palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Munkahelyteremtő bértámogatási program – 6+3 havi 100% támogatás

Nyolcvan milliárd forintos keretösszeggel munkahelyteremtő bértámogatási program indul, amely 70 ezer ember munkába állását segíti. A 6 hónapos bértámogatás mellé 3 hónap továbbfoglalkoztatást várnak el a vállalkozásoktól, a programban részt vevő munkavállalóknak így 9 hónapig biztosítottá válik a foglalkoztatása.


A támogatott 6 hónap alatt legfeljebb havi 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatónak, így minden álláskereső elhelyezkedését és munkahelyének megőrzését havi nettó 112 ezer forint bértámogatással segíti a program.

A gazdaságvédelmi akcióterv keretében induló, a munkahelyteremtést segítő program jó lehetőséget nyújt azokban a szektorokban, amelyeket a veszélyhelyzeti intézkedések hátrányosan érintettek és kénytelenek voltak munkavállalókat elbocsátani.
A program célcsoportja az a kb. 160 ezer álláskereső, akik álláskeresési járadékot vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatást kapnak. A program célja, hogy regisztrált álláskeresőket visszavezessék a munkaerőpiacra, mert aktív tudással, ismeretekkel rendelkeznek, így alkalmasak arra, hogy gyorsan el tudjanak helyezkedni.

A továbbfoglalkoztatás időtartamával együtt a 9 hónap alatt elérheti a személyenkénti támogatás a nettó 1 millió forintot.

A kérelmeket a munkaadók hétfőtől nyújthatják be a területileg illetékes járási, vagy Budapesten a kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályaira.

A támogatási kérelem 2020. május 18. napjától nyújtható be a Hirdetmény visszavonásáig.

A Támogatás szabályai

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha programrésztvevő állami foglalkoztatási szervnél regisztrált álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A támogatás kérelem 2020. május 18. napjától nyújtható be a Hirdetmény visszavonásáig.

A kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete
A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani. A járási (fővárosi kerületi) hivatal a támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt. A támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint kell eljárni.
A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási (fővárosi kerületi) hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatottat a járási (fővárosi kerületi) hivatal közvetítheti ki a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.

Támogatás időtartama, mértéke

 • A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet, további fix 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.
 • A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, de legfeljebb 200 ezer Ft.
 • A bérköltség támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (például szociális hozzájárulási adóról szóló törvény által biztosított adókedvezmény). A támogatásnál a munkáltató által ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni. A halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

Munkaerőigény bejelentés
Amennyiben ismert a foglalkoztatni kívánt regisztrált álláskereső személye, akkor a kérelemben fel kell tüntetni az adatait és ebben az esetben nem kell Munkaerőigény bejelentő lapot benyújtani a munkáltatónak a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz. Ha még nem ismert az álláskereső személye, abban az esetben a munkáltatónak vállalnia kell, hogy a kérelem beadásával egyidejűleg munkaerőigényét is bejelenti a járási (fővárosi kerületi) hivatalnak.

Nettó létszámbővítés
Az álláskereső foglalkoztatásának a munkáltatói kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését kell eredményeznie, amely időszak esetében nem kell figyelembe venni azt a létszámcsökkentést, amely a veszélyhelyzet kihirdetése a támogatás feltételeit tartalmazó hirdetmény közzététele között történt meg. (A nettó létszám kiszámítását részletesen az ÚTMUTATÓ munkaadó részére a nettó létszámnövekedés megállapításához munkaerőpiaci program keretében nyújtott munkahelyteremtő bérköltség támogatás
című dokumentumban olvashatja.)

Létszámtartási kötelezettség
A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

De minimis szabályok
A bérköltség támogatás csak de minimis támogatásként nyújtható, tehát a támogatott vállalkozásokra nézve az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete (a továbbiakban: 1407/2013/EU rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Nem nyújtható de minimis támogatás:

 • mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez (a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 19.§ (2) b) alatti 46. alcím alapján),
 • a halászathoz, akvakultúrához (vízi élőlényekkel (növények, állatok) kapcsolatos gazdálkodás, termelés, tenyésztés) kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak,
 • az exporttal kapcsolatos tevékenységek (különösen: az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával, működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás) támogatásához, 1407/2013/EU bizottsági rendelet (9) bekezdése és 1. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint;
 • teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásnak,
 • annak a munkaadónak, amelynek az 1407/2013/EU rendelet 2. cikke szerint a csekély összegű (de minimis) támogatásai elérték az EU rendeletben meghatározott mértéket.
 • Egy és ugyanazon vállalkozásnak bármilyen forrásból odaítélt de minimis támogatások támogatástartalma három egymást követő év alatt tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 euronak (ideértve a közúti személyszállítást is), közúti kereskedelmi árufuvarozás esetén 100 000 euronak megfelelő forintösszeget.

Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézésre kötelezettek, illetve nem kötelezettek, de elektronikus ügyintézési formát választók esetében a nyomtatványokat elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva kell beküldeni.
Az elektronikus ügyintézésre és kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek is élhetnek az elektronikus ügyintézés lehetőségével.
Amennyiben az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett nem az elektronikus ügyintézési formát választja, akkor a dokumentumokban jelzetteknek megfelelően és kizárólag rá vonatkozóan cégszerűen aláírva, hitelesítve, adott esetben hitelesített másolatban kell a dokumentumokat a hivatal részére bocsájtania.
A kérelmét az elektronikus ügyintézésre kötelezett munkaadónak Cégkapun keresztül (Cégkapuval nem rendelkező munkaadó a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyen keresztül) elektronikusan kell benyújtania (akár elektronikus, akár kézzel írt aláírásával ellátva) az álláskereső nyilvántartási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz.
A munkáltatóknak az e-papír szolgáltatást kell használni, ahol be kell jelölnie, hogy cégként nyújtja be a dokumentumokat, majd az adatok megadásával a cégkapu azonosítja. Az aláírással ellátott kérelem és benyújtandó mellékleteinek csatolása után, az elküldéssel automatikusan megtörténik az aláírás és időbélyegzővel ellátás (azaz a csomag hitelesítése).

A benyújtás során az alábbiak választandók a legördülő menüből:

 • Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
 • Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok
 • Címzett: Illetékes járási hivatal/fővárosi kerületi hivatal
 • Tárgy: Munkahelyteremtő bérköltség támogatás

Az ügyintézési folyamat segítésére, ezáltal gyorsítása céljából lehetőség van arra, hogy a már elektronikusan benyújtott kérelmeket elektronikus levélben (e-mailben) is megküldjék a járási (fővárosi kerületi) hivatalnak. Erre a célra minden járási (fővárosi kerületi) hivatal egy külön e-mail címet hozott létre, amelyet megtalál a https://nfsz.munka.hu oldalon. Továbbá a hatósági szerződés mellékletét képező, tárgyhó 12. napjáig beküldendő Elszámoló lapot és mellékleteit is lehetőség van az elektronikus benyújtást követően e-mailben megküldeni. Mind a két esetben az elektronikus levélhez csatolni kell az E-papír visszaigazolást a küldésről.
Az elektronikus ügyintézés részletes szabályait a kérelem mellékletét képező Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére című dokumentum
tartalmazza. https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/6/0/6/doc_url/TAJEKOZTATO__az_elektronikus_ugyintezesrol.pdf

