palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program-helyi- és kisebbségi önkormányzatok számára

nefmi pályázatA Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati felhívása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre.


A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön – elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein – lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére.

A program célja,
hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

 • tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
 • az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
  • a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében hátrányos helyzetű [1],
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
  • a Gyvt. 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.j

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el. A tanulók a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2011. január 21-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2011. január 28-án) – egy nem szaktárgyi jellegű – felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) angol nyelvből, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már résztvevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról (www.nefmi.gov.hu).

A pályázatnak tartalmaznia kell

 1. a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének – lehetőleg anyagi támogatásról is szóló – határozatát (1. sz. melléklet),
 2. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet)
 3. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet),
 4. a tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet),
 5. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését – 2 példányban,
 6. a tanuló kézzel írott önéletrajzát – 2 példányban,
 7. azt, hogy a programban résztvevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (5. sz. melléklet),
 8. hátrányos helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy a tartós nevelésbe vételről),
 9. valamint az illetékes gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. számú melléklet).

(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt venni.)

A programban résztvevő intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

A pályázatot legkésőbb 2010. december 10-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) – postai úton – a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola címére!

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja”.
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli.

A pályázat eredményéről 2011. február 11-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő intézmények programfelelőseitől vagy az Arany János Programiroda vezetőjétől, Tolnai Józseftől, tel.: 06-1-235-7299, e-mail cím: ajp@ofi.hu

A program keretében az alábbi közoktatási intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 3950 Sárospatak, Arany J. u. 3-7. Tel: 47/312-140 www.arpad-sp.sulinet.hu Programfelelős: Dusicza Erika Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. Tel: 74/451-719 www.petofi-bhad.sulinet.hu Programfelelős: Hohlné Probszt Éva Tóth Árpád Gimnázium 4024 Debrecen, Szombathi u. 12. Tel: 52/411-225 www.tagdebr.sulinet.hu Programfelelős: Bánki András
Balassi Bálint Gimnázium 2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17. Tel: 35/300-011 www.balassi-bgy.sulinet.hu Programfelelős: Kovács Jánosné Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15. Tel: 66/515-582; 66/515-579; 66/515-577 gimnázium.mezobereny.hu Programfelelős: dr. Baukóné Baksai Edit Jurisich Miklós Gimnázium 9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10. Tel: 94/360-131 server.jurisich-koszeg.sulinet.hu Programfelelős: Oroszné Kupi Teréz
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium 4600 Kisvárda, Iskola tér 2. Tel: 45/410-045 www.besi.hu Programfelelős: Szűcs Andrásné Szilágyi Erzsébet Gimnázium 3300 Eger, Ifjúság u. 2. Tel: 36/324-808 server.eszeg.sulinet.hu Programfelelős: Flaskay Miklós Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Budai u. 7. Tel: 22/506-162 www.teleki-szfvar.sulinet.hu Programfelelős: Gajda Péter
Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola 6000 Kecskemét, Dózsa György út 3. Tel: 76/481-583 www.kjg.hu Programfelelős: Buday Rezső Puskás Tivadar Távközlési Technikum 1097 Budapest, IX. Gyáli u. 22. Tel: 1/280-4500 www.puskas.hu Programfelelős: dr. Pomozi András Türr István Gimnázium és Kollégium 8501 Pápa, Fő u. 10. Tel: 89/324-394 www.turri-papa.sulinet.hu Programfelelős: Grőber Attila
Földes Ferenc Gimnázium 3525 Miskolc, Hősök tere 7. Tel: 46/508-459 foldes.uni-miskolc.hu Programfelelős: Kovács Attiláné Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Tel.:62/548-936 www.radnoti-szeged.sulinet.hu Programfelelős: Szöllősy László Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. Tel: 56/512-240 www.varga-szolnok.sulinet.hu Programfelelős: dr. Kissné Nagy Éva
Leőwey Klára Gimnázium 7621 Pécs, Szent István tér 8-10. Tel: 72/518-462 www.leowey-pecs.sulinet.hu Programfelelős: Bereczkiné Székely Erzsébet Lovassy László Gimnázium 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11. Tel: 88/566-360 www.lovassy.hu Programfelelős: Bagi Péter Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tel: 42/315-911 www.zrinyi-nyh.sulinet.hu Programfelelős: Nagy Andrea
Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi út 48. Tel: 36/536-070, 36/325-311 www.picasso.nejanet.hu Programfelelős: Szakaliné Haraszti Éva Révai Miklós Gimnázium 9021 Győr, Jókai Mór út 21. Tel: 96/526-040 www.revai.hu Programfelelős: Erdős László Táncsics Mihály Gimnázium 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17 Tel: 82/512-128 www.tancsics.hu Programfelelős: dr. Sülle Csabáné
Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. Tel: 34/587-568 www.eotvos-tata.sulinet.hu Programfelelős: Tar József Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Tel.: +36 92 313-490 www.zmgzeg.sulinet.hu Programfelelős: Németh László

A pályázat eredményéről történt értesítés után a 2011. február 18-tól kezdődő általános felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2011. február 10-ig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is – más tanuló visszalépése esetén – bekerülhetnek a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába.)

Letölthető dokumentumok

[1] hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek (Közoktatásról szóló törvény, 121. §, 14. pont)

Forrás: http://www.nefmi.gov.hu/