palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DAOP-2.1.2/B-2009 – Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása a Dél-Alföldi Régióban

daop pályázatokTámogatás célja: A turisztikai desztináció menedzsment rendszer (röviden TDM) kialakítása a 2005- tıl 2013-ig szóló Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott országosan kiemelt turisztikai szervezet- és rendszerfejlesztési feladat. Ennek megvalósítása a magyarországi turizmus versenyképességének növeléséhez és fenntartható mőködési feltételeinek megteremtéséhez elodázhatatlan. A hazai turisztikai ágazat fejlődésének és működésének egyik fő problémáját jelenti, hogy nincs mögötte egyértelmű kompetenciákkal és megfelelő finanszírozással rendelkező, kialakult tervezési, szervezeti, irányítási és menedzsment struktúra.A desztináción, azaz turisztikai célterületen alapuló szervezési és turisztikai fejlesztési rendszer kialakítása nélkülözhetetlen a turizmus és annak fejlesztési kérdéseinek megoldása során a 21. század fogyasztó/vendég/turista igényeihez igazodó világában. Különösen igaz ez hazánkban, ahol a turizmus sikeres fejlesztése érdekében szükséges feladatoknak sokszor nincs konkrét – és helyi – gazdája (vagy több is van), és nincs olyan koordinációs mechanizmus ill. intézményrendszer, amely a tennivalóknak a hatékonyság, az eredményesség és a szubszidiaritás elveinek megfelelő megosztását lehetővé tenné.

Napjaink egyre alapvetőbb igénye, hogy a turisztikai célterületek stratégiailag vezetett és menedzselt egységekbe tömörüljenek, hiszen a turisztikai kínálatot ma már regionális, illetve minimális követelményként kistérségi szinten kínálják. A TDM szervezetek ezt a feladatot látják el, általuk egységes elvek mentén menedzselt turisztikai térségek jönnek létre, ezáltal növelve a turisztikai célterületek versenyképességét.

A TDM rendszer célja a turizmus versenyképességének növelése, a látogatók megelégedettségének, a desztinációhoz köthető információkkal való ellátottságának javítása, a turizmusban szereplők naprakész üzleti információkkal történő ellátásának biztosítása.

A TDM pályázat átfogó célja a turizmus egységes irányító intézményrendszerének megteremtése, egymással összehangolt hazai TDM szervezeti rendszer kialakítása.

Kedvezményezettek köre: A felhívás keretében azon szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt, amelyek a jelen pályázatot megelőző 2008. augusztus 14-én meghirdetett regisztrációs felhíváson részt vettek és ott a szakmai bírálat eredményeképpen támogató nyilatkozatot kaptak.

Kötelezően választandó jogi forma: A pályázatban a támogatás révén egyesületek vagy non-profit kft. létrehozása a cél. Ennek megfelelően kizárólag a következő szervezetek adhatnak be a pályázatot:

– a pályázat benyújtásakor már a fenti egyesületi vagy non-profit kft. formában mőködő TDM szervezetek,

– vezető partneren keresztül olyan TDM szervezet működtetését célzó egyesület vagy non-profit kft., amely igazolni tudja, hogy a bíróságon, illetve cégbíróságon kezdeményezték a bejegyzést és csatolni tudja a szervezet alapító okiratát, illetve alapszabályát. Támogatási szerződés kizárólag bejegyzett TDM szervezettel kerül megkötésre. Bármilyen szervezet lehet vezető-partner, amely a desztinációs önkormányzat(ok) támogatását és szakmai bizalmát bírja. Egy desztinációban csak egy Vezető Partner szervezet támogatható.

A lehetséges TDM Vezető-partner szervezetek köre:

1. Költségvetési szervezetek és intézményeik:

– önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv alapján)

– helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik (KSH gazdálkodási formakód 32)

– önkormányzati társulások (KSH gazdálkodási formakód 36),

– többcélú kistérségi társulások (KSH gazdálkodási formakód 366),

– térségi fejlesztési tanácsok (1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII. tv. alapján; KSH gazdálkodási formakód 362)

2. Non profit szervezetek

– egyesületek (KSH gazdálkodási formakód 52)

– 2009. június. 30-ig közhasznú társaságok (KSH gazdálkodási formakód 57)

3. Vállalkozások

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi IV. tv. alapján; KSH gazdálkodási formakód 11, 21)

– átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő non-profit gazdasági társaságok (KSH gazdálkodási formakód nem ismert)

Nem lehet a TDM szervezet vezető partnere, aki/amely fent nem került felsorolásra. Ezek közül kiemeljük az alábbiakat:

– egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv alapján; KSH gazdálkodási formakód 23)

– magánszemélyek A pályázatot konzorciumi formában megvalósítani nem lehet.

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja: pályázat

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Forrás összege: 248 000 000 .- HUF

Beadás kezdete: 2009.05.25.

Beadási határidő: 2009.09.04.

Kitöltőprogram elérhetősége: kitöltőprogram

Támogatás mértéke (%): 85

Támogatás minimum összege: 25 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege: 45 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma: 8

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Címe: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3
Tel.: (62) 561-920
Fax.:
Honlap: www.darfu.hu
E-mail: info@darfu.hu

Letölthető pályázati dokumentumok:

pályázati csomag