A támogatást igénylő munkaadó nyilatkozatai

 1. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban a támogatással érintett munkavállalóval azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működésemmel összefüggő okból felmondással, nem szüntettem meg, illetve ha igen, akkor arra a veszélyhelyzet kihirdetése és a hirdetmény közzététele között került sor.
 2. Nyilatkozom, hogy a támogatással érintett munkavállaló felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezi. Amennyiben munkáltatónál a veszélyhelyzet kihirdetése és a hirdetmény közzététele között létszámcsökkentés valósult meg, azt a létszám növekedési feltétel számításánál nem kell figyelembe venni.
 3. Kijelentem, hogy a kérelemben és mellékleteiben szereplő adatok, információk, és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlésével az általam képviselt természetes vagy jogi személyt a támogatásból kizárom.
 4. (Köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetén:) nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés b) pontja alapján, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § rendelkezése alapján az abban meghatározott közzétételi kötelezettségnek eleget tettem. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint az adatokat az internetes honlapon hozzáférhetővé tettem.
 5. Nyilatkozom az Áht. 50. § (4) bekezdése alapján, hogy jelen kérelem benyújtásának napján esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásom (adótartozás — ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat —, valamint vám-, illeték-, és járuléktartozás) nincs
  Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásomnak a fentiekben meghatározott köztartozása áll fenn, úgy támogatásban nem részesülhetek.
  Vállalom, hogy a támogatás igénylésekor becsatolom a NAV által kiadott, a köztartozás-mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokiratot (amennyiben a munkaadó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban).
 6. Tudomásul veszem, hogy az Áht. 51. §-ának (2) bekezdése alapján amennyiben a támogatás folyósítása alatt esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásom keletkezik, a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül (az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján a kincstár visszatartja, az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja). A visszatartás a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti.
 7. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója a nyilatkozatom valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. szerinti eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól.
 8. Kijelentem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, hogy a cég/szervezet jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás nem áll.
  Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásom a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya alatt áll, úgy támogatásban nem részesülhetek. Továbbá vállalom, hogy bejelentem, amennyiben a kérelem elbírálásig, illetve a hatósági szerződés lejártáig vállalkozásom ellen jogerős végzéssel elrendelt, fent meghatározott eljárás indul.
 9. Nyilatkozom, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet teljesítem, amennyiben a 96. § a), c) d), f), h), vagy i) pontjaiban meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, tudomásomra jutástól számított nyolc napon belül köteles vagyok azt írásban bejelenteni a támogatónak. (Ávr. 96. §)
  • a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki
  • a 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására,
  • a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,
  • a kedvezményezett a 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
  • a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik, vagy
  • a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik.)
 10. Tudomásul veszem, hogy a nevem, a támogatás célja, összege, a megvalósítás helye az Infotv.-ben szabályozott módon nyilvánosságra hozható.
 11. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint (az összeférhetetlenségről) tett nyilatkozat alapján támogatásban nem részesülhetek, úgy jelen kérelem elutasításra kerül.
 12. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (továbbiakban: Harmtv.) szerinti közrendvédelmi bírsággal nem sújtottak.
 13. Nyilatkozom hogy a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), valamint a Harmtv. rendelkezései szerint nyilvánosságra hozott adatokból elvégzett ellenőrzésem szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatok Ávr. 82. §-ban meghatározott követelményének megfelelek.
  Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vállalkozásom a rendezett munkaügyi kapcsolatok fentiek szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek.
 14. Nyilatkozom, hogy a járási (fővárosi kerületi) hivatallal a támogatás folyósításának részletes feltételeit tartalmazó hatósági szerződést a megjelölt határidőben megkötöm.
 15. Vállalom, hogy amennyiben a támogatást megalapozó körülményeimben változás következik be, azt az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységének haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelentem.
 16. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
 17. Elfogadom, hogy a kérelmezett támogatás odaítélése esetén az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, és az európai uniós támogatásokkal kapcsolatban az irányító hatóságok, a kifizető, az igazoló és az ellenőrzési hatóság a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozóan ellenőrzési jogosultsággal bír. Továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a támogatási szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadom meg.
 18. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jogszabályi feltételeknek nem felek meg, vagy annak az általam foglalkoztatni kívánt munkavállaló nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek.
 19. Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben az adott támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési kötelezettséget nem állapítottak meg. Fenti fizetési kötelezettség megállapítása esetén vállalkozásom ezen kötelezettségének eleget tett.
  Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásommal szemben fentiek szerinti visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, vagy vállalkozásom a fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy támogatásban nem részesülhetek.
 20. Nyilatkozom, hogy benyújtott, elbírálás alatt álló de minimis támogatás iránti kérelmem nincs folyamatban. Amennyiben folyamatban van, azt a járási (fővárosi kerületi) hivatalnak jelzem az alábbi részletezettséggel: folyamatban lévő kérelem ismérvei, támogatás típusa, kérelmezett összeg, kérelem beadásának időpontja.
