palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nagy-Családi-Ház – építési pályázat 2015.

noeA WIENERBERGER Téglaipari Zrt., a TONDACH MAGYARORSZÁG Zrt., a SCHIEDEL Kéménygyár Kft., a Villeroy & Boch Magyarország Kft. mint Támogatók, és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) közös pályázatot írnak ki a NOE tagsággal rendelkező családok lakásépítésének támogatására. A Támogatók természetbeni felajánlásait a Wienerberger Téglaipari Zrt. koordinálja.

A Támogatók és a NOE célja, hogy a jövő generációért érzett társadalmi felelősségvállalás keretében – elismerve a család és a gyermek kiemelkedő szerepét és jelentőségét a társadalom egészében – építési pályázati lehetőséget biztosítsanak a nagycsaládosok részére. A lakáskörülményeik javítására anyagi és természetbeni erőket fordító családok számára és velük együttműködve, a Támogatók e Pályázat keretében természetbeni támogatást nyújtanak.

A NOE, mint közhasznú civil szervezet, a Támogatóktól hozzá érkező közcélú juttatást az Alapító okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban – így a családsegítés és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése keretében — juttatja el a pályázat nyerteseinek.

A pályázat kiírása során a NOE úgy nyilatkozik, hogy a pályázat eredményes megvalósításának feltétele a támogatók tényleges támogatása. Ennek elmaradása vagy részleges megvalósulása esetén a NOE a pályázat önerős megvalósítására kötelezettséget vállalni nem tud, jelen nyilatkozatával ezzel kapcsolatosan mindennemű kárfelelősségét – így a biztatási kárra történő hivatkozás lehetőségét is – kizárja.

A PÁLYÁZAT CÉLJA: A Támogatók és a NOE együttműködése során 2015-ben kettő nagycsalád egyedi építésű családi házának építőanyagokkal történő támogatása történhet meg.

TÁMOGATOTTAK KÖRE

Támogatásban részesülhetnek azok a családok, akik

 • a saját háztartásukban három vagy több gyermeket nevelnek, s akik közül a legidősebb sem töltötte be a 21. életévét és legalább 2 gyermek 14 év alatti
 • legkésőbb 2014. január 31-én léptek be a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai közé és tagdíjuk 2014 és 2015-re is rendezett a pályázat beadásának határidejére.

Nem pályázhatnak azok, akik a NOE bármely szervezetével, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy más, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban állnak, kivéve az önkéntes szerződés alapján tevékenységet végző NOE tagokat.

A TÁMOGATÁS LEHETSÉGES MÉRTÉKE: 5-6 millió Ft/ család
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. január 15.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. február 15.

A pályázati eredményekről a kiíró minden pályázót értesít.

A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI

A Pályázaton a csatolt Pályázati adatlap pontos kitöltésével és határidőre való visszaküldésével lehet részt venni. Pályázatot nyújthat be az a család, amely a Pályázati felhívásban meghatározott támogatottak körébe tartozik és az alábbi feltételek együttes teljesülését hitelt érdemlően igazolni tudja:

 • A család legalább 1 tagja rendelkezik saját tulajdonú építési telekkel, és az arra tervezett házhoz tartozó jogerős építési engedéllyel.
 • Építtetők vállalják, hogy az építendő lakóház lakrészének nettó alapterülete nem nagyobb, mint 140 m2, vagy az egy főre eső négyzetméter nem haladja meg a 30 m2-t.
 • Amennyiben az építkezést a család bankkölcsönből kívánja finanszírozni, úgy rendelkezésre áll a finanszírozó hitelintézet által elfogadott tételes költségvetés.
 • A család kötelezettséget vállal arra, hogy az új lakóház jogerős használatba vételi engedélyének kibocsátásig a jelenlegi lakóhelyül szolgáló ingatlantulajdont értékesíti.
 • A család nem rendelkezik egyéb, – özvegyi v. más haszonélvezettel nem terhelt – lakás céljára is alkalmas beköltözhető, lakóingatlannal.
 • Az építtetők vállalják, és szerződésben kötelezik magukat arra, hogy 2015. május 31-ig az alapozási munkálatokat, a pince építése esetén a pincefal- és födém építését befejezik és 2015. december 20-ig a használatbavételi eljárást megindítják.
 • Vállalják és tudomásul veszik, hogy nyertes pályázat esetén az építtetőnek kötelessége az építkezés menetéről rendszeres időközönként – minimum kéthavonta – beszámolni.
 • Az építkezés befejezéséhez szükséges saját erőt – a költségvetési bruttó főösszeg 60 %-a – érdemlegesen igazolni tudják (saját folyószámlán legalább 3 hónapja lekötött összeg; vagy pozitívan elbírált banki kölcsönszerződés; vagy befektetési számlán az építkezés céljára hozzáférhető összeg; vagy munkáltatói lakáscélú hozzájárulás illetve kölcsön; vagy saját kisebb, eladásra szánt, meghirdetett kisebb ingatlan, ill. ezek kombinációja.) (Amennyiben a banki hiteligény pozitív elbírálásának a megfelelő önerő hiánya az akadálya, úgy lehetséges, hogy a Támogatók nyilatkoznak arról, hogy az építtető részére sikeres pályázat esetén meghatározott értékben építőanyagokat biztosítanak).
 • Az építtetők vállalják, és szerződésben kötelezik magukat, hogy a támogatók által szervezett médiaszereplésen – a támogatók által meghatározott alkalommal, egyeztetett időpontban, de legfeljebb 4 alkalommal – részt vesznek (ilyen alkalom pl.: a pályázat eredményhirdetése, építkezés menete, új ház átadása).
 •  Az építtetők vállalják, hogy a támogató cégekkel Referenciaház – szerződést kötnek.

