palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Filmes rendezvények lebonyolításának támogatása 2010 MMKA

mmka pályázatokA Magyar Mozgókép Közalapítvány pályázatot hirdet 2010. évre filmes rendezvények lebonyolításának támogatására

A pályázat kiírója a Magyar Mozgókép Közalapítvány (MMK) Kuratóriuma.

A pályázat tárgya a 2010-ben megrendezésre kerülő, 10 millió forint alatti összköltségvetésű filmes rendezvények szelektív alapú, vissza nem térítendő támogatása.

Pályázók és támogatásra jogosultak köre

 • Pályázó: aki a pályázati felhívásra támogatási igényt nyújt be.

Kedvezményezett: az a nyertes pályázó, akivel a támogató még nem kötött támogatási szerződést.

 • Támogatott: az a nyertes pályázó, akivel a támogató támogatási szerződést kötött.
 • Pályázó lehet bármely, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatóság által nyilvántartásba vett személy és szervezet.

A pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemei

 • pályázati adatlap,
 • a pályázó azonosító adatai, különösen cégnév (név), székhely (cím),
 • a pályázó adószáma (adóazonosító jele),
 • a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának neve,
 • a pályázó elérhetőségének megjelölése,
 • filmirodai nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozat másolata,
 • a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege,
 • a tevékenység részletes leírása, ide értve annak tervezett időbeni ütemezését,
 • összköltségvetés és céltámogatási költségvetés,
 • a pályázati díj befizetését igazoló okmány másolata,
 • a pályázati díj befizetésének banki igazolása,
 • a pályázó alábbi nyilatkozatai:
  • (1) Nincs 3 hónapnál régebben lejárt és elismert szerzői jogdíjtartozása a szerzők képviseletében eljáró, a kötelező és önkéntes közös jogkezelést ellátó szervezetek felé
  • Nincs olyan fizetési kötelezettsége, állami pénzalappal, az MMK-val vagy más állami finanszírozóval szemben, amelyet nem elégített ki.
  • Nincs a pályázónak az állammal szemben fennálló adó-, járulék vagy egyéb köztartozása.
  • Nincs a pályázóval szemben folyamatban csőd-, vagy felszámolási eljárás és nem áll végelszámolás alatt.
  • Nincs a pályázónak az MMK-val szemben korábbi támogatásból eredően írásbeli felszólítás ellenére nem teljesített elszámolási, illetve lejárt visszafizetési kötelezettsége.
  • Vezető tisztségviselői vagy tulajdonosai között nincs olyan személy, aki a pályázat benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált támogatással az MMK-vel szemben nem számolt el, vagy elszámolását az MMK nem fogadta el.
  • Tulajdonosai között nincs olyan szervezet, amely a pályázat benyújtását megelőző három évben felhasznált támogatással az MMK-val szemben nem számolt el, vagy elszámolását az MMK nem fogadta el.
  • Nincs a pályázónak lejárt archiválási kötelezettsége a 60/1998 (III.27.) Kormányrendelet alapján.
  • A pályázó magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen pályázati kiírást.
  • Nyilatkozat filmszakmai tartozásról.
  • A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14.§-a szerinti nyilatkozat.

A támogatásból el nem számolható költségek meghatározása
A támogatási összeg nem használható fel semmilyen, a támogatási szerződés megkötését megelőzően keletkezett köztartozás rendezésére (adó, járulék, illeték, vám, stb.), beruházásra, a támogatott filmelőállító, illetve tulajdonában vagy birtokában lévő ingó vagy ingatlan felújítására, állandó fenntartására, a támogatott törzstőkéjének/alaptőkéjének emelésére, késedelmi kamat, bírság, kötbér kifizetésére, tagi kölcsönre, természetbeni juttatásnak minősülő étkezési, reprezentációs költségekre, valamint állandó fenntartási és működési költségekre. A kapott támogatás – a támogató Kuratóriumának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – harmadik személynek nem engedményezhető.

A támogatásból elszámolható költségek meghatározása

 • utazási költségek, szállásköltségek,
 • a meghívott művészek és zsűri tiszteletdíja,
 • (terem)bérletí díjak,
 • reklám-és PR-költségek,
 • kiadványok nyomdaköltségei.

A pályázat benyújtásának helye és határideje

 • Az első félévben lebonyolításra kerülő rendezvények esetén a pályázatokat 2010. május 17- től 2010. június 17-ig
 • a második félévben lebonyolításra kerülő rendezvények esetén 2010. szeptember 6-tól, 2010. október 14-ig bezárólag

hétfőtől csütörtökig 10 és 16 óra között lehet személyesen benyújtani a Magyar Mozgókép Közalapítvány Titkárságán (1068 Budapest, Városligeti fasor 38. III. 5.).

