palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Külpiaci Növekedési Támogatás pályázat

Újra elindítja a Külpiaci Növekedési Támogatási Program (KNTP), amelynek célkitűzése, hogy a magyar vállalkozások külföldi beruházásait támogassa.

Támogatás a célországokban gazdasági tevékenységet végző új leányvállalat, fióktelep vagy többségi tulajdonú vegyesvállalat létrehozásán keresztül megvalósítandó beruházásra, vagy a kedvezményezett meglévő leányvállalata, fióktelepe, vagy többségi tulajdonú vegyesvállalata fejlesztésére igényelhető. A projektek kizárólag az Eximbank Zrt. által meghatározott 1-5-ös országkockázati besorolású, vagy olyan 6-os országkockázati besorolású államban valósíthatók meg, amelyben működik magyar külképviselet (az egyes országok minősítése ezen a linken elérhető).

A KNTP főbb paraméterei a következők:

 • támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás
 • igényelhető összeg: min. 500 millió max. 4 milliárd forint
 • támogatási intenzitás: legfeljebb 50% (ill. jogcím alapján)
 • támogatásban részesíthető köre: kis-, közép-, és nagyvállalatok
 • kötelező fenntartási időszak: n+3 év (nagyvállalatok esetében n+5)
 • üzleti tevékenység fenntartása: n+10 év

A program nem szokványos pályázatként kerül kiírásra, tehát nem egy meghatározott időtartam alatt lesz nyitott a támogatás.

két kijelölt szakmai támogató szerv, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. és a CED Közép
európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. folyamatosan fogadja, fejleszti, valamint bírálja el a projektjavaslatokat. E célra 2021. évben 10 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. A CED a határon túli gazdaságfejlesztési stratégák által érintett területekre, a HEPA az ezen kívüli területekre irányuló kérelmeket bírálja el. két célterületet egyszerre érintő koncepciók szakmai támogató szervéről a KKM egyedileg dönt. A  területek lehatárolása az adatlapon egyértelműen megtörtént, a beruházónak csak a megfelelő országrészt kell majd kiválasztania.

A támogatás hazai/külföldi beruházás megvalósítására, meglévő hazai/külföldi vállalkozás bővítésére vagy bezárásra ítélt hazai/külföldi létesítmény megvásárlására és fejlesztésére is fordítható.

A kedvezményezett vállalkozásnak a támogatási szerződés megkötésével vállalnia kell, hogy a projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolódóan a magyar anyacég árbevétele vagy pénzügyi műveletek bevétele az üzleti tevékenység fenntartásának végéig összesen (kumuláltan) eléri a megítélt támogatás 100%-át.

Ki nyújthat be beruházási koncepciót?

Önálló beruházó vagy a beruházás céljából létrehozott konzorcium vezetője lehet az a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, az Áht. előírásainak megfelelő, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság, európai részvénytársaság,

 1. ) amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján különkülön vagy együttesen sem éri el a 25%ot, és
 2. ) amelyek vagy amelyeknek 50%nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező közvetlen tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása beszámolóval alátámasztva rendelkezik legalább öt lezárt, teljes (365 ) napot jelentő) üzleti évvel amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele , és amely vagy amelynek 50%nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása beszámolóval alátámasztva az utolsó lezárt üzleti év vagy 2019. év nettó árbevétele elérte az 500 millió forintot, vagy
 3. ) amely nagyvállalati beszámolóval alátámasztva rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, és az utolsó lezárt üzleti évben vagy a 2019. évben az értékesítés nettó árbevétele elérte a legalább 50 milliárd forintot, vagy
 4. ) amely vagy amelynek 50%nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább két lezárt üzleti évvel, és legalább egy üzleti évben megduplázta előző évi nettó árbevételét, mely így elérte a legalább 500 millió forintot.

Konzorciumi tag lehet olyan gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzett gazdasági társaság,

 1. ) amely a szakmai támogató szerv honlapján közzétett államok területén székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkezik, és
 2. ) amelyben a konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik.

A konzorcium országonként legfeljebb egy tagból áll, melynek vezetője Magyarországon bejegyzett vállalkozás. Az önálló beruházó Magyarországon valósítja meg projektjét.

A cégek önállóan támogatható tevékenység (maga a beruházás) keretében pályázhatnak

 • regionális beruházási támogatásra,
 • megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatásra,
 • induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásra,
 • átmeneti támogatásra.

Kapcsolódó egyéb, önállóan nem támogatható tevékenységek (pl. előkészítési, menedzsment, vagy kommunikációs költségek) jogcímei:

 • kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás,
 • kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
 • csekély összegű (de minimis) támogatás.

Milyen tevékenységek támogathatóak?

Támogatható minden iparágban megvalósuló projekt, amit uniós jogszabályok nem zárnak ki azzal, hogy a támogatási döntés meghatározásakor előnyt élveznek az alábbi iparágakban és gazdasági területen megvalósuló beruházások:

 1. ) egészséggazdaság,
 2. ) élelmiszergazdaság (ideértve az agrártechnológiát),
 3. ) építésgazdaság,
 4. ) vízgazdálkodás és környezeti fenntarthatóság,
 5. ) kreatívipar,
 6. ) szálláshely fejlesztés,
 7. ) az a)f) pontok szerinti gazdasági területeket horizontális tendenciaként átfogó digitalizáció és annak technológiai megoldásai.

A támogatás folyósítása a beruházó által a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint benyújtott számlák, illetve egyéb számviteli bizonylatok alapján, utólag történik. Előleg a támogatási összeg legfeljebb 50%-áig nyújtható.

Letölthető dokumentumok

Külpiaci Növekedési Támogatási Program pályázati kiírás

31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet

Segédlet

Adatlap

Támogatási mérték számítása EU-n kívül

Támogatási mérték számítása az EU-ban

Exportérettségi kérdőív

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

Hogyan lehet benyújtani beruházási koncepciót?

A beruházási koncepciót elektronikus úton kell benyújtani oly módon, hogy a pályázó a szakmai támogató szervek honlapjáról letölthető adatlapot kitölti, kinyomtatja, cégszerű aláírásával ellátja, majd az aláíró(k) aláírási címpéldányával vagy aláírásmintájával együtt ezeket digitalizálja és pdf formátumban beküldi a Külpiacai Növekedési Támogatási Program hivatalos email címére, a
kntp@hepa.hu címre. A cégszerűen aláírt és szkennelt dokumentumok mellett a kitöltött adatlapot szerkeszthető módon is el kell küldeni. Fentieken túl, a beruházási koncepció benyújtásával egyidejűleg a beruházó cégnek kötelező a HEPA honlapján link formájában elérhető exportérettségi kérdőív online kitöltése is.

A beruházási koncepció részeként benyújtandó elemek:

 1. kitöltött adatlap szerkeszthető Excel formában;
 2. kitöltött adatalap cégszerűen aláírva és pdf formátumban beszkennelten;
 3. aláíró(k) aláírási címpéldánya(i)/aláírás mintája pdf formátumban beszkennelten.
 4. Exportérettségi kérdőív kitöltése online

A KNTP szakmai támogató szervei a HEPA és a CED. Utóbbi szervezet illetékes a Magyarország által támogatott határon túli gazdaságfejlesztési stratégiák célkitűzéseihez illeszkedő, illetve a gazdaságfejlesztési stratégiák célterületeihez tartozó területeken megvalósuló projektekben, míg minden további helyszínen a HEPA.

Külpiaci Növekedési Támogatás pályázat