a fenntartási időszak végéig biztosított kell legyen.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Pályázók köre

Az IH a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 850 000 euró Standard Termelési Érték (a továbbiakban: STÉ) üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja. Az STÉ megállapításakor a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján partner, ill. kapcsolódó vállalkozásnak számító vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni.

1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:
a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik;

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évének – egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdaság ermelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
 • állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év – fiatal mezőgazdasági termelő esetében a lezárt üzleti év – vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján az üzemméretet számolni

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

b) igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben ‒ fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben ‒ árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott (a mezőgazdasági tevékenységből származó
árbevétel számítási módszertanát a 14. sz. szakmai melléklet tartalmazza);
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
c) aki, vagy amely a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezi a nyilvántartásba vételét a Kincstár által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

Őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint termelési közösség keretében támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
3. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
4. Termelői csoport, termelői szervezet és öntözési közösség esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:
– árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
– legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemméretettel való rendelkezést.
5. Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában és a tagjain keresztül (a termelői csoportra, a termelői szervezetre és az öntözési közösségre vonatkozó szabályozás szerint) is teljesítheti.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

Letölthető dokumentum

VP2-4.1.4-16_Felhívás-6-1

A jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1. napjától 2022. december 30. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2022. október 4.
2022. december 30