palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének támogatása-GYV-SZF-09-A/B/C/D/E

szmm pályázatokA Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének támogatására. A pályázat célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok megvalósításának támogatása.

A pályázat a helyi önkormányzatoknak, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatok ellátását vállaló nem állami szervezeteknek kíván segítséget nyújtani, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások minél hatékonyabb kiépítéséhez, a szolgáltatások fejlesztéséhez.

A fenti célok megvalósítását öt pályázati kategória szolgálja a pályázók köre és tevékenysége szerint.

Pályázati kategóriák:

„A” kategória:
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és hatóságok együttműködésének fejlesztése, a gyermekvédelmi szakellátásba kerülő, szakellátásban részesülő gyermek vérszerinti kapcsolattartásának elősegítése, illetve családba történő hazagondozása vagy örökbe fogadhatóvá nyilvánítása érdekében, a módszertani gyermekjóléti szolgálatok támogatásával
E pályázati kategóriában a pályázat kiírója forrás-kiegészítést kíván nyújtani a gyermekjóléti szolgáltatásban és a szakellátás elrendelésében, biztosításában érintett szervezetek együttműködésének fejlesztésére, a szakellátásba kerülés időszakában, a gyermek szükségletének megfelelő elhelyezése biztosításának koordinációjára, valamint a szakellátás ideje alatt, a gondozott gyermek vérszerinti családjával történő kapcsolattartásának elősegítésére, illetve a családba történő hazagondozás hatékonyságának javítására szolgáló programok megvalósításához.

„B” kategória:
Új családi napközi kialakításának támogatása
E pályázati kategóriában a pályázat kiírója forrás-kiegészítést kíván nyújtani a gyermekek napközbeni ellátását biztosító új családi napközi létrehozásához, a működéséhez szükséges feltételek kialakításához, illetve a külön jogszabályban előírt felkészítő tanfolyam elvégzéséhez. Családi napközi létrehozásának támogatása elsősorban azon településeken, ahol:

 • a 3-éven aluli gyermekek számára egyáltalán nem biztosított a napközbeni ellátás, illetve
 • olyan településeken, ahol a 3 éven aluliak számára biztosított szolgáltatás kapacitáshiányos.

Másodsorban azon településeken támogatandó a családi napközi létrehozása, ahol a napközbeni ellátások körét bővítik, és alternatív lehetőségként kínálják a szülők számára.

„C” kategória:
Gyermekotthoni munkatársak egyes kompetenciáinak fejlesztését célzó továbbképzések támogatása
E pályázati kategóriában a pályázat kiírója forrás-kiegészítést kíván nyújtani a gyermekotthon fenntartójának olyan továbbképzési program megvalósításához, mely a gyermekotthon(ok)ban szakmai munkakörökben foglalkoztatottak kompetenciáinak fejlesztését szolgálja az alábbi területeken:

 1. a nevelésbe vett gyermek hazakerülése, vérszerinti kapcsolatai támogatása, amennyiben ez nem lehetséges és a gyermek érdekében áll örökbe fogadása előkészítése hatékony támogatása és/vagy
 2. a gondozott kamaszok életkori sajátosságaiból, speciális helyzetéből fakadó szükségletekre alapozott speciális nevelési attitűd és nevelési módszerek elsajátítása.

„D” kategória:
A megyei jogú városok által biztosítandó otthont nyújtó és utógondozói ellátás kialakításának támogatása nevelőszülői férőhelyeken.
E pályázati kategóriával forrás-kiegészítést kíván nyújtani a pályázat kiírója a megyei jogú városok önkormányzatainak 2009. január 1-jével hatályba lépett otthont nyújtó és utógondozói ellátás biztosítási kötelezettségük nevelőszülői férőhelyeken történő teljesítéséhez.

„E”kategória:
A nevelésbe vett gyermek hazakerülésének, vérszerinti kapcsolattartásának elősegítése érdekében a kapcsolattartási helyszínek számának növelése és e helyszínek tárgyi feltételei beszerzésének és javításának támogatása.
E pályázati kategóriában pályázhat a nevelőszülői hálózat és/vagy gyermekotthon fenntartója a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek és családja közötti kapcsolat kialakítását, fenntartását, erősítését szolgáló új kapcsolattartási helyszínek/látogatófogadók (továbbiakban: kapcsolattartási helyszín/ek) kialakításához szükséges tárgyi feltételek beszerzésére, illetve már működő kapcsolattartási helyszín/ek tárgyi feltételei javításához szükséges forrás kiegészítésre.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 158 400 000 Ft, azaz százötvennyolcmillió-négyszázezer forint

Az öt kategória közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Valamennyi pályázati kategóriában vissza nem térítendő támogatás igényelhető, melynek összege pályázati kategóriánként változó.

