palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Az emberi erőforrások minisztere a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lebonyolításában 2014. októberi megjelenéssel nyílt pályázatot hirdet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat célja
Magyarország kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező magyar pedagógus-utánpótlásának biztosítása. A tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása, továbbá valamennyi tanárszakot, szakpárt – elsősorban a mellékletben megadott szakokat, szakpárokat – választó pedagógusjelöltek számának növelése, a hazai köznevelés szakos tanári ellátottságának megerősítése.

A pályázat tárgya
A pedagógus pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók ösztöndíjas támogatása azon félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll, amennyiben az ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa megjelölt három megye egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

A pályázat forrása
A pályázat forrása a Központ költségvetésében a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) finanszírozására elkülönített keret. A 2014. évben rendelkezésre álló teljes keretösszeg 361 millió Ft.

A pályázók köre
A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:

  • egységes, osztatlan tanárképzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat,
  • vállalja, hogy
  • a tanárképzésben végzettséget és szakképzettséget szerez, és
  • az oklevél megszerzését követően – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn.

Az ösztöndíj megállapítása

  • a) Az ösztöndíj megállapítása az ösztöndíjas jogviszony első félévében az ösztöndíjprogram értékelési szempontjai alapján (10.1. pont) differenciáltan, 25 000 Ft – 75 000 Ft/hó/fő közötti összegben történik. Az ösztöndíj összegére a 10.1 pontban meghatározott értékelési szempontok figyelembevételével a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: KÖB) tesz javaslatot a miniszter számára.
  • b) Az ösztöndíjas jogviszony második félévétől az ösztöndíjak összegét a KÖB minden tanulmányi félév kezdetén felülvizsgálja a rendelkezésre álló keretösszeg, valamint az Ösztöndíjas utolsó aktív félévben elért kreditindexe figyelembevételével. Az ösztöndíj megállapítása differenciáltan, 0-75 000 Ft/hó/fő közötti összegben történik.
    A KÖB meghatározza az adott félévre vonatkozó kreditindex-szintekhez kapcsolódó ösztöndíj összegeket és a következő félévre vonatkozó, ösztöndíjra jogosító kreditindex minimum szintjét. A KÖB az ösztöndíjra jogosító kreditindex minimum szintjéről hirdetményt tesz közzé. A KÖB által meghatározott kreditindex minimum szintjét el nem érő Ösztöndíjasnak a következő félévben az ösztöndíjas jogviszonya fennmarad, de ösztöndíjra ebben az időszakban nem jogosult. A felülvizsgált ösztöndíj összegére a KÖB tesz javaslatot a miniszter számára.

Az Ösztöndíjas az ösztöndíjra a hallgatói jogviszony igazolt fennállása – legfeljebb, az ösztöndíjas jogviszony alapját képező képzésre a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletben az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelménye szerint előírt képzési idő – alatt az aktív félévekben jogosult. A tanulmányok ütemezése során az Ösztöndíjast a képző intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj folyósításáról az Ösztöndíjas által a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlaszámra történő utalással a Központ gondoskodik.

Letölthető dokumentumok

működési szabályzat

szerződés

A pályázat benyújtási határideje: 2014. október 20.

A pályázat benyújtása
A pályázatot elektronikusan és papír alapon, postai úton is be kell nyújtani.
A pályázat elektronikus beadásához a Központ honlapján található elektronikus felület áll rendelkezésre: http://osztondij.klik.gov.hu
A felületen a pályázati adatlap elektronikus kitöltésével – az adatok felvezetésével és mentésével – történik a pályázatbeadás elektronikus része. Az elektronikusan már kitöltött adatlapot a felületről kinyomtatva, aláírással ellátva, postai úton is el kell küldeni az alábbi címre:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program
1051 Budapest, Nádor u. 32.
A pályázattal kapcsolatosan hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség.
A pályázattal az ösztöndíjas szerződés mellékleteit nem kell megküldeni, ezek megküldése a támogatottak esetében a szerződés megkötésekor lesz esedékes.

Elérhetőség
A pályázati felhíváshoz, a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan további információkat kaphat a http://www.klik.gov.hu weboldalon, az osztondij@klik.gov.hu e-mail címen, valamint a megadott honlapon feltüntetett telefonszámon.