A pályázati díjra vonatkozó rendelkezések megtalálhatóak az MMK Pályázati Naptárának mellékletében és a www.mmka.hu honlapon. A Pályázati adatlap elérhető az MMK honlapján. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás az MMK Titkárságán kérhető.

A pályázati dokumentációt egy eredeti példányban – minden oldalon cégszerű aláírással ellátva személyesen –, valamint elektronikus úton (az adatlapon megadott e-mail címre küldve) kérjük benyújtani.

A pályázat keretösszege: 10 millió forint.

Az elbírálás szempontjai
Az MMK előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik az előző évekből a pályázat tárgyát képező tevékenységek területén megfelelő referenciával rendelkeznek, vagy a pályázati cél megvalósításához jelentős saját, illetve külső forrást tudnak bevonni. Támogató minden pályázat elbírálása esetén megvizsgálja az adott tevékenység jelentőségét és várható filmszakmai hasznosulását, azok megfelelő indokolását, dokumentumokkal való alátámasztottságát.

A támogatás mértéke
A támogatás mértéke az MMK által elfogadott költségvetésnek legfeljebb 80 %-a lehet.

Hiánypótlás, érvénytelen pályázat

 • Ha a pályázó a pályázati dokumentációnak a jelen kiírás 4. pontjában rögzített kötelező mellékleteit nem csatolta, illetve a pályázati díjat nem fizette meg, támogató Titkársága – a hiányok megjelölésével egyidejűleg – írásban legalább 15 napos határidőt tűz ki hiánypótlásra.
 • A pótolandó dokumentumokat, illetve a be nem fizetett pályázati díjat legkésőbb a hiánypótlási határidő utolsó napján 16 óráig kell benyújtani/befizetni támogató Titkárságán.
 • Ha a pályázó a hiányokat a Titkárság által megjelölt határidőn belül nem pótolja, vagy pályázata a hiánypótlás ellenére sem felel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, támogató a pályázatot érvénytelennek tekinti.
 • A 11.3. pontban foglalt eseten kívül érvénytelen a pályázat, ha:
  • a beadási határidőn túl érkezett,
  • kézzel írott,
  • a pályázó a pályázatból a Támogatási Szabályzat IV. fejezetének 2. pontjában foglaltak alapján kizártnak minősül.
 • A pályázat érvénytelenségét megállapító döntését követően támogató írásban tájékoztatja az érintett pályázót az érvénytelenségről és annak indokáról. A támogató döntésével szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

Támogatási szerződés

 • Az elnyert támogatás felhasználására a támogató a Kedvezményezettel támogatási szerződést köt.
 • A támogatási összeg folyósítása a nyertes pályázóval kötött szerződés alapján történik. A rendezvény költségeivel történő tételes pénzügyi elszámolásokat és a támogatási cél megvalósulásáról szóló szakmai beszámolót a program lebonyolítását követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2011. május 31-ig kell benyújtani. Egyéb esetekben a támogatási szerződésben foglaltak irányadók. Támogató fenntartja a jogot, hogy a támogatási összeget hitelintézet bevonásával, valamint elő-, illetve utófinanszírozás keretében folyósítsa.
 • A támogatási szerződés a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontjától számított legfeljebb 12 hónapon belül köthető meg, amennyiben a támogatási szerződés megkötésének feltételei fennállnak. A szerződéskötésre nyitva álló határidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok
A támogatási szerződés megkötéséhez a Kedvezményezettnek a támogatóhoz be kell nyújtania az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 113. § -ának (2) bekezdésében előírt írásos nyilatkozatokat, amelyek a támogatási igény benyújtásának napjától számított 30 napnál nem lehetnek régebbiek.

Döntési határidő, egyéb rendelkezések

 • A pályázatokról az MMK Kuratóriuma a pályázatok benyújtását követő 30 napon belül, a Filmterjesztési Szakkollégium javaslata alapján hoz döntést. A pályázat eredményéről Támogató írásban tájékoztatja a pályázókat, egyben döntését honlapján is közzéteszi. Támogató döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
 • Egyéb kérdésekben a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, az egyéb hatályos jogszabályok, az MMK Támogatási Szabályzata valamint egyéb szabályzatai az irányadók.
 • A pályázat kiírója fenntartja a Pályázati Kiírás rendelkezései módosításának jogát.

Letölthető dokumentumok
adatlap

Pályázati felelős
Marosi Veronika

Forrás: http://www.mmka.hu/