„A” kategória esetén:
A kategória céljaiban meghatározott komplex, a szakellátásba kerülés időszakában az érintettek megfelelő kommunikációját szolgáló programok kidolgozására, a kapcsolattartás minőségének javítását, a hazagondozás hatékonyságának növelését, az együttműködő partnerek munkakapcsolatának fejlesztését szolgáló programok megvalósítására 1 000 000 Ft támogatás igényelhető.

B” kategória esetén:
A pályázaton legfeljebb 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető új családi napközi feltételeinek kialakítására. A támogatási összeg kizárólag a működtetéshez szükséges eszközökre, berendezési tárgyakra és a külön jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyam elvégzésére fordítható.
Családi napközit hálózatos formában működtető fenntartó e pályázati kategóriában kizárólag egy új családi napközi működési feltételeinek kialakítására nyújthat be pályázatot.

„C” kategória esetén:
A pályázaton legfeljebb 210 000 Ft/továbbképzési csoport támogatási összeg igényelhető, a gyermekotthonban szakmai munkakörben foglalkoztatottak továbbképzésének támogatására. Egy pályázó (fenntartó) legfeljebb 9 csoport indítására pályázhat.
A továbbképzésben résztvevő szakmai munkakörben foglalkoztatott képzési költsége maximum 14 000 Ft lehet személyenként.

„D” kategória esetén:
Megyei jogú város önkormányzata 1 500 000 Ft támogatást igényelhet nevelőszülői hálózat létrehozására és működtetésére, szakmai irányításához szükséges infrastruktúra kialakítására, beszerzésére.

„E” kategória esetén:

Egy kapcsolattartási helyszínre – függetlenül attól, hogy újonnan kerül kialakításra vagy már működő – legfeljebb 370 000 Ft támogatás igényelhető. Egy fenntartó legfeljebb három, földrajzilag elkülönülő kapcsolattartási helyszín vonatkozásában igényelhet támogatást a pályázaton.

A támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A program megvalósításához önrész biztosítása szükséges. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 10%-a.
Önrésznek kizárólag a pályázó által biztosított pénzbeli saját erő minősül, abba más forrás nem értendő bele. A pénzbeli saját erőt a pályázónak a pályázat beadásakor hitelt érdemlően kell igazolnia.

Támogatási időszak:
„A” kategóriában: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. november 1. és 2010. április 30. közé eső időszak.
„B”-„C”- „D”- „E” kategóriákban: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. december 1. és 2010. április 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra adott pályázati kategóriában egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázók köre
:

„A” kategória esetén
Kizárólag a Gyvt. 96.§ (7) bekezdésében szereplő, kijelölt módszertani gyermekjóléti szolgálat, vagy annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

„B” kategória esetén:

 • önkormányzatok,
 • önkormányzati intézményfenntartó társulások,
 • többcélú kistérségi társulások,
 • egyházi jogi személyek,
 • társadalmi szervezetek,
 • alapítványok,
 • közalapítvány,
 • nonprofit gazdasági társaságok,
 • szociális vállalkozók,
 • szociális szövetkezetek.

„C” kategória esetén: a Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó

 • megyei önkormányzatok, megyei jogú városok önkormányzatai,
 • önkormányzati intézményfenntartó társulások,
 • intézményt fenntartó egyházi jogi személyek,
 • társadalmi szervezetek,
 • alapítványok,
 • közalapítványok,
 • nonprofit gazdasági társaságok.

„D” kategória esetén: a Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó megyei jogú városok önkormányzatai.

„E” kategória esetén:
a Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó

 • megyei önkormányzatok, megyei jogú városok önkormányzatai,
 • önkormányzati intézményfenntartó társulások,
 • intézményt fenntartó egyházi jogi személyek,
 • társadalmi szervezetek,
 • alapítványok,
 • közalapítványok,
 • nonprofit gazdasági társaságok

amelyek a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató 5. pontja szerint.

A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

A pályázatok benyújtásának határideje: Az internetes pályázatok beadási határideje
„A” kategória esetén: 2009. szeptember 15., 24:00 óra.
B”, „C”, „D”, „E” kategória esetén: 2009. október 15., 24:00 óra

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató (http://www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=21291) tartalmazza.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.esza.hu, a www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-42-50-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen.

Forrás: SZMM