  Vállalom, hogy amennyiben jelen kérelmem benyújtását követően a fent jelzett, elbírálás alatt lévő kérelmem ügyében támogatási döntés születik, akkor — mivel az befolyásolhatja jelen kérelmem elbírálását — azt az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységének haladéktalanul bejelentem.
 21. Nyilatkozom, hogy vállalkozásom mezőgazdasággal összefüggő tevékenységgel nem foglalkozik. Tudomásul veszem, hogy mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódóan a programból de minimis támogatást nem kaphatok.
 22. Nyilatkozom, hogy vállalkozásom halászattal és akvakultúrával összefüggő tevékenységgel nem foglalkozik.
  Tudomásul veszem, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (6) bekezdése alapján, hogy halászati és akvakultúra tevékenységhez kapcsolódóan de minimis támogatást nem kaphatok.
 23. Nyilatkozom, hogy vállalkozásom az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (9) bekezdése és 1. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott (kizárt) exporttal kapcsolatos tevékenységet folytató vállalkozások közé.
  Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti rendelet által meghatározott (kizárt) exporttal kapcsolatos tevékenységet folytatok, úgy az exporttevékenységhez szükséges értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz támogatásban nem részesülhetek.
 24. Kijelentem, hogy más állami támogatást vagy közösségi finanszírozást ugyanazokra a költségekre a munkabér és szociális hozzájárulási adóra vonatkozóan nem kapok.
 25. Nyilatkozom, hogy ebben a tárgyban (tehát bérre vonatkozóan) támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtottam be
 26.  Tudomásul veszem, hogy a továbbfoglalkoztatás ideje alatt a támogatással foglalkoztatott munkavállalóra nézve a munkaszerződést hátrányosan nem módosíthatom (pl.: nem csökkenthetem a bért, munkaidőt, nem változtathatom meg a munkavégzés helyét stb.) kivéve a munkavállaló írásbeli, kifejezett és indokolt kérelme esetén, melyet a járási (fővárosi kerületi) hivatalnak a közösen módosított munkaszerződéssel együtt be kell mutatni.
 27. Nyilatkozom, hogy amennyiben szociális hozzájárulási adót érintően kedvezményt az általam támogatással foglalkoztatni kívánt személy után érvényesítek, a támogatási kérelem benyújtásakor a járási (fővárosi kerületi) hivatalnak jelzem.
  Vállalom, hogy amennyiben a későbbiekben nyerek arról információt a NAV-tól kapott igazolás alapján, hogy jogosult vagyok kedvezmény igénybevételére vagy a kérelemmel együtt benyújtott nyilatkozatban megjelölt kedvezménytől eltérő kedvezmény igénybevételére vagyok jogosult, azt az igazolást haladéktalanul, de legkésőbb az esedékes elszámoláskor a hivatalnak benyújtom. Tudomásul veszem, hogy az alapján a hatósági szerződésem módosításra kerülhet a támogatási összeget érintően.
 28. Tudomásul veszem, hogy munkahelymegőrzés támogatással egyidejűleg (amennyiben abban részesülök, annak folyósítása valamint a továbbfoglalkoztatási kötelezettségének időtartama alatt) jelen támogatásban nem részesülhetek.
 29. Nyilatkozom, hogy átlátható szervezetnek minősülök, vagyis
  • törvény erejénél fogva átlátható szervezet vagyok (állam, költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyházi jogi személy, olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, nemzetközi szervezet, külföldi állam, külföldi helyhatóság, külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság) VAGY
  • olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
   • tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
   • az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
   • nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
   • a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. VAGY
  • olyan civil szervezet vagy vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
   • vezető tisztségviselői megismerhetők,
   • a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
   • székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
  • 30. Nyilatkozom, hogy az alábbi dokumentumok a kérelem beadásának napján hatályos tartalmát a www.munka.hu oldalon megismertem:
   • Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségről;
   • Tájékoztató a de minimis támogatás szabályairól;
   • Tájékoztató jogi személy esetén átlátható szervezetről;
   • Tájékoztató a kis, közép és mikro vállalkozások besorolásáról;
   • Útmutató munkaadó részére a nettó létszámnövekedés megállapításához;
   • Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére.
  • Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelemhez az alábbi mellékleteket csatolom
   • Munkaerőigény bejelentőlap, amennyiben még nincs meg a foglalkoztatni kívánt személy
    (Letölthető: https://nfsz.munka.hu/cikk/58/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban)
   • Még nem bejegyzett gazdasági társaság, vagy egyéni cég esetén
  • igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
  • Egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat melynek másolata nem elektronikus ügyintézés esetében tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.
  • Adószámmal nem rendelkező természetes személy munkaadó esetén a bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya.
  • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat (NAV által elektronikusan kiadott formában is elfogadható), vagy a munkaadó által benyújtott, (nem elektronikus ügyintézés esetében cégszerű aláírással ellátott) adófolyószámla-kivonat (a járási (fővárosi kerületi) hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be), amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Letölthető dokumentumok

Munkahelyteremtő_Bértámogatás program
Kérelem
Általános szerződési feltételek
De minimis tájékoztató
Nyilatkozat összeférhetetlenségről
Útmutató munkaadó részére a nettó létszámnövekedés megállapításához
Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb műkö.
Tájékoztató átlátható szervezetről
Tájékoztató kis, közép és mikro vállalkozások besorolásáról

Ezúttal is arra törekedtek, hogy a lehető legegyszerűbb módon, a legkisebb adminisztráció mellett lehessen benyújtani az igényeket. A részletekről a munka.hu oldalon lehet tájékozódni.

Ha nincs szükség hiánypótlásra, a hivatalok a kérvényeket 8 napon belül elbírálják, így az érintettek mielőbb hozzájuthatnak a támogatáshoz.

Amennyiben kérdése merül fel, kérem forduljon a foglalkoztatni kívánt álláskereső személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalához, amelyhez segítséget ide kattintva talál.