PRIORITÁSOK AZ ELBÍRÁLÁS SORÁN

A pályázat során előnyt jelent, ha

 • a családban fogyatékkal élő gyermeket nevelnek (nem állami intézményben),
 • a család valamely tagja a NOE bármely szervezetének munkájában önkéntesként hosszabb ideje tevékenykedik,
 • a szülők házasságban élnek,
 • a család első lakástulajdonát szerzi meg,
 • az építés során energiatakarékos megoldások kerülnek alkalmazásra,
 • a családban élő gyermekek oktatási intézményben tanulnak,
 • a családban a szülők rendszeres jövedelemmel rendelkeznek,
 • a család a környezettanulmány alapján megállapíthatóan, és/vagy a helyi jegyző nyilatkozata szerint általánosan jó életvitelnek megfelelő, rendezett körülmények között él, a gyermekek legalább 2 éve nem voltak kiemelve a családból.

A PÁLYÁZATI ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

 • Jogerős építési engedély és tervdokumentáció másolata, amennyiben van, elektronikus formában
 • Engedélyezési tervhez igazodó tételes költségvetés, melyet a tervező vagy a kivitelező igazolt.
 • Tulajdoni lap másolata.
 • Aláírt vagy előkészített banki kölcsönszerződés másolata- hitelből történő finanszírozás esetén.
 • Bankszámlakivonat az önerő igazolásához.
 • Házassági anyakönyvi kivonat másolata – amennyiben van.
 • Gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata.
 • A családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.
 • Előző évi jövedelemigazolás (mindkét szülőtől)
 • Igazolás a helyi jegyzőtől, hogy a gyermekek az elmúlt két évben nem voltak a családból kiemelve és/vagy a családsegítő, illetve a gyermekjóléti szolgálat ajánlása.
 • Amennyiben NOE egyesülethez, csoporthoz tartozik, ajánlás a szervezet vezetőjétől.

A pályázati adatlap és a felhívás a lenti csatolmányból letölthető.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

 • Család: Házasságban, regisztrált élettársi kapcsolatban vagy élettársi kapcsolatban élő szülők közös vagy előző házasságból származó gyermekekkel.
 • Saját erő: rendelkezésre álló készpénz, bankbetét, pozitív hitelbírálat alapján fennálló követelés, valamint az építkezés során végzendő saját munka is. A saját munka tervezett értéke nem haladhatja meg költségvetési főösszeg 15 %- át.
 • Költségvetési főösszeg: a költségvetési terv szerint a kivitelezés bruttó bekerülési értéke.
 • Lakrész: az építendő ház lakterének területébe nem számít bele a pince, a beépítetlen padlástér és a garázs alapterülete.
 • Referenciaház szerződés: kizárólag arra vonatkozik, hogy az elkészült házról a támogató cégek egy alkalommal csak külső fotókat készíthetnek, melyeket reklámcéljaikra sajtóban, honlapjukon, online felületeken, közterületen, stb. felhasználhatnak. A felhasználás során a támogató cégek nem utalhatnak az ingatlan tulajdonosára, az épület elhelyezkedésére, címére – kizárólag arra, hogy az ingatlan termékeik beépítésével készült el. A referenciaszerződés keretében az ingatlan tulajdonosa anyagi juttatásokra nem jogosult.

LINK: Nagy-Családi-Ház – építési pályázat 2015.