palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Méh állatjóléti támogatás

méhészeti pályázat

Pályázat méhcsaládok ökoszisztéma-szolgáltató képességének fejlesztésére (VP3-14.1.2-22). A pályázat támogatást nyújt a méhek jólétét szolgáló higiéniai, állatvédelmi körülmények, feltételek biztosításához.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7500 db

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 1. A támogatást igénylő által tartott és a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet – azaz a Tenyészet Információs Rendszer (továbbiakban TIR) – szerint nyilvántartott méhcsaládok után 2,5 éven keresztül, a kötelezettség vállalási időszak végéig, azaz 2024. december 31-ig terjedő időszak tekintetében, méhcsaládonként meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben a méhész e Felhívásban meghatározott kötelezettséget vállalja és annak eleget tesz.
 2. Támogatott tevékenység: Méhcsaládonként évente egy alkalommal 4 kg méz visszahagyása

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

Műszaki és szakmai elvárások – A támogathatóság feltételei

 1. A támogatást igénylő a támogatási kérelem beadását megelőzően, legalább 3 éve a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltak szerint bejelentett és nyilvántartott méh-tenyészettel rendelkezik.
 2. A támogatást igénylő vállalását a Tenyészet Információs Rendszerben foglaltak szerint, 2021. november 15-ig hibátlanul nyilvántartásba vett és a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható méhcsaládok száma alapján teheti meg.
 3. A támogatást igénylő a TIR-ben a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartama alatt a támogatási kérelemben szereplő méhcsaládok tartójaként szerepel, és a TIR-ben feltüntetett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási tv.) szerinti ügyfél-azonosítójával rendelkezik.
 4. ) A támogatást igénylő tenyészete(i) és a TIR rendelet 10.§ (5) bekezdése szerint megjelölt kaptárok maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak, (Hatályban lévő állatjóléti előírások: A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet, 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről). Az állatjóléti előírásoknak való megfelelésről a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtó felületen nyilatkozik, továbbá a kötelezettségvállalási időszak első napján fennálló meg nem felelést a területileg illetékes megyei kormányhivatal igazolja a Magyar Államkincstár megkeresésére, a megkereséstől számított 30 napon belül.
 5. ) A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, valamint a teljes kötelezettségvállalási időszakban érvényes Országos Magyar Méhészeti Egyesületi (OMME) tagsággal rendelkezik.
 6. A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt be kell tartania a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendeletben foglalt követelményeket.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projektek 2022. július 01. és 2024. december 31. között valósulnak meg.

A projekt területi korlátozása
A méhészet szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás Magyarország egész területén megvalósulhat azzal, hogy a támogatott méhcsaládokat Magyarország területén kell tartani (kivéve bemutató, méhek vándoroltatása)

Önerő
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki/amely rendelkezik a Támogatási törvény 2007. évi XVIII. törvény 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében költségvetési támogatás annak nyújtható, aki átlátható szervezetnek minősül. Figyelemmel az Áht. 55.§-ában foglaltakra, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (19) bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50.§-a alapján a támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki megfelel a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások I. A támogathatóság feltételei 1.) pontjában foglalt elvárásoknak.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján – előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege

 • A vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradt bevétel ellentételezése.
 • A támogatás összege méhcsaládonként kerül megállapításra és kifizetésre, mértéke a jelen felhívásban rögzített eurónak megfelelő forintösszeg

A kifizetési igénylés benyújtása

 1. Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik, támogatási kérelmet nyújtott be, vagy a kötelezettség átadására irányuló kérelemben a kötelezettség átvevőjeként szerepel, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl.: nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség átvállalását igazoló kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési igénylést benyújtani.
  Kifizetési igénylést az is benyújthat aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a támogatási kérelme szerinti tevékenységet a felhívás 3.5.1. pontja alapján végzi és a felhívás 3.4.1. fejezetének megfelel.
 2. A kifizetési igénylésben azt a méhcsalád számot és tenyészet kódot kell feltüntetni, amelyekkel a kifizetést igénylő vállalt tartási kötelezettségét teljesítette.
 3. A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete, és a Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete alkalmazandók. A támogatási jogosultságnak történő megfelelés, illetve a támogatói okirat önmagában nem eredményezi az adott támogatási évre vonatkozó kifizetést. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
 4. A kifizetési kérelmet évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként, a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően kell elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtani. Az egységes kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő hatályú.

II. A támogatás folyósítása

 1. Az adott évi támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, a keresztellenőrzések és a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után, az abban esetlegesen megállapított levonások figyelembe vételével kerül kifizetésre.
 2. Fenti esetben az Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja a kötelezettségek betartását.
 3. A támogatás folyósításának alapja az adott évi kifizetési igénylésben szereplő
  a) a vonatkozási időszakban, a TIR-ben meglévő,
  b) az Államkincstár által leigazolt,
  c) a támogatás jogosultsági feltételeinek és előírásainak megfelelő méhcsaládok száma.
 4. A kifizetésre jóváhagyható méhcsalád számot a támogatói okiratban jóváhagyott méhcsalád szám és a kifizetési kérelem adminisztratív és helyszíni ellenőrzése során megállapított méhcsalád szám közül a kisebb határozza meg.
 5. A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtási évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank által rögzített árfolyamon kerül meghatározásra.
 6. A támogatás folyósítása a Támogatási törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.

Letölthető dokumentum

VP3-14.1.2-22_Felhívás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1. A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint: 2022. június 20. és 2022. július 19. között.